TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ ONLİNE SINAV-(Genele Kültür)

1. (I) İnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaşık olayı, zihninde geliştirdiği birtakım çerçeve ve örneklere göre bir araya getirip anlamlandırmak ihtiyacındadır. (II) Bulutlara bakıp onları zihnindeki belli şekillere benzeten bir kimsenin fantezisi gibi. (III) İnsanoğlu, zaman ve mekân oluşumu içinde iz bırakmış milyonlarca toplumsal olayı da aynı biçimde belli çerçeveler içine koyup kavramayı dener. (IV) Toplum birimi; aile, kabile, kavim, devlet, millet ve nihayet tüm insanlık olabilir. (V) Olaylar yığınına, kafasındaki örnek ve çerçevelere göre bir şekil ve anlam vermeye çalışır. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Correct! Wrong!

D) IV

2. (I) İnsanoğlunun barınma ihtiyacının ortaya çıkmasından günümüze kadar çok çeşitli yapılar ortaya çıkmıştır. (II) Bu yapıların pek çoğu ana hatlarını yüzyıllar boyunca korusa da gelişen teknolojiyle birlikte hem görünüşleri hem de özellikleri değişmiştir. (III) Zamanla insanoğlunun farklı ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde modern tasarımlar geliştirilmiştir. (IV) Kubbeler bilinen en eski mimari yapılardandır. (V) Herhangi bir destek kullanılmadan büyük açıklık alanlarda inşa edilebilen bu yapılar tarih boyunca kullanılmıştır. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünürse ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur?

Correct! Wrong!

D) IV

3. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, I II çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, ambalaj kullanımının III azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine IV yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak. V Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

A) I

4. (I) Bizans sikkelerini incelerken öncelikle “Bizans nedir?”i ele almak bir zarurettir. (II) Bizim bugün Bizans olarak adlandırdığımız imparatorluk, gerçekte Roma İmparatorluğu’dur. (III) Belki de bu yüzden Bizans ismini o imparatorluğun insanları hiçbir zaman kullanmamışlardır. (IV) Bizans, 16. yüzyıl Alman âlimlerinden Hieronymus Wolf’un uydurduğu bir isimdir. (V) İmparatorluğa Bizans ve bu ülkenin insanlarına Bizanslılar demek 16. yüzyıl Avrupa’sının bir yakıştırmasıdır.

Correct! Wrong!

D) IV. cümlede, öznel bir yargı dile getirilmiştir.

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki ünsüz değişir?

Correct! Wrong!

B) İçimizdeki sevgi ve sevinç büyüyor.

6. Türklerim(I) işitin(II) Üstten gök çökmedikçe(III) alttan yer delinmedikçe ülkenizi(IV) törenizi kim bozabilir sizin(V) Yukarıda numaralanmış boşluklara sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

C) (,) (!) (,) (,) (?)

7. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

Correct! Wrong!

B) O gün tiyatroya Onur, sen ve ben gitmiştik.

8. (2/9+1/18):(7/9-5/18) işleminin sonucu kaçtır?

Correct! Wrong!

E) 5/9

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
Correct! Wrong!

B) 0

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
Correct! Wrong!

A) -1

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
Correct! Wrong!

B) 1/6

12. İki basamaklı ab doğal sayısının sağ tarafına 2 yazılırsa bu sayı 281 artmaktadır. Buna göre, iki basamaklı ab doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır?

Correct! Wrong!

D) 4

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
Correct! Wrong!

A) 1

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
Correct! Wrong!

D) 4

15. Düzlemde, y=3x+6, y=6-3x doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br2dir?

Correct! Wrong!

C) 12

16. 23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı tarihindeki ilk Anayasa olan Kanun-u Esasi’ye göre, halkın seçtiği kişilerden oluşan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

E) Meclis-i Mebusan

17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Millî Mücadele yıllarında üstlendiği görevlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

C) Anafartalar Grup Komutanlığı

18. Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

E) Musul-Kerkük bölgesi, Irak toprağı sayılacaktır.

19. Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda, Osmanlı hanedanı ülke dışına çıkarılmıştır?

Correct! Wrong!

B) Halifeliğin kaldırılması

20. Atatürk döneminde köylüyü tarımsal üretime özendirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

E) Toprak Reformu’nun tamamlanması

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!