Yapay Zeka

Auzef Yapay Zeka Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Yapay Zeka Ve Temel Kavramlar
Akıllı Ajanlar
Problem Çözme Ve Arama
Bilgili Ve Bilgisiz Arama Yöntemleri
Makine Öğrenmesi
Kümeleme Ve Regresyon Algoritmaları
Sınıflandırma Algoritmaları
Yapay Sinir Ağları
Derin Öğrenme
Genetik Algoritmalar
Yapay Zeka Sistemi Geliştirme
Yapay Zeka Etiği Ve Geleceği

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Yapay Zeka

Yapay Zeka 2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi insan bilgi işleme alt sistemleri arasında yer almaz?

A) Algısal
B) Dış Bellek
C) Tampon Bellek
D) Kavramsal
E) Motor

Cevap : C) Tampon Bellek

2. Aşağıdakilerden hangisi hedefe olan tahmini uzaklığın veya maliyet bilgisinin kullanıldığı arama yöntemidir?

A) Yinelemeli
B) Tahmini
C) Merkezcil
D) Bilgisiz
E) Bilgili

Cevap : E) Bilgili

3. Aşağıdakilerden hangisi denetimsiz öğrenme algoritmasıdır?

A) Karar ağaçları
B) Sinir ağları
C) PCA
D) Zamansal fark
E) Destek vektör makinesi

Cevap : C) PCA

4. Ajanın gözlemlerinin tam olmadığı ortamlarda hangi tür ajan kullanılmaktadır?

A) Öğrenen
B) Hedef Tabanlı
C) Basit Tepki
D) Model Tabanlı
E) Fayda Tabanlı

Cevap : D) Model Tabanlı

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgili arama yöntemlerinde hedefe ulaşmada kullanılan parametredir?

A) Hedef dügüm sayısı
B) Bağ)antı sayısı
C) Başlangıç düğüm sayısı
D) Hedefe olan tahmini uzaklık
E) Toplam düğüm sayısı

Cevap : D) Hedefe olan tahmini uzaklık

6. Aşağıdakilerden hangisi denetimli öğrenmede kullanılan algoritmalar içerisinde yer almaz?

A) Naive bayes
B) Destek vektör makinesi
C) Doğrusal regresyon
D) Kümeleme
E) Rastgele orman

Cevap : D) Kümeleme

7. k-En yakın komşu algoritmasında belirtilen k parametresi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Komşu sayısı
B) Bias
C) Varyans
D) En kısa mesafe
E) Gürultü

Cevap : A) Komşu sayısı

8. “Başlangıç durumundan oluşturulabilecek tüm durumlar küme olarak şekillendirilir. Bu kümeye … adı verilir ve … ile ifade edilir.”
Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) ağaç – graflar
B) graf — ağaçlar
C) durum uzayı – graflar
D) duğüm — kenarlar
E) kenar — düğümler

Cevap : C) durum uzayı – graflar

9. Robot süpürge ajanın genel senaryosu yukarıda belirtildiği şekilde tanımlandıktan sonra başlangıç durumundan oluşturulabilecek tüm durumlar küme olarak şekillendirilir. Bu kümeye durum uzayı adı verilir. Durum uzayı graflarla ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi DBSCAN algoritmasında incelenen alan içerisinde minimum nokta sayısından az sayıda veri noktalama verilen etikettir?

A) Sınır
B) Gürültü
C) Merkez
D) İlk
E) Son

Cevap : B) Gürültü

10. Turing Testi aşağıda verilen hangi soruya yanıt aramak için geliştirilen bir düşünce deneyidir?

A) Makine bilgi olmadan öğrenebilir mi?
B) Makine nasıl düşünür?
C) Yapay zeka bize zarar verebilir mi?
D) Makine düşünebilir mi?
E) Her şeyi bilmek mümkün mü?

Cevap : D) Makine düşünebilir mi?

11. Aşağıdakilerden hangisi takviyeli öğrenme algoritması değildir?

A) Monte-Carlo Ağaç Arama
B) Q-Öğrenme
C) Zamansal Fark
D) T-SNE
E) Asenkron Aktör-Kritik Alanlar

Cevap : D) T-SNE

12. Aşağıdakilerden hangisi kümeleme algoritmaları içerisinde yer almaz?

A) Lojistik
B) Ağırlıklı ortalama oteleme
C) Hiyerarşik
D) K-means
E) Gürültü yoğunluğuna dayalı konumsal

Cevap : A) Lojistik

13. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve test verisinin kullanılmasının gerektiği öğrenme türüdür?

A) Denetimli
B) Bilgili
C) Takviyeli
D) Bilgisiz
E) Denetimsiz

Cevap : A) Denetimli

14. Aşağıdakilerden hangisi algoritma performansı ve stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında yer almaz?

A) Zaman karmaşıklığı
B) Optimizasyon maliyeti
C) Bellek karmaşıklığı
D) En iyi çözüm
E) Bütünlük

Cevap : B) Optimizasyon maliyeti

15. Marvin Minsky’ye göre yapay zeka nasıl tanımlanmaktadır?

A) Düşünme ve akıllı davranış mekanizmasının bilimsel anlatımı
B) İnsan davranışının zekasıyla karşılaştırılabilir ölçüde eylemler sergileyen sistemler
C) Zeki bilgisayar sistemlerinin tasarımıyla ilgilenen bir bilgisayar bilimi
D) Hesaplama modelleri içermesi nedeniyle hesaplamaya dayalı zeka
E) İnsanın zekasını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinenin oluşturulması hakkındaki bilim

Cevap : E) İnsanın zekasını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinenin oluşturulması hakkındaki bilim

16. Aşağıdakilerden hangisi zaman geçtikçe ortamın kendisinin değişmediği, ajanın performansının değiştiği ortam türüdür?

A) Yarı gözlemlenebilir
B) Tam gözlemlenebilir
C) Statik
D) Yarı dinamik
E) Dinamik

Cevap : D) Yarı dinamik

17. Aşağıdakilerden hangisi mantıklı ajanı tanımlayan kriterler arasında yer almaz?

A) Yapabileceği eylemler
B) Ortam hakkındaki ön bilgisi
C) Algı dizisi
D) Tasarımcı istekleri
E) Performans ölçütü

Cevap : D) Tasarımcı istekleri

18. Derinlik yenilemeli arama yöntemi aşağıda verilen hangi durumda tercih edilen algoritmadır?

A) Eşit maliyetli bağlantılar
B) Küçük arama uzayı
C) Çoklu hedef durumu
D) Belirsiz çözüm derinliği
E) Sınırlandırılmamış düğüm sayısı

Cevap : D) Belirsiz çözüm derinliği

19. Aşağıda verilen arama yöntemlerinden hangisi optimal maliyetli arama yöntemi değildir?

A) Sığ öncelikli
B) Derinlik sınırlamalı
C) Yinelemeli derinleşen
D) Eşit maliyetli
E) İki yönlü

Cevap : B) Derinlik sınırlamalı

20. “Yapay zekâ araştırmalarının en temel hedefi………. geliştirmektir.”
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) mantıklı davranabilen sistemler
B) mantıklı düşünebilen sistemler
C) insan gibi davranan sistemler
D) makine gibi davranan sistemler
E) insan gibi düşünebilen sistemler

Cevap : C) insan gibi davranan sistemler

21. Y gerçek değer, Y’ ise regresyon çıktısı ve Y=[6 4 10 2] ve Y’=[3 9 9 1] olamak üzere bu regresyonun ortalama karelerinin hatasını (MSE) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9
B) 2,5
C) 12
D) 18
E) 10

Cevap : A) 9

Yapay Zeka

 

Yapay Zeka Auzef Yapay ZekaDers kitabı pdf

Auzef Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!