Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası İlişkilere Giriş

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı
2021 Final Soruları

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Konu Ve Kapsam

1. Uluslararası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik bir ilkeler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu anlamda klasik temel inceleme birimi nedir?

a. Uluslararası hukuk
b. Devletler hukuku
c. Hukuk
d. Devlet
e. Siyasal hukuk

Cevap : d. Devlet

2. Modern yada Avrupa kökenli klasik uluslararası hukukun kökleri kaçıncı yüzyıla kadar uzanmaktadır?

a. XII
b. XV
c. XVII
d. XVIII
e. XIX

Cevap : c. XVII

3. Bir ülkedeki yasalardaki kurallara ve bu konulara ilişkin olarak mahkemenin vereceği kararlara uyulmazsa, o toplumda fiziki şiddet kullanma tekeline sahip otoritenin kolluk güçleri, zor yolu ile bu yasal kurallara uyulmasını sağlarlar.” Bu türden bir ifade aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?

a. Uluslararası hukuk
b. Devletler hukuku
c. İç hukuk
d. Devlet
e. Anayasa Mahkemesi

Cevap : c. İç hukuk

4. Uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran temel farklılık nedir?

a. Devlet otoritesinin şemsiyesi altında var olan bir topluma ilişkin olarak geçerli olan hukuk kurallarından oluşması
b. Uluslararası hukuk kurallarına uyulması için oluşturulan devletler üstü mahkemelerin bulunması
c. Devletlerin ilişkilerini düzenlemeye yönelik bir ilkeler bütünü olarak ele alınması
d. Uluslararası hukukun temel yapıtaşlarını büyük devletlerin iç hukuklarına dayandırması
e. Kurallara uyulmama durumlarını önleyecek bir yürütme gücü ve bir kolluk kuvvetinin bulunmaması

Cevap : e. Kurallara uyulmama durumlarını önleyecek bir yürütme gücü ve bir kolluk kuvvetinin bulunmaması

5. Uluslararası ilişkilerden ziyade, iktisadın bir alt dalı olarak algılanan uluslararası iktisadın uluslararası ilişkiler disiplini için önemi özellikle ne zaman artmıştır?

a. I. Dünya Savaşı’ndan sonra
b. II. Dünya Savaşı’nda sonra
c. Fransız İhtilali’nden sonra
d. 1815 Viyana Kongresi’nden sonra
e. I. Dünya Uluslararası İktisat Kongresi Sonrası

Cevap : b. II. Dünya Savaşı’nda sonra

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Tarihsel Süreç: Modern Devletin Gelişme Sürecinde Uluslararası Sistem

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1871–1918 döneminde uluslararası sisteme hakim olma çabası göstermiştir?

a. Almanya
b. Fransa
c. İngiltere
d. İtalya
e. Rusya

Cevap : a. Almanya

2. Aşağıdaki dönemlerden hangisi güç dengesinin işleyişi açısından en istikrarlı dönem olarak gösterilebilir?

a. 1648–1789
b. 1790–1814
c. 1815–1870
d. 1871–1918
e. 1918–1945

Cevap : c. 1815–1870

3. Modern devletin gelişme sürecini düşündüğümüzde 1945’lere kadar hangi devlet tüm dönemlerde “dengenin dengeleyicisi” konumunda olmuştur?

a. Almanya
b. İngiltere
c. İtalya
d. Fransa
e. Rusya

Cevap : b. İngiltere

4. Modern Avrupa Devletler Sisteminin başlangıç tarihi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

a. 1648
b. 1713
c. 1789
d. 1815
e. 1918

Cevap : a. 1648

5. Utrecht Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a. 1642
b. 1648
c. 1713
d. 1789
e. 1914

Cevap : c. 1713

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Tarihsel Süreç : Sıcak Ve Soğuk Savaşlar Dönemi: Xx. Yüzyılda Uluslararası Sistem

1. Alman Nasyonal Sosyalist Partisi ne zaman iktidara gelmiştir?

a. 1919
b. 1933
c. 1939
d. 1945
e. 1950

Cevap : b. 1933

2. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni bir devlettir?

a. İspanya
b. Çekostovakya
c. Arjantin
d. İsveç
e. İtalya

Cevap : b. Çekostovakya

3. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti için söylenemez?

a. Savaşı önlemede yetersiz kalmıştır
b. 1920’de kurulmuştur.
c. Başlıca organları Genel Kurul, Konsey ve Sekretaryadır.
d. Almanya ve Japonya 1939 yılında örgütten ayrılmışlardır.
e. Amacı uluslararası düzen ve barışın korunmasıdır.

Cevap : b. 1920’de kurulmuştur.

4. II. Dünya Savaşı sırasındaki şu gelişmelerden hangisi 1942 yılında olmuştur?

a. Almanya, Japonya ve İtalya arasında Üçlü Pakt imzalanmıştır.
b. Almanlar Yugoslavya’yı işgale başlamışlardır.
c. Almanya Sovyetler Birliği’ne savaş ilan etmiştir.
d. Normandiya Çıkartması yapılmıştır.
e. Birleşmiş Milletler Demeci yayınlanmıştır.

Cevap : e. Birleşmiş Milletler Demeci yayınlanmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi İki Kutuplu Sistem için geçerlidir?

a. Bir blok liderinin etrafında kümelenmiş iki rakip devletler grubu vardır.
b. Bloklar arasında ilişkiler esnektir.
c. Blok içi dayanışma düşüktür.
d. İttifak ve koalisyonlar sık sık değişebilir.
e. Günümüzde de hakim sistemdir.

Cevap : a. Bir blok liderinin etrafında kümelenmiş iki rakip devletler grubu vardır.

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Temel Yaklaşım Ve Bakış Açıları

1. Aşağıdakilerden hangisi Hans Morgenthau’nun ortaya koyduğu görüşlerden değildir?

a. Uluslararası siyasetin yapısı sadece bazı maddi zeminlerden ibaret bir zemin değil aynı zamanda düşünsel zeminde inşa edilmiş bir sosyal olgudur.
b. Siyaset, kökleri insan doğasında bulunan objektif yasalarca yönetilir.
c. Uluslararası alanda düzen ve barışın korunması açısından güç dengesi mekanizmasının işlemesi soyut moral değerlerden daha büyük önem taşımaktadır.
d. Siyasal gerçekliğin en temel öğesi güç ile ifade edilen “çıkar” kavramıdır.
e. Devletlerin dış politikaları çıkar öğesine göre şekillenir.

Cevap : a. Uluslararası siyasetin yapısı sadece bazı maddi zeminlerden ibaret bir zemin değil aynı zamanda düşünsel zeminde inşa edilmiş bir sosyal olgudur.

2. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı akımın bilimsellik anlayışının öğelerinden değildir?

a. Sosyal bilimlerdeki bilimsellik ölçütü doğa bilimlerindekiyle aynıdır.
b. Karşılaştırma bilimsel faaliyetin çeşitli aşamalarında kaçınılmazdır.
c. Uluslararası siyaset alanında verilerin ancak nitel olarak incelenmesi söz konusudur.
d. Uluslararası siyaset alanında genel teorilerden çok ancak kısmi teorilere ulaşılabilir.
e. Tek bir sosyal bilim anlayışı vardır.

Cevap : c. Uluslararası siyaset alanında verilerin ancak nitel olarak incelenmesi söz konusudur.

3. Hangi yaklaşım uluslararası barışın korunması için uluslararası işbirliği ve örgütlenmelere öncelik verir?

a. Gerçekçilik
b. İdealizm
c. Davranışçılık
d. Çoğulculuk
e. Merkez-Çevre yaklaşımı

Cevap : b. İdealizm

4. Hangi uluslararası siyaset yaklaşımı uluslararası sistemi bir “dünya sistemi” zemininde incelemektedir?

a. Bağımlılık yaklaşımı
b. Klasik Gerçekçilik
c. Davranışçılık
d. Çoğulculuk
e. İdealizm

Cevap : a. Bağımlılık yaklaşımı

5. Aşağıdakilerden hangisi gerçekçi yaklaşımın öne çıkardığı kavramlardan değildir?

a. Güç politikası
b. Çatışma
c. İşbirliği
d. Güvenlik
e. Savaş

Cevap : c. İşbirliği

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Günümüzde Dünya: Siyasal Görünüm – Birlik Ve Bütünlük, Teklik Ve Ayrışmaya Karşı

1. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel alt sisteme örnek olarak verilebilir?

a. Avrupa Birliği
b. ABD
c. Ortadoğu
d. Balkanlar
e. Orta Asya

Cevap : a. Avrupa Birliği

2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki alt sistem için söylenemez?

a. Coğrafi ve fonksiyonel olmak üzere iki türdür.
b. Günümüz uluslararası sistemi çeşitli alt sistemlerin birleşimidir.
c. Uluslararası siyasal sistemin temel kurallarından ne oranda az etkilenirlerse, o oranda otonomdurlar.
d. Birleşmiş Milletler alt sisteme bir örnektir.
e. Tamamen üst sisteme bağlıdır, kendi içinde özerk olamaz.

Cevap : e. Tamamen üst sisteme bağlıdır, kendi içinde özerk olamaz.

3. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Dünya Düzeni için geçerlidir?

a. Soğuk Savaş sonrası dönem için kullanılır.
b. Savaşın olmadığı bir düzeni ifade eder.
c. Sovyetler Birliği tarafından ortaya konmuştur.
d. ABD ve Rusya arasındaki kutuplaşmayı anlatır.
e. Bu düzende ideolojik kutuplaşmalar büyük önem taşır.

Cevap : a. Soğuk Savaş sonrası dönem için kullanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci için söylenemez?

a. Sovyet tipi sosyalizm modelinin çöküşü
b. 1992 yılında tamamen dağılmıştır.
c. Etnik temele dayalı federatif yönetim biçimlerinde kriz yaşanması
d. Sovyetler dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği tipi bir toplumsal örgütlenme biçimine benzeyen uygulamalara başka ülkelerde rastlamak mümkün değildir.
e. Dağılma sürecinde Mikhael Gorbaçov yönetimdedir.

Cevap : b. 1992 yılında tamamen dağılmıştır.

5. Uluslararası sistemin “çok kutuplu” bir yapıya sahip olması ne türden bir endişeyi beraberinde getirmektedir?

a. Tarihte çok kutuplu sayılabilecek dönemlerde istikrarsızlık ve çatışmaların sıkça görülmekte olması
b. Sistemde ikiden fazla başat gücün bulunması
c. Bu sistemde bloklar arasındaki ilişkilerin esnek olması
d. Bu sistemde blok içi dayanışma düzeyinin düşük olması
e. Süper güçlerin etkisinin devam ediyor olması

Cevap : a. Tarihte çok kutuplu sayılabilecek dönemlerde istikrarsızlık ve çatışmaların sıkça görülmekte olması

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Günümüzde Dünya: Kurumsal Ve Hukuki Görünüm – Birleşmiş Milletler Ve Uluslararası Hukukta Gelişmeler

1. Birleşmiş Milletler Örgütü ne zaman kurulmuştur?

a. 1940
b. 1941
c. 1942
d. 1944
e. 1945

Cevap : e. 1945

2. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinden değildir?

a. Almanya
b. ABD
c. Fransa
d. Rusya
e. İngiltere

Cevap : a. Almanya

3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanarak kabul edilmiştir?

a. Avrupa Konseyi
b. Avrupa Birliği
c. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
d. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
e. Uluslararası Adalet Divanı

Cevap : a. Avrupa Konseyi

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası insan hakları ile ilgili belgelerden değildir?

a. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b. Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
c. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
d. Birleşmiş Milletler Sosyal Haklar Sözleşmesi
e. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Cevap : d. Birleşmiş Milletler Sosyal Haklar Sözleşmesi

5. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

a. 1945
b. 1946
c. 1948
d. 1949
e. 1950

Cevap : c. 1948

Uluslararası İlişkilere Giriş Vize Soruları

Günümüzde Dünya: İktisadi Görünüm – Küreselleşen Dünyada Zenginler Ve Fakirler

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi güç merkezlerine örnek gösterilebilir?

a. Varşova Paktı
b. NATO
c. COMECON
d. Batı Avrupa Birliği
e. Birleşmiş Milletler

Cevap : c. COMECON

2. Aşağıdakilerden hangisi G-8 üyesi ülkeler arasındadır?

a. Türkiye
b. Portekiz
c. Kanada
d. Avustralya
e. İspanya

Cevap : c. Kanada

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüz iktisadi dünyasının belirgin ayrımlarından değildir?

a. merkez – çevre
b. metropol – bağımlı olan
c. kuzey – güney
d. doğu – batı
e. gelişmiş – azgelişmiş

Cevap : d. doğu – batı

4. İlk Kuzey – Güney Zirvesi ne zaman gerçekleştirilmiştir?

a. 1977
b. 1979
c. 1980
d. 1981
e. 1989

Cevap : d. 1981

5. Az gelişmiş Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini belirtmek için kullanılan ve II. Dünya Savaşı sonrasının iki kutuplu sisteminin ortaya çıkardığı bir olguya işaret eden deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Üçlü İttifak
b. Adean Grubu
c. Yediler Grubu
d. ASEAN
e. Üçüncü Dünya

Cevap : e. Üçüncü Dünya

Uluslararası İlişkilere Giriş Ders Kitabı

Uluslararası İlişkilere Giriş Auzef Uluslararası İlişkilere Giriş Ders Kitabı PDF

Uluslararası İlişkilere Giriş Hakkında

Bu derste, içeriğin esas olarak “öğrenciyi ilgili konular ile tanıştırma”, “konu ile ilgili bilgi verme” amacı ile sınırlı kalmasına gayret edilmiştir. Kitabın içeriği belirlenirken, konuların ileride alınacak diğer derslerde daha analitik olarak değerlendirileceği dikkate alınarak, daha çok bilgi verici nitelikte işlenmesine yönelinmiştir.

Üniteler

1. Konu Ve Kapsam
2. Tarihsel Süreç: Modern Devletin Gelişme Sürecinde Uluslararası Sistem
3. Tarihsel Süreç : Sıcak Ve Soğuk Savaşlar Dönemi: Xx. Yüzyılda Uluslararası Sistem
4. Temel Yaklaşım Ve Bakış Açıları
5. Günümüzde Dünya: Siyasal Görünüm – Birlik Ve Bütünlük, Teklik Ve Ayrışmaya Karşı
6. Günümüzde Dünya: Kurumsal Ve Hukuki Görünüm – Birleşmiş Milletler Ve Uluslararası Hukukta Gelişmeler
7. Günümüzde Dünya: İktisadi Görünüm – Küreselleşen Dünyada Zenginler Ve Fakirler
8. Uluslararası Örgütler
9. Uluslararası Küresel Sorunlar – 1
10. Uluslararası Küresel Sorunlar – 2
11. Bölgesel Sorunlar – 1: Batı Coğrafyası
12. Bölgesel Sorunlar – 2: Ortadoğu Ve Asya Coğrafyası
13. Bölgesel Sorunlar – 3: Kafkasya Coğrafyası
14. Uluslararası Ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Dünyanın Geleceği<

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
error: Content is protected !!