Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme-1 2023-24 Büt Soruları
Vize Deneme-2 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme-3 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme-4 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Deneme-1 2021 Final Deneme-1
Vize Soruları Final Soruları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri 2023-2024 Bütünleme Soruları

Sağlık Bilgi Yönetimi: Temel İlkeler ve Uygulamalar

Sağlık bilgi yönetimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, maliyetleri düşürmek ve hasta güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynar. Bu alanda, tıbbi dokümantasyon ve sağlık işlemleri, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin temelini oluşturur. lolonolo_com olarak, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik olarak, bu alandaki temel kavramlar ve uygulamalar hakkında bir rehber sunmayı amaçlıyoruz.

Tıbbi Dokümantasyonun Önemi

Tıbbi dokümantasyon, hasta bakımının her aşamasında kritik bir öneme sahiptir. Doğru ve eksiksiz tıbbi kayıtlar, hastanın tedavi sürecini belgeler, sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında etkili iletişimi sağlar ve hukuki gereklilikleri yerine getirir. Örneğin, Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu, doğumlar hakkında önemli istatistiksel veriler sağlar ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve iyileştirilmesi için temel bir araçtır.

Veri Tabanı Yönetimi ve Güvenliği

Sağlık bilgi sistemlerinde veri tabanı yönetimi, verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması gibi işlevleri kapsar. Planlama, bu sürecin bir parçası olmakla birlikte, veri tabanı yönetiminin doğrudan bir işlevi olarak görülmez. Güvenlik, özellikle kişisel sağlık bilgilerinin korunması açısından, bu alandaki en önemli önceliklerden biridir.

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Modülleri

Çekirdek kaynak yönetim sistemi (ÇKYS), sağlık kurumlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan bir dizi modülden oluşur. Bu modüller arasında, malzeme kaynakları ve insan kaynakları yönetim sistemleri gibi alanlar bulunur. Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS), genellikle bu çekirdek sistemden ayrı olarak ele alınır ve hastane içi işlemleri yönetir.

Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam

Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma sürecinde bireylerin sahip olduğu temel haklardır. Bu haklar arasında, bilgilendirilme ve aydınlatılmış onam alınması yer alır. Aydınlatılmış onam, hastanın, tedaviye ilişkin tüm önemli bilgileri aldıktan sonra gönüllü olarak tedaviyi kabul etmesi sürecidir.

Sağlık Bilgilerinin Erişimi ve Kullanımı

Sağlık kurumlarında, hasta tanımlayıcı olarak genellikle T.C. Kimlik numarası kullanılır. Bu, hastaların bilgilerine erişimde ve farklı sağlık hizmetleri arasında bilgi paylaşımında standardizasyon sağlar. E-devlet gibi platformlar, sağlık bilgilerinin elektronik ortamda güvenli bir şekilde paylaşılmasını ve vatandaşların kendi sağlık kayıtlarına erişimini kolaylaştırır.

Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması

Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması, sürekli bir iyileştirme sürecini gerektirir. Sosyal hizmet birimi, hastaların tedavi süreçlerini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarla ilgilenir ve bu sorunların çözümüne yardımcı olur. Ayrıca, sağlık kurumlarında çeşitli kalite ve güvenlik kodları (örneğin, Beyaz Kod) uygulanır ve bu kodlar, sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

lolonolo_com olarak, sağlık bilgi yönetimi ve tıbbi dokümantasyon alanlarında öğrencilere ve meslek profesyonellerine yönelik güncel ve kapsamlı kaynaklar sunarak, eğitim ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu alandaki bilgi ve beceriler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta bakımını iyileştirmek için temel taşlardır.

@lolonolo_com

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu içinde yer alan bilgilerden değildir?

A) Toplam doğum sayısı
B) Sezaryen doğum sayısı
C) Doğumdan beklenen yaşam süresi
D) Çoğul gebelik sayısı
E) Mükerrer sezaryen sayısı

Cevap : C) Doğumdan beklenen yaşam süresi

2. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetiminin işlevlerinden biri değildir?

A) Planlama
B) Veri toplama
C) Güvenlik
D) Saklama
E) Doğruluk

Cevap : A) Planlama

3. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek kaynak yönetim sisteminin (ÇKYS) ana modüllerinden biri değildir?

A) Malzeme kaynakları yönetim sistemi (MKYS)
B) Temel sağlık istatistikleri modülü (TSİM)
C) İnsan kaynakları yönetim sistemi (İKYS)
D) Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS)
E) Yatırım takip sistemi (YTS)

Cevap : D) Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS)

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundurdukları, mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları ifade eden kavramdır?

A) Başvuru hakkı
B) Yaşam hakkı
C) İnsan hakkı
D) Hasta hakları
E) Onay hakkı

Cevap : D) Hasta hakları

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde kaydedilen verilerde arama yapılmasını sağlayan fonksiyondur?

A) Aktarma
B) Geri çağırma
C) İşleme
D) Raporlama
E) Kayıt

Cevap : B) Geri çağırma

6. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavi ile ilgili hekim tarafından yeterli düzeyde bilgilendirilmesini ve hastanın uygulamayı gönüllülükle kabul etmesini ifade eden kavramdır?

A) Kişisel sağlık verisi
B) Epikriz
C) Doğrulama
D) Aydınlatılmış onam
E) Hasta hakları

Cevap : D) Aydınlatılmış onam

7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumları bünyesinde hasta tanımlayıcı olarak kullanılır?

A) T.C. Kimlik numarası
B) Kurum sicil numarası
C) Dosya numarası
D) Sosyal güvenlik numarası
E) Vergi numarası

Cevap : A) T.C. Kimlik numarası

8. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet’in özelliklerinden değildir?

A) Tek yönlü iletişim
B) Veriyi vatandaşın yüklemesi
C) Kişiselleştirilmiş hizmet
D) Elektronik iletişim
E) Açık devlet

Cevap : A) Tek yönlü iletişim

9. Aşağıdakilerden hangisi Döner Sermaye, Fatura ve Finansman İşlemleri modülünde yer alan alt modüllerden biri değildir?

A) Muhasebe işlemleri modülü
B) Radyoloji iş akış modülü
C) Kurum anlaşmaları modülü
D) Faturalama modülü
E) Personel hak edişleri modülü

Cevap : B) Radyoloji iş akış modülü

10. Aşağıdakilerden hangisi hastaların tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların çözümlenebilmesi için kurulan birimdir?

A) Sosyal hizmet birimi
B) Hasta hakları birimi
C) Sağlık kurulu birimi
D) Hasta güvenliği birimi
E) Hasta karşılama birimi

Cevap : A) Sosyal hizmet birimi

11. Aşağıdakilerden hangisi Bali Bildirgesinin ilkelerinden değildir?

A) Kendi kaderini belirleme hakkı
B) Kaliteli tıbbi bakım hakkı
C) Sağlık eğitimi hakkı
D) Hakkaniyet hakkı
E) Bilgilendirme hakkı

Cevap : D) Hakkaniyet hakkı

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi sözlü talimat(telefon talimatı) formunda yer almaz?

A) İlacın dozu
B) İlacın uygulama şekli
C) İlacın içeriği
D) İlacın uygulama saati
E) İlacın adı

Cevap : C) İlacın içeriği

13. Aşağıdaki kodlardan hangisi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında kullanılır?

A) Mavi kod
B) Pembe kod
C) Beyaz kod
D) Yeşil kod
E) Sarı kod

Cevap : C) Beyaz kod

14. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir?

A) Besin sanitasyonu
B) İş sağlığı
C) Zararlı canlılarla mücadele
D) Katı atıkların denetimi
E) Aşılama

Cevap : E) Aşılama

15. Aşağıdakilerden hangisi uyuz, tenya, bit gibi vakaların işlendiği formdur?

A) Form 017/B Grup B Hastalıklar
B) Parazit Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
C) Form 018/A Hastalık İstatistik Formu
D) Form 017/D Grup D Enfeksiyöz Etkenleri
E) Form 016 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi

Cevap : B) Parazit Hastalıkları İstatistik Çizelgesi

16. Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin kurulum sürecinde çevresel hazırlık aşamasında yer almaz?

A) Ana makine alanının belirlenmesi
B) Sistem odalarının kurulması
C) Kesintisiz güç kaynağının sağlanması
D) İklimlendirme şartlarının sağlanması
E) Modüllerin test edilmesi

Cevap : E) Modüllerin test edilmesi

17. Aşağıdaki birimlerden hangisi hastanelerde yönetim hizmetleri içinde yer alır?

A) Eczane hizmetleri
B) Mutfak ve beslenme hizmetleri
C) Bakım ve onarım hizmetleri
D) Merkezi sterilizasyon hizmetleri
E) Bahçe hizmetleri

Cevap : B) Mutfak ve beslenme hizmetleri

18. Aşağıdakilerden hangisi Temel sağlık İstatistikleri Modülünde (TSİM) yer alan ‘Personel durumu’ ekranındaki verilerin alındığı sistemdir?

A) e-devlet sistemi
B) MEDULA sistemi
C) İnsan kaynakları yönetim sistemi
D) Malzeme kaynak yönetim sistemi
E) MERNIS sistemi

Cevap : C) İnsan kaynakları yönetim sistemi

19. Aşağıdaki modüllerden hangisi Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi ile veri alışverişi yapacak şekilde tasarlanmalıdır?

A) Dosya, arşiv ve sağlık kurulu modülü
B) Hasta yatış ve yatan hasta takip işlemleri modülü
C) Döner sermaye, fatura ve finansman işlemleri modülü
D) Bilgi yönetim, istatistik ve raporlama işlemleri modülü
E) Stok takip, satın alma ve demirbaş işlemleri modülü

Cevap : E) Stok takip, satın alma ve demirbaş işlemleri modülü

20. Aşağıdakilerden hangisi iki ya da üç yataklı, tuvalet ve banyolu hasta odalarına verilen addır?

A) Özel oda
B) Tek kişilik oda
C) Birinci sınıf oda
D) Ücretli oda
E) İkinci sınıf oda

Cevap : E) İkinci sınıf oda

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri

Auzef Tıbbi Dokümantasyon

Auzef Ders Kitabı PDF

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!