auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

1- Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ana başlık olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sosyal – Ekonomik – Fiziki kalkınma sorumluluğu
B) Ekonomik – Sosyal – Finansal kalkınma sorumluluğu
C) Çevresel – Finansal Ulusal kalkınma sorumluluğu
D) Sosyal – Çevresel – Ulusal kalkınma sorumluluğu
E) Finansal – Ekonomik – Sosyal kalkınma sorumluluğu

Cevap : A) Sosyal – Ekonomik – Fiziki kalkınma sorumluluğu

2- 1946-1980 dönemi yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1961 Anayasası yönetim sistemini merkezi ve yerel yönetim olarak ikiye ayırmış ve yerel yönetimleri daha özerk ve daha güçlü hale getirecek anayasal bir çerçeve belirlemiştir.
B) 1961 anayasası yerel yönetimlerin özerkliğini düzenlemiştir.
C) Hızlı bir nüfus artışı ve göç hareketleri yaşanmıştır.
D) 1960-1980 döneminde Türk belediyecilik hareketinde demokratikleşmeye ve özerkleşmeye yönelik eğilimler de ortaya çıkmaya başlamıştır.
E) Belediyelerin merkezi hükümete karşı görev alanını genişlettiği tek sosyal görev, konut alanındaki toplu konut girişimleri olmuştur.

Cevap : B) 1961 anayasası yerel yönetimlerin özerkliğini düzenlemiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların olumlu etkilerindendir?

A) Ayrı ayrı kurumlardan sosyal yardım alabilmeleri
B) Bireylere çalışma ihtiyacı duymadan gelir elde etme imkanı vermesi
C) Bireylerin yardım almak için muhtaçlık durumunu belgelemeleri ve ilgili makamdan onay alarak kayıt ettirmeleri
D) Sosyal güvenlik sistemindeki boşlukları tamamlayıcı olması
E) Bireylerin sosyal yardım tüketiciliğine sevk etmesi

Cevap : D) Sosyal güvenlik sistemindeki boşlukları tamamlayıcı olması

4- Neo liberal politikaların yerel yönetimler üzerindeki etkisini aşağıdaki ifadelerden hangisi özetlemektedir?

A) Kamu hizmetlerinin üretimi ve sunumu tümüyle özelleştirilmiştir.
B) Kamusal hizmetlere yönelik harcamalar artmıştır.
C) Serbest piyasa koşulları ve aktörleri göz ardı edilmektedir.
D) Yerel yönetimler düzeyinde bazı hizmetlerin merkezileştirilmesi, bazılarının ise sorumluluğunun yerel yönetimlerde kalmakla birlikte piyasa koşulları çerçevesinde sağlanması söz konusu olmuştur.
E) Hizmetlerin sunumu yerelden merkeze kaymıştır.

Cevap : D) Yerel yönetimler düzeyinde bazı hizmetlerin merkezileştirilmesi, bazılarının ise sorumluluğunun yerel yönetimlerde kalmakla birlikte piyasa koşulları çerçevesinde sağlanması söz konusu olmuştur.

5- Kamu hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp hizmetlerin sağlanması ve
denetlenmesi görevi öne çıkarılmıştır.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Subsidiarite
B) Merkezileşme
C) Yerinden yönetim
D) Yetkili otorite rolü
E) Yerellik

Cevap : D) Yetkili otorite rolü

6- Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların sağlanmasına katıldığı ve daha büyük rol üstlendiği karma refah
ekonomisine geçilmesi durumunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki ifade edilen kavram hangisidir?A) Sosyal refah
B) Sosyal diyalog
C) Subsidiarite
D) Yerellik
E) Refah çoğulculuğu

Cevap : E) Refah çoğulculuğu

7- Yerel yönetimlerin temel görevinin belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki
topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil
etmek ve korumak olarak nitelenmektedir.
Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekonomik gelişme modeli
B) Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
C) Refah devleti modeli
D) Sosyal model
E) Himaye edici model

Cevap : E) Himaye edici model

8- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin işlevlerinden değildir?

A) Gelir dağılımı
B) Desentralizasyon
C) Kaynak dağılımı
D) Kamu hizmeti
E) Ekonomik istikrar

Cevap : B) Desentralizasyon

9- Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?

A) Kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda hizmet satın alma yönetiminin tercih edilmesi
B) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim
C) Rekabete açık bir yönetim yapısının oluşturulması ve sürdürülebilir bir finans sistemini kurulması
D) Özel sektör yönetim tekniklerinden mümkün olduğunca faydalanılması
E) Merkezi yönetimin bölgesel ve yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarması

Cevap : B) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim

10- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özellikleri arasında değildir?

A) Vergileme yetkisi de dahil olmak üzere mali anlamda belirli bir düzeyde otonomiye sahip olması.
B) Kamu aygıtının bir parçası olarak kamu hizmetleri sunması.
C) Görevleri yasalarla belirlenen kamu tüzel kişi olması.
D) Devlet içinde sınırları belirli bir alanda faaliyet göstermesi.
E) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması.

Cevap : E) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

11- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Göç
B) Nüfus artışı
C) Seçimler
D) Ekonomik istikrar
E) Kentleşme

Cevap : C) Seçimler

12- Desentralizasyon kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Hizmetlerin alt kademe yönetim birimlerine devredilmesi
B) Ortaklaşa yönetim
C) Merkezileşme
D) Hizmetlerin merkezi idare tarafından sunulması
E) Sivilleşme

Cevap : A) Hizmetlerin alt kademe yönetim birimlerine devredilmesi

13- Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Anayasa ve yasalarda görev ve yetki verilmeyen alanlarda yerel halkın ihtiyaçları kapsamında faaliyette bulunabilir

14- Kamu hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp hizmetlerin sağlanması ve
denetlenmesi görevi öne çıkarılmıştır.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Yerellik
B) Yerinden yönetim
C) Subsidiarite
D) Yetkili otorite rolü
E) Yerellik

Cevap : D) Yetkili otorite rolü

15- Ülkemizde belediyelerin sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Sadece yoksul ve muhtaçlara hizmet verilmektedir.

16- – Bu dönemde ülke nüfusu hızla artmaya başlamış, hızlı göç ve plansız bir kentleşme süreci yaşanmaya başlamış,
belediye sayısı yaklaşık 3 kat, belediye sınırları içinde yaşayanların sayısı yaklaşık 5 kat artmıştır
– Yeterli kaynak ve personel olmayışı hizmetlerin merkezileşmesine sebep olmuştur.
– iller Bankası oluşturulmuş, Belediye gelirleri kanunu çıkarılmıştır.
– Anayasal düzenlemeler yapılmıştır.
Yukarıda bilgileri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1946 -1980 dönemi

17- 1970’li yıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Neoliberal politikalar devletin aktör rolünü güçlendirmiştir.

18- Avrupa kentsel şartı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bu belgeyi yerel yönetimler değil, hükümetler imzalamaktadır.

19- Aşağıdakilerden hangi yerel yönetimlerin özellikleri arasında değildir?

Cevap : Yöneticilerin merkezi idare tarafından atanması

20- Aşağıdakilerden hangisi aile tarafından sağlanan hizmetlerin özelliklerinden değildir?

Cevap : Bürokratik olması

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

21- Aşağıdakilerden hangisi aile tarafından sağlanan hizmetlerin nitelikleri arasında sayılamaz?

Cevap : Bürokratik

22- Hangi özellikteki yerel yönetim birimleri kadın sığınma evi açmak durumundadır?

Cevap : Nüfusu elli binden fazla belediyeler

23- Geleneksel değerlere sahip toplum yapısı ile sosyal harcamalar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap : Geleneksel değerlere sahip toplum yapısında sosyal harcamalar düşüktür

24- Ülkemizde sosyal belediyecilik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sosyal belediyecilik bir yasal düzenlemeye dayanmakla birlikte belediye gelirlerinin arttırılması ile
gerçekleşmiştir.

25- Köy kanunu yayım yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1924 yılı 442 sayılı kanun

26- Toplumda kendi elinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe
düşen kişilere, ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınarak insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir
hayat sürdürebilmeleri için sağlanan hizmetlerdir. Yukarıdaki ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal hizmet

27- Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin sosyal hizmetlerinin kapsamını ifade etmektedir?

Cevap : Toplumun tüm bireylerini kapsamaktadır.

28- 442 sayılı köy kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Köylerin temel geliri ‘SALMA’ olarak düzenlenmiştir.

29- 5393 sayılı yasaya göre belediyeler hangi şartla kadın sığınma evi hizmeti sunmakla yükümlüdür?

Cevap : Nüfusu 50 bin ve üzeri olmak

30- Neo-liberalizm aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Cevap : Klasik liberal felsefesinin temel ilkelerini baz alarak 1980 sonrası ortaya çıkan, serbest piyasa koşullarında özel sektör merkezli bir ekonomik yapıyı öngören bir yaklaşımdır.

31- Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Anayasa ve yasalarda görev ve yetki verilmeyen alanlarda, yerel halkın ihtiyaçları kapsamında faaliyette bulun.

32- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin temel özellikleri arasında sayılamaz?

Cevap : Kar amacıyla yapılmakta ve kuruluşlara gelir sağlamaktadır.

33- Kadınların korunması amacıyla nüfusu 50 binden fazla olan belediyeler tarafından açılan hizmet merkezleri’
yukarıda ifade edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kadın sığınma merkezi

34- Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından yaygın olarak üretilen sağlık hizmetidir?

Cevap : Poliklinik-sağlık ocağı

35- Belediyeler sosyal hizmetlerini hangi ölçekte planlamaktadır?

Cevap : Tüm toplumu kapsayacak biçimde planlamakta

36- Aşağıdaki hizmetlerden hangisi genel hizmetler arasında sayılamaz?

Cevap : Muhtaç ve yoksullara yönelik hizmetler

37- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik hizmetlerin yaygınlık düzeyinin genişliğini ifade eder?

Cevap : Evde bakım

38- Aşağıdaki hizmetlerden çocuklara yönelik genel hizmetler arasında sayılamaz?

Cevap : Çocuk bakım evi

39- Aşağıdakilerden hangisi krizin etkileri arasında sayılamaz?

Cevap : Sosyal güvenlik kapsamını artırması

40- Hangisi iktisadi krizin etkileri arasında sayılmaz?

Cevap : Kamu harcamalarının azalması

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

41- Katılımcılık, konsensüs odaklılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, duyarlılık, etkinlik ve verimlilik, eşitlik ve hukuka
uygunluktur.
Yukarıda özellikler tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yönetişim

42- 1980’li yıllarından sonra Kamu işletmeciliğinde yapılan değişim aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Bürokrasi ve kırtasiyecilik artmıştır.

43- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına duyulan ihtiyacın sebeplerinden birisi olarak
sayılamaz?

Cevap : Merkezi idarenin güçlendirmek istenmesi

44- Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel
olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi konularına ağırlık vermektedir.
Yukarıda ifade edilen, kentli haklarına yer veren uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Avrupa Kentsel Şartı

45- Daha çok kentsel hizmetlerin sağlanmasına odaklanmıştır. Özellikle, sosyal ve kültürel nitelikteki belediye
hizmetlerine bu ülkelerde sınırlı düzeyde yönetilmektedir.
Yukarıda bahsedilen özellik aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : Gelişmekte ülkeler

46- Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetim hizmetleri arasında yer almaz?

Cevap : Hastane yapımı, sağlık ve sosyal hizmet sorunu

47- Yerel yönetimlerin ekonomik istikrar sağlayıcı işlevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Birincil sorumluluk merkezi yönetimden ziyade yerel yönetimlere aittir

48- Sosyal politikaların hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : İşverenler

49- Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke yerel yönetimlerinin genel özellikleri arasında sayılamaz?

Cevap : Sağlık ve sosyal hizmetler çok nadir görülmektedir

50- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme, rekabet ve neo-liberal politikaların etkilerinden değildir?

Cevap : Gelir dağılımında denge sağlanması

51- Aşağıdaki maddelerden hangisi Avrupa Kentsel Şartı’nın “katılım, kent yönetimi ve kentsel planlama başlıklı 12
ilkeler arasında değildir?

Cevap : Yerel yönetim organları merkezi idare tarafından belirlenmeli ve atanmalıdır.

52- 19.yy Sosyal Politikalarının kapsamı ve temel alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sosyal refahı hedefleyen, geliri yeniden dağıtıcı bir işleve sahiptir

53- Yerel yönetimlerin fonksiyonları arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile kişisel refah
hizmetleri önemli bir yere sahiptir. Bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetleri karşılanmasında
en uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar tarafından yasaklanmamış her
alanda faaliyette bulunabilmektedirler.
Yukarıda ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

Cevap : Gelişmiş ülkeler

54- Bu modelde yerel yönetimlere merkezi idare tarafından nezaret edilmektedir. Yerel yönetimlerin rolü, merkezi
idarece belirlenen politikaların uygulanması olup bu politikaların icrasında oldukça sınırlı bir takdir yetkisine
sahiptir.
Yukarıda ifade edilen merkezi idare-yerel yönetim ilişkisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Temsilci vekil modeli

55- ‘Subsidiarite’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Yerellik ilkesi bağlamında hizmetin halka en yakın alt birim tarafından sunulmasını ifade etmektedir.

56- Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal politikaların etkisi olarak görülemez?

Cevap : Sosyal hizmetlerin yaygınlaşması ve genişlemesi

57- Aşağıdakilerden hangisi karları daralan işverenlerin 1973 krizinden sonraki reflekslerindendir?

Cevap : Üretim ve yönetim tekniklerini değiştirme

58- 1946-1980 dönemi yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 1960-80 döneminde ise Türk belediyecilik hareketinde demokratikleşmeye ve özerkleşmeye yönelik eğilimler de ortaya çıkmaya başlamıştır

59- Doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle kişinin bedensel, zihinsel ruhsal,
duygusal ve sosyal fonksiyonlarında belli bir sürekli azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya
bozukluğu sonucu normal yaşam gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak
tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Engellilik

60- 1923-1945 yıllarında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Osmanlı devleti döneminden devralınan yönetim mirasının niteliği belirleyici olmuştur

61- Kırdan kente yeni göç edenlerin kentsel mesleklere yöneltilmeleri, eğitilmeleri, iş edindirilmeleri, kentle
bütünleştirilebilmeleri ve dolayısıyla kent kültürünü benimseyerek kentleşebilmeleri, kısaca kentsel yaşama
uyumda karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesine yönelik girişimler…………
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Halk, yetişkin eğitimi

62- Asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü oluğu kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış
bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek
amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız destekler olarak ifade
edilebilir.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal yardım

63- Bu yaklaşım temelde yönetim alanın iki ayrı bölüme ayrılması ve yerel yönetimlerine merkezi idarenin engel
olmasıdır. Merkezi yönetime, yerel yönetimlerin hâkimiyet alanına müdahale etmeksizin faaliyetlerini izleme rolü
verilmektedir. Yukarıda ifade edilen merkezi idare- yerel yönetim ilişkisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Otonom yerel yönetim modeli

64- Belediyelerin sağlık alanındaki faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yerel idarelerin hastane kurması kanunla yasaklanmıştır

65- 1923- 1945 yıllarında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Bu dönemde yeni bir belediye kanunu hazırlanamamıştır.

66- 1923-1945 yılları arasında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi
yanlıştır?

Cevap : Belediyelere mali özerklik geniş yetki ve görevler verilmiştir.

67- Neo liberal ile birlikte 1980 sonrası devletlerin genel sosyal politika yaklaşımı için hangileri söylenemez?

Cevap : Kamu harcamalarının arttırması

68- 1923- 1945 yıllarında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Bu dönemde yeni bir belediye kanunu hazırlanamamıştır

69- 1923-1945 yılları arasında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Belediyelere mali özerklik geniş yetki ve görevleri verilmiştir.

70- Ülkemizde sunulan sosyal hizmet türleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Göçmen evleri

71- Sosyal yardımların yardımlardan yararlanan kişilerde tembelliğe ve sosyal yardım bağımlılığına yol açtığı iddia
edilmektedir. Yukarıda ifade edilen iddianın literatürdeki karşılı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal yardım tüketiciliği

72- Gelişmiş ülkelerdeki yeni belediyecilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı

73- Gelişmiş batılı ülkelerde sosyal hizmet düzeyi yüksek devlet ve yerel yönetimleri tanımlamak için ifade edilen
“sosyal/ refah devlet ve yerel saya refah devlet” kavramlarının karşılığı olarak dilimizdeki yerini almıştır. Yukarıda
ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal Belediyecilik

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!