Sağlık SigortacılığıSEGEMSigorta Teknik Personel

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

#1. Ülkemizde sağlık sigortası ilk kez ne zaman kurulmuştur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Meslek hastalıklarının en önemli özelliği nedir?

#4. Verimli insan faaliyetlerinin artması için hangisi gereklidir?

#5. Sigorta şirketlerinin prim üretimini artıran aracılar arasına hangisi girmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sosyal güvenlik sisteminin en büyük sorunu hangisidir?

#7. Özel sağlık sigortaları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

#8. Ülkemizde Ana-Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması hangi kurum içinde yer alır?

#9. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi tarihte yasalaşmıştır?

#10. Ülkemizde 65 yaş üstünde düzenli geliri olmayanlara verilen aylıklar hangi isimle anılır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar ve Türkiye’de ikamet izni almış ve bir yıldan fazla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Vatansızlar ve sığınmacılar için hangisi doğrudur?

#12. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla kamuda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının işletilmesinden kim sorumludur?

#13. Sigorta ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

#14. Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve boyutunu kim belirler?

#15. Sosyal güvenliğin hemen her uygar ülkede yaygın bir terim olarak kullanılması hangi yıldan başlar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Hangisi sosyal sağlık sigortasının özelliği değildir?

#17. Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedefleri arasına hangisi girmez?

#18. Sağlık sigortası yardımını en geç alan sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

#19. Ülkemizde ilk kez hangi Anayasada Genel Sağlık Sigortasına yer verilmiştir?

#20. 1992 yılında uygulamaya giren Yeşil kart uygulaması ile ilgili Kanun kapsamında kimlerin tedavi giderlerini devlet üstlenmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Bütün ulusların en yüksek sağlık düzeyine ulaşması hangi kuruluşun/kurumun görevidir?

#22. Sağlık hizmetlerinde kullanıcıdan katkı payı talep etmenin en önemli gerekçesi nedir?

#23. Sosyal güvenliğin sağladığı yararlar arasına hangisi girmez?

#24. Özel sağlık sigortalarına talebin artması için gelişmekte olan ülkelerde öncelikle hangisi gereklidir?

#25. Sağlık niçin küresel kamu malıdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Hangisi Genel Sağlık Sigortasının uygulama nedenleri arasına girmez?

#27. Hangisi hadise olarak isimlendirilir?

#28. Hangisi diğer sağlık göstergelerini değiştirebilecek göstergedir?

#29. Genel Sağlık Sigortasının başlangıcı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

#30. Hangisi sosyal sağlık sigortasının konusu içinde değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Küresel çaptaki olumlu ve olumsuz dışsallıklara yönelik faaliyetlerin her ikisine birden ne ad verilir?

#32. Sağlık hizmetleri üretiminde devletin birinci derecede önemli rol oynamasının birçok nedeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer alamaz?

#33. Hangisi özel sağlık sigortasının özelliğidir?

#34. Özel sektörün sağlık harcamalarında payının yüksek olduğu sağlık sistemi hangisidir?

#35. Sosyal güvenlik reformunun yapılmasında en önemli etken hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası hangi tarihte uygulamaya girmiştir?

#37. Yeşil kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler gelir durumunu tespit ettirmek için nereye başvururlar?

#38. Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/b kapsamında yer alan sigortalılar kimlerdir?

#39. Kooperatif şirket ya da karşılıklı sigorta şirketi biçiminde kurulan sigorta şirketlerinin en önemli özelliği hangisidir?

#40. “Kapı doktoru” kimdir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Hangisinde sağlık sigortası kapsamında sadece hastalık hali bulunur?

#42. Prim tespitinde uyulması gerekli kurallar aşağıda verilmiştir. Bu kurallardan hangisi yanlıştır?

#43. Hangi sosyal güvenlik kuruluşunda sağlık sigortası yardımları hastalık ve iş kazası hallerini kapsar?

#44. Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c maddeleri kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren kaç gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilirler?

#45. Hangisi özel sağlık sigortasının özelliği değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına göre uygun, geçerli değerine ne ad verilir?

#47. Genel Sağlık Sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmeti verilecek olan haller arasına hangisi girmez?

#48. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)’nın finansmanını kim sağlamıştır?

#49. Aşağıdakilerden hangisi, HIV/AIDS, kriz önleme ve atlatma, çevre ve enerji, demokratik yönetişim ve yoksulluğun azaltılması olmak üzere beş ana kalkınma hedefi üzerinde durmaktadır?

#50. Hangisi koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer almaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Belli bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve bölge içinde ve daimi olarak sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

#52. Sağlık hizmetleri finansmanında diğer finansman yöntemlerinin özellikleri arasına hangisi girmez?

#53. Sigorta şirketlerinin tarifelerini, riziko primlerini, rezerv ve kar paylarını hesaplayan kişiye ne ad verilir?

#54. Aşağıdakilerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine örnek verilebilir?

#55. Sağlık sisteminin fonksiyonları arasına hangisi girmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Hangisi Genel Sağlık Sigortasının amacını veren en iyi tanımdır?

#57. Hangisi kişi sigortaları arasında yer almaz?

#58. Risk havuzu sayesinde finansal kaynağın farklı hizmet gruplarına bölünmesini sağlayan, ödeme gücüne göre finansal yükü dağıtan finansman yöntemi hangisidir?

#59. Vergi ve primlerle finanse edilen ve tüm vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti aldığı, hastaların hekimini seçme özgürlüğü olan sistemin adı nedir?

#60. Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası ve meslek hastalıkları, acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda sağlık hizmetinden yararlananlar hangi kapsamda yer alır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. Hangisi devletin sağlık hizmetleri üretiminde birinci derecede rol oynamasının nedenlerinden biri değildir?

#62. Bir ülkenin en değerli serveti olan insanın ekonomik faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için öncelikle hangisi gereklidir?

#63. Çocuk ölümlerinin azaltılması; bulaşıcı, salgın veya belirli bölgeye has hastalıkların, mesleki hastalıkların kontrol edilip önlenmesi, tedavi edilmesi; çevre ve endüstriyel hijyenin geliştirilmesi ne için gereklidir?

#64. Sigorta poliçesi sözleşmeye bağlı olarak en geç hangi sürede sigorta ettirene verilmek zorundadır?

#65. Hangisi, finansman kaynağı olarak vergilerin sigorta primlerine göre üstünlüğünü gösterir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. Diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri hangi grup içinde yer alır?

#67. Devlet koruyucu sağlık hizmetlerinin giderlerini hangi finansman yöntemine başvurarak karşılar?

#68. Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, beslenme koşullarının iyileştirilmesi hangi sağlık hizmetlerinin konusudur?

#69. Hangisi Beveridge modelinin özelliği değildir?

#70. Sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet için önemli olan nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Google Play Android Uygulama

Segem Play Google Uygulama

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: