Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri

Auzef Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri

 

Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çevresel kriz örneği olabilir?

A) Örgütsel iklim
B) Teknolojik gelişmeler
C) Psikolojik baskı
D) Planlamalarda kararsız kalma
E) Statü sorunları

Cevap : B) Teknolojik gelişmeler

2. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi toplam kalite yönetiminin tarihsel evrim aşamalarından değildir?

A) Kalite kontrol
B) Toplam kalite yönetimi
C) Kalite muayene
D) Kalite güvencesi
E) Kalite deneyimi

Cevap : E) Kalite deneyimi

3. Stres ve çevresel nedenler hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Bireysel kaynaklı olan bu olgu aslında kişilik ile alakalıdır.
B) İş değişikliği önerilmektedir ve bu doğrultuda eğitim verilir.
C) Tepkiler doğrudur ve strese yönelim kişiyi başarıya götürür.
D) Mesleki stres denilen bu olgu aslında iş kaynaklıdır.
E) Ekonomik koşullar ile oluşmuş bir yapısı vardır.

Cevap : D) Mesleki stres denilen bu olgu aslında iş kaynaklıdır.

4. “Bir işletmede üretilen mal ya da hizmetlerin İşletme süreçlerinin ve çalışanların sürekli iyileştirme ve geliştirme yolu ile en düşük toplam maliyet düzeyinde, önceden belirlenmiş olan müşteri gereksinim ve beklentilerinden beklenen yükümlülükleri yerine getirmeleri sayesinde karşılanarak işletme performansının iyileştirilmesi stratejisi” olarak açıklanan
“yönetim yaklaşımı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistem Yaklaşımı
B) Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımı
C) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
E) Klasik Yönetim Yaklaşımı

Cevap : D) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

5. Stratejik yönetim içerisinde inovasyon hangi anlama gelmektedir?

A) Çatışma önleme
B) Personel alımı
C) Yenilikçi gelişimler
D) Pazarlama
E) Departman oluşturma

Cevap : C) Yenilikçi gelişimler

6. Aşağıdakilerden hangisi kıyaslamanın işletmelere sağladığı faydalardan değildir?

A) Tek seferlik yapıldığında işletmelere uzun süreli rekabet avantajı gelişim sağlamak
B) Müşterilere ve ortaklara çevresel iyileştirmeler sağlayarak organizasyonun rekabet gücünü artırmak
C) İlerlemenin düzenli olarak izlenmesini ve sürekli İyileştirme programını teşvik etmek
D) Daha önceki kıyaslama profilleriyle ve tanınmış en iyi uygulamalarla karşılaştırmalara izin vermek
E) İşletmenin mevcut konumunu belirlemek ve çevresel performansı iyileştirmek için öncelikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olmak

Cevap : A) Tek seferlik yapıldığında işletmelere uzun süreli rekabet avantajı gelişim sağlamak

7. Performans yönetiminde inceleme ve denetim sağlanması hangi anlama gelmektedir?

A) Örgütün ekonomik olarak güçlenmesi ve diğer kurumlar ile işbirliğini sağlar.
B) Personel alımı kriterlerini ortaya çıkarır ve yönetime bu kriterleri bildirir.
C) Örgütün kültürel yapısının incelenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması amacını taşır.
D) Kriz anında en etkin yöntemin geliştirilmesini sağlar.
E) Personelin çalışma yeteneğinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanır.

Cevap : E) Personelin çalışma yeteneğinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanır.

8. İş analizi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik zorlukların üzerinden gelebilecek yeni teknolojilerdir.
B) Kriz anında çatışmayı en aza indiren uygulamalardır.
C) İşlerin en kısa sürede ve ekonomik olarak yapılmasıdır.
D) Örgüt kültürünün doğasında yer alan programlardır.
E) İhtiyaçların giderilmeden önce test edilmesine olanak sağlar.

Cevap : C) İşlerin en kısa sürede ve ekonomik olarak yapılmasıdır.

9. “Bu yaklaşımda iki taraf arasında mutabakat sağlamaya çalışan kişiler mekik diplomasisi olarak adlandırılan özel toplantılar arasında gidip gelerek, bir tarafla seçenekler geliştirir ve ardından bu seçenekleri diğer tarafa sunarak çözümler arayabilir. İhtilaflı taraflarla gayri resmi bir anlaşmaya varmayı deneyebilir veya tam olarak ne üzerinde anlaşmaya varıldığı konusunda yazılı bir anlaşma imzalamalarını sağlayabilir. Böyle bir anlaşmanın her ne kadar yasal bir yaptırımı olmasa da bu anlaşma ihtilafli tarafların yerine getirmesi gereken taahhüdü vurgulayan faydalı bir belge olabilir.”
Yukarıda bilgileri verilen çatışma yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerilimi azaltma noktaları
B) Kisasa kisas
C) Temas ve iletişim
D) Arabuluculuk
E) Uzlaşma

Cevap : E) Uzlaşma

10. “Zaman yönetimi” kavramına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zaman yönetilemez ancak insanlar zamanı doğru kullanmayı öğrenebilir.
B) Özellikle yönetimin “amaç özelliği” ile ilişkili bir kavramdır.
C) Zaman yönetiminin kalitesi, kişinin belirleyen en önemli unsurdur.
D) Zaman yönetimi hem bireysel hem de örgütsel olarak ele alınmaktadır.
E) Zaman yönetimi daha fazla para kazanmaktır.

Cevap : E) Zaman yönetimi daha fazla para kazanmaktır.

11. “Bu teoride ödüller çok düşük olarak algılandığında ve birisinin ödül kazanmaya müdahale ettiği görüldüğünde, çatışma olasıdır. Örneğin bir kişinin ‘Tüm tarlalarımı sattım çünkü artık bu zahmete değmezdi.’ dediğini duyduğumuzda burada bu teorinin devrede olduğunu anlayabiliriz. Burada kişi bir maliyet- fayda hesabı yaparak bu durumun sürdürülebilirliğinin düşük olduğunu, tarlayı satmanın hem psikolojik hem fizyolojik hem de ekonomik açıdan kendini rahatlatabileceğini düşünerek böyle bir karar alabilir. ”
Yukarıda bilgileri verilen çatışma yönetimi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan Teorisi
B) Kalıtım- Çevre Tartışması Teorisi
C) Sosyal Değişim Teorisi
D) Yükleme Teorisi
E) Etkileşim Teorisi

Cevap : A) Alan Teorisi

12. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim aşamaları ile ilgili olamaz?

A) Yargı aşaması
B) Sinyallerin alınması aşaması
C) Çözümleme aşaması
D) Hazırlık aşaması
E) Denetim aşaması

Cevap : A) Yargı aşaması

13. Ücret kavramı insan kaynakları için neden önemlidir?

A) Personelin yeteneğine göre ücretlendirme yapılır ve Örgütte devamlılık sağlanır.
B) Ücret parametreleri yaş ve cinsiyete göre değiştirilir.
C) Ücretsiz çalışma prensip olarak başlarda tercih edilir.
D) Pazarlama için ayrılan ücret personele dağıtılabilir.
E) Kazanç örgütler için önemli değildir. Ancak gelir-gider hesabı yapılmalıdır.

Cevap : A) Personelin yeteneğine göre ücretlendirme yapılır ve Örgütte devamlılık sağlanır.

14. Zaman yönetiminin tarihine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sanayi devriminin saatlerin düzenli kullanımına herhangi bir etkisi olmamıştır.
B) Uygarlık seviyesi ve haftalık çalışma saatleri zaman yönetimi ile ilişkilendirilemez.
C) Günümüzde zaman yönetiminin en önemli aracı güneş ve ayın hareketleridir.
D) Kasaba ve şehirlerin kalabalıklaşması ve toplumsal yaşamın kurumsallaşması ile birlikte kaçınılmaz olarak insanlar arasında zamanın tanzimi de önem kazanmıştır.
E) Zaman yönetimi olarak adlandırılabilecek ilk faaliyetler, milattan sonra 2. yüzyılda Budist rahiplerde görülmeye başlanmıştır.

Cevap : D) Kasaba ve şehirlerin kalabalıklaşması ve toplumsal yaşamın kurumsallaşması ile birlikte
kaçınılmaz olarak insanlar arasında zamanın tanzimi de önem kazanmıştır.

15. Aşağıda kuruluş içi kıyaslama hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hassas veriler ve bilgiler genellikle kolayca elde edilebilir.
B) Tipik olarak bir işletme içindeki farklı departmanları veya süreçleri içerir.
C) Genellikle daha az zaman ve kaynak gerekir.
D) Farklı iş sektörlerinden veya faaliyet alanlarından benzer işlevlere sahip firmalar seçilir.
E) En büyük dezavantajı gerçek inovasyonun eksik kalabilmesidir.

Cevap : D) Farklı iş sektörlerinden veya faaliyet alanlarından benzer işlevlere sahip firmalar seçilir.

16. “Karşılaştırmalar sırasında bazı denetim Şemalarının, oran ve ortalamaların kullanılacağı açıktır. Bu konuda ilk yapılacak iş standartların tutturulmasından sorumlu olanların görüş ve düşüncelerini almaktır.”
Yukarıda bahsedilen açıklama aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) İşletmede standartların saptanması
B) Gerçekleşen başarı düzeylerinin işletme standartlarıyla karşılaştırılması
C) Sapmaların belirlenmesi ve incelenmesi
D) Gerekli düzeltmelerin yapılması
E) Gerçekleşen başarı düzeylerinin ölçülmesi

Cevap : C) Sapmaların belirlenmesi ve incelenmesi

17. Fonksiyonel bağlılığa ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çalışan ya da bölümün yaptığı işin çıktısı, diğer bir çalışan ya da bölümün girdisi üzerinde doğrudan etkilidir.
B) Fonksiyonel bağlılıkta hammadde, zaman ve işgücü açısından birimler bağımsız çalışırlar.
C) Farklı departmanların bulunduğu ancak mal veya hizmetlerin ortak çıktı olarak sunulduğu örgütlerde bir birimin yaptığı iş diğerini doğrudan etkilemektedir.
D) Örgütte çalışan birey ya da bölümün işini zamanında yapamaması ilgili çalışanlar ya da bölümler arasında çatışmaya neden olmaktadır.
E) Fonksiyonel bağlılıkta zamanlama açısından meydana gelen aksamalar örgütün amacına ulaşmasını güçleştirir.

Cevap : B) Fonksiyonel bağlılıkta hammadde, zaman ve işgücü açısından birimler bağımsız çalışırlar.

18. Stres ve bireysel nedenler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üretkenliği artırmak bu faktörü artırabilir.
B) Stresli bir hayatı istemek bu faktörü artırabilir.
C) Çalışma temposu ve ruhsal durum bu faktörü artırabilir.
D) İşyeri içerisindeki rekabet ortamı bu faktörü artırabilir.
E) Hobiler ile uğraşmak bu faktörü artırabilir.

Cevap : C) Çalışma temposu ve ruhsal durum bu faktörü artırabilir.

19. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi stratejilerinden biridir?

A) Örgütleme
B) Erteleme
C) Uyumlaştırma
D) İdealist düşünme
E) Evet demeyi öğrenme

Cevap : B) Erteleme

20. Aşağıdakilerden hangisi müşteri bölümlemesinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A) Coğrafi bölümleme
B) Rekabete dayalı bölümleme
C) Psikografik bölümleme
D) Demografik bölümleme
E) Makro bölümleme

Cevap : B) Rekabete dayalı bölümleme

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!