AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

TESTE BAŞLA

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

1. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Hukuki işlem

C) İdari işlem

D) Sözleşme

E) Tek taraflı işlem

Cevap : A) Hukuki olay

2. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A) Akit

B) Âkit

C) İcap

D) Kabul

E) İrade

Cevap : A) Akit

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

A) Satım sözleşmesi

B) Ödünç sözleşmesi

C) Evlenme sözleşmesi

D) Vasiyetname

E) Bağışlama

Cevap : D) Vasiyetname

4. Bir kimsenin, kendisinin veya üçüncü bir şahsın malvarlığına veya şahsına yönelmiş ve fiilen devam etmekte bulunan haksız bir saldırıyı defetmek zorunluluğu içinde yapmış olduğu savunmaya ne ad verilir?

A) Iztırar hali

B) Kısas

C) Haksız savunma

D) Meşru müdafaa

E) Fidye

Cevap : D) Meşru müdafaa

5. Hangi davada yargıç vicdani kanaatine göre karar verir?

A) İnşai

B) Tespit

C) Ceza

D) Topluluk

E) Alacak

Cevap : C) Ceza

6. Osmanlı-Türk tarihindeki ilk yazılı anayasa hangisidir?

A) Kanun-i Esasi

B) 1921 Anayasası

C) Fatih Kanunnamesi

D) 1921 Anayasası

E) 1924 Anayasası

Cevap : A) Kanun-i Esasi

7. “Milli egemenlik” ilkesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876

B) 1924

C) 1921

D) 1961

E) 1982

Cevap : C) 1921

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı denetimi dışındaki işlemlerdendir?

A) Rektörlerin işlemleri

B) Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler

C) Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri

D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri

E) Bakanların işlemleri

Cevap : D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri

9. Vergi yükümlüleri, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde uzlaşma isteyebilirler?

A) 60

B) 45

C) 30

D) 25

E) 20

Cevap : C) 30

10. Ambargo, aşağıdaki hukuk dallarından hangisine özgü bir yaptırımdır?

A) Vergi hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

11. Aralarındaki borç ilişkisinden dolayı alacaklının borçludan isteyebilme hakkına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimine ne ad verilir?

A) İcap/öneri

B) Kabul

C) Edim

D) Haksız fiil

E) Rekabet yasağı

Cevap : C) Edim

12. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan biri değildir?

A) İntifa hakkı

B) İrtifak hakkı

C) Gayrimenkul mükellefiyeti

D) Rehin hakkı

E) Mutlak hak

Cevap : E) Mutlak hak

13. Vedia sözcüğünün anlamı nedir?

A) Emanet

B) Kabul

C) Borç

D) Güvence

E) Tereke

Cevap : A) Emanet

14. Kooperatifler en az kaç kişi tarafından kurulabilir?

A) 3

B) 2

C) 5

D) 7

E) 9

Cevap : D) 7

15. Aşağıdakilerden hangisi bir kambiyo senedidir?

A) Bono

B) Sigorta poliçesi

C) Hediye çeki

D) Tahvil

E) İpotekli borç senedi

Cevap : A) Bono

16. Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876

B) 1921

C) 1924

D) 1961

E) 1982

Cevap : D) 1961

17. Siyasal partilerin kapatılması konusunda dava açma yetkisi kime aittir?

A) Yargıtay Başsavcısı

B) Cumhurbaşkanı

C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

D) Yargıtay Başkanı

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap : A) Yargıtay Başsavcısı

18. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı nereye başvurulabilir?

A) Anayasa Mahkemesine

B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine

D) Türkiye Büyük Millet Meclisine

E) Kamu Denetçiliği Kurumuna

Cevap : B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

19. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

A) Çocuk mahkemeleri

B) Çocuk ağır ceza mahkemesi

C) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

D) Ağır ceza mahkemesi

E) İcra ceza mahkemesi

Cevap : D) Ağır ceza mahkemesi

20. Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?

A) 10

B) 8

C) 9

D) 7

E) 6

Cevap : C) 9

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Content is protected !!