auzefLaborant ve veteriner sağlıkSürü Sağlığı Yönetimi

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Bütünleme

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Bütünleme

1- Topallık puanlamasında “Dururken düz olan sırt çizgisi yürürken hafifçe kamburlaşır. Yürüyüş hafif anormaldir” olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topal
B) Normal
C) Hafif topal
D) Piyeten
E) Şiddetli topal

Cevap : C) Hafif topal

2- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A) Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
B) Hayvan sağlığı ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak
C) İşletmelerin sermayesi olacak olan hayvan varlığını yetiştirmek
D) istihdam sağlanması
E) Hayvan verimlerinin ideal seviyelerde olması yoluyla işletmenin karlılığını arttırmak

Cevap : D) istihdam sağlanması

3-I. Sağım başlıklarının takılması
II. Memenin temiz bir bezle silinmesi
III. Teat deeping uygulanması
IV. Ön sağım yapılması
V. Sağım başlıklarının çıkarılması
Yukarıda yer alan maddeleri uygun şekilde sıralayınız.

A) V-IV-II-I-III
B) IV-II-V-I-III
C) I-III-V-II-IV
D) III-V-I-IV-II
E) II-IV-I-V-III

Cevap : E) II-IV-I-V-III

4- Yeni doğan döneminde karşılaşılabilecek buzağı ishallerine karşı uygulanabilecek en etkin mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gebeliğin son 60. ve 30. günlerinde ineği enerji oranı yüksek rasyonla beslemek
B) Buzağı doğduktan 2 hafta sonra septisemi aşısı yapmak
C) İneğe gebeliğin son 60. ve 30. günlerinde 4 hafta arayla iki kere ve doğumdan hemen sonra buzağıya septisemi aşısının yapılması
D) Süt yerine mamayla beslemek
E) Buzağı doğduktan sonra ilk üç gün buzağıyı pirinç lapası ile beslemek

Cevap : C) İneğe gebeliğin son 60. ve 30. günlerinde 4 hafta arayla iki kere ve doğumdan hemen sonra buzağıya septisemi aşısının yapılması

5- Besi sığırı işletmelerinde yeterli aydınlatmayı sağlayabilmek için çatının yüzde kaçı şeffaf kaplanmalıdır?

A) %10-15’i
B) %5-10’u
C) %30-35’i
D) %40-45’i
E) %20-25’i

Cevap : A) %10-15’i

6- Düve barınakları planlanırken kg başına belirlenmesi gereken minimum kapalı alan büyüklüğü ne olmalıdır?

A) 4,5 – 6 metrekare
B) 2 – 4 metrekare
C) 6 – 8 metrekare
D) 1,5 – 3 metrekare
E) 8 – 10 metrekare

Cevap : A) 4,5 – 6 metrekare

8- Düveler için önerilen ideal buzağılama yaşı kaç aylık olmalıdır?

A) 22-24 ay
B) 20-22 ay
C) 27-28 ay
D) 25-26 ay
E) 18-20 ay

Cevap : A) 22-24 ay

9- Sütten kesimden dokuzuncu aya kadar siyah alaca düvelerde günlük canlı ağırlık artışı kaç gram olmalıdır?

A) 700 gram
B) 500 gram
C) 400 gram
D) 300 gram
E) 600 gram

Cevap : A) 700 gram
NOT: Sütten kesimden dokuzuncu aya kadar rumen kapasitesi sınırlı olduğu için protein (%17) ve enerji içeriği yüksek bir rasyon sağlanmalıdır. Bu büyüme döneminde, siyah alaca düvelerde günlük canlı ağırlık artışı yağlanmayı engellemek için 700 gr civarında olmalıdır.

10-Doğumdan sonraki dönemde ineklerin vücut kondüsyon skorundaki kayıp en fazla ne kadar olmalıdır?

A) 0,5
B) 2
C) 1
D) 0,25
E) 1,5

Cevap : C) 1
NOT: Buzağılamadan sonraki 120 güne kadar VKS kaybı 0,5 le 1 birim arası normaldir. İnekler hiçbir zaman 1 puandan fazla VKS kaybetmemelidir.

11- Hastalık kontrol önlemlerine yatırım yapmanın maliyeti ne zaman sonlandırılmalıdır?

A) Süt verimi sürü ortalamasının üzerine çıktığında
B) Artan üretkenliğin faydasını (gelir) aştığında
C) Ölüm oranı istenilen seviyenin altına indiğinde
D) Doğum oranı istenilen seviyenin üzerine çıktığında
E) Sürüde yeni bir hastalık görülmediğinde

Cevap : B) Artan üretkenliğin faydasını (gelir) aştığında

12- Doğumdan sonra kaçıncı günde kolostrum, normal süte döner?

A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5

Cevap : E) 5
NOT: Doğumda başlayan kolostrum salgılanması işlem se 3 gün sonra ciddi azalarak 5. günde tamamen normal süte döner.

13- İdeal buzağılama aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15-17 ay
B) 10-12 ay
C) 12,0-13,5 ay
D) 8-10 ay
E) 13-15 ay

Cevap : C) 12,0-13,5 ay

14- Besi sığırlarının günlük tüketmesi gereken su miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20-50 litre
B) 45-100 litre
C) 19-76 litre
D) 10-20 litre
E) 30-90 litre

Cevap : C) 19-76 litre

15- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sürü yönetiminin anahtarıdır?

A) Yüksek süt verimi
B) Yüksek gebelik oranı
C) Yüksek ikizlik oranı
D) Kayıt tutma
E) Düşük ölüm oranı

Cevap : D) Kayıt tutma

16- Kolostrumun özellikle doğumdan sonraki ilk bir saat içinde içirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğum sonrasında buzağının aç kalmaması
B) Doğum sonrası buzağı vücudundaki ısı regüasyonunun bir an önce sağlanması
C) İneğin bir an önce süt üretimine başlamasının sağlanması
D) Doğum sonrası buzağının mekonyumu bir an önce atmasının sağlanması
E) Doğum sonrası ilk saatlerde buzağının barsaklarındaki immunoglobülin emiliminin maksimum seviyede olması

Cevap : E) Doğum sonrası ilk saatlerde buzağının barsaklarındaki immunoglobülin emiliminin maksimum seviyede olması

17- Topallık puanlamasında “Sırt çizisi dururken ve yürürken düzdür. Uzun adımlarla yürür” olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topal
B) Şiddetli topal
C) Hafif topal
D) Piyeten
E) Normal

Cevap : E) Normal

18- Sütten kesilen buzağıların alındığı grup bölmelerinde hayvan başına düşen alan minimum kaç metrekare olmalıdır?

A) 3
B) 1,5
C) 2
D) 3,5
E) 2,5

Cevap : E) 2,5

19- Buzağıların sütten kesilmesi için en az ne kadar yem tüketiyor olması gerekir?

A) 700 gr
B) 600 gr
C) 1100 gr
D) 500 gr
E) 800 gr

Cevap : E) 800 gr

20- İneklerde sütün miktarını ve kalitesini düşüren meme bezlerinde mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen hastalığa ne denmektedir?

A) Dermatit
B) Retensiyo sekundinarum
C) Laminitis
D) Mastitis
E) Metritis

Cevap : D) Mastitis

21- Buzağılamadan hemen önce düvelerin enerji oranı yüksek bir rasyonla beslenmesi neye sebep olur?

A) Yüksek süt verimi
B) Mastitis
C) Güç doğum
D) Ölü doğum
E) Düşük ağırlıklı buzağı doğumu

Cevap : C) Güç doğum

22- Aşağıdakilerden hangisi piyeten ile mücadelede yapılması gereken eylemlerden biri değildir?

A) Hayvanların ağıldan çıkış yolları üzerine ayak banyosu yapılarak, koyunların %3-5bakır sülfat içeren bu ayak banyosundan geçmeleri sağlanmalıdır.
B) Ağılların düzenli temizlenerek kuru ve temiz olması sağlanmalıdır.
C) Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara selenyum ve E vitamini enjeksiyonları yapılmalıdır.
D) Topallayan hayvanlar sürüden ayrılarak tedavileri yapılmalıdır.
E) Piyeten aşısı düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Cevap : C) Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara selenyum ve E vitamini enjeksiyonları yapılmalıdır.
NOT: Ağılların düzenli temizlenerek kuru ve temiz olması sağlanmalıdır. Tırnakların bakımı belirli aralıklar yapılmalıdır. Hayvanların ağıldan çıkış yolları üzerine ayak banyosu yapılarak, koyunların %3-5 bakır sülfat içeren bu ayak banyosundan geçmeleri sağlanmalıdır. Topallayan hayvanlar sürüden ayrılarak tedavileri yapılmalıdır. Piyeten aşısı düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

23- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iç-dış parazit uygulamaları ne zaman yapılmalıdır?

A) Yirmi günde bir
B) Her hafta
C) On beş günde bir
D) Her ay
E) Meraya çıkmadan önce ve meraya çıktıktan sonra

Cevap : E) Meraya çıkmadan önce ve meraya çıktıktan sonra
NOT: Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvanlar sürekli meraya çıktıkları için iç ve dış parazitlerle daha çok karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle meraya çıkmadan önce meraya çıktıktan sonra dışkı örneklerinden paraziter muayene yaparak uygun parazit tedavisini uygulamak gerekir.

24- İdeal olan ilk tohumlamada gebelik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %20-40
B) %42-54
C) %15-30
D) %25-50
E) %10-20

Cevap : B) %42-54

25- İdeal olarak doğumdan sonraki ilk tohumlama en erken kaçıncı günde yapılabilir?

A) 30
B) 10
C) 20
D) 35
E) 45

Cevap : E) 45

26- Aşağıdakilerden hangisi sağımda kullanılabilen malzemelerden biri değildir?

A) Bez havlu
B) Kağıt havlu
C) Son daldırma solüsyonu
D) Alkol
E) Ön daldırma solüsyonu

Cevap : D) Alkol

27- Buzağılara doğumdan sonraki ilk saat içinde en az ne kadar kolostrum verilmelidir?

A) 1 litre
B) 2 litre
C) 4 litre
D) 1,5 litre
E) 0,5 litre

Cevap : B) 2 litre

28- Sürünün ideal ortalama sütteki gün sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 200 günden fazla
B) 300 günden az
C) 250 günden fazla
D) 300 günden fazla
E) 200 günden az

Cevap : E) 200 günden az

29- Aşağıdakilerden hangisi beyaz kas hastalığının semptomlarındandır?

A) Dil üzerinde veziküllerin görülmesi
B) Dil ve dudakta ödem, dilde mavileşme görülmesi
C) Özellikle kuzularda arka ayaklarda tutukluk, topallık, kamburluk görülmesi
D) Hayvanlarda aşırı sinirlilik hali gözlenerek sese ve ışığa duyarlılığın artması
E) Kılsız bölgelerde vezikül görülmesi

Cevap : C) Özellikle kuzularda arka ayaklarda tutukluk, topallık, kamburluk görülmesi

30- Kuru dönem ne zaman başlar?

A) Gebeliğin son 50 ile 60 günlerinde
B) Gebeliğin son 60 ile 80 günlerinde
C) Gebeliğin son 80 ile 90 günlerinde
D) Gebeliğin son 90 ile 100 günlerinde
E) Gebeliğin son 75 ile 105 günlerinde

Cevap : A) Gebeliğin son 50 ile 60 günlerinde

31- Genel olarak Dünya’ da buzağı ölümleri yüzde kaç olmaktadır?

A) %7
B) %5
C) %6
D) %9
E) %8

Cevap : A) %7

32- Hayvanın kulak numarası, ırkı, cinsiyeti, ana ve baba bilgileri, doğum tarihi gibi hayvanla ilgili kayıtlar hangi tip kayda girmektedir?

A) Sağlık kayıtları
B) Tanımlayıcı kayıtlar
C) Döl verimi kayıtları
D) Süt verimi kayıtları
E) Büyüme ile ilgili kayıtlar

Cevap : B) Tanımlayıcı kayıtlar

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Bütünleme

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Bütünleme

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!