auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular (Vize)

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular (Vize)

1- Devletin sosyal politikada bir aktör olması sürecinde ilk üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşverenlere teşvik uygulama
b) Sendikal hakları tanıma
c) Yasal düzenleme yapma
d) Piyasaya müdahale etme
e) Kamuda işçi istihdam etme
Cevap: c) Yasal düzenleme yapma
2- Aşağıdakilerden hangisinde yerel yönetimlerin işlevleri doğru verilmiştir?
a) Temsilde adalet-Ekonomik istikrar-Gelir dağılımı-Kamu hizmeti
b) Demokratik katılım-Ekonomik istikrar-Gelir dağılımı-Kamu
c) Ekonomik istikrar-Gelir dağılımı-Kamu harcaması
d) Ekonomik istikrar-Gelir dağılımı-Kaynak dağılımı-Kamu hizmeti
e) Kamu hizmeti-Ekonomik istikrar-Demokratik katılım
Cevap: d) Ekonomik istikrar-Gelir dağılımı-Kaynak dağılımı-Kamu hizmeti
3- Bu modelde İkinci Dünya Savaşı sonrasında eşitlik, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve kaynakların etkin kullanılması anlayışı yerel yönetimlerin çalışmalarını biçimlendirmiş, imar, altyapı, kanalizasyon, çevre vb. hizmetlerin ötesine geçerek yerel yönetim hizmetlerinin tür ve kapsamını genişletmiştir.
Yukarıda ifade edilen yerel yönetim tipi/modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Himayeci model
b) Entegrasyon modeli
c) Yerel model
d) Ekonomik gelişme modeli
e) Refah devleti modeli
Cevap: e) Refah devleti modeli
4- Endüstri Devrimi öncesinde aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetleri sağlayıcılarından değildir?
a) Mesleki birlikler
b) Devlet
c) Aileler
d) Dini kurumlar
e) Gönüllü organizasyonlar
Cevap: b) Devlet
5- Endüstri Devrimi sonrası 1880-1920 yılları arası dönem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fakirliğin kişinin değil sosyal koşulların bir ürünü olduğu anlayışı gelişmiştir
b) Devletin sosyal sorunlara müdahale etmediği ve önlem almadığı bir dönemdir.
c) Gece çalışması, kadın ve çocukların çalışması, iş süreleri ve iş güvenliği, sigorta vb. alanlarda bireysel iş hukuku gelişmiştir.
d) Yasaklayıcı sosyal politikadan, tanımlayıcı sosyal politikaya dönüşüm yaşanmıştır.
e) Eğitim, gelir desteği ve sosyal yardım gibi programlarla çalışan sınıf desteklenmiştir.
Cevap: c) Gece çalışması, kadın ve çocukların çalışması, iş süreleri ve iş güvenliği, sigorta vb. alanlarda bireysel iş hukuku gelişmiştir.
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
6- Yerel yönetimler Evrensel Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Yerel yönetim faaliyetleri üzerinde sadece hukukilik denetimi yapılabilir.
b) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile iş başına gelmektedir.
c) Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında değişiklikler yasayla ve yasasının izin verdiği hallerde referandum ile yapılır.
d) Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin halka en yakın temel birimlerince kullanılmalıdır.
e) Yerel yönetimlerin temel sorumlulukları ve bu sorumlulukları değiştirmeye ilişkin usul işlemleri, Anayasa’da veya yasada öngörülmelidir.
Cevap: b) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile iş başına gelmektedir.
7- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacı artırıcı nitelikte değildir?
a) Ekonomik ve sosyal koşulların ağırlaşması
b) İşsiz sayısının artışı
c) Boşanmış ve tek ebeveynli aile sayısının artması
d) Nüfus içerisinde yaşlı nüfusun payının hızla yükselmesi
e) Toplumda aile ve sosyal bağların güçlenmesi
Cevap: e) Toplumda aile ve sosyal bağların güçlenmesi
8- Kamusal hizmetin en yakın yerel birimler tarafından sunulması ilkesinin adı nedir?
a) Duyarlılık
b) Etkinlik
c) Subsidiarity -Yerellik
d) Mali özerklik
e) Yönetsel özerklik
Cevap: c) Subsidiarity -Yerellik
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
9- Aşağıdakilerden hangisi “refah çoğulculuğu” kavramını ifade etmektedir?
a) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı, hizmetlerin sağlanma sorumluluğu, planlanması, finansmanı ve denetim görevlerini üstlenmelidir.
b) Devlet dışında sivil, özel ve gönüllü sektör hem refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını hem de denetimi ve planlanmasını gerçekleştirilmelidir.
c) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörler ile birlikte sürdürmeli, denetimi piyasa yapmalıdır.
d) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin tüm aşamalarından sorumlu olmalı ve uygulamada aktör olarak yer almalıdır.
e) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin ne üretiminden ne de planlama ve denetiminden sorumlu olmamalıdır.
Cevap: a) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı, hizmetlerin sağlanma sorumluluğu, planlanması, finansmanı ve denetim görevlerini üstlenmelidir.
10- Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?
a) Kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda hizmet satın alma yönetiminin tercih edilmesi
b) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim
c) Rekabete açık bir yönetim yapısının oluşturulması ve sürdürülebilir bir finans sistemini kurulması
d) Özel sektör yönetim tekniklerinden mümkün olduğunca faydalanılması
e) Merkezi yönetimin bölgesel ve yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarması
Cevap: b) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
11- Aşağıdakilerden hangisinde merkezi idare-yerel yönetim ilişkisi modelleri doğru verilmiştir?
a) Himaye edici-Entegrasyon
b) Otonom yerel yönetim-Himaye edici
c) Otonom yerel yönetim-Entegrasyon
d) Partnerlik-Himaye edici
e) Entegrasyon-Refah devleti
Cevap: c) Otonom yerel yönetim-Entegrasyon
12- Yerel yönetimlerin ekonomik istikrar sağlayıcı işlevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Birincil sorumluluk merkezi yönetimden ziyade yerel yönetimlere aittir.
b) Birimlerinde işçi istihdam edebilirler.
c) Bölgesel kalkınma ve işsizliğe yönelik birtakım önlemeler alabilirler.
d) Ulusal ekonomi ve kamu harcamalarından aldıkları payın sınırlı olması bu işlevde yerel yönetimlerin yeterli olmamasına sebep olmaktadır.
e) Ulusal ve uluslararası yatırımları bölgelerine çekebilirler
Cevap: a) Birincil sorumluluk merkezi yönetimden ziyade yerel yönetimlere aittir.
13- İlk işçi sendikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Almanya’da kurulmuştur.
b) Hollanda’da kurulmuştur.
c) Fransa’da kurulmuştur.
d) İngiltere’de kurulmuştur.
e) İsveç’te kurulmuştur.
Cevap: d) İngiltere’de kurulmuştur.
14- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin işlevlerinden değildir?
a) Gelir dağılımı
b) Desentralizasyon
c) Kaynak dağılımı
d) Kamu hizmeti
e) Ekonomik istikrar
Cevap: b) Desentralizasyon
15- Sosyal refah kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Daha geniş ve daha genel olan sosyal politikanın bir alt kategorisidir.
b) Belirli koşullar altında olanlara mal, hizmet ve para yardımı sağlayan kamu programlarıdır.
c) Bireylerin bağımlılık sorunlarının çözülmesi işlevini görmektedir.
d) Sosyal refahın uygulayıcı kurumu sadece devlettir.
e) Gelir üretenlerden, bu gelirin bir parçasının diğerlerine transfer edilmesi sürecini ifade etmektedir
Cevap: d) Sosyal refahın uygulayıcı kurumu sadece devlettir.
16- Neo-liberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir?
a) Kamu aygıtının küçülmesi
b) Serbest piyasa kurallarının işlemesi
c) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması
d) Özelleştirmenin yayınlaşması
e) Kamu harcamalarının kısılması
Cevap: c) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
17- Aşağıdakilerden hangisinde yerel yönetim tipleri doğru verilmiştir?
a) Otonom model-Himaye edici-Temsilci vekil
b) Himaye edici-Ekonomik gelişme-Refah devleti
c) Ekonomik gelişme-Liberal devlet-Himaye edici
d) Ekonomik gelişme-Otonom-Refah devleti
e) Refah devleti-Entegrasyon-Himaye edici
Cevap: b) Himaye edici-Ekonomik gelişme-Refah devleti
18- Sosyal politikalar açısından önemli olan Keynesyen politikaların yerine neo-liberal politikaların hakim olmasında ana sebep aşağıdakilerden hangisidir?
a) SSCB’nin dağılması
b) Soğuk Savaş
c) Devlet başkanlarının neo-liberal politikaları tercih etmesi
d) Berlin Duvarının yıkılması
e) 1973 Petrol krizlerinin küresel etkisi
Cevap: e) 1973 Petrol krizlerinin küresel etkisi
19- Neo liberal politikaların yerel yönetimler üzerindeki etkisini aşağıdaki ifadelerden hangisi özetlemektedir?
a) Kamu hizmetlerinin üretimi ve sunumu tümüyle özelleştirilmiştir.
b) Kamusal hizmetlere yönelik harcamalar artmıştır.
c) Serbest piyasa koşulları ve aktörleri göz ardı edilmektedir.
d) Yerel yönetimler düzeyinde bazı hizmetlerin merkezileştirilmesi, bazılarının ise sorumluluğunun yerel yönetimlerde kalmakla birlikte piyasa koşulları çerçevesinde sağlanması söz konusu olmuştur.
e) Hizmetlerin sunumu yerelden merkeze kaymıştır.
Cevap: d) Yerel yönetimler düzeyinde bazı hizmetlerin merkezileştirilmesi, bazılarının ise sorumluluğunun yerel yönetimlerde kalmakla birlikte piyasa koşulları çerçevesinde sağlanması söz konusu olmuştur.
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
20- Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile işbaşına gelmektedir.
b) Yerel yönetim faaliyetleri üzerinde sadece hukukilik denetimi yapılabilir.
c) Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında değişiklikler yasayla ve yasasının izin verdiği hallerde referandum ile yapılır.
d) Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin halka en yakın temel birimlerince kullanılmalıdır.
e) Yerel yönetimlerin temel sorumlulukları ve bu sorumlulukları değiştirmeye ilişkin usul işlemleri, Anayasa’da veya yasada öngörülmelidir.
Cevap: a) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile işbaşına gelmektedir.
21- İktisadi krizler-sosyal politika ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İktisadi krizler işgücü piyasalarını etkilemekte, işsizliğin artması, yoksulluk ve gelir dağılımı dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.
b) Kriz dönemlerinde sosyal politika hedef, kapsam ve yararlanan kitle genişleyebilmektedir.
c) Kriz sonrasında etkileri devam eden gruplar üzerinde geçici politikaların daimi hale getirilmesi gerekmektedir.
d) Kriz öncesi-kriz dönemi- kriz sonrası olmak üzere sosyal politikalar 3 şekilde farklılaşabilmektedir.
e) Sosyal politikaların belirlenmesinde konjonktürün dikkate alınması yanlış bir politikadır.
Cevap: e) Sosyal politikaların belirlenmesinde konjonktürün dikkate alınması yanlış bir politikadır.
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
22- Yerel yönetim kurumları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Siyasal gücün toplumda sağlıklı dağılmasını ve halkın yönetime katılmasını sağlar.
b) Mahalli (bölgesel) nitelikteki hizmetleri yerine getirmekle görevli olan kuruluşlardır.
c) Yerel ihtiyaçların yerinden ve daha hızlı tespit edilmesini, kamu hizmetinin doğrudan ve etkin şekilde sunulmasını sağlar.
d) Kamu tüzel kişilikleri yoktur
e) Yerel sınırları içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmakla görevlidir.
Cevap: d) Kamu tüzel kişilikleri yoktur.
23- Sosyal hizmetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde önemli bir role sahiptir.
b) Tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş hizmetlerdir.
c) Daha çok çalışma hayatı dışında, sosyo-ekonomik sorunlara karşı önleyici, iyileştirici ve ıslah edici hizmetlerdir.
d) Kâr ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.
e) Sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.
Cevap: d) Kâr ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
24- Kamu hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp, hizmetlerin sağlanması ve denetlenmesi görevi öne çıkarılmıştır.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subsidiarite
b) Merkezileşme
c) Yerinden yönetim
d) Yetkili otorite rolü
e) Yerellik
Cevap: d) Yetkili otorite rolü
25- Müdahaleci yaklaşımın bir ürünüdür. Merkezi ve yerel yönetimler arasında esnek ve pragmatik bir şekilde fonksiyonel bölümlendirmenin yapılmasını öngörür.
Yukarıda ifade edilen merkezi idare-yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otonom model
b) Entegrasyon modeli
c) Himayeci model
d) Liberal model
e) Temsilci-vekil modeli
Cevap: b) Entegrasyon modeli
26- Desentralizasyon kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Sivilleşme
b) Hizmetlerin alt kademe yönetim birimlerine devredilmesi
c) Hizmetlerin merkezi idare tarafından sunulması
d) Merkezileşme
e) Ortaklaşa yönetim
Cevap: b) Hizmetlerin alt kademe yönetim birimlerine devredilmesi
27- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özellikleri arasında değildir?
a) Vergileme yetkisi de dahil olmak üzere mali anlamda belirli bir düzeyde otonomiye sahip olması.
b) Kamu aygıtının bir parçası olarak kamu hizmetleri sunması.
c) Görevleri yasalarla belirlenen kamu tüzel kişi olması.
d) Devlet içinde sınırları belirli bir alanda faaliyet göstermesi.
e) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması.
Cevap: e) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması.
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
28- Sosyal politika ve refah hizmetlerinin ilk dönemi ile ilgili aşağıdakilerinden hangisi yanlıştır?
a) Hümanist ve hayırsever duygular sosyal politikaların temel zeminini teşkil etmiştir.
b) Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği ihtiyacı sosyal refah hizmetlerinin önemli bir motivasyonu olmuştur.
c) Devlet ihtiyaçların karşılanmasında etkin bir rol oynamıştır
d) Dini kurumlar ve geniş aile yapıları önemli bir sosyal politika kurumu işlevi görmüştür.
e) Feodal yapının bozulması, savaş, kıtlık, sefalet ve gelir eşitsizliği sonucunda mevcut düzeni korumak adına yasalar düzenlenmiştir.
Cevap: c) Devlet ihtiyaçların karşılanmasında etkin bir rol oynamıştır.
29- Yerel yönetimlerin temel görevi belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükûmete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak olarak nitelenmektedir.
Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonomik gelişme modeli
b) Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
c) Refah devleti modeli
d) Sosyal model
e) Himaye edici model
Cevap: e) Himaye edici model
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize Sorular
30- Yerel yönetimlerin bugünkü işlevlerini ilk üstlendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birinci Dünya Savaşı sonrası
b) İkinci Dünya Savaşı sonrası
c) 17 ve 18 Yüzyıllar
d) 11 ve 12 Yüzyıllar
e) 1980 ve Sonrası
Cevap: d) 11 ve 12 Yüzyıllar
31-Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların sağlanmasına katıldığı ve daha büyük rol üstlendiği, karma bir refah ekonomisine geçilmesi durumunu ifade etmektedir.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal refah
b) Sosyal diyalog
c) Subsidiarite
d) Yerellik
e) Refah çoğulculuğu
Cevap: e) Refah çoğulculuğu
32- İngiltere’de refah devleti işlevlerini 1945-1975 döneminde yerine getirenyerel yönetimleri tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Karma refah modeli
b) Refah belediyeciliği
c) Yerel refah devleti
d) Merkezi refah modeli
e) Yerinde yönetim modeli
Cevap: c) Yerel refah devleti
33- ABD’de New Deal (yeniden yapılanma) düzenlemesi aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle uygulamaya konulmuştur?
a) II. Dünya Savaşı
b) 1973 Petrol Krizi
c) 1929 Ekonomik Buhranı
d) Fransız İhtilali
e) Bolşevik Devrimi
Cevap: c) 1929 Ekonomik Buhranı
34- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tiplerinden değildir?
Cevap: Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
35- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda sosyal politikaları ifade eder?
Cevap: İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması
36- Endüstri Devrimi sonrası 1880-1920 yılları arası dönem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Devletin sosyal sorunlara müdahale etmediği ve önlem almadığı bir dönemdir.
37- Türkiye’de yerel yönetimler hangi kademelerden oluşmaktadır?
Cevap: İl özel idaresi- belediyeler- köyler
38- “subsidiarite” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Yerellik ilkesi bağlamında hizmetin halka en yakın alt birim tarafından sunulmasını ifade etmektedir.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet ANASAYFA

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular
Facebook Sosyal Hizmetler grubu

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!