auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe Vize Soruları

Finansal Muhasebe Vize Soruları

Finansal Muhasebe Vize Soruları

Finansal Muhasebe Vize Soruları

 

1. İşletme Ve Muhasebe Kavramları

1) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

a) En yüksek kalite düzeyinde mal veya hizmet üretmek
b) İşletmede çalışan insanları maddi ve manevi yönden en iyi şekilde tatmin etmek
c) İstihdam imkanı sağlamak
d) Topluma hizmet etme amacı

Cevap : d) Topluma hizmet etme amacı

2) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a) Belgeleme
b) Kaydetmek
c) Kar elde etme
d) Özetleyerek Raporlama

Cevap : c) Kar elde etme

3) Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir?

a) Kasa Defteri
b) Envanter Defteri
c) Kambiyo Senetleri Defteri
d) Mal Yardımcı Defteri

Cevap : b) Envanter Defteri

4) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı defterlerden biridir?

a) Yevmiye Defteri,
b) Defteri Kebir,
c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,
d) İşletme Defteridir

Cevap : c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,

5) Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir?

a) Madde sıra numarası
b) Tarih
c) Borçlu hesap
d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları

Cevap : d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları

6) Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçlarından biri değildir?

a) Denetimin kolaylaştırılması
b) Hesap adı ve terim birliğinin sağlanması
c) Dönemler ve işletmeler arası karşılaştırmaların kolaylaştırılması
d) Muhasebe politikalarının açıklanması

Cevap : d) Muhasebe politikalarının açıklanması

7) Vergi usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi defter tutma zorunda olan mükellefler değildir?

a) İşadamları
b) Çiftçiler
c) İktisadi Kamu Müesseseleri
d) Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

Cevap : a) İşadamları

8) Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemine yer alan muhasebe usul ve esaslarından biri değildir.

a) Muhasebenin usul ve esasları
b) Muhasebe politikalarının açıklanması
c) Mali tablolar ilkeleri
d) Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması

Cevap : a) Muhasebenin usul ve esasları

9) İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan ve bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir.

a) Yevmiye Defteri,
b) Envanter Defteri
c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,
d) İşletme Defteridir

Cevap : b) Envanter Defteri

10) Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

a) Büyük deftere
b) Bilançoya
c) Yevmiye defterine
d) Mizana

Cevap : c) Yevmiye defterine

Finansal Muhasebe Vize Soruları

2. Hesaplar

1) Aşağıdakilerden hangisi pasif hesaplarda yer almaz?

a) Dönen varlıklar
b)Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
d)Öz kaynaklar

Cevap : a) Dönen varlıklar

2) “…….. Hesap çizelgesinin sol tarafını ifade eder.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Hesabın alacak tarafı
b) Hesabın borçlandırılması
c) Hesabın borç tarafı
d) Hesabın kapalı olması

Cevap : c) Hesabın borç tarafı

3) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borçlar hesabında yer almaz?

a) Satıcılar
b) Ortaklara borçlar
c) Borç senetleri
d) Alınan depozito ve teminatlar

Cevap : b) Ortaklara borçlar

4) Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacakların içinde yer alan hesaplardan biri değildir?

a) Alıcılar
b) Verilen depozito ve teminatlar
c) Şüpheli ticari alacaklar
d) Ortaklardan alacaklar

Cevap : d) Ortaklardan alacaklar

5) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

a) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Alacak tarafından olur
b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir
c) Gelir hesapları Alacak bakiyesi (kalanı) verir
d) Asla Borç bakiyesi vermezler

Cevap : b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir

6) Aşağıdakilerden hangisi Gider Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

a) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Borç tarafından olur

b) Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir
c) Gider hesapları Borç bakiyesi (kalanı) verir
d) Asla Alacak bakiyesi verirler

Cevap : d) Asla Alacak bakiyesi verirler

7) Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır
b) Giderdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır.
c) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacaklandırılır.
d).Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.

Cevap : a) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır

8) Mali nitelikte olmayan ancak mali tablolarda bulunması gereken işlemler hangi hesaplarda gösterilir?

a) Geçici hesaplar
b) Nazım hesaplar
c) Dönem ayırıcı hesaplar
d) Düzenleyici hesaplar

Cevap : b) Nazım hesaplar

9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap niteliğinde değildir?

a) Borç Senetleri Reeskontu
b) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
c) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
d) Birikmiş Amortismanlar

Cevap : a) Borç Senetleri Reeskontu

10) Aşağıdakilerden hangisi pasif hesapların özelliklerinden biri değildir?

a) Alacak kalanı vermeleri
b) Kapanış kaydında bakiyesinin alacaklandırılması
c) Azalışları için borç kaydı yapılması
d) Hesap kalanlarının kapanış bilançosunda pasif tarafta yer alması

Cevap : b) Kapanış kaydında bakiyesinin alacaklandırılması

Finansal Muhasebe Vize Soruları

3. Temel Mali Tablolar

1) Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramlarından biri değildir?

a) Kişilik Kavramı
b) İşletmenin Sürekliliği Kavramı
c) Dönemsellik Kavramı
d) Varlık kavramı

Cevap : d) Varlık kavramı

2) Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından biri değildir?

a) Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
b) İşletmenin varlık ve kaynaklarındaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkındaki bilgiler sağlamak
c) Yönetimlerin emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını belirlemektir,
d) İşletmenin geçmişteki borçlarına ilişkin bilgiler sağlamak.

Cevap : d) İşletmenin geçmişteki borçlarına ilişkin bilgiler sağlamak.

3) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklardan biri değildir?
a) Hazır Değerler
b) Maddi duran varlıklar
c) Diğer alacaklar
d) Stoklar

Cevap : b) Maddi duran varlıklar

4) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda duran varlıklardan biri değildir?

a) Ticari Alacaklar
b) Mali duran varlıklar
c) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
d) Maddi olamayan duran varlıklar

Cevap : c) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

5) Aşağıdakilerden hangisi özet bilançonun özelliklerinden biri değildir?

a) Özet bilanço ile Tek Düzen Hesap Planı arasında doğrudan ilişki kurulmuştur.
b) Tekdüzen Hesap Planı’ndaki ana ve alt grupları kapsamına almaktadır.
c) Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya dahil edilmemiştir
d) Stok, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlık edinmek amacıyla verilen sipariş avanslarına ait defteri kebir hesapları da özet bilançoda yer almıştır.

Cevap : c) Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya dahil edilmemiştir

6) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinin amaçlarından biri değildir?

a) Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması
b) Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade edilmemesi
c) Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun sağlanması
d) Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup yapılmaması

Cevap : b) Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade edilmemesi

7) Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal sorumluluk kavramı
b) Tutarlılık kavramı
c) Kişilik kavramı
d) Tam açıklama kavramı

Cevap : a) Sosyal sorumluluk kavramı

8) İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması veya sektörler arası karşılaştırmalar yapılabilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

a) İşletmenin sürekliliği kavramı
b) Tutarlılık kavramı
c) Önemlilik kavramı
d) Kişilik kavramı

Cevap : b) Tutarlılık kavramı

9) Vadeleri bir sonraki yıla ait oldukları için envanter işlemleri sırasında alınan çeklerin alacak senetlerine ve verilen çek ve ödeme emirlerinin borç senetleri hesaplarına devredilmesi aşağıdaki hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

a) Dönemsellik
b) Tutarlılık
c) Özün Önceliği
d) Parayla Ölçülme

Cevap : c) Özün Önceliği

10) Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Önemlilik kavramı
b) Tam açıklama kavramı
c) Sosyal sorumluluk kavramı
d) İhtiyatlılık kavramı

Cevap : d) İhtiyatlılık kavramı

Finansal Muhasebe Vize Soruları

4. Temel Muhasebe Eşitliği

1) Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan temel kurallardan biri değildir?

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
d) Pasif hesaplardan birinin azalması diğerinin artması

Cevap : d) Pasif hesaplardan birinin azalması diğerinin artması

2) “ ……… vadelerine göre kısa ya da uzun olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yabancı kaynaklar
b) Öz kaynaklar
c) Maddi duran varlıklar
d) Kasa

Cevap : a) Yabancı kaynaklar

3) “Aktif toplam ile Pasif toplamın birbirine eşit olması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Toplam varlıklar
b) Bilanço eşitliği
c) Yabancı kaynak
d) Duran varlıklar

Cevap : b) Bilanço eşitliği

4) Bankadan çekilen paranın işletmenin kasasına konması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması
d) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

Cevap : c) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması

5) İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı) ticari mal satın alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması

Cevap : b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

6) İşletme borçlanmak suretiyle ticari mal satın aldığı satıcısına yaptığı nakit ödeme sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması

Cevap : a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması

7) İşletmenin senetsiz ticari borcun tamamının senetli hale gelmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : a) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

8) İşletmenin ticari borcun karşılık kendi çekini vermesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

9) İşletmenin bankadan kredi alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

10) İşletmenin kendi çekinin satıcı tarafından tahsil edilmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması

Finansal Muhasebe Vize Soruları

5. Muhasebe Süreci

1) Aşağıdakilerden hangisi dönem başı muhasebedeki iş sırasına dahil değildir?

a) Açılış veya dönem başı envanterinin yapılması
b) Açılış envanterine dayanarak açılış bilançosunun yapılması
c) Açılış bilançosuna bağlı olarak açılış kaydının yevmiye defterine yazılması yevmiye defterine yazılan açılış kaydının büyük deftere (defteri kebir) geçirilmesi
d) Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi

Cevap : d) Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi

2) Aşağıdakileren hangisi dönem içinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

a) Muhasebe işlemleri ile ilgili muhasebe belgelerinin toplanması
b) Bu belgelerin ilgili muhasebe fişlerine kaydedilmesi
c) Genel geçici mizanın hazırlanması
d) Bu muhasebe fişlerine göre yevmiye defteri kayıtlarının yazılması

Cevap : c) Genel geçici mizanın hazırlanması

3) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu muhasebedeki iş akışı işlemlerinden biri değildir?

a) Gelir tablosunun hazırlanması
b) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere yazılması
c) Kesin mizan çıkartılması
d) Kapanış kaydının yapılması

Cevap : b) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere yazılması

4) Aşağıdakilerden hangisi bir yevmiye defterinin biçimlerinden biri değildir?

a) Üçlü madde
b) Basit madde
c) Bileşik madde
d) Karma madde

Cevap : a) Üçlü madde

5) Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yönteminde eşitliğin sağlanabilmesi için gerekli olan temek kurallardan biri değildir?

a) Parasal olarak aktif hesaplardan birinin artması, diğerinin eşit tutarda azalması
b) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olmaması
c) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olması
d) Parasal olarak pasif hesaplardan birinin artması, diğerinin de eşit tutarda azalması

Cevap : b) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olmaması

6) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci aşamalarından biri değildir?

a) Dönem öncesi
b) Dönem başı
c) Dönem içi
d) Dönem sonu

Cevap : a) Dönem öncesi

7) Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Aktif ve Pasif Hesaplar bilançoda bulundukları tarafa göre açılırlar
b) Bir hesabın alacak toplamının borç tarafı toplamından fazla olması durumunda alacak bakiyesi söz konusudur
c) Düzenleyici hesaplar ilgili taraflarda indirim olarak yer alırlar
d) Aktif hesaplar, gider hesapları ve aktif düzenleyici hesapların çalışma karakterleri aynıdır

Cevap : d) Aktif hesaplar, gider hesapları ve aktif düzenleyici hesapların çalışma karakterleri aynıdır

8) Dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında esas alınan ve hesapların tutar ve kalanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geçici mizan
b) Kesin Mizan
c) Gelir Tablosu
d) Genel Geçici Mizan

Cevap : d) Genel Geçici Mizan

9) Dönem sonu muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

a) Muhasebe dışı envanter
b) Genel geçici mizan
c) Kesin mizan
d) Muhasebe içi envanter

Cevap : b) Genel geçici mizan

10) İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şeklide ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

a) Bilanço düzenlemek
b) Envanter çıkarmak
c) Mizan çıkarmak
d) Gelir tablosu düzenlemek

Cevap : b) Envanter çıkarmak

Finansal Muhasebe Vize Soruları

6. Katma Değer Vergisi

1) Aşağıdakilerden hangisi ödenecek vergi ve fonlar hesabının yardımcı hesaplarından biri değildir?

a) Gelir vergisi
b) Damga vergisi
c) Kurumlar vergisi
d) Muhtasar vergisi

Cevap : d) Muhtasar vergisi

2) “Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : a) Devreden katma değer vergisi

3) “Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba (satıcıya) ödenen katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

4) “İşletmenin mal ve hizmet satışı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi’nin alacak kaydedildiği hesap pasif karakterlidir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : b) Hesaplanan katma değer vergisi

5) Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesaplarından biri değildir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Diğer katma değer vergisi
c) Gelir vergisi
d) İndirilecek katma değer vergisi

Cevap : c) Gelir vergisi

6) ” ……….., ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV’nin (192 nolu hesap) bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 292 Diğer KDV Hesabı
b) 392 Diğer KDV Hesabı
c) 492 Diğer KDV Hesabı
d) 192 Diğer KDV Hesabı

Cevap : a) 292 Diğer KDV Hesabı

7) İşletmenin ticari mal alması durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

8) İşletmenin mal alış iadesi yapması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : b) Hesaplanan katma değer vergisi

9) İşletmenin satış iadesi işlemiyle karşılaşması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

10) Bir dönemde indirilevek KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından fazla olması durumunda aradaki fark için kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Ödenecek Vergi ve Fonlar

Cevap : a) Devreden katma değer vergisi

Finansal Muhasebe Vize Soruları

7. Ticari Mallar-1

1) “…………… alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri sırasında yapılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Aralıklı envanter
b) Aralıksız envanter
c) Alış giderleri
d) Alış iadeleri

Cevap : a) Aralıklı envanter

2) “…………… dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif bir hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir.” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Dönem başı mal stokları
b) Mal alışları
c) Alış giderleri
d) Alış iadeleri

Cevap : b) Mal alışları

3) “………….., işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mal alışları
b) Alış iskontoları
c) Dönem başı mal stokları
d) Satış kayıtları

Cevap : c) Dönem başı mal stokları

4) Aşağıdakilerden hangisi ticari mallar hesabının alt hesaplarından biri değildir?

a) Dönem başı mal stokları
b) Mal alışları
c) Alış giderleri
d) Finansman giderleri

Cevap : d) Finansman giderleri

5) Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine ……… hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Ticari mallar
b) Finansman giderleri
c) Alış iskontoları
d) Dönem başı mal stokları

Cevap : a) Ticari mallar

6) Genel geçici mizanda aralıklı envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

a) Satılan ticari mallar maliyetini
b) Dönem içi mal alışlarını
c) Dönem sonu stoklarının değerini
d) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini

Cevap : d) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini

7) Aralıklı Envanter yöntemine göre kayıt yapan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç toplamı 700.000 TL, alacak Toplamı da 300.000 TL’dir. Yapılan stok sayımında 300.000 TL mal mevcudu bulunduğuna göre, olayla ilgili olarak, bunun sonucunda yapılması gerekli kayıtta aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL alacaklı
b) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL borçlu
c) Ticari mallar hesabı 100.000 TL borçlu
d) Hiçbiri

Cevap : b) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL borçlu

😎 Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dır?

a) 128.000 TL
b) 154.000 TL
c) 140.000 TL
d) Hiçbiri

Cevap : c) 140.000 TL

9 ) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

a) İlk giren ilk çıkar
b) Tam maliyet
c) Aralıklı
d) Aralıksız

Cevap : c) Aralıklı

10 ) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Sarılan Ticari Mallar Maliyeti kaydı yapıldıktan sonra 153 Ticari malların borç bakiyesi kaç TL’dir?

a) 140.000 TL
b) 38.000 TL
c) 178.000 TL
d) Hiçbiri

Cevap : b) 38.000 TL

Finansal Muhasebe Vize Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!