Rusya Tarihi

Vize Final
2021 Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme-2 2023 Final Soruları
2020 Vize Soruları -1
2020 Vize Soruları -2
Auzef Rusya Tarihi Auzef Rusya Tarihi Ders Kitabı PDF

Rusya Tarihi 2021 Vize Deneme-1

1- 1720 yılında yayınlanan kararname ile kaldırılan Prikazy sistemi hangi alanda yapılan reformlardan biridir?

A) İdari
B) Teknoloji
C) Mali
D) Askeri
E) Kilise

Cevap : A) İdari

2- 1801 yılında yayınlanan bir bildiri ile bütün özgür kişilere aşağıdaki haklardan hangisi verilmiştir?

A) Toprağı kiralama
B) Para karşılığında özgürlüğü satın alma
C) Toprağı satın alma
D) Toprağı satma
E) Varislerine bırakma

Cevap : C) Toprağı satın alma

3- Kiyev Rusyası’nı Rus Slav kökenli kavmin kurduğunu söyleyerek Slav teorisini ortaya koyan ilk Rus bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) P. Kuznetsov
B) A. Sokolov
C) A. Smirnov
D) M. Lomonosov
E) N. Kozlov

Cevap : D) M. Lomonosov

4- Son dönemde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Slavların erken tarihi aşağıdaki dönemlerden hangisine dayanmaktadır?

A) Tunç Devri
B) Taş Devri
C) Kalkolitik Devir
D) Demir Devri
E) Bakır Devri

Cevap : A) Tunç Devri

5- Bironculuk (Birinovshcina) dönemi aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?

A) II. Petro
B) I. Petro
C) Anna İvanovna
D) II. Ekaterina
E) Ernest-Johann Biron

Cevap : E) Ernest-Johann Biron

6- 1647 yılında boşalan devlet hazinesine gelir sağlamak için yeni vergiler uygulayarak Tuz İsyanı’nın çıkmasına neden olan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vyacheslav Navikov
B) Stanislav Petrov
C) Boris Morozov
D) Aleksis Smirov
E) Markov Sokolov

Cevap : C) Boris Morozov

7- Aşağıdakilerden hangisi kendinden sonra hükümdar olacak vârisini belirlememiştir?

A) II. Petro
B) V. İvan
C) Anna İvanovna
D) Menşikov
E) I. Petro

Cevap : C) Anna İvanovna

8- I. Fyodor döneminde çarın sağ kolu olan çarın ölümünden sonra 1598-1605 yılları arasında çar olarak Rusya’yı yöneten aristokrat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleksis Lebedov
B) Gavrilovich etrov
C) Boris Godunov
D) Vassily İvanov
E) Matvey Morozov

Cevap : C) Boris Godunov

9- 1720 yılında yayınlanan kararname ile oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kluchevskaya
B) Volost
C) Collegia
D) Strato
E) Narodnaya

Cevap : C) Collegia

10- Devlet görevlilerinin, soyluların boyar hiyerarşisindeki yerine göre göreve getirildikleri Mestniçestvo sistemi aşağıdaki çarlardan hangisinin döneminde kaldırılmıştır?

A) I. Aleksey
B) I. Dimitri
C) V. Ivan
D) III. Fyodor
E) Boris Godunov

Cevap : D) III. Fyodor

11- Aşağıdaki kavimlerden hangisi Nestor Yıllıkları’na göre 9. yüzyılda Kuzey Rusya’da yaşayan Slav ve Fin kabilelerini hakimiyeti altına alarak vergiye tabi tutmuştur?

A) Peçenekler
B) Hazarlar
C) Avarlar
D) İdil Bulgarları
E) Varegler

Cevap : E) Varegler

12- Prensler ve küçük aristokratlar ile voyvodaların hizmet verdiği askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Guberniya
B) Polki
C) Vyatka
D) Oblast
E) Mestniçestvo

Cevap : B) Polki

13- 1549 yılında dinî ve seküler liderlerden oluşan “Zemski Sobor” danışma meclisi aşağıdaki çarlardan hangisin döneminde kurulmuştur?

A) Rostislav
B) Yaroslav
C) İvan Vasilyeviç
D) İgor
E) Vyaçeslav

Cevap : C) İvan Vasilyeviç

14- 1803’te Napolyon’a karşı olan ittifaka aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmıştır?

A) İngiltere
B) İsveç
C) Avusturya
D) Prusya
E) Beserabya

Cevap : C) Avusturya

15- Kiev Rusyası’nın İlmen Gölü ve Dinyeper Nehri kıyılarında yaşayan Normanlar tarafından kurulduğunu savunan, Alman bilim adamlarının verdiği bilgiler doğrultusunda ortaya konulan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pro-Germen teorisi
B) Got teorisi
C) Polyane teorisi
D) Pro-Balt teorisi
E) Norman (Viking) teorisi

Cevap : E) Norman (Viking) teorisi

16- Rusya’da devlet yönetim şekli aşağıdaki çarlardan hangisi ile mutlak monarşiye geçmiştir?

A) I. Katerina
B) I. Elizabeth
C) I. Petro
D) VI. İvan
E) Anna İvanovna

Cevap : C) I. Petro

17- Bironculuk dönemi ne zaman sona ermiştir?

A) 20 Ekim 1730
B) 25 Kasım 1741
C) 8 Kasım 1740
D) 15 Eylül 1739
E) Ağustos 1727

Cevap : C) 8 Kasım 1740

18- IV. İvan döneminde kurulan gizli polis teşkilatı Opriçnina sisteminin kaldırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi sisteminde yeni düzenlemelerin meydana gelmesi
B) Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Kıbrıs’ın Türk hakimiyetine girmesi
C) Çar’ın aniden ölümü
D) Kırım Hanı Devlet Giray’ın Moskova’ya saldırısı sırasında zayıf kalması
E) Çıkan isyanları bastırmada zayıf olması

Cevap : D) Kırım Hanı Devlet Giray’ın Moskova’ya saldırısı sırasında zayıf kalması

19- Rusya’da “Güçlükler Dönemi adı verilen dönemden sonra Rusya’yı tekrar güçlü bir devlet håline getirmeye çalışan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Fyodor
B) I. Aleksey
C) IV. Vasili
D) I. Dimitri
E) Mihail Romanov

Cevap : E) Mihail Romanov

20- Russkaya Pravda adıyla bilinen ilk Rus Kanunlar Kodeksi aşağıdaki knezlerden hangisinin döneminde çıkartılmıştır?

A) Igor
B) Rurik
C) Olga
D) Yaroslav
E) Svyatopolk

Cevap : D) Yaroslav

21- 1682-1689 yılları arasında Rusya’yı Çar unvanıyla yöneten ilk kadın hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elena
B) Tatiana
C) Sophia
D) Anechka
E) Nadenka

Cevap : C) Sophia

22- 14. yüzyılda Moskova ile birlikte aşağıdaki dükalıklardan hangisi yükseliş süreci yaşamıştır?

A) Nakşa Dükalığı
B) Atina Dükalığı
C) Lüksemburg Büyük Dükalığı
D) Litvanya Büyük Dükalığı
E) Buryonya Dükalığı

Cevap : D) Litvanya Büyük Dükalığı

23- 3 Eylül 1380 tarihinde Moskova Knezi Dimitriy’nin Mamay’ı yendiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolikova
B) Yablonovo
C) Çerski
D) Verhoyansk
E) Stanovoy

Cevap : A) Kolikova

24- 1223 yılında Moğolların Rus ve Kumanlanın üzerine saldırıya geçmesiyle başlayan, Ruslar-Moğollar arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alatır Savaşı
B) Kalka Savaşı
C) Amur Savaşı
D) Abakan Savaşı
E) Volga Savaşı

Cevap : B) Kalka Savaşı

25- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Slav kabilelerinden biri değildir?

A) Polyanlar
B) Dregaviçler
C) Bujanlar
D) Ogurlar
E) Dulebler

Cevap : D) Ogurlar

Auzef Rusya Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!