Üretim Sistemleri Planlaması

Üretim Sistemleri Planlaması

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2018-2019 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları
Auzef Üretim Sistemleri Planlaması Auzef Ders Kitabı PDF

Üretim Sistemleri Planlaması Auzef Ders Kitabı

 

Üretim Sistemleri Planlaması 2018-2019 Vize

1. ESM modeli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) elde bulundurma maliyeti yükselirse,ESM düşer
B) sipariş maliyeti yükselirse ESM yükselir.
C) hepsi
D) hazırlık maliyeti düşerse,ESM de düşer.
E) Yıllık talep iki katına çıkarsa ESM de iki katına çıkar.

Cevap : E) Yıllık talep iki katına çıkarsa ESM de iki katına çıkar.

2. Aşağıdakilerden hangisi klasik üretim sistemlerinden biri değildir?

A) kesikli üretim sistemi
B) parti üretim sistemi
C) Yalın üretim sistemi
D) sürekli üretim sistemi
E) proje tabanlı üretim sistemi

Cevap : C) Yalın üretim sistemi

3. Nicel talep tahminlerinde kullanılan bilgilerle ve üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) mamul akışında ham madde dağıtıcıdan önce gelir
B) talep tahmininde kullanılan bilginin ve mamulün hareket yönü birbirine terstir.
C) nihai tüketici beğeni,şikayet,istek,sipariş gibi bilgiler sunar.
D) bilgi akışında satıcı üreticiden önce gelir.
E) Üretici tüketiciden gelen bilgilere göre satıcıya sipariş geçer.
NOT: Doğrusu satıcı tüketiciden gelen bilgilere göre üreticiye sipariş geçer.

Cevap : E) Üretici tüketiciden gelen bilgilere göre satıcıya sipariş geçer.

4. Aşağıdakilerden hangisi nicel tahmin yöntemleri arasında yer alan zaman serisi modellerinden biri değildir?

A) hareketli ortalama
B) trend analizi
C) Regresyon analizi
D) ağırlıklı ortalama
E) tekli üstel düzeltme

Cevap : C) Regresyon analizi

5. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik türüne göre talep tiplerinden biridir?

A) yıllık talep
B) günlük talep
C) aylık talep
D) haftalık talep
E) Mevsimlik talep

Cevap : E) Mevsimlik talep

6. Çizgisel/lineer bir ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A) ortalama mutlak sapma (MAD)
B) α (alfa)
C) hareketli tahmin hataları toplamı (RSFE)
D) Korelasyon katsayısı
E) ortalama

Cevap : D) Korelasyon katsayısı

7. Aşağıdakilerden hangisi talep miktarını etkileyebilecek mikro iktisadi etkenlerden biri değildir?

A) İşsizlik oranı
B) ürünün fiyat seviyesi
C) pazarlama bütçesi
D) promosyon stratejileri
E) rakip ürünlerin fiyatları

Cevap : A) İşsizlik oranı

8. Tedarikçiden satın alınarak üretim sürecinde girdi olarak kullanılan ve belirli işlemlerin ardından bitmiş ürün halini alan stoklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) yarı mamul stoku
B) Ham madde stoku
C) mamul stoku
D) ölçek ekonomisi stokları
E) başlangıç stoku

Cevap : B) Ham madde stoku

9. Aşağıdakilerden hangisi üretim ve operasyon stratejilerine dayalı olarak karar verilen alanlardan değildir?

A) işçi ve vardiya planlaması
B) yerleşim düzeni
C) işletmenin nerede kurulacağı
D) işletmenin üretim tipinin ne olacağı
E) Finansman temini

Cevap : E) Finansman temini

10. Yenileme miktarından etkilenmeyen sabit olan maliyet kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) hazırlık/sipariş  maliyeti
B) elde bulundurma maliyeti
C) birim maliyet
D) Elde bulundurmama maliyeti
E) ceza maliyeti

Cevap : A) hazırlık/sipariş  maliyeti

11. Aşağıdakilerden hangisi nitel tahmin yöntemlerinden biridir?

A) Delphi yöntemi
B) zaman serileri
C) regreasyon analizi
D) nedensel açıklama
E) üstel düzeltme

Cevap : A) Delphi yöntemi

12. Aşağıdakilerden hangisi tedarik süresi faktörü için söylenebilir?

A) her  zaman sabittir
B) her zaman değişkendir ve bir olasılık dağılımıyla ifade edilir.
C) satın alma durumunda sadece taşıma süresidir.
D) Üretim durumunda hazırlık süresi ve kontrol süresi üretim süresine eklenerek bulunur.
E) hiçbiri

Cevap : D) Üretim durumunda hazırlık süresi ve kontrol süresi üretim süresine eklenerek bulunur.

13. 1.kesikli üretim sistemi-hastanede hastalara sunulan hizmet
2.sürekli üretim sistemi-otelde müşterilere sunulan hizmet
3.kesikli üretim sistemi-prototip makine üretimi
4.sürekli üretim sistemi-otomobil fabrikası
5.parti üretim sistemi-hes inşaatı
6.proje tabanlı üretim sistemi-gemi inşaatı
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 1,2 ve 6
B) 1,3 ve 5
C) 2,4 ve 6
D) 1,3,4 ve 6
E) 1,2,3 ve 4

Cevap : D) 1,3,4 ve 6

14. 1.üretim
2.pazarlama
3.finans
Yukarıda belirtilen işletme faaliyetlerinin doğru sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) 3-1-2
B) 2-1-3
C) 1-3-2
D) 3-2-1
E) 1-2-3

Cevap : A) 3-1-2

15. Aşağıdakilerden hangileri yıllık kullanıma göre yapılan stok sınıflandırmasına bir örnektir?

A) emniyet stoku
B) yıllık stok
C) C tipi stok
D) değer sınıfı stoku
E) çevrim stoku

Cevap : C) C tipi stok

16. Ham madde, yarı mamul, mamul ve yardımcı malzeme olarak stok sınıflandırması yapıldığında stoklar aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmıştır?

A) fonksiyonlarına göre
B) hepsi
C) malzemenin şekline göre
D) arz-talebe göre
E) malzemenin kimyasal özelliklerine göre

Cevap : D) arz-talebe göre

17. İzleme sinyali(TS,tracking signal) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) RSFE/MAD oranı
B) ortalama mutlak sapma (MAD,mean absolute deviation)
C) hareketli tahmin hataları toplamı(RSFE,running sum of the forecast errors)
D) tahmin hataları toplamı(CFE,cummulative forecast error)
E) ortalama mutlak yüzde hata(MAPE,mean absolute percentage error

Cevap : A) RSFE/MAD oranı

18. Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zor olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) tahmini satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.
B) tahmin maliyetli ve zaman alan bir iştir.
C) hiçbir tahmin kusursuz değildir.
D) tek bir tahmin tekniği yoktur.
E) tahminde bulunmak için düzenli ve ayrıntılı veri setlerine ihtiyaç duyulur.

Cevap : A) tahmini satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.

19. Aşağıdakilerden hangisi “kırbaç etkisi”ni ifade eder?

A) Tahmin yokluğundan dolayı, pazarda bir ürüne yönelen talebin karşılanmasında zamanlamanın tutturulamaması
B) Mamul zincirinin, geleceğe yönelik tahmin yapılmasını kolaylaştırması
C) Tüketiciden gelen bilgi ham madde kaynağına ulaşana kadar tahmine kaynaklık eden verinin değişmesi
D) Tahmin yokluğundan dolayı, yeni bir tesise ne zaman ihtiyaç duyulacağının öngörülememesi
E) Tüketiciden gelen talep doğrultusunda iş gücüne yönelen dönemsel talebin değişmesi

Cevap : C) Tüketiciden gelen bilgi ham madde kaynağına ulaşana kadar tahmine kaynaklık eden verinin değişmesi

20. Kesikli ve sürekli üretim sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kesikli üretimde talep azdır.
B) Sürekli üretimde çeşit miktarı fazladır.
C) Kesikli üretimde üretim bandı vardır.
D) Sürekli üretimde atölyeler vardır.
E) Kesikli üretimde üretim miktarı çoktur.

Cevap : A) Kesikli üretimde talep azdır.

21. Kesikli üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşçi niteliklidir.
B) İş yükü dengesini sağlamak zordur.
C) Fabrika imalat hattı şeklinde düzenlenmiştir.
D) Çok amaçlı ve üniversal tezgâhlar tercih edilir.
E) Hız ve verimlilik düşüktür.

Cevap : C) Fabrika imalat hattı şeklinde düzenlenmiştir.

22. Aşağıdakilerden hangisi piyasaya yeni sürülen bir ürünün satış tahminine yönelik olarak yapılan işlemlerden biri değildir?

A) Geçmiş satış rakamlarını incelemek
B) Karar alıcıların tecrübe ve sezgilerine bakmak
C) Kamuoyu yoklamalarıyla tüketicilerin potansiyel ilgilisini ölçmek
D) Benzer ürünlerin satış miktarlarına bakmak
E) Satış elemanlarının kanaatlerini öğrenmek

Cevap : A) Geçmiş satış rakamlarını incelemek

23. Tahmin modelinin ne derece sağlıklı olduğunu ölçmek için kullanılan yönteme ne ad verilir?

A) İzleme Sinyali
B) Hata Analizi
C) Tahmin Hataları Toplamı
D) Mutlak Ortalama Sapma
E) Ortalama Hata İzleme

Cevap : A) İzleme Sinyali

24. Aşağıdaki maliyetlerden hangisi elde bulundurma maliyeti içerisinde en yüksek paya sahiptir?

A) Fire Maliyeti
B) Yönetim Giderleri
C) Fırsat Maliyeti
D) Depo Maliyeti
E) Taşıma Maliyeti

Cevap : C) Fırsat Maliyeti

 

Auzef İşletme
telegram işletme

 

Üretim Sistemleri Planlaması

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!