Veri Yapıları

Veri Yapıları Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Veri Yapılarına Giriş
Tek Yönlü Bağlı Listeler
Çift Yönlü Bağlı Listeler
Dairesel Bağlı Listeler
Dizi Veri Yapısı
Yığın (stack) Veri Yapısı
Kuyruk (queue) Veri Yapısı
Özyinelemeli (recursıve) Fonksiyonlar
Ağaç Veri Yapısı
Sıralama Algoritmaları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Veri Yapıları

Veri Yapıları 2022 Final Soruları

1. Çift yönlü bağlı listelerde Ilk düğümün önceki (Prev) Işaretçısının varsayılan değerl aşağıdakl seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Son düğümün sonraki işaretçisi
B) ilk düğümü takip eden düğümün önceki işaretçisi
C) İlk düğümün sonraki işaretçisi
D) Son düğümün önceki işaretçisi
E) NULL

Cevap : E) NULL

2. Aşağıda verllen fonksiyonlardan hangisi yığın (stack) verl yapısında yığından eleman çıkarmak Için kullanılır?

A) size()
B) pop()
C) peek()
D) empty()
E) push(ints)

Cevap : B) pop()

3. Aşağıda verilenlerden hangisi kuyruk veri yapısının özelliği değildir?

A) Doğrusaldır.
B) FIFO prensibi ile çalışır.
C) Kuyruğa önce gelen elemanlar kuyruktan önce çıkar.
D) LIFO prensibi ile çalışır.
E) Kuyruğa en son gelen eleman kuyruktan en son çıkar

Cevap : D) LIFO prensibi ile çalışır.

4.
Eleman sayısı (düğüm sayısı) 31 olan Ikill ağaçta kenar sayısı kaçtır?

A) 6
B) 14
C) 30
D) 126
E) 62

Cevap : C) 30

5.

#include
int faktoriyel (int n){
if(n==1) return 0;
else
}
return n*faktoriyel (n-1);
int main(){
int sonuc-faktoriyel(4):
printf(“\n Faktoriyel = %d\n”, sonuc): return 0;
}

Yukarıda verilen ve içerisinde özylnelemell (recursive) fonksiyon bulunan program çalıştırıldığında sonuç değişkeninin değeri kaç olarak hesaplanır?

A) 6
B) 0
C) 24
D) 120
E) 2

<
!-- End Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : B) 0

6. Bir Ikill ağacın dördüncü seviyesinde (k=4) maksimum kaç düğüm olabilir?

A) 32
B) 2
C) 16
D) 4
E) 8

Cevap : C) 16

7. Sıralı olmayan 10 (On) elemanlı bir dizinin bütün elemanları kabarcık sıralaması algoritması ile kaç adımda tamamen sıralanır?

A) 7
B) 5
C) 1
D) 9
E) 10

Cevap : D) 9

8. Kuyruk verl yapısında boş bir kuyruktan eleman silinmesi istendiğinde sistemden dönen hata aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Bad Sector
B) Herhangi bir hata dönmez.
C) Overflow
D) Underflow
E) Stackoverflow

Cevap : D) Underflow

9.
Yukarıda verilen tek yönlü dalresel bağlı Ilstede üçüncü düğümdekl (sol baştan üçüncü düğüm) soru işaretinin (?) bulunduğu yere aşağıdakl sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) 350
B) 100
C) 300
D) 200
E) 0

Cevap : C) 300

10. Int A[5][4][3] dizinin bellek adresl 2000 ‘dır. Buna göre dizinin A[0][0][0] elemanının adresl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2016
B) 2012
C) 2008
D) 2000
E) 2004

Cevap : D) 2000

Veri Yapıları 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Veri Yapıları

Veri Yapıları 2022 Final Soruları

11. Bir sıralama algoritması, sıralanacak dizinin Içinde, değerleri birbirine eşit olan öğelerin, sıralama İşleminden sonra da birbirlerine göre olan konumlanının korumasını garanti etmiyorsa bu algoritma için aşağıdakı seçeneklerde verllenlerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Yavaş çalışan bir sıralama algoritmasıdır.
B) Kararsız bir sıralama algoritmasıdır.
C) Hiyerarşik bir sıralama algoritmasıdır.
D) Hızlı çalışan bir sıralama algoritmasıdır.
E) Kararlı bir sıralama algoritmasıdır.

Cevap : B) Kararsız bir sıralama algoritmasıdır.

12. Aşağıdakı veri yapılarından hangisi hlyerarşik verl yapısıdır?

A) Ağaç veri yapısı
B) Bağlı liste veri yapısı
C) Yığın veri yapısı
D) Dizi veri yapısı
E) Kuyruk veri yapısı

Cevap : A) Ağaç veri yapısı

13. Int A[5][6][4] şeklinde tanımlanan bir dizide kaç yüzey vardır?

A) 1200
B) 5
C) 6
D) 24
E) 30

Cevap : B) 5

14. Dalresel tek yönlü bağlı liste lle tek yönlü bağlı Ilste arasındaki farklılık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Dairesel tek yönlü bağlı listelerin son düğümünün
sonraki (next) işaretçisi listenin ilk düğümünü işaret eder, tek yönlü bağlı listelerin son düğümünün sonraki (next) işaretçisinin değeri NULL’dir.
B) Dairesel tek yönlü bağlı listelerde tek yönlü hareket edilebilir, tek yönlü bağlı listelerde çift yönlü hareket edilebilir.
C) Dairesel tek yönlü bağlı listelerin düğümlerinde iki İşaretçi vardır, tek yönlü bağlı listelerin düğümlerinde bir işaretçi vardır.
D) Dairesel tek yönlü bağlı listelerin düğümlerinde bir İşaretçi vardır, tek yönlü bağlı listelerin düğümlerinde iki işaretçi vardır.
E) Dairesel tek yönlü bağlı listelerde çift yönde hareket edilebilir, tek yönlü bağlı listelerde tek yönlü hareket edilebilir.

Cevap : A) Dairesel tek yönlü bağlı listelerin son düğümünün
sonraki (next) işaretçisi listenin ilk düğümünü işaret eder, tek yönlü bağlı listelerin son düğümünün sonraki (next) işaretçisinin değeri NULL’dir.

15. Çözülmesi gereken problemin doğasından dolayı, elemanlara sadece bir noktadan sırayla erişilmesi gerektiği durumlarda kullanılan verl yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yığın veri yapısı
B) Ağaç veri yapısı
D) Kuyruk veri yapısı
C) Dizi veri yapısı
E) Bağlı liste veri yapısı

Cevap : A) Yığın veri yapısı

16. Yığınların dizi uygulamasında yığına eleman eklemek veya yığından eleman çıkarmak için top adlı bir değişkenden yararlanılır. Başlangıçta bu değişkene ilk değer olarak aşağıdakl seçeneklerde verilmiş sayılardan hangisi atanır?

A) -2
B) 2
C) -1
D) 1
E) 0

Cevap : C) -1

17. Kuyruk verl yapısında dolu olan bir kuyruğa, eleman eklenmek istendiğinde aşağıdakl seçeneklerde verllenlerden hangisi hata olarak döner?

A) Overflow
B) Stackoverflow
C) Underflow
D) BadSector
E) Herhangi bir hata dönmez.

Cevap : A) Overflow

18. C programlama dilinde, bağlı listelerin düğümlerini bellekten silmek (düğümler İçin bellekte aynılan adresleri serbest bırakmak) Için aşağıdakı fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

A) return
B) struct
C) malloc()
D) main()
E) free()

Cevap : E) free()

19.
#include
int faktoriyel(int n){
if(n=1) return 0;
else
return n*faktoriyel (n-1):

}
int main(){

int sonuc=faktoriyel(4):
printf(“\n Faktoriyel = %d\n”,sonuc);
return 0;
}

Yukarıda verilen programda özylnelemell (Recursive) fonksiyona alt “Temel Durum (Base Case): Özylnelemell olmayan durum” Ifadesl kaçıncı satırda yazılmıştır?

A) 5
B) 8
C) 9
D) 2
E) 3

Cevap : E) 3

20.
“Enformasyon, verinin anlamlı bir konu etrafında İşlenmiş halldir.” Bu tanıma göre aşağıdakl seçeneklerde verllenlerden hanglsl enformasyondur?

A) Öğrencilerin mezun olduğu okul türüne göre başarı durumları analiz edilerek çıkanlan örüntü
B) Öğrencinin mezun olduğu okul türü
C) Öğrenci numarası
D) Öğrencinin doğum tarihi
E) Sinifin ders ortalamasını gösteren liste

Cevap : E) Sinifin ders ortalamasını gösteren liste

Veri Yapıları 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Veri Yapıları Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans, İşaretçiler (poınters)
Lolonolo Telegram Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!