Uluslararası Güvenlik Teorileri

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Vize Final
2022 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Uluslararası Güvenlik Teorileri 2022-2023 Vize Soruları

1. Klasik Realist teorinin ortaya çıktığı ilk tarihi dönem hangisidir?

A) Soğuk Savaş Dönemi
B) Soğuk Savaş sonrası
C) Top yekün Savaş Dönemi
D) 11 Eylül sonrası
E) İmparatorluklar Dönemi

Cevap : A) Soğuk Savaş Dönemi

2. Son 5 yıl içinde yaşanılan olaylardan hangisi uluslararası güvenlik alanında ciddi bir önem arz etmektedir?

A) 11 Eylül
B) Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması
C) Clauswitzyen Savaşı
D) Covid19 Pandemisi
E) İspanya İç Savaşı

Cevap : D) Covid19 Pandemisi

3. Sosyal inşacılar için aşağıdaki iddialardan hangileri doğrudur?

I. Güvenliğin sosyal olarak inşa edilmesi demek güvenliğin pratiğinin uygulanmasına odaklanmaktır.
II. Sistem anarşiktir.
III: Aktörün rolü sistem ve yapı ilişkisiyle belirlenir.
IV. Rejimler özgürleşme yaratan araçlardır.

A) II ve II
B) I, III ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II ve IV

Cevap : B) I, III ve IV

4. 20.yüzyıl………… çağıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olur?

A) Uluslararası Örgütlerin
B) Ulus devletlerin
C) Sivil toplumun
D) İmparatorlukların
E) Ulusaşırı aktörlerin

Cevap : B) Ulus devletlerin

5. İkinci Dünya Savaşı öncesi hangi sözleşme, Almanya’nın Orta Avrupa’ya ilerlemesinin önünü açmıştır?

A) Roma Sözleşmesi
B) Berlin Sözleşmesi
C) Paris Sözleşmesi
D) Münih Sözleşmesi
E) Ankara Sözleşmesi

Cevap : D) Münih Sözleşmesi

6. Wilson ilkelerine bakıldığında savaşların yok edilmesi yönünde önemli bir plan ve Birinci Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının yarattığı deneyimin etkisi görülebilir. Söz konusu 14 madde daha sonra Milletler Cemiyeti modelinde güvenceye alınacak ilkeleri belirlemiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Sömürgeciliğin sona ermesi talebini yinelemesi vesaf determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin önemini vurgulaması
B) Wilson ilkeleri Rusya’nın toprakları, Almanya’nın geleceği, İtalya’nın sınırları, Osmanlı İmparatorluğu’nun ulusal bütünlüğü, bağımsız Polonya’nın kurulması gibi birçok gelecek planı yapmıştır.
C) Ulusların iç güvenliği sağlamaya yetecek kadar silahlanmasını öngörmesi, silahsızlanma konusunda garantiler istemesi
D) Uluslararası bütün ekonomik engellerin kaldırılması ve ticaret serbestliğinin sağlanması
E) Barış anlaşmalarının gizli biçimde yapılması

Cevap : E) Barış anlaşmalarının gizli biçimde yapılması

7. Realizm Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan ama tartışmaları bugüne kadar güvenlik teorilerini en fazla etkileyen geleneksel kuramlardan biridir. Ortodoks, klasik ya da geleneksel güvenlik kuramlarının birinci alanını oluşturur. Temel olarak devleti, güvenliğin baş aktörü olarak ele alır. Aşağıdakilerin hangisi bu
bağlamda yanlıştır?

A) Devletlerin ittifak yapma halleri geçicidir.
B) Savaş durumu işbirliği ile önlenebilir.
C) Devletin hayatta kalması temel motivasyonlarından biridir.
D) Rekabet esastır.
E) Devlet merkezlidir.

Cevap : B) Savaş durumu işbirliği ile önlenebilir.

8. John Mearsheimer devletlerin güvenliğini sağlarken bu sistemin etkisi sebebiyle devletlerin …………… davranacağını söyler. Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) hegemonik
B) mutlak çıkarcı
C) ofansif ya da defansif
D) dayanışmacı
E) işbirlikçi

Cevap : C) ofansif ya da defansif

9. Eleştirel Teori, Marksizmin üst yapı ilişkileri içinde değerlendirdiği, alt yapı yani ekonomik ilişkiler içinde değerlendirmediği, hangi kavrama odaklanır?

A) Sınıf
B) Alt yapı
C) Yabancılaşma
D) Söylem
E) Praksis

Cevap : D) Söylem

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Buzan’ın İngiliz okulunu anlamlandırmak için kullandığı kavramlardan biri değildir?

A) Egemenlik
B) Anarşi
C) Özgürleşme
D) Uluslararası Toplum
E) Devlet Aklı

Cevap : C) Özgürleşme

Uluslararası Güvenlik Teorileri 2022-2023 Vize

Uluslararası Güvenlik Teorileri 2022-2023 Vize Soruları

Uluslararası Güvenlik Teorileri 2022-2023 Vize Soruları

11. Sosyal inşacılar için güvenlik toplumsal alanda sosyal olarak inşa edilir ve ….. eylemleri güvenliği etkiler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistemin
B) Sınıfın
C) Aktörlerin
D) Bireylerin
E) Örgütlerin

Cevap : C) Aktörlerin

12. Hangi teori ulusal güvenliğe sistem analizinden daha öncelikli önem verir?

A) Eleştirel teori
B) Klasik Realizm
C) Neo-realizm
D) Neo-liberalizm
E) Sosyal inşacılık

Cevap : B) Klasik Realizm

13. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması bloklar arası siyasette neo-liberalizm için hangi kavramın öne çıkmasına neden olmuştur?

A) anarşi
B) güç dengesi
C) hegemonya
D) çatışma
E) işbirliği

Cevap : E) işbirliği

14. Küreselleşme kavramını 16. yüzyıldan itibaren değerlendiren ve devletleri merkez, çevre ve yarı çevre ülkeler olarak ayıran teorinin adı nedir?

A) Sömürgecilik
B) Modernist teori
C) Kompleks Karşılıklı Bağımlılık
D) Dünya Sistemi Teorisi
E) Eleştirel teori

Cevap : D) Dünya Sistemi Teorisi

15. İki savaş arası dönemin politikalarına etki eden görüş nedir?

A) Sosyal inşacılık
B) Sosyalizm
C) Realizm
D) Liberalizm
E) İdealizm

Cevap : E) İdealizm

16. Tarihsel Materyalizm siyaset felsefesindeki hangi düşünürün kuramlarının episomolojisini oluşturur?

A) Kant
B) Hobbes
C) Marx
D) Locke
E) Hegel

Cevap : C) Marx

17. Uluslararası güvenlik çalışmalarında Soğuk Savaş sonrası güvenliğin kavramsal boyutu analiz edilmeye başlanmış yeni bir ………oluşmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Güvenlik ontolojisi
B) Adalet algısı
C) Toplum algıs
D) Hükümet algısı
E) Çevre algısı

Cevap : A) Güvenlik ontolojisi

18. Robert Cox, ortodoks -ana akım teorileri, sadece olan olayları tespit etmeleri ancak bir şekilde etik sorumluluk üstlenmemeleri, düzeni olduğu gibi kabul edip, değiştirmemesi ve sosyal bilimlere doğa bilimlerindeki gibi pür nesnel bakması nedeniyle eleştirmiştir. Oysa eleştirel teori olması gerekeni vurgulayarak, etik sorumluluk alır venorm üretir. Bu anlatıya göre, Robert Coxortodoks-ana akım teorileri hangi özelliğiyle tanımlar?

A) Rasyonel olması
B) Aydınlanmacı olması
C) Normatif olması
D) Özgürleşmeci olması
E) Problem çözümcü olması

Cevap : E) Problem çözümcü olması

19. Uluslararası güvenlik teorilerinde geleneksel teoriler olanı, alternatif teoriler olması gerekeni inceler derken, alternatif güvenlik politikaları uluslararası sistemin ya da toplumun ne üretmesine odaklanır?

A) Norm
B) Teori
C) Yöntem
D) Kavram
E) Rasyonalite

Cevap : A) Norm

20. Hangisi İngiliz okulu düşünürlerinden değildir?

A) Wallerstein
B) Buzan
C) Wight
D) Bull
E) Linklater

Cevap : A) Wallerstein

Uluslararası Güvenlik Teorileri 2022-2023 Vize

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!