auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiSosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Sosyal Güvenlik Hukuku 2022-2023 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kimselerden değildir?

Cevap : Bireysel emeklilik sigortasına bağlı kişiler

2) Konut yardımına yönelik Sosyal Hizmetler bağlamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Konut hakkı ile Sağlık hakkı daima birbirinden farklı kavramlardır

3) 5510 sayılı yasanın 4/1-b kapsamına göre çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlardan aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın ne kadarını belgeleyenler kısa ve uzun vadeli sigortalar yönünden kapsam dışında tutulmuşlardır?

Cevap : Prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler

4) Aşağıdakilerden hangisi 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir?

Cevap : Primsiz ödemeler genel müdürlüğü

5) Sigortalı sayılmayanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ders süresi dışında öğrencilerin okulda çalıştırılması veya derslerinde elde ettikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik nitelikte olmayan çalışmaları sigortalı sayılmalarını gerektirmeyecektir

6) Avukatlık stajı yapmakta olanlardan alınan genel sağlık sigortası primleri aşağıdaki illerden hangisi tarafından ödenir?

Cevap : Türkiye Barolar Birliği

7) Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının %40 ile %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalar için emeklilik yıl ve gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : En az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün prim şartı

8) Sigortalının çalıştığı İşten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespitine karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu

9) 1136 sayılı Avukatlık kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlar 5510 sayılı kanuna göre genel sağlık sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası primleri prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının kaçta kaçıdır?

Cevap : %6

10) 6132 sayılı at yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır

11) Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının %50 ila %59 arasında olduğu Anlaşılan sigortalılar için emeklilik yıl ve gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : En az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve 4320 gün prim şartı

12) Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının faydalarından biri değildir?

Cevap : Enflasyonist bir etki yaratacaktır

13) Bütün dünyada Sosyal Güvenlik kurumlarından sayısal ve oransal olarak faydalananların en fazla olduğu en geniş kapsamlı sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sağlık sigortası

14) Aşağıdakilerden hangisi Hizmet akdi ile çalışan birinin (4/1a) karşılaşacağı iş kazasının bildirim bakımından doğrudur?

Cevap : İş kazasının işveren tarafından o yerin yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur

15) Aşağıdaki durumların hangisinde SGK yönetim kurulu 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bakımından olağanüstü toplantıya çağırabilir?

Cevap : Gerekli görüldüğünde başkanın veya yedi üyenin talebi ile yönetim kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir

16) Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının kapsamında yer alır?

Cevap : 5510 sayılı kanunun geçici 20.maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun geçici 20 maddesinde açılan Sandıklara tabi sigortalılar

17) 4/1-a ve 4/1-b bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün 4/1-c Bendi kapsamındaki sigortalılar için ise çalışma gücünün veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün ne kadarını kaybederse sigortalı SGK sağlık kurulunca malul sayılmaktadır?

Cevap : En az %60’ını

18) Yetenek ve iradesinde olmasına rağmen işini kendi isteği ve kusuru dışında kaybeden çalışanlara uğradıkları gelir kaybını kısmen ve geçici bir süre için telafi amacı Güden ve primlerle desteklenen sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İşsizlik sigortası

19) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanununun 24 maddesi kapsamında 18 yaşını doldurduktan sonra istihdam imkanından yararlanabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na kaç yıl içinde başvuruda bulunması gerekir?

Cevap : 5 yıl

20) Aşağıdaki hangisi meslek hastalık sigortasından yararlanma şartlarından biri değildir?

Cevap : Çalışanın kuruma bildirilmemiş olması onun bu hattan yararlanmasına engel olmaktadır

21) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının ihtiva ettiği konular arasında yer almaz?

Cevap : İş kazasının 4/1-c kapsamındaki emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda gerçekleşmesi

22) Bismarck’ın Sosyal Güvenlik politikası kurmasındaki amacı ifade eden doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gelişen Sosyalist akımlara karşı olma

Sosyal Güvenlik Hukuku

iş sağlığı ve güvenliği lisans Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Sosyal Güvenlik Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!