AdaletauzefHukukun temel kavramları

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

1 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

2 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

3 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

4 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

5 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

6 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

7 ) 1. Sağ doğum 2. Tam Doğum 3. Reşit olmak 4. Ayırt etme gücü 5. Kısıtlı olmamak Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

Correct! Wrong!

Cevap : 1 ve 2

8 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler?

Correct! Wrong!

Cevap: B

9 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

10 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

11 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

12 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

13 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : A

16 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

17 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

18) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellikleri arasında gösterilmez?

Correct! Wrong!

Cevap : D

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

20 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

21 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

22 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B

23 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

24 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A

25 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

26 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B

27 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

1 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?

A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat

Cevap : D
2 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c ) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato

Cevap : E
3 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi

Cevap : C
4 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?

A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı
D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü

Cevap : C
5 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B ) Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık sigortası

Cevap : E
6 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A ) Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D ) İçtihatlar
E ) Doktrin

Cevap : B
7 )

1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4. Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak
Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

Cevap : 1 ve 2
8 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler?

A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D ) Bağışlama
E ) Vekâlet

Cevap: B
9 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?

A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E ) Vekalet

Cevap : B
10 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

A ) Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik .

Cevap : B
11 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka

Cevap : E
12 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

A ) Ayırt etme gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E ) Sağ doğmuş olmak

Cevap : D
13 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?

A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D ) Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması

Cevap : E
14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir?

a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d ) Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku

Cevap : A
15 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

A ) Telif hakkı
B ) Boşanma davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı

Cevap : A
16 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?

A ) Fikri hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı

Cevap : B
17 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?

A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı

Cevap : D
18) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellikleri arasında gösterilmez ?

a ) Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı – tali kaynak olması
e ) Yazılı olması

Cevap : D
19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

a ) Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c ) Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası

Cevap : B

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

20 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?

A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C ) Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları .

Cevap : C
21 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?

a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d ) Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler .

Cevap : B
22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?

a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik ,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet ,

Cevap : C
23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?

a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c ) Taşıt-alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal vergisi

Cevap : B
24 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

a ) Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e ) Uçaklar

Cevap : A
25 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

a ) Anonim şirket
b ) Limitet şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

Cevap : E
26 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir?

a ) Ticaret şirketleri
b ) Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti Hukuku

Cevap : B
27 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?

a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret Hukuku
e ) Aile Hukuku

Cevap : C
28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d ) Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

Cevap : D
29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur
Cevap : İl
30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Türk Ceza Kanunu
31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?
Cevap : Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,
32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?
Cevap : Sosyal devlet ilkesi
33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Genellik
34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
Cevap : Demokratik devlet ilkesi
35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Anayasa Hukuku
36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?
Cevap : İdare Hukuku

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?
Cevap : Kast
38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Eşitlik
39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?
Cevap : Vergide adalet
40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?
Cevap : iş kolu
41 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?
Cevap : Sosyal Devlet
42 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?
Cevap : Tipiklik
43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır?
Cevap : Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant …
44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?
Cevap : Müktesep .
45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?
Cevap : 5
46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap :
-Sosyal
-Özel sigorta
47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Devletler özel hukuku
48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?
Cevap : Miras

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

49 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?
Cevap : Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar vermesi
50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?
Cevap : Nama yazılı senetler
51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?
Cevap : Navlun
52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?
Cevap :
-Bankacılık
-sigortacılık
53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?
Cevap : Asli uyrukluk
54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının Türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?
Cevap : Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .
55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?
Cevap : Hisse senedi
56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?
Cevap : Sigorta poliçesi
57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?
Cevap : Müktesep uyrukluk .
58 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?
Cevap : Yargıtay
59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?
Cevap : Sigorta primi
60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?
Cevap : Uyrukluk
61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir?
Cevap : Vesayet
62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?
Cevap : 50 Milyar
53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?
Cevap : 5 Milyar
54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Özel haklar

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

55 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?
Cevap :  0- 11 yaş
56 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?
Cevap : Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?
Cevap : Danıştay
58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?
Cevap : Ceza Hukuku
59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?
Cevap : Özel ve adet hukuku
60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?
Cevap : Kanun Teklifi
61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
Cevap : 45
62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?
Cevap : Bakanlar kuruluna
63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
Cevap : Genel inanış
64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
Cevap : Danıştay
65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?
Cevap : Mevzuat
66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?
Cevap : Temel Haklar
67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
Cevap : 45
68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?
Cevap : Yardımcı
69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
Cevap : Danıştay
70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?
Cevap : Anayasa Mahkemesi
71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?
Cevap : Bilimsel görüş
72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması
73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?
Cevap : Bakanlar kurulu
74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
Cevap : Genel inanış
75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
Cevap : Danıştay

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .
77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?
Cevap : Danıştay
78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?
Cevap : Değiştirici yenilik doğuran haktır
79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?
Cevap : Ekonomik ve sosyal
80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?
Cevap : Ayni haklar
81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?
Cevap : Kamu hakkı
82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?
Cevap : Velayet hakkı
83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri mal varlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Kişilik hakları
84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?
Cevap : Alelade hak olması
85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?
Cevap : Oturma hakkı
86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?
Cevap : Kamu hakları
87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?
Cevap : Kamu hakkı
88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?
Cevap : Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .
89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?
Cevap : Telif hakkı
90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?
Cevap :
-Yenilik doğuran haklar
– Alalede haklar
91 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?
Cevap : Hareket

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

92 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?
Cevap : başbakan tarafından
93 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir ?
Cevap : TBMM nin
94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?
Cevap : Kişisel haklar
95 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?
Cevap : Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .
96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan
kaldırır ?
Cevap : Bozucu yenilik doğuran haklar
97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?
Cevap : Siyasi bir haktır ?
98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?
Cevap : İnançları
99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?
Cevap : Hukuki olay
100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?
Cevap : Aslen
101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?
Cevap : Kaybedilmiş para
102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?
Cevap : Zaruret hali
103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?
Cevap : İtiraz
104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?
Cevap : Hakların kazanılmasında .
105) Hukuk niçin gereklidir?
Cevap : Sosyal hayatı düzenlediği için
106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?
Cevap : işgal
107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?
Cevap : Talep hakkı .
108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?
Cevap : Hukuki fiil
109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?
Cevap : Sahiplenme

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?
Cevap : Zaruret hali
111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?
Cevap : Fava hakkı
112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?
Cevap : Hukuki fiille
113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?
Cevap : İyi niyet
114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?
Cevap : Velayetin kaldırılması .
115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Cevap : Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .
116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?
Cevap : Fiil ehliyeti.
117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?
Cevap : Taraf ehliyeti
118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?
Cevap : Tam ehliyetsizler
119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının  rızasıyla yapabilirler ?
Cevap : Kendilerine borç altına sokan muameleleri
120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
Cevap : Vücut bütünlüğü
121 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?
Cevap : Kimseye yalan söylememek
123 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?
Cevap : Hukuk kuralı
123 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Objektif ahlak kuralları

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?
17 – 17
125 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
Cevap : Hukuk kuralları
126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?
Cevap : Eşitlik
128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?
Cevap : Akıl hastasının kendisi
129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?
Cevap : 15
130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir?
Cevap : Kefalet
131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?
Cevap : 16
132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir?
Cevap : Asliye hukuk mahkemesi
133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?
Cevap : Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .
134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?
Cevap : Gaiplik
135 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?
Cevap : Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.
136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?
Cevap : 5 Yıl
137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?
Cevap : Ölüm karinesi
138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?
Cevap : Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .
139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?
Cevap : Ahlak kurallarının
140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Objektif ahlak kuralı
141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?
Cevap : Cebri icra
142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Cebri icra
143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
Cevap : Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü
144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
Cevap : Demokratik devler ilkesi
145 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Objektif ahlak kuralı
146 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?
Cevap : Günahkâr sayma

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?
Cevap : Yazılı
148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?
Cevap : Bilimsel görüşler
149 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
Cevap : Sübjektif ahlak kuralları
150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?
Cevap : Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .
151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?
Cevap : Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi
152 ) Velayet hakkı nedir ?
Cevap : Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .
153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?
Cevap : Hakkın kazanılmasında
154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?
Cevap : Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .
155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?
Cevap : Sağ ve tam doğumla
156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?
Cevap : 1 yıl
157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?
Cevap : Kendilerini borç altına sokan muamelelerde
158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?
Cevap : Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,
159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?
Cevap : 18
160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?
Cevap : Bırakılmış mallar
161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?
Cevap : Ayni haklar
162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?
Cevap : Murisin ölümü ile
163 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?
Cevap : Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?
Cevap : İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır
165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?
Cevap : Kanunlar ihtilafı
166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?
Cevap : İstihkak Davası
167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?
Cevap : Manevi yaptırım
168 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
Cevap : Görgü kuralları
169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Bozucu yenilik doğuran haklar
170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?
Cevap : 15 yıl sonra

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

FACEBOOK ADALET GRUBU
adalet

 

DGS Puanını Hesapla

Auzef Adale 2020 çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!