Açık LiseDin Kültürü

(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)

Din Kültürü Birinci Oturum

#1. “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredil – mişti…” (Beyyine suresi, 5. ayet) Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun! Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilen mesajın konu – sundan farklıdır?

#3. Bir kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü kabul ederek bunu kalp ile tasdik, dil ile söylemesidir. Tanımı yapılan kavram aşağıdaki – lerden hangisidir?

#4. Aşağıdaki namazlardan hangisinin sünneti “gayri müekkede” dir?

#5. Allah sizin suretlerinize ve malları – nıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu hadiste önemi vurgulanan kav – ram aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş, her yerde ve her zaman var – lığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi farz-ı ayn ibadetlerden biridir

#8. Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşı – lıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kav – ram aşağıdakilerden hangisidir

#9. Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne ara – sında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?

#10. Kendisi sayesinde hak ile batıl bilinir. • Allah’ın yarattığı ruhani bir cevher – dir. • Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl, eksiklik gibi sıfatlarını bilmeye yara – yan melekedir. Farklı İslam âlimlerince tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#11. “Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

#12. Tasavvufta aşağıdakilerden han – gisi yoluyla elde edilen bilgi “keşif” olarak adlandırılır?

#13. Dinî literatürde “Allah’ın varlığını reddeden, İslam dininin temel esas – larına inanmayan, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr eden kimse” aşağıda – ki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

#14. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” ifadesinin anlamı aşağı – dakilerden hangisidir?

#15. ‘‘Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah’a ortak koşanlar hoş – lanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hida – yetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe suresi, 32-33. ayetler) Bu ayetlerde aşağıdakilerden han – gisine değinilmemiştir?

#16. Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne ara – sında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?

#17. • Gerçek olan, deneyle varlığı kanıt – lanmış olandır. • Metafiziksel ve dinî her türlü açıkla – ma gerçeklikle uyuşmaz. • Duyusal alanın ötesinde bulunan bir dünyaya ait görüşler kabul edi – lemez. Bu görüşler aşağıdaki felsefi akım – lardan hangisine aitti?

#18. Bilginin kaynağı hakkında “Sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır.” görüşünü benimseyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın izin verdiği davranışlardandır?

#20. Allah’ın “bütün canlılara hayat ver – mesi” aşağıdaki isimlerinden han – gisi ile ilgilidir?

#21. “Allah’ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkânları sizin emrinize ver – diğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokmân suresi, 20. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi – ne değinilmemiştir ?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AÇIK LİSE
AÇIK LİSE ANASAYFA
error: Content is protected !!