Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar

Auzef Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021-22 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar

Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar 2023 Vize Soruları

1- Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, sağlık personeli ve benzeri elemanları eğitmek ve bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usül ve esasları tespit etmek” hangi TFF organının görevidir?

Cevap : Yönetim kurulu

2- … herhangi bir spor dalı içinde o spor etkinliğinin hangi kurallara bağlı olarak ne gibi yöntemlerle yapılabileceğini, spor hak

kının nasıl yerine getirileceğini ya da sınırlandırılabileceğini, o spor etkinliği içinde yer alan gerçek ya da tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.”

Cevap : Spor hukuku

3- Türk sporunun bir devlet kuruluşu statüsüne kavuşması aşağıdakilerden hangisi sayesinde gerçekleşmiştir?

Cevap : Beden terbiyesi kanununun yürürlüğe girmesiyle

4- …. Türkiye futbol federasyonunun en üst hukuk kuruludur?

Cevap : Tahkim kurulu

5- Uluslararası spor tahkim mahkemesi (CAS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bünyesinde tek tahkim dairesi bulunmaktadır.

6- Disiplin komitesi
I. fair play ve sosyal sorumluluk komitesi
II. etik komitesi
III. temyiz komitesi.
IV. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri FIFA’nın yargı organlarındandır?

Cevap : Disiplin, Etik ve Temyiz Komiteleri.

7- İl disiplin kurulu üyeleri hangi TFF organı tarafından atanır?

Cevap : Başkan

8- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin kurulduğu yıllarda;
I. Üyelerinin uluslarası olimpiyat komitesi (IOC) tarafından belirlenmesi
II. Finansal desteğinin bütünüyle IOC tarafından sağlanması
III. Tüzük değiştirilmesinde IOC’nin yetkili olması
IV. Uluslararası olimpiyat komitesi’nin inisiyatifi ile kurulmuş olması
yukarıdaki idadelerden hangisi/hangileri uluslarası spor tahkim mahkemesinin bağımsız ve tarafsız olma niteliğini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : Üyelerinin uluslarası olimpiyat komitesi (IOC) tarafından belirlenmesi
finansal desteğinin bütünüyle IOC tarafından sağlanması
tüzük değiştirilmesinde IOC’nin yetkili olması

9- Genel kurulun Türk hukukuna ve TFF statüsüne aykırılık teşkil eden tüm kararlarına karşı açılacak iptal davası başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Cevap : Asliye hukuk mahkemesi

10- I. Futbol camiasındaki kişilerin futbol disiplin talimatı uyarınca işlem yapılmayan ihlallerini incelemek
II. kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları incelemek
III. şike ve teşvik pirimi iddialarını incelemek
IV. futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak
V. futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurulara ilişkin kararları hakkında bülten yayınlamak
Yukarıdakilerden hangisi etik kurulunun görevlerinden biri değildir?

Cevap : kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları incelemek

11- idari personel alımı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak, TFF yazışmalarını yapmak, TFF nin hangi organının görevleridir?

Cevap : Genel sekreterlik

12- Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasa uygunluk denetimi ….. tarafından yapılır?

Cevap : Anayasa mahkemesi

13- TFF hukuk kurullarının görevleri, yetkıileri, hakları ve üyelerinin sahip olmaları gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kuralları hangi kurallarla belirlenir?

Cevap : TFF Statüsü ve Talimatlar

14- I. Mali raporları ve bütçeyi onaylamak
II. Yönetim kuruluna taşınmak alım satımı ve ayni haklar tesisi için yetki vermek.
III. Üyelik aidatlarını tespit etmek.
IV. TFF statüsü ve kendi iç tüzüğünü kabul etmek, değiştirmek.
V. Denetim raporlarını onaylamak.
VI. İki yönetim kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oy birliğiyle karar almak
Yukarıdakilerden kaçı TFF genel kurulunun görevlerindendir?

Cevap : 5

15- Resmi ve özel müsabakalara temsil atamak, temsilcilere futbol geliştirme merkezi ile iş birliği içinde eğitim vermek hangi TFF organının görevidir?

Cevap : Temsilciler kurulu

16- Etik kurulu incelemesinden sonra disiplin kuruluna sevk edilen bir kararın nitiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tahkim kurulu

17- TFF mali işlemlerini genel kurul adına denetmemek… görevidir?

Cevap : Denetleme kurulunun

18- Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan kulüplerin kulüp ve branş tescilinin yapıldığı idare aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

19- Aşağıdakilerden hangisi TFF hukuk kurullarından biri değildir?

Cevap : İcra kurulu

20- CAS in finansmanını sağlamak …. görevidir?

Cevap : Uluslararası spor tahkim konseyinin.

21- … bir kulübe lisans verilip verilmemesine lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uıygulanıp uygulanmamasına karar veren hukuk kurulu?

Cevap : kulüp lisans kurulu

22- Uluslarası spor tahkim mahkemesinin kurulduğu yıllarda….

Cevap : Disiplin, etik, temyiz.

23- Üzerinde birbirine geçmiş 5 halka olan bayrak

Cevap : Olimpiyat bayrağı.

24- …. devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır?

Cevap : Kamu hukuku

Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!