auzefİngilizceYabancı Dİl

AUZEF – İngilizce-2/ Ünite-7 Testi

İngilizce-2 Ünite-7 Testi

ingilizce-2 Ünite-7

1. "dry, strong, polite" sıfatlarının anlamlarının doğru sırayla verildiği şık hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) kuru, güçlü, kibar

2. Driving slowly is………….driving fast.

Correct! Wrong!

Cevap: C) safer than

3. Summer is ………....winter. June, July and August are the hottest months in the year.

Correct! Wrong!

Cevap: D) hotter than

4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi olumlu-olumsuz anlam açısından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) rude

5. Donald is ……….Mark. He always gives presents to people.

Correct! Wrong!

Cevap: D) more generous than

6. "Margaret uzun boylu, zayıf ve güzeldir." Cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Margaretis tall, slim and beautiful.

7. Jenny studies hard while her sister, Angel plays games. Jenny is .................than her sister.

Correct! Wrong!

Cevap: B) more succesful

8. Aşağıdaki sıfatların anlamları ile eşleşmiş hali hangisidir? 1.far 2.empty 3.noisy a. gürültülü b. boş, tenha c. Uzak

Correct! Wrong!

Cevap: C) 1c 2b 3a

9-Aşağıdaki afişlere göre film türlerinin doğru sıralandığı cevap hangisidir?

english7-9
Correct! Wrong!

Cevap: B) romantic-sci-fi- musical

10-Aşağıdaki resimlerin sırasıyla karşılığı olan cevap hangisidir?

english7-10
Correct! Wrong!

Cevap: C) rock/folk

Alıştırmalar: Aşağıdaki sıfatları anlamları ileeşleştiriniz.
a.ıslak –
b.zeki –
c.gürültülü –
d.sıkıcı –
e.güçlü –
f.boş –
g.karanlık –
h.kuru
1- strong
2- empty
3- clever
4- noisy
5- dark
6- dry
7- boring
8- wet
Cevaplar: 1e 2f 3b 4c 5g 6h 7d 8a
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cümlelere gelebilecek olan sıfatlar hangileridir?
careful -careless-easy-boiling- expensive-talkative- poor- heavy
She’s always making mistakes. She is very………………..
Cevap: careless
It is very…………. I can’t carry!
Cevap: heavy
David likes talking. He is so…………………..
Cevap: talkative
It is……………..today. It is 39 centigrade.
Cevap: boiling
This exercise is very…………….You can do it.
Cevap: easy
She doesn’t have any money. She is very……………….
Cevap: poor
Be ………………..! The car is approaching!
Cevap: careful
This house is very……………………….. I can’t buy it.
Cevap: expensive
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Comparatives (İkilikıyaslama)
İki şeyi karşılaştırırken, sıfatın “comparative” (karşılaştırmalı) hali kullanılır. Bu, çoğu sıfata “daha” anlamı katan “–er” ekleyerek oluşturulur:
Small (küçük) — smaller (daha küçük)
Fast (hızlı) — faster (daha hızlı)
Cheap (ucuz) — cheaper (daha ucuz)
Tall (uzun) — taller (daha uzun)
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Ancak, bazı sıfatlara “–er” eklerken, dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıkar:
Sıfat, ünlü harf + ünsüz harf ile bitiyorsa, sondaki ünsüz harfi tekrarladıktan sonra “daha” anlamı katan “–er” eklenir:
big—bigger, hot—hotter
Sıfat “y” harfi ile bitiyorsa, “i” harfine dönüştürüldükten sonra “-er” eklenir:
busy—busier, happy—happier
Bazı iki ve ikiden fazla heceden oluşan sıfatların “comparative” hali için başına “daha” anlamı katan “more” eklenir:
Expensive (pahalı) — more expensive (daha pahalı)
Important (önemli) — more important (daha önemli)
Dangerous (tehlikeli) — more dangerous (daha tehlikeli)
Sıfatların “comparative” (karşılaştırmalı) haliyle birlikte “than” kullanılır. Türkçedeki manasıyla aynıdır (Ali’den, Ahmet’den):
This building is older than our house. (Bu bina evimizden daha eskidir.)
Istanbul is more crowded than Izmir. (Istanbul İzmir’den daha kalabalıktır.)
July is hotter than May. (Temmuz ayı mayıstan daha sıcaktır.)
Bazı sıfatların “comparative” hali ise tamamıyla farklıdır:
Good — better (daha iyi)
Bad — worse (daha kötü)
Far — farther/further (daha uza
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Alıştırmalar: Cümlelerdeki boşlukları sıfatların karşılaştırmalı haliyle doldurunuz.

1-The elephant is …………………………..the horse. (heavy)

Cevap: heavier than
2-The horse is ……………………………the elephant. (light)
Cevap: lighter than
3-Climbing is ………………………………………….swimming.(dangerous)
Cevap: more dangerous than
4-Swimming is ………………………………………….climbing. (safe)
Cevap: safer than
5-Jennifer is …………………………………………. James. (clever).
Cevap: more clever than
6-Thomas is………………………………………….David. (modern)
Cevap: more modern than
7-Somecarsare………………………………………….others. (expensive)
Cevap: more expensive than
8-Helen is …………………………….than John (intelligent).
Cevap: more intelligent
9-İstanbul is………………………………than Konya. (crowded).
Cevap: more crowded
10-Jason is ……………………………than his sister.(tall)
Cevap: taller
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Alıştırmalar:Cümlelerdeki boşlukları sıfatların karşılaştırmalı haliyle doldurunuz.
1-My father is ……………than my mother (old)
Cevap: older
2-French is ……………than English (difficult)
Cevap: more difficult
3-Tom lives in……………city than you live in. (crowded )
Cevap:more crowded
4-Thebook is ……………than the film. (bad)
Cevap: worse
5-Snakes are ……………than cats. (dangerous)
Cevap: more dangerous
6-Dolphins are ……………than sheep. (intelligent)
Cevap: more intelligent
7-Jason is ……………than his teacher. (fat)
Cevap: fatter
8-Cars are ……………than motor bikes (expensive)
Cevap: more expensive
9-Cakes are ……………than bread. (delicious)
Cevap: more delicious
10-Mary is ……………than Helen. (ugly)
Cevap: uglier
11-This man is ……………than your boss. (clever)
Cevap: more clever
12-Vegatables are ……………than pizzas (healthy).
Cevap: healthier
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
Superlatives (En Az 3’lü Kıyaslama)
“Tom David and Mary are good friends. Tom is taller than Mary. Mary is taller than David. Tom is more handsome than David. David is the shortest one of all. Also, David is the fattest person in the group. Mary is the most successful student of all. She always gets high grades.”
Aşağıdaki cümleleri inceleyelim;Tom is taller than Mary.
Tom is more handsome than David.
Bu cümlelere bakınca, cümlelerin “comparative” yani iki kişi arasında geçen bir kıyaslama olduğunu görebiliriz.David is the shortest one of all.
Mary is the most successful student of all.Ancak yukarıdaki cümlelere baktığımızda cümle başındaki öznenin cümle sonunda direkt bir muhatabı yoktur. David’i bir grup içinde kıyaslarken “en uzun olan kişi” anlamı ve “Mary en başarılı kişidir “anlamı “superlative” yapısıyla verilebilir.
Bu en üstün olanı ifade etmek için sıfatın “superlative” hali kullanılır. Bu, çoğu sıfata “en” anlamı katan”–est” eki ekleyerek oluşturulur:Small — the smallest (en küçük)
Fast — the fastest (en hızlı)
Cheap — the cheapest (en ucuz)
Tall — the tallest (en uzun)
Bazı sıfatlara “–est” eki eklerken, dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıkar:Sıfat ünlü harf + ünsüz harf ile bitiyorsa, sondaki ünsüz harfi tekrarladıktan sonra “en” anlamı katan “–est” eki eklenir:

big—biggest, hot—hottest

Sıfat “y” harfi ile bitiyorsa, “i” harfine dönüştürüldükten sonra “-est” eklenir:

busy—busiest, happy—happiest

Bazı iki ve ikiden fazla heceden oluşan sıfatların “superlative” hali için başına “en” anlamı katan “most” eki eklenir:Expensive — the most expensive (en pahalı)
Important — the most important (en önemli)
Dangerous — the most dangerous (en tehlikeli)
Bazı sıfatların “superlative” hali ise tamamıyla farklıdır:Good — the best (en iyi)
Bad — the worst (en kötü)
Far — the farthest/furthest (en uzak)
Sıfatların “superlative” hali “the” ile birlikte kullanılır:
İstanbul is the most crowded city in Turkey. (Istanbul Türkiye’deki en kalabalık şehirdir.)
Mount Ararat (Ağrı) is the highest mountain in Turkey.
Lake Van is the largest lake in Turkey.
Istanbul University is theoldest university in Turkey.
A headache is really bad but astomach-ache is the worst.
1. “dry, strong, polite” sıfatlarının anlamlarının doğru sırayla verildiği şık hangisidir?

A) sıcak, katı, kibar

B) kuru, soğuk, arkadaşça

C) kuru, güçlü, kibar

D) sıcak,güçsüz, kibar

Cevap: C) kuru, güçlü, kibar
2. Driving slowly is………….driving fast.

A) the safer

B) the safer than

C) safer than

D) the safest than

Cevap: C) safer than
3. Summer is ………….winter. June, July and August are the hottest months in the year.

A) the hotter than

B) the hottest

C) hotter

D) hotter than

Cevap: D) hotter than
4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi olumlu-olumsuz anlam açısından diğerlerinden farklıdır?

A) rude

B) hardworking

C) beautiful

D) happy

E) Friendly

Cevap: A) rude
5. Donald is ……….Mark. He always gives presents to people.

A) the generous than

B) generous than

C) the most generous

D) more generous than

Cevap: D) more generous than
6. “Margaret uzun boylu, zayıf ve güzeldir.” Cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Margaret is a short, blonde and nice.

B) Margaret is tall, fat and beautiful.

C) Margaretis tall, slim and beautiful.

D) Margaret is long, thin and ugly.

Cevap: C) Margaretis tall, slim and beautiful.
7. Jenny studies hard while her sister, Angel plays games. Jenny is ……………..than her sister.

A) harder than

B) more succesful

C) more hardworking than

D) lazier

Cevap: B) more succesful
8. Aşağıdaki sıfatların anlamları ile eşleşmiş hali hangisidir?
1.far 2.empty 3.noisy
a. gürültülü b. boş, tenha c. UzakA) 1b 2c 3aB) 1a 2b 3cC) 1c 2b 3a

D) 1c 2a 3b

E) 1a 2c 3b

Cevap: C) 1c 2b 3a
9.

english7-9

Yukarıdaki afişlere göre film türlerinin doğru sıralandığı cevap hangisidir?

A) drama-comedy-musical

B) romantic-sci-fi- musical

C) horror- fantastic-thriller

D) romantic comedy- western-action

E) action-sci-fi- fantastic

Cevap: B) romantic-sci-fi- musical
10.

english7-10

Yukarıdaki resimlerin sırasıyla karşılığı olan cevap hangisidir?

A) jazz/pop

B) folk/classical

C) rock/folk

D) blues/pop

E) rock/classical

Cevap: C) rock/folk

 

İngilizce-2 Ünite-7 Testi
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İngilizce-2 Ünite-7 Testi

AUZEF - İngilizce-2/ Ünite-3 Testi
İngilizce-2 ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!