Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Auzef Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

1- Anayasaya göre milletvekili seçilebilme yaşı kaçtır ?

Cevap : 18

2- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : anayasa

3- Aşağıdakilerden hangisi özel (hukuk) haklarından biri değildir ?

Cevap : seçme hakkı

4- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir ?

Cevap : idari para cezası

5- Hukuk kuralları dışında diğer toplumsal kurallara uyulmadığında karşılaşılacak olan tepki aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : manevi yaptırım

6- Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır ?

Cevap : fiil ehliyeti

7- Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştirildiğinde sona ermez ?

Cevap : akıl sağlığının yitirilmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir ?

Cevap : vergiyi doğuran olay

9- Ölüme bağlı tasarrufun en bilinen ve yaygın olarak başvurulan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : vasiyetname

10- Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler ?

Cevap : 12

11- İş kanunu’na göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir ?

Cevap : işveren vekili

12- Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği borçlunun da yerine getirmekte yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir ?

Cevap : edim

13- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz ?

Cevap : Ambargo

14- Aşağıdakilerden hangisi edimin şartlarından biri değildir ?

Cevap : edim mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.

15- Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli yeter sayıları ile vardıkları çözümlere ne ad verilir ?

Cevap : karar

16- Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu  öngörülmediğinde ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

Cevap : 30

17- Yenisi seçilene kadar aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığına vekalet eder ?

Cevap : cumhurbaşkanı yardımcısı

18- Bir hastaya tıbbi müdahale kendisinin veya kendisi buna ehli durumda değilse yasal temsilcisinin rızası alınarak yapılmaktadır. Ancak somut durumda bunu sağlamanın imkan dışı olduğu durumlarda bu rıza alınmadan yapılan müdahaleler hangi gerekçeyle hukuka uygundur ?

Cevap : üstün nitelikte özel yarar

19- Bir hukuk kuralının somut bir olayın uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetlerine ne denir

Cevap : yorum

20- Hesap mahkemesi de denilen organ aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : sayıştay

21- Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez

Cevap : Emredici

22- Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır ?

Cevap : Hak ehliyeti

23- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : anayasa

24- Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : demokratik devlet

25- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır ?

Cevap : Vergi hukuku

26- Özel sigortacılık alanında aşağıdakilerden şirketlerden hangisi faaliyet gösterebilir ?

Cevap : Anonim şirket

27- Eda davası yapmaya veya vermeye dayanıyorsa buna ne davası denir ?

Cevap :ifa

28- Soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : iptal

29- Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu kaç gündür ?

Cevap : 30 Gün

30-Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Örf ve Adet Kuralları

31-Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlendiği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli ve yeterli sayıları ile vardıkları çözüm?

Cevap : Karar

32-Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir ?

Cevap : İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

33-Bir davaya yer itibarıyla hangi mahkemenin bakacağım ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisi

Cevap : Yetki

34-Defi kim / kimler tarafından ileri sürülebilir ?

Cevap : Taraflar

35-Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına ne denir ?

Cevap : Tesisen kazanma

36-Fransız İnsan ve Yurttaş Halklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür?

Cevap : Büyük Fransız Devrimi’nin

37-Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir ?

Cevap : Asliye hukuk mahkemesi

38-Bir kişinin malına veya canına karşı yapılan hukuka aykırı saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir ?

Cevap : Meşru müdafaa

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: