Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Vize Final
2022 Vize Deneme-1 2022 Final Deneme-1
2022 Vize Deneme-2 2022 Final Deneme-2
2022 Vize Deneme-3 2022 Final Deneme-3
2023 Vize Sorular

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Modern uluslararası ilişkilerin başlangıcı olarak sayılan olay hangisidir?

a) Vestfalya Anlaşması
b) Birinci Dünya Savaşı
c) İkinci Dünya Savaşı
d) Rönesans
e) 11 Eylül Saldırıları

Cevap : a) Vestfalya Anlaşması

Vestfalya Barışı sonrası ortaya çıkan yeni düzene ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yeni uluslararası düzen seküler bir yapıya bürünmüştür.
b) Papalık (Kilise) yeni düzenin dışına itilmiştir.
c) Yeni düzende temel ilkeler güç ve çıkar olmuştur.
d) Dinin belirleyici etkisi ve konumu ortadan kaldırılmıştır.
e) Protestan Prenslikler yok olmuştur.

Cevap : e) Protestan Prenslikler yok olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi seküler uluslararası ilişkiler düzenine ilişkin niteliklerden değildir? Güç-çıkar – egemenlik – dinin dışarıda bırakılması – kralların papa tarafından taç giymesi?

a) Güç ve çıkarın öncelenmesi
b) Ulus-devlet düzeninin ortaya çıkışı
c) Dinin belirleyici bir unsur olmaktan çıkarılması.
d) Egemenlik kavramının seküler bir biçimde yeniden tanımlanması
e) Kralların Papa tarafından taç giydirilmesine devam edilmesi

Cevap : e) Kralların Papa tarafından taç giydirilmesine devam edilmesi

21. yüzyılda yaşanan hangi olay uluslararası ilişkilerde dinin konumu ve rolüne ilişkin tartışmaları yeniden güçlendirmiştir?

a) Körfez Savaşı
b) İkinci Dünya Savaşı
c) 11 Eylül Saldırıları
d) Birinci Dünya Savaşı
e) Arap Baharı

Cevap : c) 11 Eylül Saldırıları

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa dışındaki bölgelerde 20. yüzyılda dinin yeniden canlanışının nedenlerinden birisi olarak sayılabilir?

a) İslam’ın giderek daha fazla yayılması
b) Avrupa devletlerinin sanayileşmesi
c) Soğuk Savaşın başlaması.
d) Modernizmin bu coğrafyada Avrupa’ya nazaran başarısız olması.
e) Osmanlı Devleti’nin yıkılması.

Cevap : d) Modernizmin bu coğrafyada Avrupa’ya nazaran başarısız olması.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da seküler uluslararası ilişkiler anlayışının gelişmesinin ve dinin göz ardı edilmesinin nedenlerinden sayılabilir?

a) Avrupa’da bireysel anlamda dine bağlılığın artması.
b) Kilise’nin giderek güç kazanması.
c) Soğuk Savaş ile beraber iki kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkması.
d) ABD’nin Avrupa’daki nüfuzunun artması.
e) Dinin bilimsel gelişmeye engel olduğu ve aklın üstünlüğü anlayışına ters düştüğü düşüncesi

Cevap : e) Dinin bilimsel gelişmeye engel olduğu ve aklın üstünlüğü anlayışına ters düştüğü düşüncesi

Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisinin varsayımlarından birisi değildir?

a) Dinin sekülerleşerek bireysel bir mesele haline geleceği.
b) Dini inanç ve pratiklerde azalma yaşanacağı.
c) Dini inançların modern sosyal ve siyasal yapıların özelliklerine uyum sağlayarak laikleşeceği.
d) Bireylerin dini pratiklerinin daha da artacağı ve toplumda dinin etkisinin belirginleşeceği.
e) Dinin sosyal ve siyasi hayatı düzenleme yetisini kaybedeceği.

Cevap : d) Bireylerin dini pratiklerinin daha da artacağı ve toplumda dinin etkisinin belirginleşeceği.

“cuius regio, eius religio” kavramı aşağıdakiler ifadelerden hangisine uygun düşmektedir?

a) Avrupa’daki Prenslerin kendi dinlerini seçmeleri ve egemenliği altındakilerinin de dinini belirlemesi hakkıdır.
b) Vestfalya Barışı sonrası oluşturulan devletler sisteminin adıdır.
c) Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya çıkışına verilen isimdir..
d) 30 Yıl Savaşları’nda Katolik ve Protestanlar arasındaki mücadeleyi tanımlayan kavramdır.
e) Modern uluslararası ilişkilerde teritoryal devletlerin dış politikalarını belirleyen ilkelerden birisidir.

Cevap : a) Avrupa’daki Prenslerin kendi dinlerini seçmeleri ve egemenliği altındakilerinin de dinini belirlemesi hakkıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası düzenin geleceğine ilişkin Samuel Huntington’ın ortaya koyduğu tezin adıdır?

a) Medeniyetler Çatışması
b) Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü
c) Tarihin Sonu
d) Büyük Satranç Tahtası
e) Amerikan Gücünün Paradoksu

Cevap : a) Medeniyetler Çatışması

Aşağıdakilerden hangisi Francis Fukuyama’nın uluslararası ilişkilerde ideolojilere dayalı politikaların sonlandığını iddia ettiği eserin adıdır?

a) Tanrı’nın Rövanşı
b) Medeniyetler Çatışması
c) Tarihin Sonu
d) Büyük Satranç Tahtası
e) Tüfek, Mikrop ve Çelik

Cevap : c) Tarihin Sonu

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Final Deneme Sınavı -1

14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması üzerine Arapların “Büyük Felaket” anlamında kullandıkları tabir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nahda
b) Nekbe
c) Sevra
d) İntifada
e) Harb

Cevap : b) Nekbe

Aşağıdaki ülkelerden hangisi İsrail’in kuruluşunun ilanının ardından patlak veren savaşta Arap koalisyonunıun içinde yer almamıştır?

a) Ürdün
b) Lübnan
c) Suriye
d) Mısır
e) Fas

Cevap : e) Fas

Birleşmiş Milletler tarafından Filistin’de Araplar ve Yahudiler arasında sorunun çözümüne yönelik geliştirilen ve Filistin topraklarının bölünmesini esas alan öneri hangisidir?

a) Bağımsızlık Planı
b) Kendi Kaderini Tayin Önerisi
c) Taksim Planı
d) İnşa Planı
e) Yerleşim Projesi

Cevap : c) Taksim Planı

Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin 1967 Haziran Savaşı sonrası aldığı 242 sayılı kararın maddeleri arasında yer almaktadır?

a) İsrail’in işgal ettiği toprakların tüm güçler tarafından tanınması gerekliliği
b) Filistin’den göç eden mültecilerin geri dönüş hakkının kesinlikle bulunmayacağı
c) Filistin’in bağımsızlık iddiasından vazgeçmesi
d) Her iki tarafın da egemenlik hakkını kullanması
e) İsrail Devleti’nin varlığının yok sayılması

Cevap : d) Her iki tarafın da egemenlik hakkını kullanması

Arap dünyasını birleştirme ideali çerçevesinde Filistin Meselesi’ne yakın destek veren ve Arap milliyetçiliğini İsrail karşıtı bir blok oluşturmak için etkin bir şekilde kullanan Mısır devlet başkanı kimdir?

a) Habib Burgiba
b) Cemal Abdül Nasır
c) Enver Sedat
d) Hüsni Mübarek
e) Saddam Hüseyin

Cevap : b) Cemal Abdül Nasır

Siyonizmin kurucusu olarak kabul edilen ve “Yahudi Devleti” kitabıyla İsrail Devleti’nin kurulma fikrini aşılayarak bu konuda aktif rol üstlenen Yahudiler’in öncü ismi aşağıdakilerin hangisidir?

a) Theodor Herzl
b) David Ben-Gurion
c) Arthur Balfour
d) Şimon Peres
e) Binyamin Netenyahu

Cevap : a) Theodor Herzl

Aşağıdakilerden hangisi Hamas’ın açılımıdır?

a) İslami Kurtuluş Hareketi
b) İslami Düzen Hareketi
c) İslami Mücadele Hareketi
d) İslami Direniş Hareketi
e) İslami Savunma Hareketi

Cevap : d) İslami Direniş Hareketi

Aşağıdakilerden hangisi İsrail Parlamentosu’na verilen isimdir?

a) Kibbutz
b) Haganah
c) Knesset
d) Irgun
e) Havra

Cevap : c) Knesset

Hamas, Filistin mücadelesinin seyrini değiştiren hangi önemli olayın başlamasının ardından kurulmuştur?

a) Oslo Anlaşması
b) I. İntifada
c) II. İntifada
d) 1973 Yom Kippur
e) Gazze- Eriha Anlaşması

Cevap : b) I. İntifada

Uluslararası toplum tarafından Filistin’in meşru temsilcisi olarak tanınmış ve 2004’teki ölümüne kadar Filistin Otoritesi’nin başkanlığını yürütmüş Filistinli lider kimdir?

a) Mahmud Abbas
b) Halid Miş’al
c) İsmail Heniyye
d) Şeyh Ahmed Yasin
e) Yaser Arafat

Cevap : e) Yaser Arafat

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar  Vize Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin yapısı ile ilgili eleştiriler arasında yer almaz?

Cevap : Güvenlik Konseyi yeteri kadar kapsayıcı değiller

2. Modern anlamda terör ifadesinin ilk defa kullanılmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

page_title -->

Cevap : Fransız Devrimi

3. Aşağıdakilerden hangisi rekabet koşullarında ani ve hızlı gelişen ithalattan dolayı yerli sanayinin ciddi bir zarara uğramaması için devletlere tanınan istisnal bir yetkidir?

Cevap : geçici korunma önlemleri uygulamak

4. Türkiye’den kitlesel bir biçimde hangi ülkeleri göç hareketliliği gerçekleşmemiştir?

Cevap : Azerbaycan

5. Uluslararası sistemin yapısını açıklama biçimlerinden biri olan “kutupluluk”kavramlaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : daha çok Marksist kuramcılar tarafından kullanılır

6. Tek kutupluk uluslararası sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : birbirini dengeleyen iki büyük güç bulunur

7. Aşağıdakilerden hangisi GATT’ın genel-geçer prensipleri arasında değildir?

Cevap : ihracata devlet teşviki verme

8. 2021 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü’nün üye sayısı kaçtır?

Cevap :193

9. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler şartında düzenlenen Birleşmiş Milletler organlarından biridir?

Cevap : uluslararası Adalet Divanı

10. Yapısalcı realistler açısından uluslararası sistemin yapısını belirleyen esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : sistemdeki aktörler arasındaki güç dağılımı

11. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yapısının değişmesi isteyen dörtlü grup(G-4) ülkeleri aşağıdakiseçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : Almanya Hindistan Japonya ve Brezilya

12. Ticaret savaşları esnasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çelik ve alüminyum ürünleri ile alakalı alınan karar aşağıdaki hangi istisna ile gerekçelendirilmiştir?

Cevap : geçici korunma önlemleri uygulayabilme hakkı

13. Türkiye’ye yapılan göçlerin çoğunluğu Hangi sebepten meydana gelmektedir?

Cevap :savaş

14. Bir bireyin ırk din tabiyet sosyal gruba mensubiyet veya siyasi düşünce nedenlerine bağlı olarak zulme uğramış olması ve veya zulme uğrama korkusu taşıması neticesinde Aşağıdakilerden hangisi kendisine statü olarak verilebilir?

Cevap : mülteci

15. Fransız Devrimi sonrasında Fransa’da robespierre rejimine karşı başlayan ayaklanmalara yönelik uygulanan cezalandırma yöntemleri ile şekillenen iktidar dönemine ne isim verilmiştir?

Cevap : terör rejimi

16. Dünya sistemleri kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Merkez ülkeler çevre ülkelere bağımlı hale gelmektedirler

17. Dünya dekolonizasyon sürecinin gerçekleştiği 1920-1960 arası döneme terörizm tarihi bağlamında ne isim verilmektedir?

Cevap :anti kolonyal dalga

18. Ticaret savaşları esnasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından güneş panelleri ve çamaşır makineleri ile ilgili alınan kararlar aşağıdaki hangi istisna ile gerekçelendirilmiştir?

Cevap : ulusal güvenlik kapsamındaki durumlarda gerekli tedbirleri alabilme hakkı

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Auzef Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Ders Kitabı PDF

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Auzef Ders Kitabı

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!