Tipografi

Auzef Tipografi Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef  Tipografi

Tipografi-1 2023-2024 Final Soruları

Stratejik Yönetimde Temel Kavramlar ve İşletme Stratejileri

İşletmelerin başarısı, stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak belirlenen ve uygulanan etkili stratejilere dayanmaktadır. Özellikle açıköğretim fakültesi öğrencileri için, stratejik yönetim kavramlarını anlamak ve işletme stratejilerini öğrenmek, hem akademik başarılarına hem de iş dünyasındaki gelecek kariyerlerine katkı sağlayacaktır.

Değişim ve Direnç

Değişim, organizasyonlarda sıkça karşılaşılan bir olgudur ancak kabulü her zaman kolay olmayabilir. Ekonomik, psikolojik, örgütsel ve sosyolojik faktörler, değişime karşı direncin sebepleri arasında yer alabilir. Özellikle ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisi, değişime karşı direnci belirlemede daha belirleyici olabilir.

Vizyon ve Misyon

Stratejik yönetim sürecinde, organizasyonların vizyon ve misyonlarını açıkça tanımlamaları önemlidir. Vizyon, organizasyonun gelecekteki hedeflerini ve ne yapmak istediğini ifade ederken, misyon organizasyonun varoluş nedenini ve değerlerini belirtir. Bu adımlar, organizasyonun amaçlarını ve hedeflerini belirlemede kritik bir rol oynar.

Konumlandırma Stratejileri

Konumlandırma, bir organizasyonun, ürün veya hizmetiyle müşterilerin zihninde nasıl algılanmak istendiğini belirleme sürecidir. İşletmeler genellikle ilk giren olma, tarihî miras, pazar uzmanlığı ve liderlik gibi konumlandırma stratejilerini kullanırlar. Bu stratejiler, organizasyonun pazardaki rekabetçi konumunu belirlemede önemli bir rol oynar.

Kurumsal Stratejiler ve Uygulama

Kurumsal stratejiler, işletmenin uzun dönemli hedeflerine ulaşmak için benimsediği genel yaklaşımları ifade eder. Bu stratejiler, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki konumunu, faaliyet alanlarını ve uygulama yöntemlerini belirler. İşletmeler, kurumsal stratejilerini belirlerken, genellikle mevcut misyon ve vizyonlarına uygun olarak hareket ederler.

Rekabet Stratejileri ve Maliyet Liderliği

Rekabet stratejileri, işletmelerin pazarda avantaj elde etmek için benimsediği stratejik yaklaşımları ifade eder. Maliyet liderliği stratejisi, işletmelerin maliyet avantajı elde ederek rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlar. Değer yaratmayan maliyet unsurlarının elimine edilmesi ve maliyetlerin yeniden yapılandırılmasıyla bu strateji başarıyla uygulanabilir.

İşletme Stratejilerinde Uluslararası Boyut

İşletmelerin rekabet stratejileri genellikle uluslararası boyutta da ele alınır. Uluslararası iş stratejileri, uluslarötesi stratejiler, çok uluslu stratejiler ve global stratejiler, işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için benimsediği stratejik yaklaşımları ifade eder.

Sonuç

Stratejik yönetim, işletmelerin başarısı için hayati öneme sahip olan bir disiplindir. Bu makalede ele alınan temel kavramlar ve işletme stratejileri, öğrencilerin stratejik yönetim alanındaki bilgi ve anlayışlarını artırmalarına yardımcı olacaktır. Açıköğretim fakültesi öğrencileri, bu bilgileri iş dünyasında başarıyla uygulayarak rekabet avantajı elde edebileceklerdir.

Bu makale, stratejik yönetim kavramlarını ve işletme stratejilerini açıklayarak öğrencilere rehberlik etmektedir. Her bir konu, stratejik yönetim dersinin önemli bir bileşenini ele almaktadır ve öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır

@lolonolo_com

Tipografi-1 2023-2024 Final Soruları

1. “The Manual of Typographic Design” adlı eserinde “tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır” diyen Emil Ruder hangi tasarım eğiliminin temsilcisidir?

A) Kubizm
B) Konstrüktivizm
C) Futurizm
D) Yeni Tipografi
E) Uluslararası Biçem

Cevap : E) Uluslararası Biçem

2. Tipografi’de kullanılan aksan işaretleri (bir dildeki söyleyişe ilişkin göstergeler) dizgesel olarak aşağıdaki hangi basımcı tarafından geliştirilmiştir?

A) Simon de Colines
B) Michael de Vascosan
C) Geofroy Tory
D) Jean de Tournes
E) Robert Estienne

Cevap : C) Geofroy Tory

3. Büyük ölçü ilan, duyuru, afiş, tanıtım kartı ve katalogların başlıklarında kullanılmak üzere 1827’de Darius Wells tarafından tanıtılan el- kesimi hurufat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır harfler
B) Gravür harfler
C) Kağıt harfler
D) Ağaç harfler
E) Metal harfler

Cevap : D) Ağaç harfler

4. 1970’lerde ilk izleri görülen, masaüstü yayıncılık ile evrilen ve 1980’lerden sonra hakim olan ana akım veya eğilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasizm
B) Sürrealizm
C) Modernizm
D) Postmodernizm
E) Saykodelik

Cevap : D) Postmodernizm

5. 1961’de kuru aktarım (dry transfer) yöntemiyle instant lettering (anında veya hazır yazı) ürünü ilk olarak hangi kuruluş tarafından piyasaya sunulmuştur?

A) Letraset
B) MecaNorma
C) Chartpak
D) DecaDry
E) Trinitron

Cevap : A) Letraset

6. 16. Yüzyıl’da basımcılığın merkezi nereye kaymıştır?

A) Fransa
B) Almanya
C) İsviçre
D) İspanya
E) İngiltere

Cevap : A) Fransa

7. 2. Dünya Savaşı sonrası logotayp, yazı karakteri, dergi ve süreli yayın çalışmalarıyla tanınan Amerikalı tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herbert Lubalin
B) Warren Chappell
C) Emil Ruder
D) Giambattista Bodoni
E) Jan Tschichold

Cevap : A) Herbert Lubalin

8. Klasik Roma Çağı boyunca komutanların zaferlerini kutlamak için yapılan anıtsal eserlerin alınlık ve yüzeylerinde kullanılmak üzere aşağıdaki yazı biçimlerinden hangisi geliştirilmiştir?

A) Roma Kapital
B) Etrüks
C) Kurzif
D) Kalkidyan
E) Anziyal

Cevap : A) Roma Kapital

9. II. Dünya Savaşı sonrasında Batı dünyasının önemli kültür ve sanat merkezi aşağıdaki hangi metropol olmuştur?

A) Paris
B) Berlin
C) New York
D) Roma
E) Moskova

Cevap : C) New York

10. Gutenberg’in hareketli hurufatla baskı dizgesi en az kaç yıl sürmüştür?

A) 250 yıl
B) 500 yıl
C) 100 yıl
D) 300 yıl
E) 200 yıl

Cevap : B) 500 yıl

11. 1985’lerden 2000’lere masaüstü yayıncılık ve dijitalleşme sürecinde İngiltere ve Amerika’da ortaya çıkan tasarımdaki yeni eğilimler arasında hangi tarz yer almaz?

A) Grunge
B) Blur
C) Punk
D) De Stijl
E) Techno

Cevap : D) De Stijl

12. Yunanca bir terim olarak eski yazı çeşitlerini inceleyen, Türkçe eski yazıt bilimi anlamına gelen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Logografi
B) Radyografi
C) Paleografi
D) İdeografi
E) Kardiyografi

Cevap : C) Paleografi

13. II. Dünya Savaşı ve sonrasında Amerikan grafik tasarımında iz bırakan ancak göçmen olmayan sanatçı/tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ladislav Sutnar
B) Herbert Bayer
C) Joseph Binder
D) Herbert Matter
E) Laszlo Moholy-Nagy

Cevap : C) Joseph Binder

14. Gutenberg’in baskılarında kullandığı hangi yazı çeşidinden kesilmiştir?

A) Schwabacher Gotik
B) Textur Gotik
C) Round Gotik
D) Fraktur Gotik
E) Bastard Gotik

Cevap : B) Textur Gotik

15. Aşağıdakilerden hangisi gotik yazı türleri arasında yer almaz?

A) Fraktur
B) Rotunda
C) Batarde
D) Textur
E) Visigotic

Cevap : E) Visigotic

16. Aşağıdakilerden hangisi hümanistik italik yazının en büyük ustası olarak kabul edilir?

A) Avicenna
B) Thomas von Aquin
C) Francesco Petrarca
D) Ludovico degli Arrighi
E) Boccacio

Cevap : D) Ludovico degli Arrighi

17. Aşağıdakilerden hangisi Postmodern akımlar içinde yer almaz?

A) Memphis
B) Eski Dalga
C) Yeni Dalga
D) Punk
E) Retro

Cevap : B) Eski Dalga

18. Garamond yazı karakteri hangi geometrik özellikte tasarlanmıştır?

A) Gotik
B) Eski Biçem
C) Yeni Biçem
D) Geçiş Dönemi
E) Modern

Cevap : B) Eski Biçem

19. İngiltere kraliçesi 1837’de taç giymiş olmasına karşın, son yıllarına değin 19. YY genel olarak ….. Çağı diye adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Rönesans
B) Elizabet
C) Barok
D) XIV. Lui
E) Viktorya

Cevap : E) Viktorya

20. 19. Yüzyıl başında yaygın olarak kullanıma giren yeni sürüm yazı karakteri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baby Face
B) Scarface
C) Light Face
D) Face to Face
E) Fat Face

Cevap : E) Fat Face

Tipografi-1

Tipografi-1 2023-2024 Vize Soruları

Tipografinin Kökenleri ve Gelişimi

Ortaçağ Yazı Çeşitleri ve Ulusal Yazılar

Ortaçağ Avrupa’sında, bölgesel ve ulusal kimliklerin gelişmesiyle birlikte, farklı yazı tarzları ortaya çıktı. Bu dönemde Merovenj, Lombardik ve Beneventan gibi yazı çeşitleri kullanıldı. Bununla birlikte, “Roman” tipi, bu dönemin bir parçası değildir; aslında daha sonra geliştirilen bir yazı tarzıdır.

Sümerler ve Çivi Yazısı

Sümer uygarlığı, tarih sahnesinde yazının kullanımıyla önemli bir yer tutar. Sümerler, çivi yazısını geliştirerek, ıslak çamur tabletlere çizilmiş bilgilerle tarihin ilk yazılı kayıtlarını oluşturdular. Bu yazıları çizmek için kullandıkları alet “stilus” idi.

İlk Yazılar ve Piktogramlar

Yazının ilk biçimleri, genellikle resimsel özellikler taşıyan piktogramlardı. Bu basit görsel imgeler, tarım toplumlarında bilgi kaydetme ihtiyacından doğmuştu.

Ağaç Oyma Gravür Tekniği ve Albrecht Dürer

Rönesans döneminde, Albrecht Dürer gibi sanatçılar, ağaç oyma gravür tekniğini geliştirerek sanat ve basımcılık dünyasına önemli katkılarda bulundular.

Matbaacılığın Yükselişi

Gutenberg ve Hareketli Hurufat

Johannes Gutenberg, hareketli hurufatı geliştirerek matbaacılığın babası olarak anılır. Bu yenilik, bilgi ve fikirlerin yayılmasında devrim yaratmıştır.

Venedik ve Matbaacılık

Venedik, matbaacılığın Avrupa’daki önemli merkezlerinden biri haline geldi. Johannes da Spira gibi matbaacılar, bu şehirdeki baskı sanatını zenginleştirdiler.

Yazı ve Tasarım

Tipografi Sanatı ve Zanaatı

Tipografi, yazı tasarımının sanatı ve zanaatı olarak tanımlanır. Keith A. Aldag ve Ruari McLean gibi araştırmacılar, tipografinin teknik ve estetik yönlerine dikkat çekmişlerdir.

Yeni Tipografi ve Jan Tschichold

Jan Tschichold, “Yeni Tipografi” hareketinin öncüsü olarak bilinir. Bu hareket, tipografi ve tasarım düşüncesinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

Tarihi Perspektiften Tipografi

Hititler ve Mısır Uygarlığı

Hititler ve Mısır uygarlığı, yazının tarihinde önemli roller oynamıştır. Hiyeroglifler ve Kadeş Savaşı gibi tarihi olaylar, bu uygarlıkların yazı ve diplomasi tarihindeki önemini vurgular.

Antik Çağ ve Ortaçağ’da Yazı

Antik Çağ’dan Ortaçağ’a kadar, yazı ve matbaacılık teknikleri sürekli gelişmiştir. Öklid’in “Geometrinin Unsurları” gibi eserlerin basılması, bu dönemde bilginin yayılmasında kritik bir rol oynamıştır.

Tipografi ve yazı tarihi, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ortaçağ’dan Rönesans’a, Sümerlerden modern döneme kadar uzanan bu zengin tarih, iletişim ve bilgi paylaşımının temel taşlarını oluşturur. Bugün kullandığımız her harf, her yazı tipi, bu uzun ve renkli tarihin bir parçasıdır.

Tipografinin tarihi, teknolojik gelişmelerle iç içe geçmiş bir sanat ve bilim yolculuğudur. Bu yolculuk, Abbasiler döneminde İbn Mukle’nin İslam hat sanatında belirlediği temellerle başlar. Aklâm-ı sitte, yani altı kalem/kamış yazısı, bu dönemin önemli bir katkısıdır.

Rönesans döneminde, İtalya’nın hümanistik italik yazılarında Ludovico degli Arrighi öne çıkarken, Antik Roma döneminin anıtsal yazıları ise Roma Kapital biçiminde kendini gösterir. Bu dönemler, yazı sanatının estetik yönlerini vurgular.

Teknolojik ilerlemelerle birlikte, 19. yüzyılda pantograf gibi buluşlar sayesinde, harf tasarımlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde üretimi mümkün hale gelir. Bu dönemde, Xerox’un grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve Apple Computer’ın masaüstü yayıncılık sistemleri gibi yenilikler, bilgisayarla tasarımın önünü açar.

1980’lerde Adobe Systems Inc. tarafından geliştirilen PostScript dili, sayfa tasarımında devrim yaratırken, “soğuk dizgi” teknolojileri ve Linotype gibi dizgi makineleri, hızlı ve etkili yayıncılığın kapılarını aralar.

Yazı karakterleri konusunda ise, Avant Garde ve Univers gibi modern tasarımlar, tipografinin estetik ve fonksiyonel yönlerini birleştirir. Bu karakterler, foto-dizgi ve foto-düzenleme sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynar.

Tipografi sanatının geçmişi, aynı zamanda matbaacılık tarihiyle de iç içedir. İlk gazetelerin Frankfurt’ta basılması, Alois Senefelder’in Litografi yöntemini bulması ve Batı kültüründe kaligrafinin ustaları, tipografinin kültürel ve teknolojik gelişimine tanıklık eder.

Bu yolculuk, Douglas Englebert’in fareyi (mouse) icat etmesi ve Uzak Doğu’nun ağaç kalıp baskı teknikleri gibi yeniliklerle sürer. Her biri, tipografinin ve matbaacılığın sürekli evrimleşen, dinamik bir alan olduğunu gösterir.

Tipografi, sadece yazıların görsel düzenlemesi değil, aynı zamanda iletişimin ve kültürel ifadenin güçlü bir aracıdır. Geçiş Dönemi yazı karakterleri gibi estetik ve teknolojik gelişmeler, bu sanatın sürekli değişen doğasını yansıtır ve geleceğe dair yeni kapılar açar.

 

@lolonolo_com

Tipografi-1 2023-2024 Vize Soruları

1. Hangisi “ulusal yazılar” olarak adlandırılan Ortaçağ’ın bölgesel yazı çeşitlerinden biri değildir?

A) Merovenj
B) Curiale
C) Lombardik
D) Beneventan
E) Roman

Cevap : E) Roman

2. Sümer uygarlığında geliştirilen çivi (ya da kama) yazısını ıslak çamur tabletlere çizmek, aktarmak veya baskılamak amacıyla kullanılan yazma aleti hangisidir?

A) Stilus
B) Vellum
C) Parşömen
D) Papirüs
E) Calamus

Cevap : A) Stilus

3. Yazı tarım toplumu yapısı içinde ihtiyaç duyulan bilgilerin kaydedilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ilk yazılar resimsel bir özellik sunmaktaydı. Yazıların bu türüne ne denir?

A) Hologram
B) Telegram
C) Piktogram
D) Monogram
E) Fonogram

Cevap : C) Piktogram

4. Basımcılıkta ağaç oyma gravür tekniğini geliştiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peter Schöffer
B) Philippe Pigouchet
C) Albrecht Dürer
D) Anton Koberger
E) Nicolas Jenson

Cevap : C) Albrecht Dürer

5. Hangi olay Batı kültürünün antik çağ birikimini yeniden ele geçirmesine yol açmıştır?

A) Haçlı seferleri
B) İstanbul’un fethi
C) Coğrafi Keşifler
D) Konstantinopol’ün yağmalanması
E) İskenderiye’nin yağmalanması

Cevap : B) İstanbul’un fethi

6. Aşağıdakilerden hangisi Gutenberg öncesi bir baskı yöntemi değildir?

A) Ağaç baskı
B) Yüksek baskı
C) Kalıp baskı
D) Mühür baskı
E) Gravür baskı

Cevap : E) Gravür baskı

7. M.Ö. 2. Binyıl ortasından sonuna kadar süren Hitit uygarlığı çağında başkent olan Hattuşa’nın bugünkü adı nedir?

A) Karaköy
B) Yalıköy
C) Kadıköy
D) Köyceğiz
E) Boğazköy

Cevap : E) Boğazköy

8. Parşömen aşağıdaki krallıklardan hangisi zamanında icat edilmiştir?

A) Likya
B) Babil
C) Lidya
D) Ephesus
E) Pergamum

Cevap : E) Pergamum

9. “Modern Graphic Terminology” adlı çalışmasında Keith A. Aldag “Okunurluk ve işlev çabasına görsel etkiler üretmeksizin…” diyerek tipografinin aşağıdaki yönlerinden hangisinin altını çizer?

A) Dizgi ve baskı yönü
B) Teknik ve zanaat yönü
C) Yazılım ve donanım yönü
D) İlkeler ve kurallar yönü
E) Sanat ve tasarım yönü

Cevap : B) Teknik ve zanaat yönü

10. Roma kapital yazının daraltılmış, hem başlık harfi hem de metin yazmak için geliştirilen ve miladi çağların başında daha yaygın olarak kullanılan yazı sürümü hangisidir?

A) Anziyaller
B) Adasal Minisküller
C) Karolenj Küçükharfleri
D) Rustikler
E) Kare kapitaller

Cevap : D) Rustikler

11. M.Ö. 1274’de Mısır ve Hitit orduları arasında yapılan, sonunda Mısır Firavunu II. Ramesses ile Hitit Kralı III. Hattuşili’nin barış antlaşması imzaladığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kartaca Savaşı
B) Maraton Savaşı
C) Kadeş Savaşı
D) Makedon Savaşı
E) Truva Savaşı

Cevap : C) Kadeş Savaşı

12. “Tipografi, basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatıdır.” diyen tipografi araştırmacısı ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Warren Chappel
B) Keith A. Aldag
C) Ruari McLean
D) Emil Ruder
E) Jan Tschichold

Cevap : C) Ruari McLean

13. Gutenberg’in geliştirdiği hareketli hurufat sistemi, baskı dizgesi olarak hangi baskı yöntemi türüdür?

A) Yüksek baskı
B) Gravür baskı
C) Düz baskı
D) İpek baskı
E) Çukur baskı

Cevap : A) Yüksek baskı

14. Tipografi terimi “type” ve “graphy” sözcüklerinden meydana gelmektedir. Buna göre “type” sözcüğü hangi anlamda kullanılmaktadır?

A) Yazı sanatı
B) Harf türü
C) Harf çizimi
D) Metal harf
E) Harfleme

Cevap : D) Metal harf

15. Öklid’in “Geometrinin Unsurları” adlı eserini ilk kez basan basımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anton Koberger
B) Erhard Ratdolt
C) Albrecht Dürer
D) William Caxton
E) Nicolas Jenson

Cevap : B) Erhard Ratdolt

16. Venedik’te matbaacılığı ilk başlatan basımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnold Pannartz
B) Conrad Sweynheym
C) Albrecht Pfister
D) Johannes da Spira
E) Peter Schöffer

Cevap : D) Johannes da Spira

17. Mısır uygarlığında saray, anıt mezar, tapınak vb. anıtsal yapılarda ve değerli eşyalarda kazıma veya oyma tekniğiyle uygulanmak üzere geliştirilen ve M.Ö. 4. Binyıl ortasından itibaren yaygın kullanılan yazı türü hangisidir?

A) Demotik
B) Hiyeroglif
C) Runic
D) Hiyeratik
E) Petroglif

Cevap : B) Hiyeroglif

18. “Yeni Tipografi” hareketinin hem araştırmacı hem de yazı tasarımcısı olan teorisyeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Warren Chappell
B) Herbert Lubalin
C) Armin Hoffman
D) Jan Tschichold
E) Emil Ruder

Cevap : D) Jan Tschichold

19. Aşağıdakilerden hangisi Gutenberg’in hareketli hurufat ile bastığı bilinen ikinci kitaptır?

A) Türk Takvimi
B) 36 Satırlı İncil
C) Mainz Mezmurlar Kitabı
D) 42 Satırlı İncil
E) Gökbilim Takvimi

Cevap : A) Türk Takvimi

20. Kitabın ilk biçimi hangisidir?

A) Codex
B) Vellum
C) Papyrus
D) Scroll
E) Script

Cevap : A) Codex

Tipografi-1

Tipografi

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!