Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

Vize Final
Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

1)Risk mevcut mevcut veya gelecekteki durum veya hedeflerin zarar görme olasılığı nasıl ifade edilmektedir?

A) Riziko
B) İflas
C) Risk
D) Net Zarar
E) Total Zarar

Cevap : C) Risk

2) (…….), zarar uğrama tehlikesidir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Riziko
B) İflas
C) Risk
D) Net Zarar
E) Totat Zarar

Cevap : A) Riziko

3) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel risk tanımlarında öne çıkarılan unsurlar arasında yer almaz?

A) Potansiyel Tehlike
B) Potansiyel Problem
C) Potansiyel Tehdit
D) Potansiyel Zarar
E) Potansiyel Fırsat

Cevap : E) Potansiyel Fırsat

4) Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olayların olasılık ölçüsünü ve etkisini önceden bilememeyi ifade eden kavram hangisidir?

A) Belirsizlik
B) Olasılık
C) Risk
D) Artan Risk
E) Risk İştahı

Cevap : A) Belirsizlik

5) Bir olayın gerçekleşme veya gerçekleşmeme ihtimalini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirsizlik
B) Olasılık
C) Risk
D) Artan Risk
E) Risk İştahı

Cevap : B) Olasılık

6) Yönetimin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı çnlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirsizlik
B) Olasılık
C) Risk
D) Artan Risk
E) Risk İştahı

Cevap : D) Artan Risk

7) Kurumun, sahip olduğu misyon ve vizyon doğrultuısunda kabul edebileceği geniş kapsamlı risk miktarını ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk Toleransı
B) Risk Kapasitesi
C) Risk İştahı
D) Makul Güvence
E) Artan Risk

Cevap : C) Risk İştahı

8) Bir kurumun olumsuz bir olayın etkisini azaltma kabiliyeti olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk Toleransı
B) Risk Kapasitesi
C) Risk İştahı
D) Makul Güvence
E) Artan Risk

Cevap : B) Risk Kapasitesi

9) Belirli bir amacın başarılmasına yönelik olarak kabul edilebilecek risk miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk Toleransı
B) Risk Analizi
C) Risk İştahı
D) Makul Güvence
E) Artık Risk

Cevap : A) Risk Toleransı

10) Kurumda uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk Toleransı
B) Risk Kapasitesi
C) Risk İştahı
D) Makul Güvence
E) Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

Cevap : E) Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

11) Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği
riskleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıtsal Sınırlamalar
B) İç Kontrol
C) Kalıtsal Risk
D) Makul Güvence
E) Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

Cevap : C) Kalıtsal Risk

12)(…..), kurumsal risk yönetiminin doğasında var olan sınırlamaları ifade eder. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) İç Kontrol
B) Makul Güvence
C) Kalıtsal Risk
D) Kalıtsal Sınırlar
E) Risk Kapasitesi

Cevap : D) Kalıtsal Sınırlar

13) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal sınırlamalar arasında yer almaz?

A) Kişisel yargılar
B) Kaynak kısıtları
C) Sistemin çökmesi ihtimali
D) Güçlü sermaye
E) Yönetim sistemi önemsememesi veya hile yapması

Cevap : D) Güçlü sermaye
NOT: Bu sınırlar;
1) kişisel yargılar,
2) kaynak kısıtları ve bir kontrole ilişkin maliyet-fayda analizi,
3) sistemin çökmesi ihtimali,
4) yönetimin sistemi önemsememesi ve hileli davranması olarak sıralanabilir.

14) Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki uygulanmakta olan iç kontrol faaliyetlerini ve süreçlerini ifade eder?

A) İç kontrol
B) İç kontrol sistemi
C) Kurumsal yenetim
D) Kurumsal risk yönetimi
E) Teknik analiz

Cevap : B) İç kontrol sistemi

15) Bir olay belirsiz ise, kontrol edilemeyen olayın (…..) dağılımı bilinmez. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A) Süreç
B) Girdi
C) Maliyet
D) Risk
E) Olasılık

Cevap : E) Olasılık

16) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli yada bilinçsiz olarak potansiyel tehlikeye neden olabilecek faktörler ya da olayları ifade eder?

A) Tehdit
B) Zarar
C) Risk
D) Riziko
E) Kalıtsal Risk

Cevap : A) Tehdit

17)(…..), amaçların gerçekleştirilmesine olumsuz etkide bulunabilecek olayların gerçekleşme olasılığıdır. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelider?

A) Tehdit
B) Zarar
C) Tehlike
D) Riziko
E) Risk

Cevap : C) Tehlike

18) Amaçların gerçekleşmesine olumlu katkıda bulunacak eylem, olay ve durumlar nasıl ifade edilmektedir?

A) Hareket
B) Trend
C) Analitik risk
D) Fırsat
E) Risk değişkenleri

Cevap : D) Fırsat

19) Çince’de riskin karşılığı olarak kullanılan (…..) kavramının hem fırsat hemde tehdit anlamı taşıdığı ifade edilmektedir. Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İdefiks
B) İdeogram
C) Kologram
D) Hsiam
E) İfquls

Cevap : B) İdeogram

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

20) Aşağıdakilerden hangisi, uzun vadeli kararların içerdiği potansiyel riskler ve fırsatların öngörülebilmesi için gerekli
karakteristik özellikler arasında yer almaz?

A) Uzak görüşlülük
B) Bilgi
C) Deneyim
D) Hayal gücü
E) Metafizik güçler

Cevap : E) Metafizik güçler

21) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimi uygulamalarında tercih edilen risklerin sınıflandırılması içerisinde
değerlendirilemez?

A) Artık riskler
B) Stratejik riskler
C) Operasyonel riskler
D) Finansal riskler
E) Birey temelli riskler

Cevap : A) Artık riskler

22) Aşağıdakilerden hangisi stratejik risk çeşitlerinden biri değildir?

A) Politik
B) Ekonomik
C) Sosyal
D) Sermaye
E) Teknolojik

Cevap : D) Sermaye

23) Orta ve uzun vadede kurum amaç/hedeflerini etkileyebilecek olan riskler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratejik riskler
B) Finansal riskler
C) İtibar riskleri
D) Birey temelli riskler
E) Hukuki riskler

Cevap : A) Stratejik riskler

24) Günlük faaliyetlerin yürütülmesi esnasında yönetim ve personelin karşılaştığı riskler?

A) Operasyonel riskler
B) Bilgi teknolojileri riskleri
C) Birey temelli riskler
D) İtibar riskleri
E) Hukuki riskler

Cevap : A) Operasyonel riskler

25) Ulusal ve uluslar arası düzenleme otoritelerinden, bu otoritelerin çıkardığı düzenlemeler/yasalardan kaynaklanabilecek
riskler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Operasyonel riskler
B) Bilgi teknolojileri riskleri
C) Birey temelli riskler
D) İtibar riskleri
E) Hukuki riskler

Cevap : E) Hukuki riskler

26) (…..), firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki risk çeşitlendirme yoluyla azaltamadığı, piyasanın genel ekonomik
koşullarından kaynaklanan ve tüm firmaları etkileyen risktir. Açıklaması verilen risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa riski
B) Sistematik risk
C) İtibar riskleri
D) Hukuki riskler
E) Artık risk

Cevap : B) Sistematik risk

27) Piyasalarda, bazen belirli bir nedenden, bazen de belirli bir nedeni olmadan kaynaklanan ve bunun sonucunda da
piyasalardaki yatırımcı firmaların finansal varlıklarının fiyatlarının olumsuz etkilenmesi (…..) olarak adlandırılır. Açıklaması verilen risk sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Artık risk
B) Risk iştahı
C) Piyasa riski
D) Kırılgan risk
E) Analitik risk

Cevap : C) Piyasa riski

28) (…..) firmaların faaliyet gösterdiği ülkede veya bir başka ülkede meydana gelen siyasi ve ekonomik krizlerin, savaşların
firmaların davranışları üzerinde oluşturduğu etki olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hukuki risk
B) Kırılgan risk
C) Politik risk
D) Analitik risk
E) Piyasa riski

Cevap : C) Politik risk

29) Kazanç ve sermaye faiz oranlarının değişkenliğinden doğan risk çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politik risk
B) Kırılgan risk
C) Analitik risk
D) Faiz oranı riski
E) Piyasa riski

Cevap : D) Faiz oranı riski

30) (…..) sisteminin, terk edilmesiyle döviz kur riski ülkelere, endüstrilere ve firmalara ciddi anlamda hem tehdit hem de fırsat
sunarak önemli bir risk kaynağı haline gelmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dalgalı kur
B) Sabit kur
C) Efektif kur
D) Aktif kur
E) Pasif kur

Cevap : B) Sabit kur

31) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru hareketlerinin, dolaylı veya direkt olarak etkilediği firmaların varlıklarına örnek olarak
verilemez?

A) Hisse senetlerini
B) Piyasa değerini
C) Nakit akışlarını
D) Net kârını
E) Müşteri tutumunu

Cevap : E) Müşteri tutumunu

32) Çok uluslu firmaların dönem sonu bilanço ve gelir tablolarının konsolidasyonu esnasında ortaya çıkan döviz kur riski çeşidi
hangisidir?

A) Ekonomik risk
B) İşlem riski
C) Dönüştürme riski
D) Aktif risk
E) Efektif risk

Cevap : C) Dönüştürme riski

33) (…..), fiyatların sürekli artması olarak tanımlanmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Enflasyon
B) Devalüasyon
C) Efektif
D) Dalgalı kur
E) Sabit kur

Cevap : A) Enflasyon

34) (…..), gerçekleşen satış sonrası, kanuna aykırı olan bir anlaşmanın uygulamaya koyulamaması nedeniyle firmanın karşı karşıya kaldığı risk şekli olarak tanımlanabilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Enfilasyon riski
B) Katma değer risk
C) Analitik risk
D) Yasal risk
E) İrbar riski

Cevap : D) Yasal risk

35) (…..), firmaya özgü nedenlerle ortaya çıkan bir risk çeşididir. Bir varlığın getirisinin başka bir varlığın getirisini etkilemediği risk olarak da tanımlanır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistematik risk
B) Sistematik olmayan risk
C) Operasyonel risk
D) Hukuki risk
E) İtibar riski

Cevap : B) Sistematik olmayan risk

36) Bu risk firmanın faaliyette bulunduğu endüstri alanındaki arz ve talep değişiklikleri, piyasadaki yasal sınırlandırmalar, firmanın pazar istek ve ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi, uygun fiyatlandırma politikalarının izlenmemesi ve gereken pazar araştırmalarının yapılmaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen risk çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutundurma riski
B) Pazar riski
C) Piyasa riski
D) İtibar riski
E) Sistematik risk

Cevap : B) Pazar riski

37)(…..), borçlu firmanın veya alacaklı firmanın yükümlülük anlaşmalarını yerine getirmemeleri üzerine ortaya çıkan risktir. Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutundurma riski
B) Pazar riski
C) Piyasa riski
D) Kredi riski
E) Likidite risk

Cevap : D) Kredi riski

38) (…..),firmanın su anki ve gelecekteki nakit akışlarının ve firmanın ekonomik durumunu ya da günlük operasyonlarının etkisi
olmadan ortaya çıkan ek ihtiyaçlarını hızlı ve verimli bir şekilde karşılayamıyor olması riskidir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Tutundurma riski
B) Pazar riski
C) Piyasa riski
D) Kredi riski
E) Likidite risk

Cevap : E) Likidite risk

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

39) Aşağıdakilerden hangisi firmaların sermaye yapıları seçimlerini belirleyen etkenler arasında yer almaz?

A) Pazar özellikleri
B) Firmanın büyüklüğü
C) İş gücü fazlası
D) Varlık yapısı
E) Makroekonomik koşullar

Cevap : C) İş gücü fazlası

40) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir risk yönetiminin kuruma sağlayacağı yararlar arasında yer almaz?

A) Kurumun istediği sonucu elde etmesine artan güven
B) Tehditleri kabul edilebilir seviyede sınırlamak
C) Paydaşların kurumun yönetimine ve hüküm verme yeteneklerine olan güvenin artması
D) Fırsatlardan yararlanma tecrübelerine dayanarak kararlar almak
E) Hammadde erişiminde kolaylık

Cevap : E) Hammadde erişiminde kolaylık

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

41) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi süreci aşamalarından biri değildir?

A) İş gücü piyasasında tam denetim
B) Kurumsal hedefleri anlama
C) Risk yönetim misyonunu tanımlama
D) Risk ve belirsizliklerin değerlendirilmesi
E) Risk finansmanı

Cevap : A) İş gücü piyasasında tam denetim

42) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim politikasının içermesi gereken bölümlerden biri değildir?

A) Risk yönetimi ve iç kontrol hedefleri
B) Finansal planlama kurgusu
C) Kurumun riske karşı davranış tarzının beyanı
D) Risk farkındalığı kültürünün veya denetim ortamının açıklanması
E) Seviye ve mahiyeti kabul edilebilir risk

Cevap : B) Finansal planlama kurgusu

43) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim fonksiyonunun rolleri arasında yer almaz?

A) Risk yönetim stratejileri ve politikalarını belirlemek
B) Risk yatırımları ve taşınmaz varlıkları yönlendirmek
C) Stratejik ve operasyonel düzeyde risk yönetimi sağlamak
D) Risk farkındalık kültürü oluşturmak
E) Kurum içinde risk yönetimini geliştirici faaliyetleri koordine etmek

Cevap : B) Risk yatırımları ve taşınmaz varlıkları yönlendirmek

44) Aşağıdakilerden hangisi risk analizi süreci tamamlandıktan sonra belirlenen risk kriterleri arasında yer almaz?

A) Maliyet ve fayda
B) Yasal gereklilik
C) Sosyo-ekonomik faktörler
D) Sermaye oluşum süreci
E) Paydaşların kaygısı

Cevap : D) Sermaye oluşum süreci

45) Aşağıdakilerden hangisi olasılık değerlendirmesi yapılırken kurumsal risk yönetim personelinin kullanabileceği ölçekler
arasında yer almaz?

A) Olanaksız
B) Olası
C) Muhtemel
D) Kesin
E) Yarın

Cevap : E) Yarın

46) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde 4T yaklaşımını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Tespit
B) Tahmil
C) Tanıtım
D) Tedbir
E) Takip

Cevap : C) Tanıtım

47) (…..),iştirakler, orta ve üst kademe yönetiminin katılımı ile workshoplar, olasılık- etki analizleri ve anketler uygulayarak riskleri tahlil eder ve önceliklerini belirler. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tespit
B) Tahmil
C) Tanıtım
D) Tedbir
E) Takip

Cevap : B) Tahmil

48) (…..),mevcut risk yönetimi seviyesinin belirlenmesi ve gerekirse yeni risk karşılama stratejilerinin oluşturulmasıdır. En uygun
çözümün seçilip uygulanması bu aşamadadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tespit
B) Tahmil
C) Tanıtım
D) Tedbir
E) Takip

Cevap : D) Tedbir

49) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi takip aşamasında cevaplarını aradığımız sorular arasında yer almaz?

A) Risk yönetimi araçları kullanışlı mı?
B) İlgili deneyimlerden neler öğrenilebilir?
C) Risk yönetimi kalitesi nasıl geliştirilebilir?
D) Beklenmedik sonuçlarla karşılaşıldı mı?
E) Paydaşlar ölçümü yapıldı mı?

Cevap : E) Paydaşlar ölçümü yapıldı mı?

NOT: Takip aşamasında cevaplarını aradığımız sorular aşağıdaki gibidir:
-Teşhis edilip ortaya çıkarılan ölçümler doğru mu?
-Risk yönetimi araçları kullanışlı mı?
-Fayda-maliyet analizleri uygun şekilde değerlendirilmiş mi?
-Beklenmedik sonuçlarla karşılaşıldı mı?
-İlgili deneyimlerden neler öğrenilebilir?
-Risk yönetimi kalitesi nasıl geliştirilebilir?

50) Entegre/Bütünelşik Risk Yönetimi (…..) hükümetinin kamu sektöründe risk yönetimi uygulamalarını güçlendirmek için
geliştirilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kanada
B) Avusturalya
C) ABD
D) Yeni Zelanda
E) İsveç

Cevap : A) Kanada

51) Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik risk yönetimi aşamalarından biri değildir?

A) Kamu sağlığı stratejilerini oluşturmak
B) Kamu risk profilini oluşturmak
C) Bütünleşmiş risk yönetimi fonksiyonunu oluşturmak
D) Bütünleşmiş risk yönetimi uygulamak
E) Risk yönetiminin sürekli öğrenildiğini garantilemek

Cevap : A) Kamu sağlığı stratejilerini oluşturmak

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

52) Geleneksel risk yönetimi paradigması, (…..) olarak da adlandırılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A) Sehven risk
B) Matriks risk
C) Paydaş algısı
D) Silo mantalitesi
E) Birlik ekinoksu

Cevap : D) Silo mantalitesi

53) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel risk yönetimi ile kurumsal risk yönetimi arasındaki temel farklardan biri değildir?

A) GRY finansal ve operasyonel yönetim vurgusuna sahip iken, KRY strateji geliştirme vurgusuna sahiptir.
B) KRY, GRY’yi proaktif, sürekli, değer-temelli, geniş odaklı ve süreç belirli aktivitelere dönüştürmüştür.
C) KRY, GRY’den odak, amaç, kapsam, önem vurguları ve uygulama konularında farklılıklar göstermektedir.
D) KRY’de amaç kurum değerini korumak iken, GRY’de amaç kurum değerini korumak ve arttırmaktır.
E) KRY strateji, insan, süreç, teknoloji ve bilgi sıralı olup, KRY’de strateji üzerinde vurgu vardır

Cevap : D) KRY’de amaç kurum değerini korumak iken, GRY’de amaç kurum değerini korumak ve arttırmaktır.

54) Bütün endüstrilerdeki işletmelerde, işletmenin ve ortakların uzun ve kısa dönem değerini artırmak amacıyla, tüm kaynakların risklerini değerlendirmek, kontrol etmek, finanse etmek ve izlemek aşamalarından oluşan süreç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurumsal risk analizi
B) Kurumsal risk yönetimi
C) Geleneksel risk yönetimi
D) Kurumsal risk yatırımı
E) Risk yatırımı sistemi

Cevap : B) Kurumsal risk yönetimi

55) Aşağıdakilerden hangisi COSU’nun kurumsal risk yönetimi modeli yatay ekseninde gösterilen amaçlardan biri değildir?

A) Strateji
B) Operasyonlar
C) Genişleme
D) Raporlama
E) Uyum

Cevap : C) Genişleme

56) Aşağıdakilerden hangisi COSO’nun kurumsal risk yönetimi dikey ekseninde gösterilen amaçlardan biri değildir?

A) Tedarikçiler
B) İş üniteleri
C) Operasyon
D) Bölümler
E) Kurum seviyesi

Cevap : C) Operasyon

57) Aşağıdakilerden hangisi KRY’nin olgunluk seviyelerinden biri değildir?

A) Klasik uygulama
B) Temel uygulama
C) Genel uygulama
D) Bugünün uygulamaları
E) Yarının uygulamaları

Cevap : A) Klasik uygulama

58) Kurumların risk ve fırsatlarla karşılaşmasına neden olan belirsizlik, gelecekte olabilecek potansiyel olayların, olasılıklarının ve
bu olayların sonuçlarının kesin olarak belirlenememesi durumu nasıl ifade edilmektedir?

A) Üst yönetim desteği
B) Özdeşlik riski
C) Kategorik risk
D) Nispi risk
E) Geleceğin belirsizliği

Cevap : E) Geleceğin belirsizliği

59) Aşağıdakilerden hangisi KRY’nin belli başlı sınırlılıkları arasında yer almaz?

A) Geleceğin belirsizliği
B) Üst yönetim desteği
C) Hatalı kararlar
D) Kötü niyet
E) Risk yatırımları

Cevap : E) Risk yatırımları

60) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimi bileşenlerinden biri değildir?

A) İç ortam
B) Olay tanımlama
C) Paydaş fonu
D) Risk değerlendirme
E) İzleme

Cevap : C) Paydaş fonu

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

61) (…..),kurumdaki bütün personelin risk bilincini etkilediği için kurum kültürünü yansıtır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) İç ortam
B) Kültür riski
C) Temel katılım
D) Amaç birliği
E) Temel paydaşlar

Cevap : A) İç ortam

62) (…..),gelecekte karşılaşılabilecek olan ve kurum amaçlarının/hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek olay veya
durumların tanımlanmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Olay tanımlama
B) Olay analizi
C) Olayların kaynakları
D) Üst yönetim desteği
E) İç ortam

Cevap : A) Olay tanımlama

63) Aşağıdakilerden hangisi olay tanımlama sürecine yön veren temel belgelerden biri değildir?

A) Performans planı/programı
B) Paydaş listeleri
C) Akış diyagramları
D) Senaryo analizleri
E) Sistem analizleri

Cevap : B) Paydaş listeleri

64) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodolojisi unsurlarından biri değildir?

A) Nitel
B) Nicel
C) Diyalektik
D) Objektif
E) Sübjektif

Cevap : C) Diyalektik

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

65) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemleri arasında gösterilemez?

A) Etki ve olasılık analizi
B) SWOT analizi
C) TES analizi
D) İş etki analizi
E) PEST analizi

Cevap : B) SWOT analizi

66) (…..),analizlere daha çok doğruluk ve kesinlik kazandırmakta ve karmaşık faaliyetlerde niteliksel teknikleri tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistemsel teknikler
B) Klasik teknikler
C) Sübjektif teknikler
D) Niceliksel teknikler
E) PEST teknikler

Cevap : D) Niceliksel teknikler

67) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmede kullanılacak kriterlerden biri değildir?

A) Yapılış amacı
B) Zamanın elverişliği
C) Uzman personel varlığına
D) Dönemsel değişkenler
E) Ulaşmak istenen sonuç

Cevap : D) Dönemsel değişkenler

68) Aşağıdakilerden hangisi riskin muhtemel etkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek risk kriterlerine örnek olarak
verilemez?

A) Kurum hedefleri
B) Paydaş etkisi
C) Kurum imajı
D) Finansal etki
E) Stratejik etki

Cevap : B) Paydaş etkisi

69) Aşağıdakilerden hangisi riskin gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterlerine örnek olarak
verilemez?

A) Yasa ve düzenlemelerin yetersizliği
B) Otomasyon düzeyi
C) Uzman tutundurma yaklaşımı
D) Faaliyetlerin coğrafi dağılımı
E) İç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği

Cevap : C) Uzman tutundurma yaklaşımı

70) Aşağıdakilerden hangisi risklerin puanlanması çalışmaları sırasında belirtilen hususlar arasında gösterilemez?

A) Kilit personelin bir araya gelmesi ve etki/olasılık puanlamalarının tartışılması
B) Kriter tanımlamaları sürekli gözden geçirilmeli
C) Ölçüm yatay bir şekilde uygulanmalı
D) 5’li bir ölçek kullanılarak değerlendirilir
E) Puanlamada en düşük (5) ve en yüksek (1) için birer örnek düşünülmeye çalışılmalıdır.

Cevap : E) Puanlamada en düşük (5) ve en yüksek (1) için birer örnek düşünülmeye çalışılmalıdır.

71) Aşağıda risk matrisiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. Nolu Alan: Etkisi ve olasılığı düşük olan riskler bu alanda yer alır.
B) II. Nolu Alan: Bu alanda etkisi yüksek ve olasılığı düşük olan riskler yer almaktadır.
C) III. Nolu Alan: Bu alan etkisi düşük ancak gerçekleşme olasılığı yüksek olan risklerin yer aldığı alandır.
D) IV. Nolu Alan: Bu alanda etkisi ve olasılığı yüksek olan riskler yer almaktadır.
E) V. Nolu Alan: Bu alanda olasılığı, etkisi ve potansiyeli güçlü riskler yer almaktadır.

Cevap : E) V. Nolu Alan: Bu alanda olasılığı, etkisi ve potansiyeli güçlü riskler yer almaktadır.

72) Doğal risk ya da yapısal risk olarak da ifade edilen(…..), herhangi bir kontrol mekanizmasının bulunmadığı durumlarda işlem
süreçlerinin doğasında var olan risktir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Artık risk
B) İçsel risk
C) Kültür risk
D) Hukuki risk
E) Kalıntı risk

Cevap : B) İçsel risk

73) Bakiye risk ya da artık risk olarak da ifade edilebilen (…..) ise alınan kontrol önlemlerine rağmen mevcut olan risklerdir. Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Artık
B) İçsel
C) Kültür
D) Hukuki
E) Kalıntı

Cevap : E) Kalıntı

74) Risk değerlendirme faaliyeti kapsamında öncelikle her bir riskin (…..) düzeyi ölçülür daha sonra da (…..) düzeyi ölçülür.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İçsel/kalıntı
B) Kalıntı/içsel
C) Kalıntı/atık
D) Kalıntı/sistematik
E) İçsel/sistematik

Cevap : A) İçsel/kalıntı

75) Eğer üst yönetim risk almaktan hoşlanan bir yönetim tarzına sahipse kurumun risk iştahı seviyesi (…..) olarak belirlenecektir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düşük
B) Sabit
C) Yüksek
D) Olumlu
E) Olumsuz

Cevap : C) Yüksek

76) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin riske yönelik tepkileri arasında gösterilemez?

A) Riskleri kabul etmek
B) Risklerden kaçınmak
C) Riskleri paylaştırmak
D) Riskleri kontrol etmek
E) Riskleri transfer etmek

Cevap : C) Riskleri paylaştırmak

77) En yaygın kullanılan risk tepkisi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transfer etme
B) Azaltma (kontrol etme)
C) Kaçınma
D) Kabul etme
E) Kontrol aktiviteleri

Cevap : B) Azaltma (kontrol etme)

78) Aşağıdakilerden hangisi kontrol faaliyetlerinin niteliklerine göre ayrıldığı bir başlık değildir?

A) Yönlendirici
B) Araştırmacı
C) Belirleyici
D) Önleyici
E) Düzeltici

Cevap : B) Araştırmacı
NOT: Kontrol faaliyetleri niteliklerine göre;
1.Yönlendirici Kontrol,
2.Belirleyici/Tespit Edici Kontrol,
3.Önleyici Kontrol,
4.Düzeltici Kontrol

79) Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici kontrollere örnek olarak verilemez?

A) Yasalar
B) Mutabakatlar
C) Yönetmelikler
D) Politikalar
E) Prosodürler

Cevap : B) Mutabakatlar

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

80) (…..),kontroller amaçları/hedefleri gerçekleştirmek için yürütülecek faaliyetlerin kim tarafından, nerede, ne zaman, nasıl
yapılacağı gibi hususları düzenleyen yani kurumun her türlü faaliyetlerini yönlendiren kontrollerdir. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönlendirici
B) Araştırmacı
C) Belirleyici
D) Önleyici
E) Düzeltici

Cevap : A) Yönlendirici

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

81) Aşağıdakilerden hangisi belirleyici kontrollere örnek olarak verilemez?

A) Mutabakatlar
B) Sayımlar
C) Karşılaştırmalar
D) İstisna raporları
E) Yönetmelikler

Cevap : E) Yönetmelikler

82) (…..) kontroller, kurumdaki hataları, uyumsuzlukları, standart dışı uygulamaları v.b. ortaya çıkarmak için tasarlanan
kontrollerdir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönlendirici
B) Araştırmacı
C) Belirleyici
D) Önleyici
E) Düzeltici

Cevap : C) Belirleyici

83(…..)kontroller, sorunların ortaya çıkmasını engellemek/önlemek amacıyla tasarlanan kontrollerdir. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönlendirici
B) Araştırmacı
C) Belirleyici
D) Önleyici
E) Düzeltici

Cevap : D) Önleyici

84) Aşağıdakilerden hangisi önleyici kontrollere örnek olarak verilemez?

A) Kapı tipleri
B) Bürokratlar
C) Trafik ışıkları
D) Şifre kontrolleri
E) Yetkilendirme

Cevap : B) Bürokratlar

85) (…..)kontroller, oluşan hataları ve uygunsuzlukları düzeltmek amacıyla tasarlanan kontrollerdir. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönlendirici
B) Araştırmacı
C) Belirleyici
D) Önleyici
E) Düzeltici

Cevap : E) Düzeltici

86) Veri toplama, işleme ve depolamadaki gelişmeler, (…..) hacminde gittikçe artan bir büyümeye neden olmuştur. Boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Veri
B) Piyasa
C) Finans
D) Sermaye
E) İşletme

Cevap : A) Veri

87) Aşağıdakilerden hangisi bilginin kalitesi için belirlenmesi gereken başlıklardan biri değildir?

A) İçeriğinin uygunluğu
B) Bilginin zamanlaması
C) Bilginin güncel olması
D) Bilginin kesin doğru olması
E) Bilginin ulaşılamaz olması

Cevap : E) Bilginin ulaşılamaz olması

88) Aşağıdakilerden hangisi, kurum içi iletişimin, etkin bir şekilde ifade etmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kurum hedefleri
B) Ortak bir risk dili
C) Kurumun risk iştahı ve kabul edebileceği risk sınırları
D) Etkin kurumsal risk yönetimi
E) Paydaş ve sermaye ortaklarının etkin katılımı

Cevap : E) Paydaş ve sermaye ortaklarının etkin katılımı

89) Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişimde kullanılan iletişim araçları arasında yer almaz?

A) Web sayfaları
B) E-mailler
C) İlan panosu
D) Televizyon reklamları
E) Webcastler

Cevap : D) Televizyon reklamları

90) Kurumsal Risk Yönetimi çevresinde risklere yönelik tasarlanan önlemlerin ve süreçlerin uygulamada gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin doğrulanması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risklerin dağılımı
B) Risklerin paylaşımı
C) Risklerin izlenmesi
D) Risklerin çözümü
E) Risklerin sunumu

Cevap : C) Risklerin izlenmesi

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

91) Aşağıdakilerden hangisi izleme sürecine rehberlik eden ve izleme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen ve kullanılan bazı
belge ve raporlara örnek olarak gösterilemez?

A) Yönetim performans/faaliyet sonuçları ve raporları
B) Paydaş risk gurubu raporları
C) Yönetim kurulu ve risk komitesi raporları
D) Denetim komitesi toplantı tutanakları ve raporları
E) İç denetim raporları

Cevap : B) Paydaş risk gurubu raporları

92) Aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilen ülke yönetim modelleri arasında yer almaz?

A) İsveç
B) Avusturalya/Yeni Zelanda
C) Kanada
D) Amerika
E) İngiltere

Cevap : A) İsveç

93) 1995‟de ortaya çıkan (…..) risk yönetim sistemi, risklerin yönetilmesi ve belgelendirilmesinde dünyanın ilk resmi ve çok güçlü standartlarına sahip bir uygulama modelidir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İsveç
B) Avusturalya/Yeni Zelanda
C) Kanada
D) Amerika
E) İngiltere

Cevap : B) Avusturalya/Yeni Zelanda

94) Aşağıdakilerden hangisi AS/NZS 4360 risk yönetimi süreci aşamalarından biri değildir?

A) Kapsam oluşturma
B) Risk belirleme
C) Risk analizi
D) Risk değerlendirme
E) Risk paylaşımı

Cevap : E) Risk paylaşımı

95) Aşağıdakilerden hangisi AS/NZS ISO 31100 standartlarının kuruma sağladığı temel faydalar arasında yer almaz?

A) Risk yönetiminin etkinleştirilmesini sağlayarak hedeflere ulaşma olasılığını artırır
B) Fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde gelişim sağlar
C) Kontrol sistemini geliştirir
D) Kurum içi ve dışında sermaye yatırımlarının tutumunu geliştirir
E) Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur

Cevap : D) Kurum içi ve dışında sermaye yatırımlarının tutumunu geliştirir

96) BS 31100 koduyla ortaya çıkan risk yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsveç
B) Avusturalya/Yeni Zelanda
C) Kanada
D) Amerika
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

97) Aşağıdakilerden hangisi BS 31100 risk yönetim standartları ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

A) Risk yönetimi kuruma uygun yapılandırılmalıdır
B) Risk yönetimi kurum kültüründe ve personel algısında yer edinmelidir
C) Risk yönetimi sistematik ve yapısal olmalıdır
D) Risk yönetimi manipülatif olmalıdır
E) Risk yönetimi süreklilik özelliği taşımalıdır

Cevap : D) Risk yönetimi manipülatif olmalıdır

98) Aşağıdakilerden hangisi BS 31100 risk modelinin aşamalarından biri değildir?

A) Risk inceleme
B) Riskleri kuşatma
C) Riskleri tanımlama
D) Riskleri değerlendirme
E) Raporlama

Cevap : B) Riskleri kuşatma

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Vize Çalışma Soruları

99) Bütünleşik Risk Yönetim Sistemi modeli aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A) İsveç
B) Avusturalya/Yeni Zelanda
C) İngiltere
D) Amerika
E) Kanada

Cevap : E) Kanada

100) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim sistemi modelinin birbiri ile ilişkili dört unsurundan biri değildir?

A) Kurumsal risk profil geliştirilmesi
B) Bütünleşik risk yönetim fonksiyonu oluşturulması
C) Paydaş risk yönetiminin sisteme uyarlanması
D) Bütünleşik risk yönetim sisteminin uygulanması
E) Risk yönetim uygulamasında sürekliliğin öğrenilmesini sağlama

Cevap : C) Paydaş risk yönetiminin sisteme uyarlanması

101) Yönetimin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü risk seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk İştahı
B) Risk Toleransı
C) Risk kapasitesi
D) Artık Risk
E) Kalıtsal Risk

Cevap : A) Risk İştahı

102) Aşağıdakilerden hangisi Firma açısından finansal risklerden biri değildir?

A) Sermaye riski
B) Likidite riski
C) Pazar riski
D) Enflasyon Riski
E) Kredi riski

Cevap : D) Enflasyon Riski
NOT: Firma açısından finansal risk; pazar riski, kredi riski, likidite riski ve sermaye riski olarak dört çeşide ayrılır.

103) Aşağıdakilerden hangisi analiz aşamasında riskleri belirlemek için kullandığımız başlıca araçlardan biri değildir?

A) geçmiş kayıp verileri
B) dış denetim
C) gelecek kayıp verileri
D) risk haritaları
E) iç değerlendirme

Cevap : C) gelecek kayıp verileri
NOT: Riskleri belirlemek için kullandığımız başlıca araçlar; risk haritaları, risk göstergeleri, iç değerlendirme, geçmiş kayıp
verileri, workshoplar, dış denetim ve mevzuat gereklilikleri, en iyi uygulamalar ve yasal yükümlülükler olarak sayılabilmektedir.

104) Riske karşılık vermenin beş temel yolu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Riski artırmak
B) Riski azaltmak
C) Riski transfer etmek
D) Riskten kaçınmak
E) Riski kabul etmek

Cevap : A) Riski artırmak
NOT: Riske karşılık vermenin beş temel yolu vardır: riski kabul etmek, riski azaltmak, riski transfer etmek, riskten kaçınmak ve diğerlerinin bir alternatifi olmayıp tüm risklerde değerlendirilmesi gereken fırsatların gözetilmesidir.

105) Aşağıdakilerden hangisi belirleyici kontrollere örnek olarak verilebilir?

A) Rehberler
B) Yönetmelikler
C) Prosedürler
D) Politikalar
E) Sayımlar

Cevap : E) Sayımlar
NOT: Belirleyici kontrollere örnek olarak; mutabakatlar, sayımlar, karşılaştırmalar ve istisna raporları verilebilir.

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!