Türk Tarihine Giriş

Vize Final
2020 Vize Soruları 2020-2021 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları
Auzef Türk Tarihine Giriş Auzef Türk Tarihine Giriş Ders Kitabı PDF

 

Türk Tarihine Giriş 2020-2021 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin milli varlıklarını koruma nedenleri arasında söylenemez?

A) İslam dini ile Türk inanç geleneklerinin yakın olması
B) Türklerin şahsi menfaatlerini öne çıkarması
C) T&

#xFC;rk aile yapısının güçlü olması
D) Türk devlet veraset sisteminin güçlü olması
E) Türk kültürünün güçlü olması

Cevap : B) Türklerin şahsi menfaatlerini öne çıkarması

2. Araştırmacılar hangi nedenden dolayı Sümer ve Türk medeniyetlerinin ortak atalarından geldiğini düşünmektedir?

A) Bazı Sümerce kelimelerle Türkçe kelimelerin ortak olduğu
B) yakın bölge de kurulması
C) Sümerlerin ırk olarak Türklere benzemesi
D) Dini inançların benzerliği
E) Türklerin atlı kültür olması

Cevap : A) Bazı Sümerce kelimelerle Türkçe kelimelerin ortak olduğu

3. Bozkır Türk inancının esasını aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?

A) Şamanlık
B) Budizm
C) Totemcilik
D) Maniheizm
E) Gök-Tanrı dini

Cevap : E) Gök-Tanrı dini

4. Aşağıdakilerden hangisi yazdığı eserinde Orhun yazılarından ilk defa bahsetmiştir?

A) İbn Asakir
B) Ali İbnul Esir
C) İbni Haldun
D) Suyuti
E) Alaaddin Ata Melik Cüveyni

Cevap : E) Alaaddin Ata Melik Cüveyni

5. Eski Türk kültüründe totemciliğin olduğunu ileri sürülmesinde etkili olan görüşlerin nedeni aşağıdaki secenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İneğe karşı gösterilen tavır
B) Kurta karşı gösterilen tavır
C) Ata karşı gösterilen tavır
D) Yılana karşı gösterilen tavır
E) Ayıya karşı gösterilen tavır

Cevap : B) Kurta karşı gösterilen tavır

6. W.Schımıd , O.Merein, F.flor sürdürülen görüşe göre verilen isim nedir?

A) İndo germen
B) Evolution
C) İskit
D) Altaylı
E) Yüksek kültür

Cevap : D) Altaylı

7. Kutadgu Bilig’e göre halkın hükümdardan istekleri aşağıdaki şıklardan hangisidir?
I. Memlekette gümüş ayarının temiz tutulması
II. Adil konularla idare olunma
III. Bütün yoların emin olunması haydut ve yol kesicileri temizlenmesi

A) II ve III
B) I ve II
C) yalnız I
D) I ve III
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

8. Hun kanunlarına göre hırsızlık suçunun cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hırsızlık yapanın mallarına el konur.
B) Hırsızlık yapanın elleri kesilir
C) Hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı bedelin on katını ödemeye mecbur edilir.
D) Hırsızlık yapan idam edilir
E) Hırsızlık yapana sopa vurulur

Cevap : A) Hırsızlık yapanın mallarına el konur.

9. Aşağıdakilerden hangisi kaynaklar incelendiğinde Türk adının ifade etiği anlamlar arasında yer almaz?

A) Asyalı
B) Deniz kıyısında oturan adam
C) Miğfer, tulga
D) Gelişmiş, kemale ermiş
E) Olgunluk çağı, güç, kuvvet

Cevap : A) Asyalı

10. I. Kang
II. Kanun
III. Tan
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Eski Türklerden baba kelimesini karşılayan kelimelerdir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I,II,III
D) yalnız III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çin yıllıkları Türklerin kadınlara önem verdiğini söylemiştir.
B) “Evin sahibi kadındır” anlayışı vardır.
C) İslam kaynaklarında Türk kadını ile ilgili hiçbir bilgi yoktur.
D) Kadın evlendikten sonra kocasının soyuna yazılır.
E) Baba kızının üzerinden babalık hakkını gelin olma esnasında damada verir.

Cevap : C) İslam kaynaklarında Türk kadını ile ilgili hiçbir bilgi yoktur.

12. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde kutsal görülen hayvanlardan birisidir?

A) Fare
B) Domuz
C) İnek
D) Kurt
E) Köpek

Cevap : D) Kurt

13. A.H. Maslow’a göre insanın ihtiyaçları önem sıralandığında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Para
B) Sevgi
C) İtibar saygı
D) Emniyet
E) Fizyoloji

Cevap : A) Para

14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Türklerde kadınların at binmesi ve güreşmesi asla istenmezdi
B) Divana göre evlenme kelimesinin karşılığı “beğlenmek”tir.
C) Kız isteme Tanrının buyruğu ile yapılırdı
D) Eski Türklerde evlenmede anne baba rızası alınırdı
E) Oğuzlarda bir yiğit oku atıktan sonra düştüğü yere gerdek kuruldu.

Cevap : A) Eski Türklerde kadınların at binmesi ve güreşmesi asla istenmezdi

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Türk toplumu sınıfsız bir yapıdadır.
B) Eski Türk toplumunda kölelikle ilgili bilgi yoktur.
C) Uygurlara giden wang-yang te nin söylediğine göre halkın maddi durumu çok kötüdür
D) Oğuzlarda hükümdarlar giyiniş yönünden çok az ayrılırlardı
E) Asya hun devletinde Çin’de olduğu kadar ağır kurallar yoktu

Cevap : C) Uygurlara giden wang-yang te nin söylediğine göre halkın maddi durumu çok kötüdür

16. I. Eyerin üstündeki örtüye göğüslük denirdi.
II. Eyer altında bulunun örtüye belleme denirdi.
III. Binicilerin dengesini korumak için kolan. kuskun, göğüslük kullanılırdı
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I, II, III
E) l ve II

Cevap : D) I, II, III

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Türk devletlerinde hükümdarlık anlayışı karizmatik (Tanrı tarafından bağışlanmış) bir tip olarak kabul edilmiştir.
B) Uçuncu Uygur yazıtlarında başa geçen hanların unvanlarında hep Tengri kelimesi geçmektedir.
C) Atilla kendisine verilen “Reis” unvanından son derece hoşnut olmuştur
D) Bağımsızlık, töre, halk ülke bir araya gelirse devlet kurulabilir.
E) Kaşgarlı Mahmut kut inancını İslamiyet ile yoğurarak vermiştir.

Cevap : C) Atilla kendisine verilen “Reis” unvanından son derece hoşnut olmuştur

18. Eski Türklerde ölen ataların ruhlarına bağışlanarak başıboş bırakılan kurban türüne ne ad verilmektedir?

A) Umay
B) Yış
C) lduk
D) Yek
E) Ontu

Cevap : C) lduk

19. Türklerin Tanrı Dağları’ndan Tuna boylarına kadar çok geniş coğrafyada varlık göstermelerini sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan taktiği
B) Demir ve at
C) Kurt
D) Bakır
E) Ok ve yay

Cevap : B) Demir ve at

Türk Tarihine Giriş 2020-2021 Final

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Eski Türk devletlerinde hükümdar tebaasına bir baba gibi koruyucu yaklaşırdı.
B) Tuna Bulgarlarında da kut inancı vardır
C) Uygur Hanları semavi bir nurdan doğan peri kızının tavsiyesiyle yönetme yetkisine sahip olmuşlardır
D) Devlet ileri gelenleri tarafından seçim yoluyla hükümdar tayin etme işlemi de yapılmıştır
E) Destanlara bakıldığında Oğuz kağan gücünü Hani bir kuvvetten almamıştır.

Cevap : E) Destanlara bakıldığında Oğuz kağan gücünü Hani bir kuvvetten almamıştır.

21. I. Anıt mezar yaptırma
II. Ok ve Yay
III. Kamçı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hükümdarlık sembolleri arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) Yalnız
C) I ve II
D) I Ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade içermektedir?

A) Orhun yazıtlarında kul “qut” seklinde geçmiştir
B) Uygurlarda kut “saadet haşmet” anlama gelmektedir
C) Kor-Sanı yazıtında “men argitam kut” şeklinde kut geçmiştir.
D) Divan’da kut saadet devlet gibi anlamlarda kullanılmıştır
E) Kut Oğuz Kağan destanında hiç geçmemiştir.

Cevap : E) Kut Oğuz Kağan destanında hiç geçmemiştir.

23. Yıldırma-yıpratma, sahte geriye çekilme ve pusu ile imha hangi savaş taktiğinin safhalardır?

A) Gece baskın
B) Kurt kapanı
C) Son savunma
D) Saldırı
E) Keşif ve yıpratma

Cevap : B) Kurt kapanı

24. Eski Türkçede şeytan kelimesinin karşılığında kullanılan kelimeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İçgök
B) Angin
C) içkök
D) Yek
E) ZEK

Cevap : E) ZEK

25. Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Avrupa Hunlarında bu düşünce etkili değildir
B) Sadece yağma ve ganimet için yapılır.
C) Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı Türk hakimiyeti altına almaktır.
D) Cihat anlayışıyla hiçbir yakınlığı yoktur.
E) Uygurlarda da etkisi görülmez.

Cevap : C) Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı Türk hakimiyeti altına almaktır.

26. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkler pastırma ve peksimeti icat etmiştir.
B) Türk savaş taktiklerinde hile taktiği vardır
C) Turan taktiğini Türkler dışında uygulayabilen millet yoktur.
D) Düşman hareketini öğrenmek için “kurgay” kulesi yapılmıştır
E) Düşman faaliyetine karşı “im” kullanılmıştır

Cevap : D) Düşman hareketini öğrenmek için “kurgay” kulesi yapılmıştır

27. I.Hunlarda irsi sınıf yoktur.
II. Her asker en üst kumandan derecesine yükselebilirdi.
III. Halk hukuki açıdan eşittir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I, II, III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : B) I, II, III

28. I. Kök-Türk dönemindeki fetret (duraklama) döneminin Türk milletinin
ölümü olarak nitelendirilmesi.
II. Bozkırda yaşamın bağımsızlık duygusunu perçinlemesi.
III. Bozkırda yaşamın sonsuzluk hissi vermesi.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri Türklerde bağımsızlık duygusu olduğunun kanıtıdır?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

29. Aşağıda gök-mavi-boz rengi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam öncesinde mavi renkli boncuğa rastlanmaz.
B) Hunlara ve Kök-Türklere yol gösteren bilge kurt gök rengindedir.
C) Sarı Uygurlarda özellikle gök rengi kaftanlar tercih edilirdi.
D) Erzurum ve Tunceli’de kuzunun aşık kemiği de nazardan korunmak için kullanılmıştır.
E) Kars yöresinde mavi gözlü insanlara “goy gözlü” denmiştir.

Cevap : A) İslam öncesinde mavi renkli boncuğa rastlanmaz.

30. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) At ehlileştiren ilk millet Türklerdir.
B) Islık çalan oklara Osmanlı döneminde Çavuş okları denmiştir.
C) Eski Türklerde yay kayın ağacından yapılırdı.
D) Eski Türkçede gem kelimesini karşılayan kelime tin’dir
E) Refleks adı verileri yayı Türkler icat etmişlerdir.

Cevap : D) Eski Türkçede gem kelimesini karşılayan kelime tin’dir

31. Kut’un tabiatı hizmet, şiârı adalettir
Fazilet ve kısmet kut’tan doğar
Beyliğe(hükümdarlığa) yol ondan geçer
Her şey kut’un elinin altındadır, bütün istekler onun vasıtasıyla gerçekleşir
Hükümdarlar iktidarı Tanrı’dan alırlar
Kut ile ilgili yukarıdaki beyitler göz önüne alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?

A) İnsanların kısmeti kuttan gelir.
B) Kut hükümdarlığa eriştirir.
C) Kutta hizmet ve adalet esastır
D) kut sadece yönetim ile ilgili bir kavramdır
E) Yönetme yetkisi Allah’tan gelir

Cevap : D) kut sadece yönetim ile ilgili bir kavramdır

32. Eski Türklerin düşman faaliyetlerini öğrenmek için yaptıkları kuleye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıncı
B) Kargu
C) Küzetçi
D) Tutgak
E) İm

Cevap : B) Kargu

33. Eski Türklerde ölen ataların ruhlarına bağışlanarak başıboş bırakılan kurban türüne ne ad verilmektedir?

A) Umay
B) ilduk
C) Yek
D) Ontu
E) Yış

Cevap : B) ilduk

34. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Uygurlar yalana “yalgan” diyorlardı.
B) Türkler yalan söylendiğini fark ettiklerinde bunu yüze vurmaktan çekinmezlerdi.
C) Divan’da yalan söz “ikit söz” olarak geçmiştir.
D) Cinayet suçuna karşı hiçbir Türk devletinde sopa vurma cezası yoktur.
E) Türklerde vatana ihanetin cezası idamdı.

Cevap : D) Cinayet suçuna karşı hiçbir Türk devletinde sopa vurma cezası yoktur.

35. Aşağıda Ak rengi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ak iyiliğin rengidir
B) Ak batiyi temsil eder.
C) Ak çadır kağanın çadırından sonra en kıymetli çadırdır
D) Oğuz kağan destanın Oğuz kağanın sol tarafındaki oğullarının sembolü ak koyundur
E) Ordu sisteminde ak atlılar batı kanadında yer alır.

Cevap : D) Oğuz kağan destanın Oğuz kağanın sol tarafındaki oğullarının sembolü ak koyundur

36. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkler hafızalarına süsler
B) Türk savaşları en çok sungug adı verile silahı kullanırlardı
C) kabzaya eski Türkçede boyin derler
D) Meç berge ve topu saldırı silahlarındandı

Cevap : C) kabzaya eski Türkçede boyin derler

Türk Tarihine Giriş

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!