(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)

Din Kültürü Birinci Oturum

#1. Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun! Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilen mesajın konu – sundan farklıdır?

#2. “Allah’ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkânları sizin emrinize ver – diğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokmân suresi, 20. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi – ne değinilmemiştir ?

#3. Bilginin kaynağı hakkında “Sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır.” görüşünü benimseyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş, her yerde ve her zaman var – lığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

#5. Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne ara – sında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?

#6. Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşı – lıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kav – ram aşağıdakilerden hangisidir

#7. Allah’ın “bütün canlılara hayat ver – mesi” aşağıdaki isimlerinden han – gisi ile ilgilidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi farz-ı ayn ibadetlerden biridir

#9. Bir kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü kabul ederek bunu kalp ile tasdik, dil ile söylemesidir. Tanımı yapılan kavram aşağıdaki – lerden hangisidir?

#10. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” ifadesinin anlamı aşağı – dakilerden hangisidir?

#11. Tasavvufta aşağıdakilerden han – gisi yoluyla elde edilen bilgi “keşif” olarak adlandırılır?

#12. Aşağıdaki namazlardan hangisinin sünneti “gayri müekkede” dir?

#13. “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredil – mişti…” (Beyyine suresi, 5. ayet) Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın izin verdiği davranışlardandır?

#15. Kendisi sayesinde hak ile batıl bilinir. • Allah’ın yarattığı ruhani bir cevher – dir. • Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl, eksiklik gibi sıfatlarını bilmeye yara – yan melekedir. Farklı İslam âlimlerince tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#16. ‘‘Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah’a ortak koşanlar hoş – lanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hida – yetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe suresi, 32-33. ayetler) Bu ayetlerde aşağıdakilerden han – gisine değinilmemiştir?

#17. “Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

#18. Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne ara – sında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?

#19. Allah sizin suretlerinize ve malları – nıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu hadiste önemi vurgulanan kav – ram aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Dinî literatürde “Allah’ın varlığını reddeden, İslam dininin temel esas – larına inanmayan, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr eden kimse” aşağıda – ki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

#21. • Gerçek olan, deneyle varlığı kanıt – lanmış olandır. • Metafiziksel ve dinî her türlü açıkla – ma gerçeklikle uyuşmaz. • Duyusal alanın ötesinde bulunan bir dünyaya ait görüşler kabul edi – lemez. Bu görüşler aşağıdaki felsefi akım – lardan hangisine aitti?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

AÇIK LİSE
AÇIK LİSE ANASAYFA

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: