Sosyal Güvenlik Hukuku

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Final Soruları

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki fizyolojik risklerden değildir?

Cevap :Ölüm

2. Aşağıdakilerden hangisi klasik sosyal güvenlik teknikleri arasında yer almaz?

Cevap :Sosyal Sigortalar

3. 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Sosyal güvenlik kurumu genel kurulu hangi aralıklarla toplanır?

Cevap :Üç yılda bir kez toplanır

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin sigortalılığı ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Cevap : Yasanın yürürlüğünden önce 5434 sayılı yasa kapsamında sigortalı olanlar yasanın yürürlülüğünden sonra çalışmayı sürdürmekte 5510 m.4/I-c çerçevesinde sigortalı sayılacak ve genel sağlık Sigortası da tabi olacaklardır

5. Dağınık bir görünüm sunan İngiliz sosyal güvenlik uygulamalarını bir sisteme kavuşturmak için Sir William Beveridge başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan raporun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Raporda insanların yoksulluktan kurtarılma çareleri aranmıştır

6. 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre SGK yönetim kurulunun toplanma zamanı ve toplantı yeter sayısı orada kilerden hangisidir?

Cevap :Yönetim kurulu en az haftada bir defa ve asgari yedi üye ile toplanır

7. Aşağıdakilerden hangisi hangisi özel hükümler uyarınca tam sigortalı sayılanlar arasında yer almaz?

Cevap :İş kaybı tazminatı alanlar

8. 4 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesine göre aşağıdaki hangisi SGK ha yönetim kurulunun oluşumu ile ilgili hususlardan biri değildir?

Cevap :Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan üç başkan yardımcısı

9. yalnızca genel sağlık Sigortasına tabi olanlar için genel sağlık Sigortası pirimi, pirimi esas kazancın yüzde kaçıdır?

Cevap :%12

10. Aşağıdakilerin hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu‘nun gelirlerinden biri değildir?

Cevap :RTÜK gelirlerinin %25’i

11. Bismarck Sistemlerinde hastalık sigortası tıbbi muayene ve tedavi ile kaç haftaya kadar iş göremezlik ödeneğini kapsamaktadır?

Cevap : 13

12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki kısa dönemli risklerden biri değildir?

Cevap : Maluliyet

13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası yasasına göre hizmet sözleşmesi ile bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların sigortalılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 4/1-a

14. Aşağıdakilerden hangisi pirimlerin hukuki niteliği açısından Doktrinde ileri sürülen görüşlerden biri değildir?

Cevap : Kısmen maaş görüşü

15. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyal güvenlik terimi ilk defa yasa metninde kullanılmıştır?

Cevap : Amerika birleşik devletleri

16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunın kuruluşunu teşvik eden 3294 sayılı kanunun amaçlarından biri değildir?

Cevap : Her ne suretle olursa olsun sadece vatandaşlara yardım etmek

17. Aşağıdakilerden hangisinde bakıma muhtaç engellilerin isterler ise ikametgahlarında isterler ise resmi veya özel bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanmasını güvence altına alan bakıma muhtaç engellilere yönelik özel bakım merkezleri Yönetmeliği ile bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre belirlenen ortalama aylık gelir tutarı doğru olarak gösterilmiştir?

Cevap : Bir aylık net asgari ücret tutarının ⅔ ünden daha az olduğu tespit edilen rakam

18. Sosyal güvenlikte primsiz rejim mesaf biçimde devletin vergi geliri ile finanse ederek uygulayan tek ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeni Zelanda

19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım türlerinden olan aile yardımları arasında yer almaz?

Cevap : Sağlık yardımı

20. 4 nolu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre SGK genel kurulunun toplantı tarihi ve gündemi ilgili kurum ve kuruluşlara ne kadar süre içinde bildirilir?

Cevap : En geç iki ay öncesinden

Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!