AdaletauzefHukukun temel kavramları

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları Vize

1- Hukuk niçin gereklidir?

Cevap: Sosyal hayatı düzenlediği için gereklidir.

2- Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez?
a) Hırsızlık
b) Konkordato
c) Adam öldürme
d) Irza geçme
e) DolandırıcılıkCevap: b) Konkordato
3- Aşağıdakilerden hangisi subjektif ahlak kurallarındandır?

Cevap: Kimseye yalan söylememek

4- Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

Cevap: Hukuk kuralları

5- Türkiye’nin dahil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kıta Avrupası

6- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

Cevap: Küba

7- Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu-özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Anglosakson

Hukukun Temel Kavramları Vize
8- Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır.
Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Sosyalist
9- Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

Cevap: Pozitif hukuk

10- Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap: Kısas

11- Tarihte ilk olarak ortaya çıkan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kişisel öç alma

12- Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

Cevap: Tacirler

13- Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?

Cevap: Uluslararası Hukuk

14- Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

Cevap: Anayasa Hukuku

15- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?

Cevap: Örf ve adet

Hukukun Temel Kavramları Vize
16- Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

Cevap: TBMM

17- Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

Cevap: Tazminat

18- Anayasadaki eski düzenlemeye göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?

Cevap: Tüzük

19- Tüzükler hangi mahkeme tarafından iptal edilir?

Cevap: Danıştay

20- Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?

Cevap: Anayasa Mahkemesi

21- Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?

Cevap: TBMM İç tüzüğü

22- Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

Cevap: Amaçsal yorum

23- Anayasa Mahkemesi, iptai ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

Cevap: Bir yıl

Hukukun Temel Kavramları Vize
24- Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?

Cevap: Anayasa Mahkemesi

25- Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

Cevap: Tarihsel yorum

26- Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

Cevap: Vergi hukuku

27- Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

Cevap: Ayni hak

28- Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?

Cevap: 7

29- Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

Cevap: 5

30- Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

Cevap: Nüfus Müdürlüğüne

31- Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?

Cevap: Otuz gün

32- Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?

Cevap: Kişilik hakkı

33- İnşai ne anlama gelir?

Cevap: Kurucu

34- Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

Cevap: Bağışlama sözleşmesi

35- Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

Cevap: Akit

Hukukun Temel Kavramları Vize
36- Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

Cevap: Objektif/nesnel sorumluluk

37- Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

Cevap: Hukuki olay

38- Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

Cevap: Nispi hak

39- Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

Cevap: 15

40- Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?

Cevap: Mülki idare amiri

41- Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

Cevap: Vasiyetname

Hukukun Temel Kavramları Vize
42- Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

Cevap: Manevi tazminat talep hakkı

43- Yasama yorumu, hangi Anayasamız döneminde uygulama alanı bulmuştur?

Cevap: 1924 Anayasası

44- Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk aleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

Cevap: Alelade haklar

45- Memur olma hakkı ne tür bir haktır?

Cevap: Kamu hakkı

46- Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliği
b) Kamu hakları
c) Sosyal ve ekonomik haklar
d) Fikri haklar
e) Konut hakkıCevap: a) Özel hayatın gizliliği

Hukukun Temel Kavramları
Ders Kitabı

AUZEF
AUZEF Anasayfa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!