Türk Dış Politikası

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme -3 2022 Final Deneme -3
2022 Final Deneme -4
Vize Soruları Final Soruları
2022-2023 Final Soruları

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Bir amaç ve taahhüt taşıyarak çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen devletlerin yabancı devletler ve uluslararası aktörler ile geliştirmiş olduğu siyaset veya resmi ilişkilere…….denir
Yukarıda boşluk bırakılan yere en uygun kelime hangisidir?

a) Devlet siyaseti
b) Dış politika
c) Politik bakış
d) Küresel siyaset
e) İç politika

Cevap : b) Dış politika

Dış politika analizinde kullanılan analiz seviyesi yaklaşımda hangisi analiz seviyelerinden biri değildir?
I. Birey seviyesi
II. Devlet seviyesi
III. Sistem seviyesi
IV. Aktör seviyesi

a) Yalnız I
b) I, III
c) I, II, III
d) II, III
e) Yalnız IV

Cevap : e) Yalnız IV

Dış politika analizinde kullanılan kuramsal yaklaşımlardan hangisi güncel kuramlardan biridir?

a) Neo-klasik realizm
b) Realizm
c) İdealizm
d) Davranışsalcı yaklaşım
e) Hepsi

Cevap : a) Neo-klasik realizm

Aşağıdakilerden hangisi dış politikada sistem seviyesinde analiz için kullanılan çalışmalardan biri değildir?

a) Rasyonel seçim kuramı
b) Oyun kuramı
c) İnşacı yaklaşım
d) Ekonometrik modellemeler
e) Hiçbiri

Cevap : c) İnşacı yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dış politika yaklaşımlarındandır?

a) Pragmatizm
b) İnşacılık
c) Pozitivizm
d) Davranışsalcılık
e) Neo-klasik realizm

Cevap : d) Davranışsalcılık

Aşağıdakilerden hangisi realizmin dış politika anlayışına aykırıdır?qq İnsan doğasının iş birliği ve barışa yatkın olduğunu kabul ederler?

a) İnsan doğasının iş birliği ve barışa yatkın olduğunu kabul ederler.
b) Uluslararası sistemde çatışmayı sonlandıracak olan uluslararası sistemdeki güç dengesidir.
c) Devletler üniter yapılar olarak ulusal çıkarlarının peşinde dış politika kararları alır ve uygular.
d) Devletler ulusal çıkarlarını maksimize etmeye çalışarak rasyonel şekilde hareket ederler.
e) Devletler uluslararası sistemin anarşik yapısından ötürü ulusal çıkarlarını korumayı önceler.

Cevap : a) İnsan doğasının iş birliği ve barışa yatkın olduğunu kabul ederler.

Aşağılardaki yargılardan hangisi dış politikada aktör için geçerli değildir?

a) Dış politika aktörlerin ve yapıların karşılıklı ilişkisi üzerine kuruludur.
b) Aktörler ve yapılar etkileşime girerek birbirini dönüştürebilir.
c) Aktörler hem iç hem de uluslararası yapılardan etkilenmez
d) Birçok aktör hem iç hem de uluslararası yapılardan etkilenmesine rağmen, dönüştürme gücüne sahiptir.
e) Devlet dışı özerk aktörler çok merkezli dünyada egemen devletlerle etkileşime girme imkânı elde etmişlerdir.

Cevap : c) Aktörler hem iç hem de uluslararası yapılardan etkilenmez

Aşağıdaki ifadelerden hangisi dış politika analizi için yanlıştır?

a) İlk başlarda egemen devletlerin güçlerini ve güvenliklerini en üst düzeye çıkarmak için yapılmıştır.
b) Nüfus kontrolleri ve insan hareketliliği gibi konuları kapsamaktadır.
c) Snyder, Bruck ve Sapin gibi isimlerce dış politika analizinde ilk kez analiz düzeyi olarak ulus-devlet altı birimler kullanılmıştır.
d) Dış politika analizinde süreç kavramı tarihsel olarak değişiklik göstermiştir.
e) Başlangıçta devletlerin bekasını nasıl sürdüreceği, savaşa girme ya da barış yapma kararını nasıl ve ne zaman alacağı gibi konuları kapsamıştır.

Cevap : b) Nüfus kontrolleri ve insan hareketliliği gibi konuları kapsamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler analizlerine hem yapıyı hem aktörü dahil ederek karar verme sürecini inceler?

a) Politika merkezli analizler
b) Ekonomi merkezli analizler
c) Sosyoloji merkezli analizler
d) Sonuç merkezli analizler
e) Süreç merkezli analizler

Cevap : e) Süreç merkezli analizler

Aşağıdakilerden hangi dış politika söz konusu olduğunda yanlış bir yargıdır?

a) Dış politika, uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
b) Dış politika yapımında “eşit egemenlik” soyut bir ilkedir.
c) Dış politika değerlendirmelerinde analiz seviyesi belirleyicidir.
d) Dış politika belli dönemlerde ve bireysel karar almayı gerektirir.

Cevap : d) Dış politika belli dönemlerde ve bireysel karar almayı gerektirir.

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel ilkelerindendir?
I. Batıcılık
II. Statükoculuk
III. Arabuluculuk
IV. Denge politikası

a) I, III
b) Yalnız II
c) I, II, IV
d) II, III, IV
e) Yalnız IV

Cevap : c) I, II, IV

Aşağıdakilerden hangisi denge politikası hakkında söylenemez?

a) Türk dış politikasına Osmanlı devletinden gelen bir mirastır.
b) Osmanlının, rakiplerinin aralarındaki çatışmalarından yararlanarak hayatta kalma mücadelesidir.
c) Günümüz Türkiyesinde de sıklıkla başvurulmaktadır.
d) Kırım Savaşı’ndan sonra devletin temel dış politika ilkesi haline gelmiştir.
e) İlk kez Mısır’ı işgalinde İngiltere’ye karşı Fransa ve Rusya’nın desteği alınmıştır

Cevap : e) İlk kez Mısır’ı işgalinde İngiltere’ye karşı Fransa ve Rusya’nın desteği alınmıştır

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin statükoculuk ilkesini benimsemesine örnek gösterilemez?

a) İmparatorluğun kaybettiği toprakları yeniden almak uygun zamanı beklemek
b) Sovyetler Birliği ve komünizmin yayılması tehdidi
c) Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yer alan Türk toplulukların varlığı
d) Uzun yıllar savaşmanın vermiş olduğu yorgunluk
e) İttihat ve Terakki politikaların imparatorluğun çöküşüne neden olması

Cevap : a) İmparatorluğun kaybettiği toprakları yeniden almak uygun zamanı beklemek

Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde dışişleri bakanı olup dış politika kararlarının alınmasında etkili olan dışişleri bakanı kimdir?

a) Tevfik Rüştü Aras
b) Ahmet Davutoğlu
c) İsmail Cem
d) Fatih Rüştü Zorlu
e) Ali Bozer

Cevap : d) Fatih Rüştü Zorlu

1999-2002 yılları arasında dışişleri bakanı İsmail Cem tarafından yürütülen dış politikada esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirilmesi
b) Avrupa Birliği’ne üyelik ve uyum
c) Bağdat Paktı’ndan ayrılmak
d) Sovyetler Birliği ile ticari anlaşmalar yapmak
e) Güvenlik Konseyi üyeliğini elde etmek

Cevap : b) Avrupa Birliği’ne üyelik ve uyum

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasında süreklilik ilkelerinden biridir?

a) Lozan statükosuna bağlılık
b) Karar alma süreçlerinde lider fikrini öncelemek
c) Yüzünü doğuya dönme
d) Dünya beşten büyüktür, iddiasını savunmak.
e) Bölgesel revizyonizm

Cevap : a) Lozan statükosuna bağlılık

Türkiye’nin hangi sınır ötesi askeri müdahale kararından sonra ABD tarafından İnönü’ye Johnson Mektubu iletilmiştir?

a) 2019 Barış Pınarı Harekâtı sonrası
b) 1950 Kore Savaşı sonrası
c) Kuzey Irak Harekatlarının hepsinden sonra
d) 1964 Kıbrıs askeri müdahale kararı sonrası
e) 2018 Zeytin Dalı Harekâtı sonrası

Cevap : d) 1964 Kıbrıs askeri müdahale kararı sonrası

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türk dış politikası tarihinde dış politikaya etkide bulunmuş kurumlardan değildir?

a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay Başkanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
e) Milli Birlik Komitesi

Cevap : c) İçişleri Bakanlığı

Türk dış politikasında Lozan statükosunun ötesine geçildiği durumlardan biri hangisidir?

a) Kore Savaşı’na asker göndermek
b) Fırat Kalkanı Harekâtı düzenlenmesi
c) Soçi Mutabakatı’na katılmak
d) Hatay’ın Türkiye’ye katılması
e) 1 Mart 2003 Tezkeresi

Cevap : d) Hatay’ın Türkiye’ye katılması

Türkiye’nin dış politikasında hangi yıllar arasında iş adamları dış politikayı etkilemiştir?

a) 1987-1993
b) 1921-1950
c) 1960-1980
d) 2002-2017
e) 1950-1960

Cevap : a) 1987-1993

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi XVI ve XVII. yüzyıllar boyunca Osmanlı tek taraflı diplomasiyi benimsemesinin nedenlerinden değildir?

a) Devletin askeri olarak güçlü olması
b) İzolasyon siyaseti gütmesi
c) İhtiyaç duymaması
d) Modern diplomasi henüz gelişmeye başlaması
e) Avrupalı devletlerle ateşkes imzalandığı için

Cevap : e) Avrupalı devletlerle ateşkes imzalandığı için

Osmanlı devleti hangi Sultan döneminde sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak ilk kez kim atanmıştır?

a) III. Ahmed döneminde Damat İbrahim Paşa
b) III. Selim döneminde Yusuf Agâh Efendi
c) II. Ahmed döneminde Yirmisekiz Mehmed Çelebi
d) II. Mahmut döneminde reisülküttap Yozgatlı Âkif Efendi
e) II. Abdülhamit döneminde Nâmık Kemal

Cevap : b) III. Selim döneminde Yusuf Agâh Efendi

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi fetih amacı dışında yurt dışına çıkan ilk padişah unvanına sahiptir?

a) II. Abdülhamit
b) Abdülaziz
c) III. Selim
d) II. Mahmut
e) V. Murad

Cevap : b) Abdülaziz

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde dış siyasetle ilgilenen bir birimdir?

a) Divan-ı Hümayun
b) Defterdarlık
c) Reisülküttaplık
d) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
e) Encümen-i Daniş

Cevap : b) Defterdarlık

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın Almanya ile yakınlaşma sebeplerinden biridir?

a) Osmanlı’nın askeri ve mali açıdan zayıflaması
b) Almanların yeni toprak ihtiyaçları
c) İngiltere’nin Rusya ile yakınlaşması
d) II. Wilhelm’in Weltpolitik siyaseti
e) Fransa’nın Osmanlıya karşı savaş hazırlığı içerisinde olması

Cevap : a) Osmanlı’nın askeri ve mali açıdan zayıflaması

Rus ordularının İstanbul Yeşilköy’e kadar gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rus ordusunun Fransızlara karşı Osmanlı’ya yardım etmesi
b) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rusların galip gelmesi
c) Rus ordusunun Osmanlı ordusuyla askeri tatbikat yapması
d) 1912-1915 Balkan Savaşları’nda Rusların galip gelmesi
e) Rus ordusunun İngilizlere karşı Osmanlı’ya yardım etmesi

Cevap : b) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rusların galip gelmesi

1878 Berlin Antlaşması’nı Osmanlı dış politikasında açısından önemli kırılma noktası olarak görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Almanya ile yakınlaşmaya dair antlaşmanın imzalandığı tarih olması
b) Avrupalı güçler Rusya’ya karşı Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü savunması
c) Toprak bütünlüğünün güvence altına alındığı Paris Antlaşması’ndaki maddelerin Osmanlı lehine revize edilmesi
d) Büyük Britanya İmparatorluğu 1850’lerden beri izlediği Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü korumayı bırakması
e) Osmanlı’nın uzun yıllar sonra ilk defa yeni toprak kazanması

Cevap : d) Büyük Britanya İmparatorluğu 1850’lerden beri izlediği Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü korumayı bırakması

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları’nda Osmanlı ile karşı karşıya gelmemiştir?

a) Bulgaristan
b) Sırbistan
c) Bosna-Hersek
d) Yunanistan
e) Karadağ

Cevap : c) Bosna-Hersek

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın ilk ve asıl sebebi olarak gösterilebilir?

a) Sömürgecilik ve emperyalizm
b) Yeni devletlerin ortaya çıkışı
c) “Güç dengesi” politikasının izlenmesi
d) Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand’ın öldürülmesi
e) Bismarck’ın yayılmacı politikaları

Cevap : a) Sömürgecilik ve emperyalizm

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a) 30 Ağustos 1920
b) 23 Nisan 1923
c) 11 Kasım 1918
d) 30 Ekim 1918
e) 19 May 1919

Cevap : d) 30 Ekim 1918

Türk Dış Politikası Vize Soruları

İstanbul-Ankara hükümetlerinin iktidar mücadelesi hangi olay ile son bulmuştur?

a) Lozan Barış Antlaşması için gelen davet ile
b) TBMM’nin açılması ile
c) Cumhuriyet’in ilanı ile
d) Sevr Antlaşması ile
e) Türkiye’nin Milletler Meclisi üyesi olması ile

Cevap : a) Lozan Barış Antlaşması için gelen davet ile

I -Bağımsız olma ve uluslararası sistemin değerli bir üyesi olma mücadelesi
II – “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” anlayışıyla hareket edilmesi
III – Uluslararası alanda kendini tanıtma ve uluslararası sistemdeki devletler tarafından tanınma çabası
IV – Pazarlığa ve müzakereye kapalı bir devlet olması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk dönemi Türk dış politikasının özellikleri arasında yer alır?

a) I ve II
b) Yalnız II
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) Hepsi

Cevap : d) I, II ve III

Misak-ı Millî’yi tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere
b) Yunanistan
c) İtalya
d) Almanya
e) Rusya

Cevap : e) Rusya

Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye dış politikasındaki değişim aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Revizyonist
b) Yayılmacılık
c) Statükoculuk
d) Osmanlıcılık
e) İslamcılık

Cevap : c) Statükoculuk

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra değişime uğramayan tek barış sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Versay Barış Anlaşması
b) Lozan Barış Anlaşması
c) Sevr Anlaşması
d) Mondros Mütarekesi
e) Gümrü Anlaşması

Cevap : b) Lozan Barış Anlaşması

Musul meselesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Musul Türkiye’ye katılmıştır.
b) Türkiye Musul meselesini önemsememiştir.
c) Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmıştır.
d) Türkiye anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmemiştir.
e) Milletler Cemiyeti 16 Ocak 1925’te Musul meselesi üzerine hazırlanan raporu Türk heyeti kabul etti.

Cevap : c) Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmıştır.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sonuçlanmıştır?

a) Musul Sorunu
b) Boğazlar Sorunu
c) Hatay Meselesi
d) Kurtuluş Savaşı
e) İstanbul – Ankara hükümetleri arasındaki iktidar mücadelesi

Cevap : a) Musul Sorunu

Hangi olayın ardından Boğazlar Sorunu Türkiye tarafından dile getirilmiştir?

a) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
b) Şeyh Sait isyanı
c) Almanya ve İtalya’nın yayılmacı bir politika izlemesi
d) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
e) Sadabat Paktı’nın imzalanması

Cevap : d) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Anlaşması’na göre aşağıdakilerden hangisi taahhüt edilmemiştir?

a) Sovyetler Birliği Sevr Anlaşmasını tanımayacaktır.
b) Sovyetler Birliği Misakı Millî’yi ve Ankara hükümetini resmi olarak tanıyacaktır.
c) Sovyetler Birliği boğazlardaki Türk egemenliğini tanıyacaktır.
d) Sovyetler Birliği Türkiye’den boğazların statüsünün sahildar devletlerle gerçekleştirilmesini talep etmiştir.
e) Sovyetler Birliği ile Türkiye Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük edecektir.

Cevap : e) Sovyetler Birliği ile Türkiye Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük edecektir.

Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler hangileridir?

a) İngiltere, Fransa, Türkiye, Yunanistan
b) İtalya, Yunanistan, İngiltere, Türkiye
c) Irak, İran, Afganistan, Türkiye
d) Irak, İran, Yunanistan, Türkiye
e) Afganistan, İran, Türkiye, Habeşistan

Cevap : c) Irak, İran, Afganistan, Türkiye

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda yer alan Müttefik Devletleri’nden değildir?

a) Birleşik Krallık
b) Fransa
c) Sovyetler Birliği
d) İtalya
e) Amerika Birleşik Devletleri

Cevap : d) İtalya

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda yer alan Mihver Devletleri’nden değildir?

a) Türkiye
b) Almanya
c) Japonya
d) Romanya
e) Bulgaristan

Cevap : a) Türkiye

Aşağıdakilerden hangisi İnönü dönemi dış politikasını en iyi yansıtmaktadır?

a) Revizyonist bir tutum
b) Tedbirli ve temkinli duruş
c) Pragmatik yaklaşım
d) Amerikan yanlısı bir tutum
e) Müzakere ve arabulucu bir yaklaşım

Cevap : b) Tedbirli ve temkinli duruş

Aşağıdakilerden hangisi “Aktif Tarafsızlık Politikası”nın tanımıdır?

a) Savaşan taraflardan biriyle müttefiklik ilişkisi kurmamak
b) Savaştan uzak kalmak için harbeden ülkelerle ittifaklar yapmak
c) Savaşa katılmayan ülkelerle birlikte ittifak yapmak
d) Müttefik ülkeleriyle iş birliği yapmak
e) Mihver ülkeleriyle iş birliği yapmak

Cevap : b) Savaştan uzak kalmak için harbeden ülkelerle ittifaklar yapmak

Üçlü İttifak Antlaşması (1939) hangi iki ülkeyle yapılmıştır?

a) Büyük Britanya ve Fransa
b) Sovyetler Birliği ve Fransa
c) İtalya ve Almanya
d) ABD ve Büyük Britanya
e) İtalya ve Romanya

Cevap : a) Büyük Britanya ve Fransa

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı ve sonrasıyla ile ilgili bir görüşme değildir?

a) Yalta Konferansı
b) Podstam Konferansı
c) Lozan Barış Konferansı
d) Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı
e) Adana Görüşmesi

Cevap : c) Lozan Barış Konferansı

Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminde (1938-1950) gerçekleşen dış politika olayları arasında yer almaz?

a) BM üyeliği
b) NATO üyeliği başvurusu
c) Hatay Türkiye’ye katılması
d) Lozan Antlaşmasının imzalanması
e) Marshall yardımlarının alınması

Cevap : d) Lozan Antlaşmasının imzalanması

II. Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında Türkiye’nin güvenliği nedeniyle en fazla çekindiği ülke hangisidir?

a) Fransa
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) İtalya
d) Bulgaristan
e) Sovyetler Birliği

Cevap : e) Sovyetler Birliği

Türkiye, Yeni Dünya Düzeni’nde yerini almak için San Fransisco Konferansı’na (1944) katılmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

a) Mihver ülkelerine savaş ilan etmiştir.
b) Müttefik ülkelerine savaş ilan etmiştir.
c) Sovyetler Birliği’ne nota vermiştir.
d) Dışişleri Bakanı Hasan Saka’yı istifaya zorlamıştır.
e) Almanya ile dostluk ve saldırmazlık paktı imzalamıştır.

Cevap : a) Mihver ülkelerine savaş ilan etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi İnönü dönemi Türk-Amerikan İlişkilerine dair yanlış bir bilgidir?

a) Marshall yardımlarına Türkiye’de dahil edilmiştir.
b) Sovyet tehdidine karşı güvence verilmiştir.
c) Türkiye NATO’ya üye olmuştur.
d) Ödünç Verme ve Kiralama Yasası” ile Türkiye’nin ABD’den aldığı borçların tamamını silinmiştir.
e) ABD, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesini istemiştir.

Cevap : c) Türkiye NATO’ya üye olmuştur.

Türk Dış Politikası Vize Soruları

Menderes dönemi dış politikanın görünümü nasıl bir seyir izlemiştir?

a) Sovyetler yanlısı bir dış politika
b) Orta Doğu ve Müslüman ülkeler yanlısı bir dış politika
c) ABD yanlısı bir dış politika
d) Balkanlar yanlısı bir dış politika
e) İngiltere yanlısı bir dış politika

Cevap : c) ABD yanlısı bir dış politika

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Güney Kore’ye asker yollama kararıyla alakalı değildir?

a) Türkiye’nin NATO’ya üye olma talebi
b) ABD ile ilişkileri geliştirme
c) Sovyet tehdidi
d) AET’ye üye olma talebi
e) Amerikalıların desteğini alma

Cevap : d) AET’ye üye olma talebi

Türkiye hangi tarihte NATO üyesi olmuştur?

a) 15 Temmuz 1949
b) 30 Ağustos 1950
c) 20 Ocak 1947
d) 17 Mart 1955
e) 18 Şubat 1952

Cevap : e) 18 Şubat 1952

Aşağıdakilerden hangisi Menderes döneminde gerçekleşen dış politika olaylarından biri değildir?

a) Bağdat Paktının imzalanması
b) AET üyelik müracaatı
c) Küba Füze Krizi
d) Balkan Paktının imzalanması
e) Kıbrıs meselesinin milli dava haline gelmesi

Cevap : c) Küba Füze Krizi

Aşağıdaki ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Garantör ülke satatüsüne sahiptir?

a) Türkiye- Yunanistan – İngiltere
b) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi- Kıbrıs Türk Yönetimi- İngiltere
c) Türkiye- ABD- Yunanistan
d) Kıbrıs Cumhuriyeti- Türkiye- Yunanistan
e) Türkiye- Yunanistan

Cevap : a) Türkiye- Yunanistan – İngiltere

Aşağıdaki olaylardan hangisi Kıbrıs’ın Türk dış politikası açısından ulusal dava haline gelmesinde etkisi olmamıştır?

a) Kıbrıs’ta Türklere yönelik yapılan katliamlar
b) Kıbrıs’ın Lozan’da İngiltere’ye bırakılması
c) Yunanistan’ın Kıbrıs meselesini BM’ye taşıması
d) Yunanistan’ın ENOSİS planı
e) DP hükümetinin kamuoyunda kaybettiği saygınlığı elde çabası

Cevap : b) Kıbrıs’ın Lozan’da İngiltere’ye bırakılması

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Avrupa Ekonomi Topluluğu’na başvurmasının tetikleyici sebebidir?

a) Türkiye’nin Batı Bloku içerisinde yer alma isteği
b) AET’in ekonomik yardımlarından istifade etme
c) Gümrük Birliği’ne dahil olma isteği
d) Yunanistan’ın AET’ye müracaat etmesi
e) Sovyet tehdidinden korunma hedefi

Cevap : d) Yunanistan’ın AET’ye müracaat etmesi

Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Parti döneminde görev yapan siyasetçilerden değildir?

a) Fatin Rüştü Zorlu
b) Harry Truman
c) Nikita Kruşçev
d) George Kennan
e) Recep Peker

Cevap : e) Recep Peker

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Sovyetleri çevreleme politikasını için attığı adımlardan değildir?

a) II. Dünya Savaşı’na girmesi
b) Truman Doktrini’nin ilan edilmesi
c) Marshall Planı’nın uygulanması
d) NATO’nun kurulması
e) Türkiye ile yakınlaşmak istemesi

Cevap : a) II. Dünya Savaşı’na girmesi

Aşağıdaki olaylardan hangisi Türk karar alıcıları açısından ABD’nin Sovyetlere karşı Türkiye’ye verilen desteğin ilk habercisi olarak görülmüştür?

a) Truman Doktri’nin ilanı
b) ABD’nin Missouri adlı devasa savaş gemisini İstanbul’a yollanması
c) ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı istihbarat faaliyetlerini arttırması
d) ABD’nin SSCB’ye karşı “çevreleme politikası” izlemesi
e) ABD’nin nükleer silah geliştirme konusunda kararlı olması

Cevap : b) ABD’nin Missouri adlı devasa savaş gemisini İstanbul’a yollanması

Auzef Türk Dış Politikası Auzef Türk Dış Politikası Ders Kitabı PDF

Tarih

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!