SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

SEGEM Çıkmış Sorular

#1. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

#2. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#3. Sovtaj nedir?

#4. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#5. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?

#6. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#7. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#8. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

#9. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#11. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?

#13. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

#15. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

#16. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

#17. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun tüm maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır. III. Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır. IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#19. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

 

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#20. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

#22. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#23. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#24. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

#25. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#27. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#28. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#29. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#31. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

#32. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

#33. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#34. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

#35. Müşterek sebep nedir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

#37. Sigortacılık sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması doğru değildir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

#39. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

#40. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?

#41. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?

#42. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#43. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#44. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#45. Pert Total nedir?

#46. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#47. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

#48. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#50. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

#51. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

TESTi BiTiR

Results

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almalısınız.

 

HD Quiz powered by harmonic design

Çıkmış sorulardan oluşan 50 soruluk 2. SEGEM  online deneme sınavı

SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM Çıkmış Sorular
SEGEM ANASAYFA
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-1
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-2
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-3
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-4
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-5
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-6
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-7
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-8
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-9
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook SEGEM Çıkmış Sorular
SEGEM GRUBU

3 thoughts on “SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: