Türk Vergi Sistemi

Auzef Türk Vergi Sistemi

Vize Final
2022 Vize Soruları 2022-23 Bütünleme Soruları
2021 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Final Soruları

Auzef Çıkmış Sına Soruları

Auzef Türk Vergi Sistemi

Auzef Türk Vergi Sistemi 2022 Final Soruları

1. Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi gelirin konusuna giren kazanç ve iratlardan biri değildir?

A) Telif kazançları
B) Veraset yoluyla intikaller
C) Voli mahallerinden elde edilen gelirler
D) Borsa kazançları
E) Anonim şirketten elde edilen kar payları

Cevap : B) Veraset yoluyla intikaller

2. Aşağıdakilerden hangisi verginin temel nitelikleri arasında yer almaz?

A) Fert ve kurumlardan alınması
B) Para ile ödenmesi
C) Karşılıksız bir ödeme olması
D) İstisnasız herkesten alınması
E) Cebren alınması

Cevap : D) İstisnasız herkesten alınması

3. Dar mükellefler kazançlarını aşağıdakilerden hangisi ile bildirirler?

A) Muhtasar beyanname
B) Kurumlar vergisi beyannamesi
C) Geçici beyanname
D) Münferit beyanname
E) Yıllık beyanname

Cevap : D) Münferit beyanname

4. Spesifik matrah aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

A) Önceden belirlenmiş matrahtır.
B) Miktar esasına dayalı matrahtır.
C) Parasal değerlere dayalı matrahtır.
D) Ekonomik değerlere dayalı matrahtır.
E) Değer esasına dayalı matrahtır.

Cevap : B) Miktar esasına dayalı matrahtır.

5. Ücretlerde elde etme aşağıdaki esaslardan hangisine dayandırılmıştır?

A) Stopaj esası
B) Tahakkuk esası
C) Tahsil esası
D) Ristörn esası
E) Emisyon esası

Cevap : C) Tahsil esası

6. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi kaynağında keserek vergi dairesine yatırmakla yükümlü kılınmıştır?

A) Kanuni temsilci
B) Mükellef
C) Vergi sorumlusu
D) Mali müşavir
E) Vergi taşıyıcısı

Cevap : C) Vergi sorumlusu

7. Aşağıdaki kurumlardan hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?

A) Dispanserler
B) Turizm müesseseleri
C) Kızılay
D) Askeri fabrikalar
E) Milli piyango idaresi

Cevap : B) Turizm müesseseleri

8. Ortaklık münasebeti olmadan işçiye kazancının bir yüzdesi olarak verilen paralar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Menkul sermaye iradı
B) Temettü
C) Ücret
D) Kâr payı
E) Arızi kazanç

Cevap : C) Ücret

9. Fikri bir eserin, sahibi tarafından kiralanmasından doğan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arızi kazanç
B) Ücret
C) Gayrimenkul sermaye iradı
D) Serbest meslek kazancı
E) Ticari kazanç

Cevap : D) Serbest meslek kazancı

10. Gelir ve kurumlar vergileri arasındaki temel farklılığı aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Vergilendirme dönemi
B) Konu
C) Mükellef
D) Dolaylı-dolaysız vergiler açısından dâhil oldukları vergi grubu
E) İstisna ve muafiyetler

Cevap : C) Mükellef

Türk Vergi Sistemi 2022 Final Soruları

Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Türk Vergi Sistemi

Auzef Türk Vergi Sistemi 2022 Final Soruları

11. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanabilir?

A) Gayrimenkul Sermaye iradı
B) Menkul sermaye iradı
C) Arızi kazanç
D) Ticari kazanç
E) Zirai kazanç

Cevap : D) Ticari kazanç

12. Katma değer vergisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Objektif – dolaylı bir vergidir.
B) Subjektif – dolaysız bir vergidir.
C) Subjektif – dolaylı bir vergidir.
D) Objektif – dolaysız bir vergidir.
E) Subjektif nitelikli yayılı bir muamele vergisidir.

Cevap : A) Objektif – dolaylı bir vergidir.

13. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen vergi oranı yüzde kaçtır?

A) %1
B) %10
C) %28
D) %8
E) %18

Cevap : B) %10

14. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özellikleri arasında yer almaz?

A) İşverene tabi olarak yapılması
B) Ticari mahiyette olmaması
C) İş yerine bağlı olarak yapılması
D) Uzmanlığa dayalı olması
E) Süreklilik unsuru taşıması

Cevap : A) İşverene tabi olarak yapılması

15. Motorlu taşıtlar vergisinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Artan oranlı tarife yapısına sahip bir vergidir.
B) Gelir üzerinden alınan bir vergidir.
C) Harcamalar üzerinden alınan bir vergidir.
D) Dolaylı vergiler arasında yer alan bir vergidir.
E) Servet üzerinden alınan bir vergidir.

Cevap : E) Servet üzerinden alınan bir vergidir.

16. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi muhtasar beyanname verir?

A) Ücret geliri elde edenler
B) Kâr payı geliri elde edenlerden istisna sınırını aşanlar
C) Arızi kazanç sahipleri
D) Dar mükellefler
E) Kaynakta tevkifat yapanlar

Cevap : E) Kaynakta tevkifat yapanlar

17. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin matraha göre ayırımını gösterir?

A) Geniş-dar tabanlı vergiler
B) Genel-özel vergiler
C) Eski-yeni vergiler
D) Verimli-verimsiz vergiler
E) Spesifik-advalorem vergiler

Cevap : E) Spesifik-advalorem vergiler

18. Verginin konusu ile vergi mükellefi arasında kanunun aradığı ilişkinin ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A) Vergiyi doğuran olay
B) Verginin amortismanı
C) Vergi arbitraji
D) Verginin tahakkuku
E) Verginin tarhı

Cevap : A) Vergiyi doğuran olay

19. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul olarak kabul edilebilecek mal ve haklar arasında yer almaz?

A) Dalyanlar
B) Sınai haklar
C) Madenler
D) Voli mahalleri
E) Emisyon primleri

Cevap : E) Emisyon primleri

20. Katma değer vergisine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Subjektif vergiler arasında yer alır.
B) Dolaylı bir vergidir.
C) Kanuni vergi mükellefi ile gerçek (nihai) vergi yükümlüsü farklı kişilerdir.
D) Yansımanın son derece kolay olduğu bir vergi türüdür.
E) Katma değer vergisinde yansıma, kanun koyucunun

Cevap : A) Subjektif vergiler arasında yer alır.

Türk Vergi Sistemi 2022 Final Soruları

Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

AUZEF TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Auzef İşletme telegram işletme

Türk Vergi Sistemi

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!