Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı -1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı -3
2021 Final Soruları
2023 Final Soruları
Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi Ders Kitabı

 

Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi 2021 Final Soruları

1- Gelecekte olması muhtemel olayların bilgi, tecrübe veya sayısal verilerin yorumlanması ile öngörülmeye çalışılma

sı yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tahmin

2- Belirli noktalardan gelen ürünlerin teslim alınmasından sonra, belirli bir süre korunarak, belirli noktalara gönderilmesi için hazırlanmasının gerçekleştiği kısım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Depolama

3- Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeyi tanımlamaktadır?

Cevap : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma

4- I.Piyasa fiyat araştırılması
II.Sözleşme yapılması
III.Yaklaşık maliyet hesaplanması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ihale hazırlık aşamasındaki işlemler arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve III

5- I.Kaliteyi arttırmak
II.Düşük maliyet
III.Rekabeti arttırmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma gerçekleştirilmesindeki amaçlar arasında yer almaktadır?

Cevap : I , II ve III

6- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan temini tanımlamaktadır?

Cevap : Belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü

7- I.Rekabeti engelleme
II.Güvenirlilik
III.Saydamlık
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4734 sayılı kanun kapsamına göre idarenin sorumlulukları arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yalnız I

8- I.Muayene komisyonu
II.Yaklaşık maliyet komisyonu
III.İhale komisyonu
yukarıdakilerden hangisi/hangileri ilgili alımlara ilişkin yaklaşık maliyeti hazırlamakla görevli kişiler arasında yer almaktadır?

Cevap : Yalnız II

9- kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesini,raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

10-I.Satın alma talebinin oluşturulması
II.Piyasa fiyat araştırma süreci
III.Ödeme işlemleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde satın alma risk yönetimindeki süreçte fazla miktarda istek yapılması ile karşılaşılması olasığı bulunmaktadır?

Cevap : Yalnız I

11- I.İhale hazırlık süreci
II.Sözleşme yönetim süreci
III.Tahakkuk
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma ana süreçleri arasında yer almaktadır?

Cevap : I-II-III

12- I.Vergi levhası
II.Teknik şartname
III.İdari şartname
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ihale dokümanları arasında yer almaktadır?

Cevap : II ve III

13- I.Rekabeti engelleyici hususlara yer verilmemesi
II.Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması
III.Yaklaşık maliyet hazırlanması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri talep yönetimindeki yürütülen işlemler arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve II

14- I.İlan sürelerinin hesaplanmasında ihale günü veya son başvuru gününün dikkate alınması
II.Standart ihale formunun doldurulması
III.İhale ilan metninin yerel gazetede yayınlanması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ihale ilan edilirken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaktadır?

Cevap : II ve III

15- Kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının
yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 4734 sayılı kamu ihale kanunu

16- I.Teknik şartnameyi hazırlamak
II.İhale saati ve gününde ihale salanunda toplanmak
III.İhaleye ait karar almak ve bunu tüm üyelerce imzalayarak ihalenin sorumluluğunu almak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ihale komisyonunun görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yalnız I

17- I.Zimmet fiş listesi
II.Order karşılama
III.Muayene kabul
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hbys üzerinden zimmet kaydı gerçekleştirilen belgelerin raporlanmasını sağlamaktadır?

Cevap : Yalnız I

18- I.Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez
II.Tahakkuk esaslı muhasebe
III.Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4734 sayılı kanun esasları arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve III

19- I.Karlılığın azalması
II.Pazar payının kaybedilmesi
III.Müşteri memnuniyet artışı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma risk yönetimine ait muhtemel sorunlar arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve II

20- I.Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınır.
II.Teklif zarflarının ihale komisyonu tarafından teslimat sırasına göre incelenmesi
III.Teklifi oluşturan belgelerde eksiklik ya da hata olması halinde düzeltilemez ve tamamlanamaz.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sunulan tekliflerin kontrolüne ilişkin hususlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yalnız I

21- I.İhale adı
II.Kesin teminat tutarı
III.Geçici teminat tutarı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma otomasyonunda sözleşme hazırlama ekranında doldurulması gereken zorunlu alanlar
arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve II

22- I.İhtiyaçların saptanarak tanımlanması
II.Piyasa fiyat araştırma süreci
III.Tedarikçi seçimi
yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma risk yönetimindeki süreçte çok az istekli tarafından fiyat bildiriminin alınması ile karşılaşması olasılığı bulunmaktadır?

Cevap : Yalnız II

23- I.Standartların oluşması
II.Denetlenebilirlik
III.Etkin kaynak kullanımı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir sağlık işletmesinin satın alma otomasyonu kullanma amaçları arasında yer almaktadır?

Cevap : I, II ve III

24- 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre avans verildikten sonra kaç gün içerisinde kapatılması zorunludur?

Cevap : 30 gün

25- I.Satın alma talebinin oluşturulması
II.Tedarikçi seçimi
III.İhtiyaçlatın saptanarak tanımlanması
yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde satın alma risk yönetimindeki süreçte ihtiyacın çok erken belirlenmesi ile karşılaşılması olasılığı bulunmamaktadır?

Cevap : I ve II

26- I.En uygun tedarikçinin seçilmesi
II.Satın alınacak mal yada hizmete ait özelliklerin belirlenmesi
III.Depo yönetimi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma sürecinde gerçekleşen faaliyetler arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yalnız III

27- Ülkemizde satın alma kurallarını belirleyen en temel yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?

Cevap : 4734 sayılı kamu ihale kanunu

28- I.ihale komisyonunun kurulması
II.Tekliflerin değerlendirilmesi
III.İhale sonucunun bildirilmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ihale gerçekleştirme sürecinde yer almaktadır?

Cevap : I, II ve III

29- I.yaklaşık maliyet
II.İhale tarihi
III.İhale durum
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu kriteri arasında yer almaktadır?

Cevap : II ve III

30- Kamu ihale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu

31- I.Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere
sahiptir.
II.İhale Kanunu’na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen
sözleşmeleri kapsar.
III.Performans esaslı bütçeleme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4735 sayılı kanun esasları arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yalnız III

32- Yaklaşık maliyeti 130.000 tl olan bir hizmet alım ihalesindeki açık ihaleye ait ilan süresinin kaç gün olması gerekmektedir?

Cevap : 14 gün

33- Yaklaşık maliyeti 55.000 olan bir mal alım ihalesindeki açık ihaleye ait ilan süresinin kaç gün olması gerekmektedir?

Cevap : 7 gün

34- I Yüklenici firma sözleşme imzalaması
II İhale dokümanın oluşturması
III Faturaya ait ödeme emri oluşturması
Yukarıdakilerden hangisi sözleşme yönetimi süreci basamakları arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve III

35- Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlisini tanımlamaktadır?

Cevap : İşin yaptırılması mal veya hizmetin alınması teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması

36- I.Mal veya hizmetin doğru kalitede sağlanması
II.Mal veya hizmetin aynı kaynaktan sağlanması
III.Mal veya hizmetin doğru miktarda sağlanması
Yukarıdakilerden hangisi satın alma biriminin sorumlulukları arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve III

37- I.İstek giriş ekranı
II.Evrak sorgulama ekranı
III.Giden evrak ekranı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri satın alma otomasyonunda bir evrakla ilgili bilgilerin detayına ulaşmak gerektiğinde
kullanılmaktadır?

Cevap : Yalnız II

 

facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!