Türk Demokrasi Tarihi

Vize Final
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Soruları
2021 Vize Soruları -1
2021 Vize Soruları -2
Auzef Türk Demokrasi Tarihi AuzefTürk Demokrasi Tarihi Ders Kitabı PDF

Türk Demokrasi Tarihi

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de milli egemenlik düşüncesi ve yenileşme hareketleri için söylenemez?

A) Avrupa felsefesi ve düşüncesi Türkiye’deki milli egemenliğin gelişimini etkilemiştir.
B) Türkiye’de milli egemenliğin gelişimi bazı yönlerden Avrupa’dakilere göre farklılık gösterir.
C) Türkiye’de milli egemenlik düşüncesi halkın talepleriyle ortaya çıkmıştır.
D) Türkiye’de yenileşme hareketleri başlangıçta bürokraside etkin idi.
E) Türkiye’de yenileşme hareketleri bir süre sonra hükümdarı, hükümeti kontrol etmek ve sınırlamak çabası şeklinde dönüşmüştür.

Cevap : C) Türkiye’de milli egemenlik düşüncesi halkın talepleriyle ortaya çıkmıştır.

2- Aşağıdakilerden hangisi 1856 Islahat Fermanı’nın ilan nedeni idi?

A) Balta Limanı Antlaşması göre ilanı zorunlu idi
B) Osmanlı Devleti’nin 1856 Paris Konferansına katılabilme şartı idi
C) Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanının ilanını önceden öngörmüştü
D) Tersane Konferansına göre Islahat Fermanının ilanı zorunlu idi
E) 1853 Kırım Savaşına katılmanın şartı idi.

Cevap : B) Osmanlı Devleti’nin 1856 Paris Konferansına katılabilme şartı idi

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sened-i İttifak için doğrudur?

A) Sened-i İttifak merkez ve taşra ilişkilerini belirleyen II. Mahmut dönemine ait bir belgedir.
B) Sened-i İttifak Alemdar Mustafa Paşa’nın ayanlık yaptığı Rusçuk’ta imzalanmıştır
C) Alemdar Mustafa Paşa, Meclis-i Mebusan’da topladığı bazı ayanlara Sened-i İttifak’ı imzalatmıştır
D) Sened-i İttifak’ı Padişah II. Mahmut imzalamıştır
E) Sened-i İttifak bütün Osmanlı ayanlarının ortaklaşa imzaladığı bir belgedir.

Cevap : A) Sened-i İttifak merkez ve taşra ilişkilerini belirleyen II. Mahmut dönemine ait bir
belgedir.

4- Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasisinin yazım aşamasındaki heyet/komisyon içinde temsil edilmemiştir?

A) Mülkiye
B) İlmiye
C) Askeriye
D) Osmanlı Devleti’nde yaşayan Gayri Müslimler
E) Yabancı devletlerin büyükelçileri

Cevap : E) Yabancı devletlerin büyükelçileri

5- 1876 Kanun-ı Esasisine göre Meclis-i Umumi ifadesiyle ne kastedilmektedir?

A) Meşveret Meclisi
B) Meclis-i Vâlâ-i Ahkam-ı Adliye
C) Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan
D) Meclis-i Mebusan
E) Meclis-i Ayan

Cevap : C) Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan

6- Kanun-i Esasi hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?

A) II. Mahmut
B) Abdülmecit
C) Abdülaziz
D) V. Murat
E) II. Abdülhamit

Cevap : E) II. Abdülhamit

7- Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

A) II. Mahmut
B) Abdülmecit
C) Abdülaziz
D) V. Murat
E) II. Selim

Cevap : B) Abdülmecit

8- KE’sine göre hangi meclis seçimle belirlenmekteydi?

A) Meclis-i Mebusan
B) Meclis-i Ayan
C) Şura-yı Ümmet
D) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
E) Meclis-i Âlî-i Tanzimat

Cevap : A) Meclis-i Mebusan

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1908 seçiminin dayandığı kanunlar için söylenemez?

A) Seçim kanunları cemaat yani din ve ırk ayrımcılığı tanımamıştır.
B) Gayrimüslimler ve Müslümanlar seçme hakkına sahipti.
C) Gayrimüslimler ve Müslümanlar seçilme ve mebus/milletvekili olma hakkına sahipti.
D) Seçim kanunları Osmanlı adı altında vatandaşlığı ve aidiyeti sağlamak istemiştir.
E) Osmanlı vatandaşı Gayrimüslimler seçme ve seçilme hakkına sahip değildi.

Cevap : E) Osmanlı vatandaşı Gayrimüslimler seçme ve seçilme hakkına sahip değildi.

10- 1908 Seçimleri hangi tarihte yapılmıştır?

A) Ekim-Kasım 1908
B) Kasım-Aralık 1908
C) Ekim-Aralık 1908
D) Eylül-Ekim 1908
E) Eylül-Kasım 1908

Cevap : B) Kasım-Aralık 1908

11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi İttihad-ı Osmani Cemiyeti için doğru değildir?

A) Cemiyet 1889 yılında Askeri Tıbbiye Mektebi’nde kurulmuştur.
B) Cemiyetin amacı meşruti sistemi ve 1876 Anayasasını geri getirmekti.
C) Cemiyetin kurucuları arasında Abdullah Cevdet, İbrahim Temo vardı.
D) Cemiyet özellikle Osmanlı coğrafyasının İstanbul, Selanik, Edirne gibi şehirlerinde gizli faaliyetler yürütmüştür.
E) Cemiyet kısa bir süre sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını almıştır.

Cevap : E) Cemiyet kısa bir süre sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını almıştır.

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde İttihatçı karşıtı muhalefetin eleştirilerden biridir?

A) İttihatçılar meşrutiyetin başından itibaren hükümet işlerine müdahale etmiştir.
B) İttihatçılar, bütün Jön-Türklere ait İttihat ve Terakki kavramlarını kullanmamalıdır
C) İttihatçılar II. Abdülhamit ile iş birliği içindedir.
D) İTC, Manastır merkezli teşkilat yapısını ortadan kaldırmalıdır.
E) İTC adem-i merkeziyet ilkesini savunmuştur.

Cevap : A) İttihatçılar meşrutiyetin başından itibaren hükümet işlerine müdahale etmiştir.

13- Askeri Tıbbiye Mektebinde kurulan siyasi cemiyetin ilk adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İttihat ve Terakki Fırkası
B) Jön Türk Cemiyeti
C) İttihad-ı Osmani Cemiyeti
D) Şura-yı Ümmet Cemiyeti
E) Osmanlı Hürriyet Cemiyeti

Cevap : C) İttihad-ı Osmani Cemiyeti

14- II. Meşrutiyet dönemi 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı hangi tarihte açılmıştır?

A) 17 Aralık 1908
B) 17 Ocak 1909
C) 17 Kasım 1908
D) 27 Ocak 1909
E) 27 Kasım 1908

Cevap : A) 17 Aralık 1908

15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ahali Fırkası için doğru değildir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif bir fırka idi.
B) Kurucuları arasında Gümülcineli İsmail, Konya mebusu Zeynelabidin, Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi vardı.
C) Ahali Fırkası I. Meclis-i Mebusan döneminde kurulmuştur.
D) Ahali Fırkası İbrahim Hakkı Paşa hükümetini sundukları gensorularla zorlamışlardır
E) Ahali Fırkası, HİF’den sonra kurulmuştur.

Cevap : E) Ahali Fırkası, HİF’den sonra kurulmuştur.

16- Aşağıdakilerden hangisi İttihatçıların HİF için yaptığı değerlendirmeler arasında yoktur?

A) HİF’in programı müphem, belirsizdir
B) HİF’in programındaki bazı maddeler İTF’den kopya edilmiştir.
C) HİF bir tepki fırkasıdır.
D) HİF, İTF ile aynı amacı paylaşmaktadır.
E) HİF mensupları İTF düşmanlığı etrafında toplanmışlardır.

Cevap : D) HİF, İTF ile aynı amacı paylaşmaktadır.

17- Ahrar Fırkası aşağıdaki hangi tarihte kurulmuştur?

A) 18 Ekim 1908
B) 17 Aralık 1908
C) 5 Mayıs 1909
D) 14 Eylül 1908
E) 31 Mart 1909

Cevap : D) 14 Eylül 1908

 

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!