Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Deneme Sınavları

Vize Final
2021 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Vergi Hukuku

Üniteler

Vergi Kavramı
Vergi Hukukunun Anlamı, Kapsamı Ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
Vergi Hukukunun Kaynakları
Vergi Kanunlarının Uygulanması
Vergi Ödevi
Vergi Hukukunda Süreler Ve Mücbir Sebepler
Vergi Alacağının Doğması Ve Vergilendirme Süreci
Vergi Alacağının Kalkması
Vergi İdaresi Ve Vergi Denetimi
Mükellefin Ödevleri
Değerleme Ve Amortisman
Kamu Alacağının Korunması Ve Cebren Tahsili (kamu İcra Hukuku)
Kabahatler, Suçlar Ve Cezaları (vergi Ceza Hukuku)
Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Vergi Hukuku-min Auzef Vergi Hukuku Ders kitabı pdf

Auzef Vergi Hukuku Ders kitabı

 

Vergi Hukuku 2021 Vize Soruları

1. Vergi asil ve fer’i alacaklar kanuni temsilcinin varlığından hangi halde alınabilir?

A) Vergi borcu esas olarak mükellefin borcu olduğundan, vergi alacağı hiçbir şekilde kanuni temsilciden alınamaz.
B) Vergi alacağının mükellefin malvarlığından alınamayacağının anlaşılması halinde
C) Mükellefin adresinin bilinmemesi halinde
D) Kanuni temsilcinin vergi ödevlerini yerine getirmede kusurlu davranması sonucunda verginin mükelleften alınamaması halinde
E) Vergi alacağının, yapılacak takip sonunda mükelleften alınamaması halinde

Cevap : D) Kanuni temsilcinin vergi ödevlerini yerine getirmede kusurlu davranması sonucunda verginin mükelleften alınamaması halinde

2. Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebeplerin sonuçlarından değildir?

A) Ceza kesilmez
B) Bazı hallerde vergi terkin edilir
C) Süre kanuni sürenin 1 katına kadar uzar
D) Tarh zaman aşımı süresi uzar
E) Süreler uzar

Cevap : B) Bazı hallerde vergi terkin edilir

3. Aşağıdakilerden hangisi zor durumla ilgili doğru değildir?

A) Zor durum boyunca süre verilebilmektedir.
B) Süre isteyen sürenin bitiminden önce yazı ile istemde bulunmalıdır.
C) istemde gösterilen mazeret, süre verecek makam tarafından kabule uygun görülmelidir.
D) Maliye Bakanlığınca süre verilir.
E) Sürenin verilmesi halinde, verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Cevap : A) Zor durum boyunca süre verilebilmektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi vergi tarhı işleminin özelliklerinden değildir?

A) Genel ve nesnel niteliğe sahip olması
B) Bir idari işlem olması
C) Sadece vergi dairesince uygulanabilmesi
D) Vergi alacağının miktarını belirlemesi
E) Kanunda gösterilen matrah ve oranlara göre uygulanması

Cevap : A) Genel ve nesnel niteliğe sahip olması

5. Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin vergi usul kanunu’na göre yaptıkları denetimin niteliğini hangisi ifade etmektedir?

A) Yoklama
B) Vergi revizyonu
C) Vergi denetimi
D) Yerindelik denetimi
E) Sınırlı uygunluk denetimi

Cevap : E) Sınırlı uygunluk denetimi

6. Aşağıdakilerden hangisi ilan yolu ile tebllğin koşullarından değildir?

A) Başka sebeplerle posta ile tebliğ yapılamaması
B) Muhatabın adresinin bilinmemesl
C) Adresin yanlış olması ve gönderilen mektupların geri gelmesi
D) Muhatabın posta görevlisinin görevde olduğu saatlerde evinde olmaması
E) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması

Cevap : D) Muhatabın posta görevlisinin görevde olduğu saatlerde evinde olmaması

7. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre, mükellefiyet ve vergi sorumluluğu Için kanuni ehliyetin aranmamasını ifade eder?

A) Kanuni ehliyet
B) Vergi ehliyeti
C) Vergi sorumluluğu
D) Fili ehliyeti
E) Medeni hakları kullanma ehliyeti

Cevap : B) Vergi ehliyeti

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına göre yapılan ayırımlarından birini ifade etmektedir?

A) Vergi icra hukuku
B) Özel vergi hukuku
C) Vergi yargılaması hukuku
D) Vergi usul hukuku
E) Vergi ceza hukuku

Cevap : B) Özel vergi hukuku

9. Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi yöntemlerinden değildir?

A) istisna yöntemi
B) İç genelge çıkarma
C) indirim yöntemi
D) Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanması
E) Mahsup yöntemi

Cevap : B) İç genelge çıkarma

10. Aşağıdaki vergilerin hangisinde mali tatil uygulanmaz?

A) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
B) Gümrük vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Gelir vergisi
E) Özel tüketim vergisi

Cevap : B) Gümrük vergisi

11. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda tanımlanan vergi kavramının özelliklerinden değildir?

A) Kamu giderlerinin karşılanmasına özgülenmesi
B) Mali güçle orantılı olarak alınması
C) Kamu hizmetlerinden yararlananlardan alınması
D) Sosyal devlet ilkesi Ile uyumlu olması
E) Herkesin ödemesi (genel olması)

Cevap : C) Kamu hizmetlerinden yararlananlardan alınması

12. Anayasaya göre Bakanlar Kurulu’na hangi konuda düzenleme yapma yetkisi verilemez?

A) istisna
B) indirim
C) Muaflık
D) Mükellefiyet
E) Oran

Cevap : D) Mükellefiyet

13. Vergi hukukunda aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?

A) Kıyas
B) Hâkimin kanun hükmünü kıyasa dayalı uygulaması
C) Yargıcın hukuk yaratması
D) Örf ve adete göre karar verme
E) Yorum

Cevap : D) Örf ve adete göre karar verme

14. Kanun koyucunun iradesine göre vergi yükünü son aşamada taşıması gereken kişiye ne ad verilir?

A) Gerçek vergi taşıyıcısı
B) Vergi sorumlusu
C) Kanuni vergi yüklenicisi
D) Kamu borçlusu
E) Vergi mükellefi

Cevap : A) Gerçek vergi taşıyıcısı

15. Vergi kanunları hükümlerinin yorumlanmasında somut maddi olayın soyut kanun hükmüne uygun olmasına ne denir?

A) Tipleştirme
B) Amaçsal yorum
C) Tipiklik
D) Ekonomik yaklaşım
E) Yasama yorumu

Cevap : C) Tipiklik

16. Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep sayılmaz?

A) Zorunlu bulunamama (gaybubet) halleri
B) Defter ve belgelerin kaybolması
C) Zor durum
D) Ağır hastalık
E) Sel

Cevap : C) Zor durum

17. Vergilemenin mali amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu giderlerinin finanse etmek
B) İktisadi büyümeyi sağlamak
C) Gelir dağılımını düzenlemek
D) Tam istihdam ve fiyat istikrarını sağlamak
E) İktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek.

Cevap : A) Kamu giderlerinin finanse etmek

18. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarındandır?

A) Uluslararası vergi anlaşmaları
B) Tüzük
C) Anayasa mahkemesi kararları
D) Bakanlar Kurulu kararı
E) Kanun hükmünde kararname

Cevap : A) Uluslararası vergi anlaşmaları

19. Şerefiye ne demektir?

A) Harç
B) Resim
C) Bir tür rant vergisidir.
D) Ruhsat karşılığı alınan bedel
E) Gelir üzerinden alınan vergi

Cevap : C) Bir tür rant vergisidir.

20. Beyannamesini zamanında veren mükellefin gerçek kazancının defter, kayıt, belge ve kanuni ölçülerden hareketle tespit edilememesi halinde hangi tarh usulüne başvurulur?

A) Re’sen vergi tarhı
B) Beyannameye dayanan tarh
C) Düzeltme yolu ile tarh
D) Verginin idarece tarhı
E) İkmalen vergi tarhı

Cevap : A) Re’sen vergi tarhı

21. Kanun hükmünün, zaman içinde kazandığı yeni anlam ve içeriğe göre yorumlanması hangi yorum yöntemini ifade eder?

A) Teknik yorum
B) Lafzi yorum
C) Amaçsal yorum
D) Sistematik yorum
E) Deyimsel yorum

Cevap : C) Amaçsal yorum

22. Aşağıdaki vergi usullerinden hangisinde vergi, tahakkuk fişi esasına göre tarh ve taahhuk ettirilir?

A) İkmalen vergi tarhı
B) Re’sen vergi tarhı
C) Düzeltme yolu ile tarh
D) Verginin idarece tarhı
E) Beyannameye dayanan tarh

Cevap : E) Beyannameye dayanan tarh

23. Aşağıdakilerin hangisi gönüllü mübadele teorisini ifade etmektedir?

A) Vergi devlet tarafından sağlanan hizmetlerin bedeli ya da fiyatıdır
B) Vergi bireylerin yerine getirmesi gereken bir ödev, bir görevdir
C) Vergi bireylerin toplumdan sağladıkları toplumsal kar payının karşılığıdır.
D) Üretim faktörleri kamu ekonomisinde de bireylerin tercihlerine gece mal ve hizmet Üretimine tahsis edilir.
E) Vergi devletin bireylere sağladığı can ve mal güvenliğinin karşılığında °denen bir sigorta primidir.

Cevap : D) Üretim faktörleri kamu ekonomisinde de bireylerin tercihlerine gece mal ve hizmet Üretimine tahsis edilir.

24. Vergi tarhı ne tür idari bir işlemdir?

A) Şart işlem
B) Genel düzenleyici işlem
C) Hazırlayıcı işlem
D) Tespit edici işlem
E) Yapıcı (inşai) işlem

Cevap : D) Tespit edici işlem

25. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yardımcı kaynağıdır?

A) Kanun hükmünde kararname
B) Bakanlar Kurulu kararı
C) Uluslarrası çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması
D) İç genelge
E) İçtihadı birleştirme kararı

Cevap : D) İç genelge

26. Aşağıdaki hukukçulardan hangisi vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olmayıp, özel hukukun bir dalı olduğu görüşünü savunmaktadır?

A) BenvenutoGriziotti
B) MarianoD’Arnelio
C) AD) Giannini
D) L. Trorobas
E) François Geny

Cevap : E) François Geny

27. Kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerinde hukuki durumların ispatına yarayan belgelerin düzenlenmesinden alınan bedellere ne ad verilir?

A) Parafiskal yükümlülük
B) Resim
C) Vergi
D) Faiz
E) Harç

Cevap : B) Resim

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

error: Content is protected !!