AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

TESTE BAŞLA

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

1. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

A) Birinin otomobiline zarar vermek

B) Birine hakaret etmek

C) Birini yaralamak

D) Borcunu zamanında ödememek

E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

Cevap : E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

2. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

B) Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması

C) Bir kişinin bankadan kredi alması

D) Bir kişinin bir otomobil alması

E) Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması

Cevap : A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

3. İtiraz kim veya kimler tarafından ileri sürülebilir?

A Yalnızca davacı

B) Yalnızca davalı

C) Yalnızca yargıç

D) Yalnızca tanık

E) Herkes

Cevap : E) Herkes

4. Dernekler ve diğer tüzel kişiler (sendikalar), statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin çıkarlarını korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti, hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlâl edilmesinin önlenmesi için açabilecekleri davalara ne ad verilir?

A) Eda

B) Tespit

C) Topluluk

D) Ceza

E) İnşai

Cevap : C) Topluluk

5. Bir hakkın kötüye kullanılması durumunda zarar gören kişi aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?

A) Hakkın kötüye kullanılmasını durdurma.

B) Hakkın kötüye kullanılmasını önleme.

C) Hakkın kötüye kullanılmasından doğan zararın giderilmesi için tazminat davası.

D) Tespit davası.

E) Ceza davası.

Cevap : E)Ceza davası.

6. “İnsan haklarına saygılı devlet” ifadesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1921

B) 1924

C) 1961

D) 1982

E) 1876

Cevap : D) 1982

7. Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?

A) TBMM

B) Genel Kurmay Başkanlığı

C) Danıştay

D) Sayıştay

E) Milli Güvenlik Kurulu

Cevap : A) TBMM

8. Vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

A Tahsil

B) Tahakkuk

C) Tebliğ

D) Tarh

E) Tenkis

Cevap : D) Tarh

9. Vergi yükümlüsü işe başladığını kaç gün içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır?

A) Bir ay

B) On beş gün

C) Yirmi gün

D) On gün

E) Yedi gün

Cevap : D) On gün

10. Aşağıdaki belgelerinden hangisi en temel insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir?

A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi

B) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

C) Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

D) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

E) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi/Şartı

Cevap : A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi

11. Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın sonuçlarıyla ilgili değildir?

A) Malların tasfiyesi

B) Çocukların velayeti

C) Kadının belli bir süre evlenememesi

D) Nafaka bağlanması

E) Çocukların soyadı

Cevap : E) Çocukların soyadı

12. Sözleşme yapmak amacıyla zaman itibariyle önce açıklanan iradeye ne ad verilir?

A) İcap/öneri

B) Kabul

C) İcazet

D) İntifa

E) İrtifak

Cevap : A) İcap/öneri

13. İki veya daha fazla kişinin iktisadi bir amaca ulaşmak için emek ve sermayelerini bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluğa ne adı verilir?

A) Şirket

B) Dernek

C) Kooperatif

D) Vakıf

E) İşletme

Cevap : A) Şirket

14. Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası özel hukukun dallarından biri değildir?

A) Yabancılar hukuku

B) Vatandaşlık hukuku

C) Kanunlar ihtilafı

D) Milletlerarası usul hukuku

E) Uluslararası tahkim

Cevap : E) Uluslararası tahkim

15. İcra ve iflas hukuku esas itibariyle hangi hukuku tamamlayan bir hukuk dalıdır?

A) Borçlar hukuku

B) Medeni hukuk

C) Medeni usul hukuku

D) Şirketler hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : C) Medeni usul hukuku

16. İptal davası, iptali istenen hukuk kuralının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde açılmalıdır?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

Cevap : E) 60

17. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim/hangi organ tarafından seçilir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

C) TBMM

D) Yargıtay

E) Danıştay

Cevap : B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

18. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi gerektiğinde kurul halında çalışır?

A) Tüketici mahkemesi

B) Aile mahkemesi

C) Sulh hukuk mahkemesi

D) Asliye hukuk mahkemesi

E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : E) Asliye ticaret mahkemesi

19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst danışma organıdır?

A) Milli Güvenlik Kurulu

B) Danıştay

C) Sayıştay

D) Kamu Denetçiliği Kurumu

E) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap : B) Danıştay

20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resmi dillerinden biridir?

A) Almanca

B) Fransızca

C) Rusça

D) Türkçe

E) İspanyolca

Cevap : B) Fransızca

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet
error: Content is protected !!