AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Auzef Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir?

A) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Sağlık hakkı
D) Konut hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı

Cevap : A) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

Aşağıdakilerden hangisi cebrî icra yollarından biri değildir?

A) Hapis
B) Taşınır mal teslimi
C) İflas
D) Taşınmazın tahliyesi
E) İcra

Cevap : A) Hapis

Normalar hiyerarşisi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir biçimde yazılmıştır?

A) Anayasa, uluslararası antlaşmalar, yasa, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler
B) Anayasa, uluslararası antlaşmalar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yasa, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler
C) Anayasa, yasa, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler, uluslararası antlaşmalar
D) Anayasa, yasa, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, uluslararası antlaşmalar, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler
E) Yasa, anayasa, tüzük, yönetmelik, uluslararası antlaşmalar, adsız düzenleyici işlemler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri

Cevap : A) Anayasa, uluslararası antlaşmalar, yasa, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler

“Toplumsal hayatta gerek kişiler ile kişiler, gerek kişiler ile doğrudan doğruya toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen; maddi yaptırımlı, yani uyulması zorunlu kuralların bütünüdür.”
Tanımı verilen düzen kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vicdan kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Din kuralları
E) Görgü kuralları

Cevap : B) Hukuk kuralları

Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkili değildir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanlığı
C) İç İşleri Bakanlığı
D) Dernekler
E) Kamu tüzel kişileri

Cevap : D) Dernekler

Aşağıdaki şıklardan hangisinde derneğin zorunlu organları doğru olarak verilmiştir?

A) Yönetim kurulu, şeref kurulu, haysiyet kurulu
B) Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu
C) Genel kurul, denetim kurulu, şeref kurulu
D) Genel kurul, yönetim kurulu, şeref kurulu
E) Yönetim kurulu, denetim kurulu, haysiyet kurulu

Cevap : B) Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişilerinden biri değildir?

A) Anonim şirketler
B) Limited şirketler
C) Vakıflar
D) Belediyeler
E) Dernekler

Cevap : D) Belediyeler

Ayırt etme gücü bulunmayan birinin yaptığı hukuki işlemlerin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nispi butlan
B) Yokluk
C) Geçerlidir.
D) Mutlak butlan
E) İptal edilebilme

Cevap : D) Mutlak butlan

Sünnet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilî, takrirî ve kavlî olmak üzere üç türlüdür.
B) İslam hukukunun kaynaklarından biridir.
C) Kur’an’a dayanan ve onu açıklayan söz, fiil, davranışlardır.
D) İslam âlimlerinin birleşerek bir mesele hakkında içtihatta bulunmalarıdır.
E) İslam hukukunun ikinci kaynağıdır.

Cevap : D) İslam âlimlerinin birleşerek bir mesele hakkında içtihatta bulunmalarıdır.

Esas bakımından iptal davası açma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 60 gün
B) 90 gün
C) 120 gün
D) 30 gün
E) 100 gün

Cevap : A) 60 gün

Aşağıdakilerde hangisi adli yargıda çözümlenecek dava türlerinden biri değildir?

A) Kamulaştırma davası
B) İşçi alacakları davası
C) Manevi tazminat davası
D) Nafaka davası
E) Boşanma davası

Cevap : A) Kamulaştırma davası

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Bunlardan zaman bakımından önce yapılan irade açıklamasına ne ad verilir?

A) İcaba davet
B) Muvazaa
C) Kabul
D) İcap
E) Edim

Cevap : D) İcap

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin takdir yetkisini kullanırken göz önüne alması gereken hususlardan biri değildir?

A) Takdir yetkisini gerekçelendirmelidir.
B) Takdir yetkisini kullanırken üst mahkemeye danışmalıdır.
C) Takdir yetkisini hukuka uygun, hakkaniyet sınırları içinde kullanmalıdır.
D) Takdir yetkisi sınırlıdır ve hâkim bu sınırlar içinde kalmalıdır.
E) Takdir yetkisi kanunun aradığı koşullara uyularak kullanılmalıdır.

Cevap : B) Takdir yetkisini kullanırken üst mahkemeye danışmalıdır.

Milletvekilliğinin düşmesi aşağıdaki hukuk dallarından hangisine ilişkin bir yaptırımdır?

A) İcra Hukuku
B) Anayasa Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Medeni Hukuk
E) İdare Hukuku

Cevap : B) Anayasa Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının içermesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Hukuki olayı/eylemi gerçekleştiren kişiye bir yükümlülük yüklemelidir.
B) Kendisine hukuksal sonuç bağlanmış insan eylemleri veya doğa olayları ile meydana gelmiş bir hukuki olay içermelidir.
C) Olumlu yahut olumsuz bir emri içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
D) Hukuk kurallarına aykırı davranış, devlet tarafından desteklenen bir yaptırıma tabidir.
E) İnsanlar tarafından uzun zamandan beri benimsenmiş ve toplumda yer edinmiş kurallardan oluşmalıdır.

Cevap : E) İnsanlar tarafından uzun zamandan beri benimsenmiş ve toplumda yer edinmiş kurallardan oluşmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yorum türlerinden biridir?

A) Şematik yorum
B) Evrensel yorum
C) Yasama yorumu
D) Şahsi yorum
E) Analitik yorum

Cevap : C) Yasama yorumu

Aşağıda verilen hangi dönemden sonra uluslararası örgütler, milletlerarası hukukun konusu olmaya başlamıştır?

A) Birinci Dünya Savaşı
B) Soğuk savaş
C) İkinci Dünya Savaşı
D) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
E) Fransız İhtilali

Cevap : C) İkinci Dünya Savaşı

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kabul edilen anayasalardan biri değildir?

A) 1961 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1980 Anayasası
D) 1982 Anayasası
E) 1924 Anayasası

Cevap : C) 1980 Anayasası

İş Kanunu’na göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

A) İşveren vekili
B) Şef
C) Müdür
D) Müfettiş
E) Tacir yardımcısı

Cevap : A) İşveren vekili

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dallarından biri değildir?

A) Eşya Hukuku
B) Miras Hukuku
C) Kişiler Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Borçlar Hukuku

Cevap : E) Borçlar Hukuku

Adli yargı ile idari yargı arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları hangi mahkemede çözülür?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Asliye Ceza Mahkemesi

Cevap : A) Uyuşmazlık Mahkemesi

Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili tüm davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asliye hukuk mahkemesi
B) Yargıtay
C) Tüketici mahkemesi
D) Asliye ticaret mahkemesi
E) Sulh hukuk mahkemesi

Cevap : E) Sulh hukuk mahkemesi

Bir yükseköğretim kurumunun yetkili kurulu, bir öğrencinin sınavlara girmesine hukuka aykırı biçimde engel olursa öğrenci bu işlemin iptali için hangi mahkemeye başvurur?

A) İdare mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Vergi mahkemesi
E) Yargıtay

Cevap : A) İdare mahkemesi

Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir?

A) İşveren ile işçiler
B) Bir işçi ile işveren
C) Bir işveren ile başka bir işveren arasında
D) Bir işçi ile işveren arasında
E) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

Cevap : E) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

Adli yargı kaç derecelidir?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 1

Cevap : B) 3

Aşağıdakilerden hangisi ihtisas mahkemelerinden biri değildir?

A) Çocuk Mahkemesi
B) Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
C) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
D) İcra Ceza Mahkemesi
E) Ağır Ceza Mahkemesi

Cevap : E) Ağır Ceza Mahkemesi

Eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi haklar hangi kategoride yer alan haklardır?

A) Negatif statü hakları
B) Medeni haklar
C) Pozitif statü hakları
D) İdari haklar
E) Aktif statü hakları

Cevap : C) Pozitif statü hakları

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır?

A) İcra ve İflas hukuku
B) Borçlar hukuku
C) Milletlerarası özel hukuk
D) Vergi hukuku
E) Medeni hukuk

Cevap : D) Vergi hukuku

Rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlara ve ticari uygulamalara ne ad verilir?

A) Kusursuz sorumluluk
B) Haksız uygulama
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Haksız fiil
E) Haksız rekabet

Cevap : E) Haksız rekabet

Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir?

A) Yargıtay
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Tüketici mahkemesi
D) Sulh hukuk mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : B) Asliye hukuk mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle yetkilidir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Cevap : B) Sayıştay

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Boşanma ve miras konuları hangi hukuk dalı tarafından incelenir?

A) Medeni Hukuk
B) İdare Hukuku
C) Vatandaşlık Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Borçlar Hukuku

Cevap : A) Medeni Hukuk

Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığından çıkma koşullarından biri değildir?

A) Ayırt etme gücüne sahip olmak
B) Hakkında herhangi bir mali ve cezai sınırlama bulunmamak
C) Kendini Türk vatandaşlığına ait hissetmemek
D) Ergin olmak
E) Yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanmış olmak

Cevap : C) Kendini Türk vatandaşlığına ait hissetmemek

Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri değildir?

A) Yargı yolunun açık olması
B) Hukuki yarar bulunmalı
C) Mahkemenin görevli olması
D) Avukatla temsil edilmiş olması
E) Mahkemenin yetkili olması

Cevap : D) Avukatla temsil edilmiş olması

Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir?

A) Tahakkuk
B) Tarh
C) Tebliğ
D) Vergiyi doğuran olay
E) Tahsil

Cevap : D) Vergiyi doğuran olay

Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu kaldıran nedenlerden biri değildir?

A) İflas
B) Terkin
C) Zaman aşımı
D) Uzlaşma
E) Takas

Cevap : A) İflas

Bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu tüzel kişileri başvuru yapamaz.
B) Yasada yer verilen idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmesi gerekir.
C) Başvuru yalnızca hak ihlaline yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem veya ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan zarar görenlerce yapılabilir
D) Avukatsız başvurular kabul edilemez.
E) İhlal devlet tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cevap : D) Avukatsız başvurular kabul edilemez.

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımının ölçütlerinden biri değildir?

A) Menfaat ölçütü
B) İrade özgürlüğü ölçütü
C) Eşitlik ölçütü
D) Fayda ölçütü
E) Egemenlik ölçütü

Cevap : D) Fayda ölçütü

Aşağıdakilerden hangisi ispat yükünü tersine çevirmektedir?

A) Herkesçe bilinen vakıalar
B) Resmî senede dayanan talepler
C) Lehine hak talep edilmesi hâli
D) Kabul edilmiş olgular
E) Hayatın olağan akışına uygun olgular

Cevap : D) Kabul edilmiş olgular

Nişanlanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişanlanma yazılı şekil şartına tabidir.
B) Nişanın bozulmasına kusurlu bir şekilde neden olan kişiden tazminat talep edilebilir.
C) Aynı cinsler arasında nişanlanma Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli değildir.
D) Evlenme nişanlılığı sonra erdirir.
E) Evlilik dışında bir gerekçe ile nişanlılık sona ererse, hediyelerin iadesi talep edilebilir.

Cevap : A) Nişanlanma yazılı şekil şartına tabidir.

Davacının hakkının kabul edilmesiyle birlikte özel bir nedene bağlı olarak borcu yerine getirmekten kaçınma hakkının bulunduğunun ileri sürülmesine ne denir?

A) İtiraz
B) Talep
C) Muvazaa
D) İkrah
E) Defi

Cevap : E) Defi

Atanmış mirasçılar da kanuni mirasçılar gibi terekenin …… halefidirler.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) Kısmi
B) İştirak
C) Şahsi
D) Müşterek
E) Külli

Cevap : E) Külli

Vergi kanunlarına göre verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilir?

A) Vergi mükellefi
B) Kanuni mükellef
C) Vasi
D) Kanuni mümessil
E) Vergi sorumlusu

Cevap : E) Vergi sorumlusu

Haksız fiille zarar arasındaki nedensellik bağının diğer adı nedir?

A) Kusur
B) İhmal
C) Taksir
D) İlliyet bağı
E) Kasıt

Cevap : D) İlliyet bağı

Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu düşen (terettüp) eden gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?

A) Müflis
B) Mükellef
C) Fail
D) Tacir
E) Alacaklı

Cevap : B) Mükellef

Fransız İnsan ve Yurttaş Halklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür?

A) Amerikan bağımsızlık savaşının
B) Reform hareketlerinin
C) Büyük Fransız Devrimi’nin
D) Rönesans’ın
E) Sanayi Devrimi’nin

Cevap : C) Büyük Fransız Devrimi’nin

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

1- Anayasaya göre milletvekili seçilebilme yaşı kaçtır ?

Cevap : 18

2- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : anayasa

3- Aşağıdakilerden hangisi özel (hukuk) haklarından biri değildir ?

Cevap : seçme hakkı

4- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir ?

Cevap : idari para cezası

5- Hukuk kuralları dışında diğer toplumsal kurallara uyulmadığında karşılaşılacak olan tepki aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : manevi yaptırım

6- Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır ?

Cevap : fiil ehliyeti

7- Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştirildiğinde sona ermez ?

Cevap : akıl sağlığının yitirilmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir ?

Cevap : vergiyi doğuran olay

9- Ölüme bağlı tasarrufun en bilinen ve yaygın olarak başvurulan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : vasiyetname

10- Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler ?

Cevap : 12

11- İş kanunu’na göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir ?

Cevap : işveren vekili

12- Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği borçlunun da yerine getirmekte yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir ?

Cevap : edim

13- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz ?

Cevap : Ambargo

14- Aşağıdakilerden hangisi edimin şartlarından biri değildir ?

Cevap : edim mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.

15- Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli yeter sayıları ile vardıkları çözümlere ne ad verilir ?

Cevap : karar

16- Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu  öngörülmediğinde ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

Cevap : 30

17- Yenisi seçilene kadar aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığına vekalet eder ?

Cevap : cumhurbaşkanı yardımcısı

18- Bir hastaya tıbbi müdahale kendisinin veya kendisi buna ehli durumda değilse yasal temsilcisinin rızası alınarak yapılmaktadır. Ancak somut durumda bunu sağlamanın imkan dışı olduğu durumlarda bu rıza alınmadan yapılan müdahaleler hangi gerekçeyle hukuka uygundur ?

Cevap : üstün nitelikte özel yarar

19- Bir hukuk kuralının somut bir olayın uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetlerine ne denir

Cevap : yorum

20- Hesap mahkemesi de denilen organ aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : sayıştay

21- Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez

Cevap : Emredici

22- Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır ?

Cevap : Hak ehliyeti

23- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : anayasa

24- Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : demokratik devlet

25- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır ?

Cevap : Vergi hukuku

26- Özel sigortacılık alanında aşağıdakilerden şirketlerden hangisi faaliyet gösterebilir ?

Cevap : Anonim şirket

27- Eda davası yapmaya veya vermeye dayanıyorsa buna ne davası denir ?

Cevap :ifa

28- Soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : iptal

29- Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu kaç gündür ?

Cevap : 30 Gün

30-Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Örf ve Adet Kuralları

31-Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlendiği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli ve yeterli sayıları ile vardıkları çözüm?

Cevap : Karar

32-Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir ?

Cevap : İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

33-Bir davaya yer itibarıyla hangi mahkemenin bakacağım ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisi

Cevap : Yetki

34-Defi kim / kimler tarafından ileri sürülebilir ?

Cevap : Taraflar

35-Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına ne denir ?

Cevap : Tesisen kazanma

36-Fransız İnsan ve Yurttaş Halklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür?

Cevap : Büyük Fransız Devrimi’nin

37-Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir ?

Cevap : Asliye hukuk mahkemesi

38-Bir kişinin malına veya canına karşı yapılan hukuka aykırı saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir ?

Cevap : Meşru müdafaa

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!