SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

SEGEM sınavı çıkmış sorular

SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

#1. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#4. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

#5. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#7. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#8. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

b) Tazminat

Tazminat prensibi, sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek meblağın hesaplanarak ödenmesini gerektirir. Diğer bir deyişl

e, sigorta sözleşmesinin amacı, zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki düzeyine getirmektir. Bu ilkenin hem sigortacı hem de toplumun bütünü açısından önemi vardır.

#9. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır III. Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? - / - I- . Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. - / - II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. - / - III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. - / - IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#11. Ex‐Gratia ne demektir?

#12. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?

#13. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(2018-2019)

(2018-2019)

Cevabı Değişmiş olabilir. https://segem.org.tr/ yi ziyaret edin.

 

#14. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

#16. Aşağıdakilerden hangisinin teknik personel niteliğini haiz elemanlarının alması gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?

#17. Hangisi sigortanın taraflarındandır?

#18. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#20. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

#22. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#23. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#24. Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?

#25. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#26. Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

#28. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?

#29. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#30. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

c) Aktüer

Segem 2024 Şubat Sorusu

Sigortacılık tekniği ile yatırım, finansman, ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzen

lemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan ve tarife ile teknik esasları hazırlayan kişilere “aktüer” denir. Aktüerler, sigorta şirketlerinde risk ve finansal analizlerle ilgilenirler ve sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması, rezervasyonları, sermaye gereksinim analizi gibi önemli konularda çalışırlar. Bu profesyoneller, matematiksel ve istatistiksel becerilere sahip olup, sigorta ve finans alanında özel eğitim almışlardır.

#31. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#32. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

#33. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#34. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#35. Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?

#37. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#38. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

#39. Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

#40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#41. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#42. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#43. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#44. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

d) Müşterek sebep

 

Eylül 2023 Sınav Sorusu

Nisan 2024 Sınav Sorusu

#45. Uygunluk Belgesi nedir?

#46. Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

Cevap : a) Risk yönetimi

Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine a) Risk yönetimi denir.

c-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Risk yönetimi, bir organizasyonun ya da bireyin karşılaşabileceği riskleri tanımlama, değerlendirme, ve bu risklere karşı önlem alma sürecidir. Bu süreç, riskin minimize edilmesi, kabul edilmesi, transfer edilmesi ya da kaçınılması stratejilerini içerir. Temel amacı, potansiyel zararları kontrol altına alarak ve mümkünse fırsatlara dönüştürerek, risklerin organizasyon veya birey üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir.

#47. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#48. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#49. Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

 

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almanız gerekiyor.

-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

 

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM sınavı çıkmış sorular Online deneme  testler,
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Segem Online Sorular Test-1
Segem Online Sorular-Test-2
Segem Online Sorular-Test-3
Segem Online Sorular-Test-4
Segem Online Sorular-Test-5
Segem Online Sorular-Test-6
Segem Online Sorular-7
Segem Online Sorular-Test-8
Segem Online Sorular-9
Segem Online Sorular-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook Segem Online Soruları
SEGEM GRUBU
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!