SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

SEGEM Çıkmış Sorular

#1. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#2. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#3. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#6. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

c) Teknik Personel

#7. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

#8. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#9. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticare

t Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#10. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

Cevap : a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

- under_page_title -->

Segem 2022 Kasım sorusu

#11. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#14. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#15. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#16. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#17. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#21. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#22. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

#23. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?

#24. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

#25. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#26. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

#27. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?

#28. Pert Total nedir?

#29. Müşterek sebep nedir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

#31. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

#33. Sovtaj nedir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

#35. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#37. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#38. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

#39. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?

#40. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

#41. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

#43. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

#44. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

a) Risk yönetimi

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

inserter-version="2">

Riskin önüne geçmek, azaltmak veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere “risk yönetimi” denir. Risk yönetimi, potansiyel tehlikeleri tanımlama, analiz etme, bu tehlikeleri azaltma veya kabul edilebilir seviyeye getirme sürecini içerir. Bu süreç, işletmeler, kuruluşlar veya bireyler için çeşitli alanlarda uygulanabilir. Risk yönetimi, mali, operasyonel, çevresel, sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı risk türüne odaklanabilir. Bu önlemler, risklerin etkilerini minimize etmeye veya kabul edilebilir bir düzeye getirmeye yardımcı olur.

#45. Sigortacılık sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması doğru değildir?

#46. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

#47. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#48. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

 

C) Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sekt&#

xF6;rü ile ilgili değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap “C) Sosyal güvenlik kurumları” seçeneğidir.

#49. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

#50. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun tüm maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır. III. Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır. IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir.

#51. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almalısınız.

ic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çıkmış sorulardan oluşan 50 soruluk 2. SEGEM  online deneme sınavı

SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM Çıkmış Sorular
SEGEM ANASAYFA
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-1
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-2
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-3
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-4
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-5
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-6
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-7
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-8
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-9
SEGEM Çıkmış Sorular-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook SEGEM Çıkmış Sorular
SEGEM GRUBU
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!