auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize Soruları

1 ) Bilimsel gerçekliğin , onu ortaya koyan kavramların geçerliliği ile sınırlı olduğunu, sınırlı olan bir durumun evrenselleştirilmesinin bilimi bir ideolojiye dönüştüren ismi hangisi?

Cevap : Hayek

2 ) Aşağıdaki hangi konu doğrudan sosyoloji biliminin konusuyken dolaylı olarak siyaset bilimi ile ilgilidir?

Cevap : Seçmen tercihi

3 ) Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin konularından biri değildir?

Cevap : Sanayi

4 ) Aristo’ya göre ‘nasıl yönetiyor?’ sorusuna karşılık gelen yönetimler hangi iki temel ayrıma göre sınıflandırılırlar?

Cevap : Herkesin Yararına , İktidar sahiplerinin yararına

5 ) İnsanlar arasındaki doğal eşitsizliği tanımadığı için, genel oy hakkına , toprak reformuna , kamulaştırmaya , hatta sağlık harcamalarına karşı çıkan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Spencer

6 ) Yöneticilerin, toplumun uyması için yasa yapan ancak idea bilgisine sahip oldukları için bu yasalara tabi olmayan üstün kişiler olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Platon

7 ) Sosyal hayat içinde oluşmuş gelenek, kurum ve kuralların geçirdiği değişimin anlaşılmasında aşağıdaki hangi bilim alanının katkısı en fazladır?

Cevap : Sosyoloji

8 ) İbnd Haldun, toplum fertleri arasındaki aidiyet bilincine ne ad vermektedir?

Cevap : Asabiyet

9 ) Aşağıdaki olgulardan hangisi tüm modernleşme teorisyenlerince , modernleşme sürecinin bir unsuru olarak değerlendirilmiştir?

Cevap : Kentleşme

10 ) Bir ilçe halkının bölgeden geçecek yol güzergahının kendi ilçelerinin yakınından geçmesi talebiyle Ulaştırma Bakanlığı’na dilekçe ile başvurması siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgilidir?

Cevap : Kaynakların bölüşümü ile ilgili talepte bulunmak

11 ) İnsanı mutluluğa götüren bilgiyi erdem olarak niteleyen ve toplumun erdemli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sokrates

12 ) Siyaseti, “ kamuyu ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, uygulatmak, başkalarının tercihlerinin gerçekleşmesini engellemek üzere çeşitli aktörlerin yürüttükleri bir mücadele” olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : V. Van Dyke

13 ) Aşağıdaki konulardan hangisi siyaset bilimi ve sosyolojinin doğrudan kesişme konularından biri değildir.?

Cevap : Ergen davranışı

14 ) Siyaseti ilgilendiren davranışın belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Toplumun geneline ilişkin kararları etkilemeye yönelik olması

15 ) Hukuk bilimi ile siyaset biliminin yöntem farklılığı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir.?

Cevap : Hukuk daha çok kuralın pozitif yönü ile ilgiliyken siyaset bilimi kuralın sosyal arka planı ve sonuçlar üzerinde yoğunlaşır.

16 ) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasını öneren bir sivil toplum kuruluşu siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgili bir davranış sergilemektedir?

Cevap : Grup çıkar amacıyla talepte bulunmak

17 ) Comte’a göre demokrasi, insanlığın gelişiminde belirleyici olan aşamalardan hangisine aitti?

Cevap : Metafizik dönem

18 ) Toplumun biyolojik organizmanın özel bir türü olduğu, bu nedenle canlı organizmalar ile toplumun karşılaştırılarak biyolojik yasalara benzer siyasi ilkelerin bulunabileceği ileri süren yaklaşım hangisidir?

Cevap : Sosyal Darwinizm

19 ) Siyaseti “ değerlerin otoriteye bağlı olarak dağıtılması süreci” olarak tanımlayan isim?

Cevap : David Easton

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

20 ) Marksist yaklaşım siyasal ilişkiyi belirleyen temel unsur olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sınıf çıkarı

21 ) Feminist teorinin siyaset olgusuna bakışı, hangi siyaset tanımlaması çerçevesinde değerlendirilebilir?

Cevap : Katılım olarak siyaset

22 ) Kenti en küçük tam –kamil toplum olarak tanımlayan ve ideal siyaset bu düşüncenin etrafında tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Faziletli şehir

23 ) Aşağıdaki olguların hangisi modernleşme teorisyenlerince modernleşme sürecinin bir unsuru olarak değerlendirilmez?

Cevap : Dine yönelme

24 ) Siyaset olgusunun tanımlanmasında farklı tanımların ortaya çıkmasında belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kavrama ilişkin tartışmaların tarihsel seyir içinde değişim geçirmesi

25 ) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasını öneren bir sivil toplum kuruluşu siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgili bir davranış sergilemektedir?

Cevap : Grup çıkar amacıyla talepte bulunmak

26 ) Deutsch modernleşme sürecinde hangi faktörü belirleyici bir unsur olarak ele almaktadır?

Cevap : Toplumsal hareketlilik

27 ) Aşağıda bahsedilen konulardan hangisi siyaset olgusunun karar boyutu ile ilgilidir?

Cevap : Şirketin ortaklık yapısındaki değişme ile ilgili yönetim kurulunda karar alınması

28 ) Marksit yaklaşıma göre insanların kullandıkları eşyaların karşılıklı olarak değiş tokuş edilmesinde belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisi?

Cevap : Eşyanın üretimi ya da elde edilmesinde verilen emeğin değeri

29 ) Aşağıdaki konulardan hangisi siyaset bilimi ile psikolojinin ortak ilgi alanı değildir?

Cevap : Siyasal değişim

30 ) Siyaset konusundaki ilk çalışmalar hangi disiplinin altında gelişme göstermiştir?

Cevap : Sosyoloji

31 ) Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Orta Çağ’ın Hıristiyan düşünürlerinden St.Augustin’e aittir?

Cevap : Eşitlik düzeni ancak gök devletinde sağlanabilir

32 ) Modernleşme teorisyenleri demokratikleşme sürecini aşağıdaki hangi olgu ile bağlantılı olarak açıklamaya çalışmaktadır?

Cevap : Ekonomik gelişme göstergeleri

33 ) Siyaset bilimini pozitif bir bilim alanı olarak gören yaklaşımların temel düşüncesi aşağıdaki hangi cümlede doğru şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : Sosyal olayların tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi kendine özgü yasaları bulunmaktadır.

34 ) İnsanlığın gelişiminde bilim adamlarının sosyal yasalara göre toplumu yönetmelerini en üst aşama olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Comte

35 ) Marksit değer teorisine göre bireyin emeği ücretle belirlenen bir olguyu ortaya çıkarır?

Cevap : Sömürü

36 ) Smeiser’e göre geçimlilik ve geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde modernleşmenin hangi yapısal değişimine karşılık gelmektedir?

Cevap : Tarımsal

37 ) Kaynakların dağıtımı ve uzlaşma sürecine ağırlık veren tanımlar siyasal hayatın….?

Cevap : Kaynakların kıt olması

38 ) Demokratik sistemin gerçekte farklı nüfuz yeteneklerine sahip gruplar arasındaki dengeler üzerine kurumsallaştığını ileri süren Robert Dahl, bu sistemi hangi kavramlar açıklamıştır?

Cevap : Poliarşi

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!