AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

TESTE BAŞLA

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

1. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

A) Suç

B) Objektif/nesnel sorumluluk

C) Sübjektif/öznel sorumluluk

D) İdari sorumluluk

E) Hata

Cevap : B) Objektif/nesnel sorumluluk

2. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

A) Satım sözleşmesi

B) Bağışlama sözleşmesi

C) Eser sözleşmesi

D) Vekâlet sözleşmesi

E) Taşıma sözleşmesi

Cevap : B) Bağışlama sözleşmesi

3. Kişinin bizzat kendi gücüyle hakkını almaya kalkmasına ne ad verilir?

A) İhkak-ı hak

B) Öç alma

C) Kısas

D) Meşru müdafaa

E) Zorda kalma

Cevap : A) İhkak-ı hak

4. Boşanma davası, aşağıdaki dava türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A) Tespit

B) Eda

C) Alacak

D) İnşai

E) Belirsiz alacak

Cevap : D) İnşai

5. Aşağıdakilerden hangisi “zilyet” sözcüğünün karşılığıdır?

A) Malik

B) Sahip

C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi

D) Borçlu

E) Alacaklı

Cevap : C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi

6. 1921 Anayasasını hangi meclis yapmıştır?

A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi

B) Heyet-i Ayan

C) Heyet-i Mebusan

D) Meclisi Umumi

E) Danışma Meclisi

Cevap : A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi

7. Laiklik ilkesi anayasa hangi tarihte girmiştir?

A) 1923

B) 1924

C) 1937

D) 1938

E) 1961

Cevap : C) 1937

8. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme süreçlerinden biri değildir?

A) Tarh

B) Tahakkuk

C) Tahsil

D) Tebliğ

E) Tenkis

Cevap : E) Tenkis

9. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaz?

A) Ödeme

B) Takas

C) Zamanaşımı

D) Terkin

E) Beyan

Cevap : E) Beyan

10. Uluslararası alanda en güçlü ve etkili örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Konseyi

B) NATO

C) Birleşmiş Milletler

D) Avrupa Birliği

E) OECD

Cevap : C) Birleşmiş Milletler

11. Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimseye ne ad verilir?

A) Malik

B) Veli

C) Vasi

D) Zilyet

E) Tacir

Cevap : D) Zilyet

12. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz edime bir örnektir?

A) Bir eşyanın teslimi

B) Bir hizmetin görülmesi

C) Rekabet yasağı

D) Alıcının bedeli ödemesi

E) Satıcının malı teslim etmesi

Cevap : C) Rekabet yasağı

13. Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) Esnaf

B) Tacir

C) Acente

D) Tacir yardımcısı

E) Tellal

Cevap : B) Tacir

14. Ödeme aracı olarak bilinen kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bono

B) Poliçe

C) Çek

D) Tahvil

E) İpotekli borç senedi

Cevap : C) Çek

15. Aşağıdakilerden hangisi armatörün eş anlamlısı olarak kullanılabilir?

A) İşadamı

B) Tacir

C) Esnaf

D) Donatan

E) Tüketici

Cevap : D) Donatan

16. Anayasa Mahkemesinde iptal dava açmak için ez az kaç milletvekilinin imzasına gerek vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az dörtte biri

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en yarısı

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı

Cevap : A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

17. Sayıştay hangi organ/kişi adına görev yapar?

A) Cumhurbaşkanı

B) Kamu Denetçiliği Kurumu

C) Hazine ve Maliye Bakanı

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

E) Türk Milleti

Cevap : D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

18. Aşağıdaki yargı yollarından hangisi olağan ve genel yargı yoludur?

A) Anayasa yargısı

B) İdari yargı

C) Uyuşmazlık yargısı

D) Adli yargı

E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : D) Adli yargı

19. Yargıtay’da kaç tane hukuk dairesi bulunmaktadır?

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

Cevap : C) 12

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu kent, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris

B) Berlin

C) Viyana

D) Strazburg

E) Roma
h4>Cevap : D) Strazburg

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!