AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

TESTE BAŞLA

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

1. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A) Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı,

B) Adın değiştirilmesi talebi,

C) Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı

D) Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı

E) Mülkiyet hakkı

Cevap : E) Mülkiyet hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

A) Vasiyetname

B) Bağışlama

C) Vakıf kurma

D) Mirasın reddi

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Bağışlama

3. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

A) Vakıf kurmak

B) Vasiyetname

C) Taşıma sözleşmesi

D) Taahhütname

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Vasiyetname

4. Davada ispat yükü, kural olarak, kime aittir?

A) Davalıya

B) Davacıya

C) Tanığa

D) Yargıca

E) Bilirkişiye

Cevap : B) Davacıya

5. Yasa/kanun koruyucusu dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

A) Yargıç

B) Savcı

C) Tanık

D) Polis

E) Jandarma

Cevap : B) Savcı

6. Hukuku kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde ilk olarak ikiye ayıran hukukçular hangileridir?

A) İslam hukukçuları

B) Mısır hukukçuları

C) Germen hukukçuları

D) Anglosakson hukukçuları

E) Roma hukukçuları

Cevap : E) Roma hukukçuları

7. “Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” ilkesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1982

B) 1961

C) 1921

D) 1924

E) 1876

Cevap : A) 1982

8. Bakanları atama ve görevden alma yetkisi kime aittir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Anayasa Mahkemesi Başkanı

D) HSK Başkanı

E) Danıştay Başkanı

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

9. Vergi yükümlülerinin, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde dava açma hakları vardır?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

E) 60

Cevap : D)

10. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi yazılı olmaktan çok örf ve âdet ve gelenek hukukuna dayanmaktadır?

A) Vergi hukuku

B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

C) Ticaret hukuku

D) Borçlar hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

11. Özel hukukun en geniş dalı hangisidir?

A) Borçlar hukuku

B) Ticaret hukuku

C) İcra ve iflas hukuku

D) Medeni hukuk

E) Milletlerarası özel hukuk

Cevap : D) Medeni hukuk

12. Tenkis nedir?

A) Miras

B) Mal

C) Eşya

D) İndirim

E) Tazminat

Cevap : D) İndirim

13. İki taraf arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuksal bağa ne denir?

A) İcap

B) Kabul

C) Muvazaa

D) Borç ilişkisi

E) İrade bozukluğu

Cevap : D) Borç ilişkisi

14. Aşağıdaki şirketlerde hangisi tek kişi tarafından kurulabilir?

A) Adi şirket

B) Anonim şirket

C) Kollektif şirket

D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir

E) Adi komandit şirket

Cevap : B) Anonim şirket

15. Gemisini deniz ticaretinde kullanan kişiye ne ad verilir?

A) Tacir

B) Esnaf

C) İşletmeci

D) Donatan

E) Acente

Cevap : D) Donatan

16. Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türk yargı sisteminde yer alan yargı çeşitlerinden biri değildir?

A) Anayasa yargısı

B) Adli yargı

C) İdari yargı

D) İnsan hakları yargısı

E) Uyuşmazlık Mahkemesi (yargısı)

Cevap : D) İnsan hakları yargısı

17. Anayasa Mahkemesinde yasalara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kaç gündür?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 60

Cevap : A) 10

18. Yüksek Seçim Kurulu kaç asil üyeden oluşur?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 9

E) 11

Cevap : C) 7

19. Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, özel mahkeme sıfatıyla, o yerdeki hangi mahkeme tarafından bakılır?

A) Sulh hukuk

B) Asliye hukuk

C) Asliye ticaret

D) İş mahkemesi

E) Bölge adliye mahkemesi

Cevap : B) Asliye hukuk

20. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla veya kurul olarak verdikleri tüm kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 60

Cevap : C) 30

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!