Acil Yardım ve Afet Yönetimiauzefİş Sağlığı ve GüvenliğiRisk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 2023 Final Soruları (Bahar)

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 2023 Final Soruları (Bahar)

1) Kalitatif risk değerlendirmede yararlanılan bu metodoloji bir işletme veya fabrikada bulunan kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır bu analizle iş görevlerinden kaynaklanan tehlikelerin doğası direkt olarak incelenmektedir bu yöntem gerçekleştirilirken çeşitli sorular sorularak istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir çalışanlara çalışma pozisyonları kullandıkları 5 duyu organları ortam koşulları kullandıkları donanımlar ile ilgili sorular sorulur.
Yukarıda kısaca bahsedilen metodoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İş güvenliği analizi (ISA)

2) Biz değerlendirme ve nitelik değerlendirme metodları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Olursa ne olur yöntemi bir işletme veya fabrikada bulunan kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır bu yöntem gerçekleştirilirken çeşitli sorular sorularak istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir

3) Ülkemizde iş kazalarına bağlı kayıp günler açısından en fazla kayıp oluşturan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İmalat

4) ……. – (Toplam kaza sayısı/Toplam işçi sayısı) × 100.000
yukarıda verilen oran hesaplaması aşağıdaki hangi kaza oranı içindir?

Cevap : Kaza olabilirlik oranı

5) Afetlerin büyüklüğü ortaya çıkan etki ve afete maruz kalan işletmenin bölgenin ya da toplumun savunma kabiliyeti ile ilgilidir Buna göre afetlerin büyüklüğünü hesaplarken aşağıdaki hangi iki unsurun birlikte dikkate alınması gerekmektedir?

Cevap : Tehlike ve savunmasızlık

6) Risk tepki planları hazırlanırken yangın ile ilgili bazı riskler dikkate alınarak yangınla alakalı sigorta yapılmıştır. Buna göre yapılan işlem aşağıdaki hangi risk stratejisi kapsamında değerlendirilebilir?

Cevap : Risk transferi

7) Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : İş güvenliği analizi (ISA)

8) 5×5’lik bir risk değerlendirme matrisinde 5’lik skala (1-5 arası rakamlar) kullanılmaktadır Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Risk seviyesi(olasılık ve şiddet çarpımı ) 20 olan bir iş kazası genellikle çok ciddi alınacak ve iyileştirme yapılması gereken Risk seviyesindedir

9) Risk değerlendirme iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan tüm etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve risklerin kontrol altına alınabilmesi adına kontrol tedbirlerinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalardır risk değerlendirmesindeki beş adım tehlikelerin tanımlanması ile başlar ve risk belirleme analiz çalışmaları ile devam eder. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü adım olan risk kontrol adımları faaliyetleri içinde değerlendirilemez?

Cevap : Risk kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesi

10) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün etkilerinden biri değildir?

Cevap : Radyoaktif etkiler

11) I. Basınç seviyesi çalışanlarda oluşabilecek fiziksel problemler için son derece önemli olmakla birlikte maruziyet süresi oluşabilecek problemler ya da hastalıklar için dikkate alınmaz.
II. Ülkemizde özellikle sünger avcılarının durgun yemek diye isimlendirdikleri felç hastalığı basınç değişikliğine bağlı bir iş kazasıdır.
III. Uzun süreli basınç altında çalışanlarda tıpkı alkol sarhoşluğuna benzer bir durum oluşur hareketleri düzensiz olup güvenliği etkiler.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri basınç artması azalması ya da uzun süreli basınca maruz kalınması ile ilgili söylenebilecek doğru ifadelerdir?

Cevap : 2 ve 3

12) Riskleri değerlendirirken hem Kalitatif hem de Kantitatif metotları kullanan risk değerlendirme metotları aşağıdaki hangi sınıfta incelenebilmektedir?

Cevap : Karma risk değerlendirme metotları

13) Aşağıdaki hangi risk öncelik seviyesi diğerlerine göre kabul edilebilir düzeydedir?

Cevap : 5

14) Ön tehlike analizinde geçmiş deneyim analizinin girdileri (geçmiş deneyimi oluşturan) aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hata analizi ve geçmiş kazalar

15) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlar için söylenemez?

Cevap : Uygun maliyetli ve çalışanlar için ekonomik olur

16) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek kimyasal bir tehlikedir?

Cevap : Asitler

17) Ülkemizde sayıca en fazla olan afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Heyelan

18) Hata ağacı analizindeki adımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Cevap : Sistem analizi – hata ağacının oluşturulması – değerlendirme

19) Kişisel koruyucu donanımların kullanımında ve seçiminde dikkate alınması gereken unsurlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri olarak görülemez?

Cevap : Firma kuruluş yılı

20) Aşağıda yer alan hangi ifade kişisel koruyucu donanımlarda (KKD) ilgili söylenemez?

Cevap : Tüm kkd’lerin kullanılmasında birinci derecede kullanıcılar sorumludur

21) Aşağıdakilerden hangisi bir hata türü etkilerinden (HTEA-FMEA) değildir?

Cevap : İyileştirilmiş FMEA

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 2023 Final Soruları (Bahar)

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min
Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 2023 Final Soruları (Bahar)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!