Sağlık SigortacılığıSEGEMSigorta Teknik Personel

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

#1. Hangi sosyal güvenlik kuruluşunda sağlık sigortası yardımları hastalık ve iş kazası hallerini kapsar?

#2. Özel sağlık sigortaları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

#3. Hangisi Genel Sağlık Sigortasının uygulama nedenleri arasına girmez?

#4. Sağlık hizmetleri üretiminde devletin birinci derecede önemli rol oynamasının birçok nedeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer alamaz?

#5. Sosyal güvenliğin sağladığı yararlar arasına hangisi girmez?

#6. Sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet için önemli olan nedir?

#7. Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, beslenme koşullarının iyileştirilmesi hangi sağlık hizmetlerinin konusudur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine örnek verilebilir?

#10. Özel sağlık sigortalarına talebin artması için gelişmekte olan ülkelerde öncelikle hangisi gereklidir?

#11. Hangisi kişi sigortaları arasında yer almaz?

#12. Ülkemizde 65 yaş üstünde düzenli geliri olmayanlara verilen aylıklar hangi isimle anılır?

#13. Çocuk ölümlerinin azaltılması; bulaşıcı, salgın veya belirli bölgeye has hastalıkların, mesleki hastalıkların kontrol edilip önlenmesi, tedavi edilmesi; çevre ve endüstriyel hijyenin geliştirilmesi ne için gereklidir?

#14. “Kapı doktoru” kimdir?

#15. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi tarihte yasalaşmıştır?

#16. Vergi ve primlerle finanse edilen ve tüm vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti aldığı, hastaların hekimini seçme özgürlüğü olan sistemin adı nedir?

#17. Hangisi Genel Sağlık Sigortasının amacını veren en iyi tanımdır?

#18. Bütün ulusların en yüksek sağlık düzeyine ulaşması hangi kuruluşun/kurumun görevidir?

#19. Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c maddeleri kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren kaç gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilirler?

#20. Ülkemizde sağlık sigortası ilk kez ne zaman kurulmuştur?

#21. Hangisi sosyal sağlık sigortasının özelliği değildir?

#22. Sağlık hizmetleri finansmanında diğer finansman yöntemlerinin özellikleri arasına hangisi girmez?

#23. Sosyal güvenlik reformunun yapılmasında en önemli etken hangisidir?

#24. Genel Sağlık Sigortasının başlangıcı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

#25. Diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri hangi grup içinde yer alır?

#26. Hangisi koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer almaz?

#27. Belli bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve bölge içinde ve daimi olarak sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

#28. Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası ve meslek hastalıkları, acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda sağlık hizmetinden yararlananlar hangi kapsamda yer alır?

#29. Sosyal güvenlik sisteminin en büyük sorunu hangisidir?

#30. Kooperatif şirket ya da karşılıklı sigorta şirketi biçiminde kurulan sigorta şirketlerinin en önemli özelliği hangisidir?

#31. Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar ve Türkiye’de ikamet izni almış ve bir yıldan fazla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Vatansızlar ve sığınmacılar için hangisi doğrudur?

#32. Sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına göre uygun, geçerli değerine ne ad verilir?

#33. Hangisi diğer sağlık göstergelerini değiştirebilecek göstergedir?

#34. Sağlık hizmetlerinde kullanıcıdan katkı payı talep etmenin en önemli gerekçesi nedir?

#35. Özel sektörün sağlık harcamalarında payının yüksek olduğu sağlık sistemi hangisidir?

#36. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)’nın finansmanını kim sağlamıştır?

#37. Sigorta şirketlerinin prim üretimini artıran aracılar arasına hangisi girmez?

#38. Sigorta ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

#39. Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/b kapsamında yer alan sigortalılar kimlerdir?

#40. Hangisi özel sağlık sigortasının özelliğidir?

#41. 1992 yılında uygulamaya giren Yeşil kart uygulaması ile ilgili Kanun kapsamında kimlerin tedavi giderlerini devlet üstlenmiştir?

#42. Hangisi, finansman kaynağı olarak vergilerin sigorta primlerine göre üstünlüğünü gösterir?

#43. Aşağıdakilerden hangisi, HIV/AIDS, kriz önleme ve atlatma, çevre ve enerji, demokratik yönetişim ve yoksulluğun azaltılması olmak üzere beş ana kalkınma hedefi üzerinde durmaktadır?

#44. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla kamuda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının işletilmesinden kim sorumludur?

#45. Devlet koruyucu sağlık hizmetlerinin giderlerini hangi finansman yöntemine başvurarak karşılar?

#46. Verimli insan faaliyetlerinin artması için hangisi gereklidir?

#47. Ülkemizde Ana-Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması hangi kurum içinde yer alır?

#48. Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve boyutunu kim belirler?

#49. Sosyal güvenliğin hemen her uygar ülkede yaygın bir terim olarak kullanılması hangi yıldan başlar?

#50. Meslek hastalıklarının en önemli özelliği nedir?

#51. Risk havuzu sayesinde finansal kaynağın farklı hizmet gruplarına bölünmesini sağlayan, ödeme gücüne göre finansal yükü dağıtan finansman yöntemi hangisidir?

#52. Sağlık sisteminin fonksiyonları arasına hangisi girmez?

#53. Sigorta şirketlerinin tarifelerini, riziko primlerini, rezerv ve kar paylarını hesaplayan kişiye ne ad verilir?

#54. Sağlık sigortası yardımını en geç alan sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

#55. Ülkemizde ilk kez hangi Anayasada Genel Sağlık Sigortasına yer verilmiştir?

#56. Yeşil kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler gelir durumunu tespit ettirmek için nereye başvururlar?

#57. Hangisi devletin sağlık hizmetleri üretiminde birinci derecede rol oynamasının nedenlerinden biri değildir?

#58. Prim tespitinde uyulması gerekli kurallar aşağıda verilmiştir. Bu kurallardan hangisi yanlıştır?

#59. Sağlık niçin küresel kamu malıdır?

#60. Genel Sağlık Sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmeti verilecek olan haller arasına hangisi girmez?

#61. Hangisi sosyal sağlık sigortasının konusu içinde değildir?

#62. Hangisi hadise olarak isimlendirilir?

#63. Hangisi Beveridge modelinin özelliği değildir?

#64. Hangisi özel sağlık sigortasının özelliği değildir?

#65. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası hangi tarihte uygulamaya girmiştir?

#66. Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedefleri arasına hangisi girmez?

#67. Bir ülkenin en değerli serveti olan insanın ekonomik faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için öncelikle hangisi gereklidir?

#68. Hangisinde sağlık sigortası kapsamında sadece hastalık hali bulunur?

#69. Sigorta poliçesi sözleşmeye bağlı olarak en geç hangi sürede sigorta ettirene verilmek zorundadır?

#70. Küresel çaptaki olumlu ve olumsuz dışsallıklara yönelik faaliyetlerin her ikisine birden ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”28249″]

Segem Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Google Play Android Uygulama

Segem Play Google Uygulama

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!