Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

Vize Final
2021 Final Soruları

Üretim Yönetimi Ders Kitabı

Üretim Yönetimi Auzef Üretim Yönetimi Ders Kitabı PDF

 

 

Üretim Yönetimi 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir tasarım sürecinin özelliklerinden biri değildir?

A) Tasarımın işe yarar olması için gerekli kontrolleri en aza indirir.
B) Müşteri ihtiyaçlarının en basit ve en az maliyetli bir şekilde karşılanmasını sağlar.
C) Ürün ve hizmet özellikleriyle müşteri ihtiyaçlarını eşleştirir.
D) Ürün ve hizmetin kalitesi üzerindeki etkisi oldukça küçüktür.
E) Yeni bir ürün veya hizmet tasarlamak için gereken zamanı azaltır.

Cevap : D) Ürün ve hizmetin kalitesi üzerindeki etkisi oldukça küçüktür.

2- Müşterinin siparişine cevaben müşterinin isteklerine uygun olarak tasarlanıp, üretilip ve teslim edilen üretim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stok için üretim
B) Kitle üretim
C) Sipariş üzerine üretim
D) Proje tipi üretim
E) Parti üretimi

Cevap : C) Sipariş üzerine üretim

3- Aşağıdakilerden hangisi sınıfının en iyisi ürün ve süreçleri bulma, kendi ürün ve süreçlerini ölçme, sonuçlar neticesinde gelişme sağlamak için önerilerde bulunma olarak tanımlanmaktadır?

A) Değerlendirme
B) Ölçme
C) Süreç
D) Kıyaslama
E) Sınıflama

Cevap : D) Kıyaslama

4- Bir işletmeyi birleştiren, alınan kararların tutarlı olmasını ve işletmenin doğru yolda ilerlemesini sağlayan ortak vizyona ne ad verilir?

A) Vizyon
B) Strateji
C) Hedef
D) Misyon
E) Yönetim

Cevap : B) Strateji

5- Bir firmanın diğer firmalardan daha iyi yaptığı işi yani onun ayırt edici karakterini ifade etmeye ne ad verilir?

A) Sipariş kazandırıcıları
B) Birincil görev
C) Öz yetenekler
D) Sipariş niteleyicileri
E) Firmayı konumlandırma

Cevap : C) Öz yetenekler

6- Verimli sistemleri –işi gerçekleştirmek için gereken sistemleri – düzenleyen ve etkin hâle getiren yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim yönetimi
B) Stok yönetimi
C) Finans yönetimi
D) İşlemler yönetimi
E) Kaynak yönetimi

Cevap : D) İşlemler yönetimi

7- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yerleşim yerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Boşa harcanan veya gereksiz faaliyeti yok etmektedir.
B) Materyal yükleme maliyetlerini en aza indirmektedir.
C) Alanı etkin bir şekilde kullanmaktadır.
D) Üretim devir süresini ve müşteri hizmet süresini arttırmaktadır.
E) İş gücünü etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Cevap : E) İş gücünü etkin bir şekilde kullanmaktadır.

8- Tedarikçiden müşteriye dek uzanan bir değer zincirindeki faaliyetler serisine ne ad verilir?

A) Dönüşüm süreci
B) Girdi
C) İhtiyaçlar
D) Geri bildirim
E) Çıktı

Cevap : A) Dönüşüm süreci

9- Parti üretiminin ekonomik bir şekilde alıp sattığından daha büyük miktarlarda ve daha standartlaşmış ürünlere gereksinim duyan üreticiler tarafından kullanılmaktadır.
Yukarıda özelliği ifade edilen üretim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parti üretimi
B) Sipariş üzerine üretim
C) Proje tipi üretim
D) Kitle üretim
E) Stok için üretim

Cevap : D) Kitle üretim

10- I. Finans ve muhasebe
II. Satış ve pazarlama
III. Üretim ve malzeme yönetimi
IV. İnsan kaynakları
Yukarıdakilerden hangileri ERP modüllerindendir?

A) I, II, III ve IV
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II ve III

Cevap : A) I, II, III ve IV

11- Aşağıdakilerden hangisi çok fonksiyonlu çalışanlar ve genel amaçlı makineler JIT sisteminin temel faktörüdür?

A) Çekme üretim sistemi
B) Hücresel yerleşimler
C) Esnek kaynaklar
D) Kanban üretim kontrolü
E) Küçük parti üretimi

Cevap : C) Esnek kaynaklar

12- Faaliyet alanları arasında bilgi paylaşımı yoluyla şirketin iş proseslerini organize ettiği ve yönettiği yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

A) SCM
B) CRM
C) CPC
D) MRP
E) ERP

Cevap : E) ERP

13- Mal ve hizmetin ham madde aşamasından nihai kullanıcıya (müşteriye) akışı, dönüşmesine ilişkin ve bilgi akışlarına ilişkin tüm faaliyetleri kapsamına ne ad verilir?

A) Üretim zinciri
B) Tedarik zinciri
C) Geri bildirim zinciri
D) Dönüşüm zinciri
E) Hizmet zinciri

Cevap : B) Tedarik zinciri

14- Yönetici ve ekipten ne yapılmasının beklendiğinin belirlenebilmesi için projenin amaçları açık bir şekilde tanımlanmaktadır.
Yukarıda proje yönetim elemanlarından hangisi tanımlanmıştır?

A) Proje sermayesi
B) Proje kontrolü
C) Proje planlama
D) Proje ekibi
E) Görev ayrımı yapısı

Cevap : C) Proje planlama

15- E-ticaret olarak bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) E-perakende
B) E-iş
C) E-tedarik
D) E-pazarlama
E) E-işletme

Cevap : B) E-iş

16- Firmanın 6 ila 12 ay gibi ortalama bir vadede talebi karşılayabileceği kaynak kapasitesi planlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedarik planlaması
B) Sermaye planlaması
C) Kapasite planlaması
D) İşbirlikçi planlama
E) Toplam üretim planlaması

Cevap : E) Toplam üretim planlaması

17- Benzer biçim veya faaliyet gereksinimlerine ait parça ailelerini işleyebilmek adına benzer olmayan makineleri bir araya getirmektedir.
Yukarıda ifade edilen özellik JIT sisteminin hangi temel faktörüdür?

A) Kanban üretim kontrolü
B) Hücresel yerleşimler
C) Esnek kaynaklar
D) Küçük parti üretimi
E) Çekme üretim sistemi

Cevap : B) Hücresel yerleşimler

18- I. Beklenen talebin hacmi ve kesinliği
II. Büyüme, müşteri hizmetleri ve rekabet koşullarındaki stratejik amaçlara
III. Büyüme ve işlem maliyetlerine
Kapasitenin ne kadar arttırılacağı yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : B) I, II ve III

19- Hizmet üretimine ilişkin tüm tesis, faaliyet ve etkinlikleri kapsamına ne ad verilir?

A) Geri bildirim zinciri
B) Tedarik zinciri
C) Hizmet zinciri
D) Üretim zinciri
E) Dönüşüm zinciri

Cevap : B) Tedarik zinciri

20- I. Önde kapasite stratejisi
II. Kapasite gerilemesi stratejisi
III. Ortalama kapasite stratejisi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri talepteki sürekli büyümeye ilişkin kapasite arttırımı stratejilerindendir?

A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : A) I, II ve III

21- Aşağıdakilerden hangisi girdiye örnek verilemez?

A) Hizmet
B) İş gücü
C) Materyal
D) Makine
E) Sermaye

Cevap : A) Hizmet

22- Firmanın toplam kaynaklarının seviyesini oluşturan uzun vadeli stratejik kararlara ne ad verilir?

A) Sermaye planlaması
B) Kapasite planlaması
C) Tedarik planlaması
D) Üretim planlaması
E) İşbirlikçi planlama

Cevap : B) Kapasite planlaması

Üretim Yönetimi 2021 Final

23- Montaj hattı olarak bilinen, montaj gerektiren bir ürün için faaliyet sırasına göre bir hat boyunca oluşan faaliyetleri düzenleyen yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücresel yerleşim
B) Bilgisayarlı yerleşim
C) Sabit yerleşim
D) Ürün yerleşimi
E) Proses yerleşim

Cevap : D) Ürün yerleşimi

24- Projedeki yapılması gereken görevleri organize etmektedir. Proje, modül adı verilen temel parçalarına ayrılmaktadır. Daha sonra bu parçalar detaylı alt parçalara, ardından faaliyetlere ve en son olarak da ayrı ayrı görevlere ayrılmaktadır.
Yukarıda proje yönetim elemanlarından hangisinin özelliklerinden
bahsedilmiştir?

A) Proje ekibi
B) Görev ayrımı yapısı
C) Proje planlama
D) Proje sermayesi
E) Proje kontrolü

Cevap : B) Görev ayrımı yapısı

25- Şirketlerin muhasebe, lojistik, üretim, personel, kalite gibi bilgi kaynaklarının entegre bir şekilde planlanıp yönetilmelerini sağlayan parametrik modüllerden oluşmuş sistemlere ne ad verilir?

A) Kurumsal kaynak planlama
B) Tedarik planlama
C) Tedarik zinciri yönetimi
D) Toplam üretim planlama
E) Toplam kalite planlama

Cevap : A) Kurumsal kaynak planlama

26- JIT (tam zamanlı üretim) aşağıdaki şirketlerden hangisinin üretim sistemi için bulunmuştur?

A) Ford
B) Mercedes
C) Toyota
D) Ferrari
E) Wosvogen

Cevap : C) Toyota

27- Aşağıdakilerden hangisi proje planlama prosesinin ögelerinden biri değildir?

A) Proje ekibi kurmak
B) Süre tahminlerini gerçekleştirmek
C) Faaliyetleri belirlemek
D) Proje amacını/amaçlarını belirlemek
E) Öncelik ilişkilerini kurmak

Cevap : A) Proje ekibi kurmak

28- Rafine yağ, kimyasallar ve besin maddeleri hangi üretim yöntemiyle üretilmektedir?

A) Sürekli üretim
B) Proje tipi üretim
C) Parti üretimi
D) Sipariş üzerine üretim
E) Stok için üretim

Cevap : A) Sürekli üretim

29- Baskılı devre kartı montajında çip değişimi başına ortalama maliyet 25 milyon değişim hacmi olan fabrikada 32 sent, 200 milyon değişim hacmi olan fabrikada 15 sent, 800 milyon değişim hacmi olanda ise 10 senttir.
Yukarıda açıklanan durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Para ekonomisi
B) Üretim ekonomisi
C) Kapasite ekonomisi
D) Ölçek ekonomisi
E) Sermaye ekonomisi

Cevap : D) Ölçek ekonomisi

30- Aşağıdakilerden hangisi JIT (tam zamanlı üretim) sisteminde bilgi iletişim aracı olarak kullanılan araçtır?

A) Manga
B) Muteki
C) Kanban
D) Ohno
E) Taiichi

Cevap : C) Kanban

31- I. Daha az işlem masrafları
II. Sipariş ve dağıtım için işlem süresini kısaltma
III. Müşteriler için daha fazla seçenek
IV. Evrak işlemleri giderek artması
E-iş tedarik zinciri yönetimine yukarıdaki hangi özellikleri getirmiştir?

A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Cevap : B) I, II ve III

32- …………. içindeki parça ve materyallere gereksinim duyulana kadar bu parça ve materyallerin üretim sürecindeki bir aşamada sağlanmadığı bir stok sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sürekli üretim
B) Sipariş üzerine üretim
C) Toplam kalite yönetimi
D) Tam zamanında üretim
E) Tedarik zinciri yönetimi

Cevap : D) Tam zamanında üretim

33- Yatırım yönetimi, maliyet kontrolü, hazine yönetimi, varlık yönetimi ve girişim kontrolünü kapsayan ERP modülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malzeme
B) Satış ve pazarlama
C) Finans ve muhasebe
D) İnsan kaynakları
E) Üretim

Cevap : C) Finans ve muhasebe

34- İç ve dış müşteri taleplerini karşılayabilmek adına işletme tarafından tutulan mallara ne ad verilir?

A) Kapasite
B) Stok
C) Talep
D) Sermaye
E) Sipariş

Cevap : B) Stok

35- Stok yönetiminde cevabı aranan temel sorular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nasıl ve kim sipariş verecek?
B) Nereye ve ne zaman sipariş verilecek?
C) Ne kadar ve ne zaman sipariş verilecek?
D) Nasıl ve ne zaman sipariş verilecek?
E) Neden ve ne zaman sipariş verilecek?

Cevap : C) Ne kadar ve ne zaman sipariş verilecek?

36- I. Satın alma
II. Stok
III. Tesis yerleşimi
IV. Ulaşım ve dağıtımı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tedarik zinciri faaliyetlerindendir?

A) I, III ve IV
B) I, II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
E) II, III ve IV

Cevap : D) I, II, III ve IV

37- Ortak teşebbüs, lisans anlaşmaları, araştırma konsorsiyumları, tedarikçi ortaklıkları ve doğrudan pazarlama anlaşmaları gibi stratejik bağlılıkların artması artan …………… bir diğer kanıtıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Küreselleşmenin
B) Gücün
C) Sosyalleşmenin
D) Küçülmenin
E) Güvenilirliğin

Cevap : A) Küreselleşmenin

38- Japonya, Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde iş gücü oranı daha…………, Amerika’daki iş gücü oranını son derece ………. bir artış göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düzensizken / Hareketli
B) Düzensizken / Sabit
C) Düzenliyken / Hareketli
D) Sabitken / Düzensiz
E) Düzenliyken / Sabit

Cevap : B) Düzensizken / Sabit

39- Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirindeki tüm faaliyet ve operasyonlar arasında bağ kurmayı sağlar?

A) Taşıma
B) Konum
C) Ürün
D) Bilgi
E) Stok

Cevap : E) Stok

Üretim Yönetimi 2021 Final

40- …………. müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar stokun ihtiyaç duyulduğu, ne kadar ürünün üretilmesi ve tedarikçiden ne kadar materyalin alınması gerektiğine karar vermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Talep sapması
B) Talep tahmini
C) Talep yönetimi
D) Talep eğrisi
E) Talep analizi

Cevap : B) Talep tahmini

41- I. Hızlı yanıt
II. Just-in-time (tam zamanında üretim)
III. VMI (tedarikçinin yönettiği stok)
IV. Stoksuz envanter
Yukarıdakilerden hangileri tedarik zinciri sürekli yenileme varyanslarındandır?

A) I, II, III ve IV
B) I, III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Cevap : A) I, II, III ve IV

42- Tüm faaliyetlerin belirlenip belirlenmediği ve yapılan faaliyetlerin uygun sıra ile yapılıp yapılmadığından emin olmayı kapsamaktadır.
Yukarıda proje yönetim elemanlarından hangisinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

A) Görev ayrımı yapısı
B) Proje kontrolü
C) Proje sermayesi
D) Proje ekibi
E) Proje planlama

Cevap : B) Proje kontrolü

43- I. Sabit maliyetler daha fazla sayıda birime yayılabilmektedir.
II. Üretim maliyeti ürün seviyesiyle doğrusal olarak artış göstermektedir.
III. Materyal alımları için miktar iskontosu mevcuttur.
IV. İşletme verimliliği çalışanlar deneyim kazandıkça artmaktadır.
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde ölçek ekonomisi durumları geçerlidir?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV

Cevap : E) I, III ve IV

44- Elektronik bir tarayıcıyla şirketin bilgisayarına tarandığında tedarik zinciri üyelerinin malın tedarik zincirindeki yeri hakkındaki kritik bilgiye ulaşmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi teknolojisi
B) Barkod
C) E-iş
D) Elektronik veri
E) İnternet

Cevap : B) Barkod

45- Tedarik zincirinde etkin bir ürün ve hizmet akışına imkân veren teknolojilere ne ad verilir?

A) Hız sağlayıcı
B) Kâr sağlayıcı
C) Ürün sağlayıcı
D) Zaman sağlayıcı
E) Destek sağlayıcı

Cevap : E) Destek sağlayıcı

46- Üretim proseslerinde kullanılan (ekipman, otomasyon gibi) sermaye ve iş gücü kaynaklarının karışımına ne ad verilir?

A) Proses esnekliği
B) Proses stratejisi
C) Dikey bütünleşme
D) Sermaye yoğunluğu
E) Müşteri katılımı

Cevap : D) Sermaye yoğunluğu

47- …………. defosuz, minimal stoklu ve atık olmadan ince ayarlanmış, etkili bir üretim prosesi gerektirmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tam zamanında üretim
B) Sürekli üretim
C) Sipariş üzerine üretim
D) Tedarik zinciri yönetimi
E) Toplam kalite yönetimi

Cevap : E) Toplam kalite yönetimi

48- Aşağıdakilerden hangisi proje yönetim elemanlarından biri değildir?

A) Görev ayrımı yapısı
B) Proje kontrolü
C) Proje sermayesi
D) Proje ekibi
E) Proje planlama

Cevap : C) Proje sermayesi

49- I. Talep kesin olarak bilinmektedir ve her zaman sabit kalmaktadır.
II. Hiçbir noksanlık kabul edilememektedir.
III. Alınan siparişlerin teslim süresi sabittir.
IV. Sipariş miktarının hepsi birden alınmamaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri EOQ (ekonomik sipariş miktarı) sisteminin özelliklerindendir?

A) II, III ve IV
B) I, II ve IV
C) I, II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

 

Auzef İşletme
telegram işletme

 

Auzef İktisat telegram iktisat
%d blogcu bunu beğendi: