auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

#1. Selçuklu diplomasi anlayışını gösteren ünlü vezir Nizamülmülk’ün eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#2. III. Murat döneminde hangi ülke ile diplomatik temaslar gelişmiştir?

#3. Niccolo Machiavelli’nin diplomasi alanındaki ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Hz. Muhammet’in Medineli Müşrikler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaptığı Medine Vesikası denilen antlaşmayla hangi tarihi taşımaktadır?

#5. Osmanlı ticari ahidnamelerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumunda şer’i hukuk yanında aşağıdakilerden hangisi de etkili olmuştur?

#7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı diplomasi anlayışında yer almaz?

#8. Diplomasiyi “bağımsız devletler arasında resmi ilişkilerin yürütülmesinde uygulanan zekâ ve inceliktir” şeklinde tanımlayan İngiliz yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#9. II. Selim dönemi politikalarının belirlenmesinde aşağıdaki hangi devlet adamı etkili olmuştur?

#10. İstanbul’daki Venedik elçileri aşağıdaki hangi isimle anılırdı?

#11. Avrupa diplomasi geleneğinin şekillendiği süreçte ortaya çıkan Vestfalya (Westphalıa) Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

#12. Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdaki Divan kalemlerinden hangisi Nişancının emri altında değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Reisülküttabın görevlerinden biri değildir?

#15. 1492’de İspanya’dan kovulan Yahudileri 1492’de kabul eden Padişah hangisidir?

#16. Diplomasi bilimine dair algı hangi İngiliz yazar ve devlet adamı ile 1796’da köklü bir değişime uğramıştır?

#17. Sürekli diplomasi ilk defa nerede uygulanmıştır?

#18. Fransa kapitülasyonları aşağıda verilen hangi tarihte başlamıştır?

#19. Avrupa diplomasi tarihinde önemli yeri olan 1815 Viyana Kongresi’ni aşağıdaki hangi devlet adamı yönetmiştir?

#20. “Ad hoc” tabiri aşağıdaki hangi diplomasi türünü ifade eder?

#21. Aşağıdakilerden hangisi 1818 tarihinde Aix-La Chappelle Protokolü ile belirlenen diplomatik temsilciler grubuna dâhil değildir?

#22. Arapça “sefir” kelimesi aşağıdaki hangi anlamda kullanılır?

#23. 16. Yüzyıldan itibaren Divan’a tercüman yetiştiren Kuruçeşme’deki okul hangi kurumun yönetimindeydi?

#24. Diplomaside bir düşünce sisteminden çok, bir amaç için her yolu mubah gören politikacı tutumunu anlatan ve suçlayıcı bir sıfat haline gelen terimi aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi Amerikalı diplomat Henry Kissenger’ın damgasını taşıyan diplomasi türlerinden değildir?

#26. ürkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Sultanları aşağıdaki devletlerden hangisi ile diplomatik ilişki kurup elçi teatisi yapmışlardır?

#27. Avrupa’da 17. Yüzyıl sonuna kadar kaleme alınan eserlerde büyükelçiler nasıl tanımlanırdı?

#28. Osmanlı’nın kuruluş döneminde diplomasi hangi Divan görevlisi tarafından yürütülmekteydi?

#29. Mükâleme Mazbatası aşağıdaki hangi manada kullanılır?

#30. Taht kavgasından yenik ayrılan Şehzade Cem nereye sığınmıştır?

#31. İslam dini gerek insanlar arası, gerekse toplumlar arası ilişkilerde aşağıdaki hangi ilkelere önem vermekteydi?

#32. Diplomasi kavramı ilk olarak aşağıdakilerden hangi manada kullanılmıştır?

#33. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa Rumeli’de diplomasi hangi kaleyi ele geçirmiştir?

#34. Eski Türklerde diplomatik ilişkiler aşağıda gösterilen hangi sebeple kurulmazdı?

#35. Karahanlılar döneminde elçilerin kabulü ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinden kimler sorumluydu?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

Auzef Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

Vize Final
Çıkmış Vize Soruları Çıkmış Final Soruları
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı-2

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Tarih Telegram Tarih

1) Diplomasi kavramı ilk olarak aşağıdakilerden hangi manada kullanılmıştır?

a) Uluslararası ilişkiler
b) Belgeleri inceleme
c) Sefarethane
d) Coğrafi değerlendirme
e) Elçi özellikleri

Cevap : b) Belgeleri inceleme

2) Arapça “sefir” kelimesi aşağıdaki hangi anlamda kullanılır?

a) Elçi
b) Merasim
c) Protokol
d) Divan üyesi
e) Kâtip

Cevap : a) Elçi

3) Diplomasi bilimine dair algı hangi İngiliz yazar ve devlet adamı ile 1796’da köklü bir değişime uğramıştır?

a) Hans J. Morgenthau
b) Charles-Maurice de Talleyran
c) Keith Hamilton
d) Ambrose Bierce
e) Edmund Burke

Cevap : e) Edmund Burke

4) Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hudeybiye
b) Vestfalya
c) Kadeş
d) Viyana
e) Amarna

Cevap : c) Kadeş

5) Eski Türklerde diplomatik ilişkiler aşağıda gösterilen hangi sebeple kurulmazdı?

a) Siyasî ittifak gerçekleştirebilmek
b) Dini telkinde bulunmak
c) Antlaşmalar yapmak
d) Siyasî evliliklerde aracı olmak
e) Yas törenlerinde bulunmak

Cevap : b) Dini telkinde bulunmak

6) İslam dini gerek insanlar arası, gerekse toplumlar arası ilişkilerde aşağıdaki hangi ilkelere önem vermekteydi?

a) Adalet ve ahde vefa
b) Hile ve huda
c) Savaş ve üstünlük
d) Münakaşa ve münazara
e) Çok ve tek taraflı diplomasi

Cevap : a) Adalet ve ahde vefa

7) Hz. Muhammet’in Medineli Müşrikler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaptığı Medine Vesikası denilen antlaşmayla hangi tarihi taşımaktadır?

a) 1622
b) 422
c) 622
d) 1422
e) 220

Cevap : c) 622

8) Selçuklu diplomasi anlayışını gösteren ünlü vezir Nizamülmülk’ün eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevarih-i Âl-i Selçuk
b) Nizamname
c) Kutadgu Bilig
d) Divan-ı Lugati’t-Türk
e) Siyasetname

Cevap : e) Siyasetname

9) Karahanlılar döneminde elçilerin kabulü ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinden kimler sorumluydu?

a) Hâcibler
b) Divan memurları
c) Kâtipler
d) Vezirler
e) Sultanlar

Cevap : a) Hâcibler

10) Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Sultanları aşağıdaki devletlerden hangisi ile diplomatik ilişki kurup elçi teatisi yapmışlardır?

a) Hitit
b) Urartu
c) Grek
d) Çin
e) Bizans

Cevap : e) Bizans

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

1) “Ad hoc” tabiri aşağıdaki hangi diplomasi türünü ifade eder?

a) Sürekli
b) Zirve
c) Konferans
d) Geçici
e) Parlamenter

Cevap : d) Geçici

2) Sürekli diplomasi ilk defa nerede uygulanmıştır?

a) İtalya
b) Rusya
c) Almanya
d) Osmanlı
e) Fransa

Cevap : a) İtalya

3) Aşağıdakilerden hangisi 1818 tarihinde Aix-La Chappelle Protokolü ile belirlenen diplomatik temsilciler grubuna dâhil değildir?

a) Büyük Elçi
b) Ortaelçi
c) Mukim elçi
d) Maslahatgüzarlar
e) Yalavaç

Cevap : e) Yalavaç

4) Avrupa diplomasi tarihinde önemli yeri olan 1815 Viyana Kongresi’ni aşağıdaki hangi devlet adamı yönetmiştir?

a) Napolyon Bonapart
b) Henry Kissenger
c) Otto von Bismark
d) Klemens von Metternich
e) Stradford Canning

Cevap : d) Klemens von Metternich

Vize Deneme Sınavı -1

5) Avrupa’da 17. Yüzyıl sonuna kadar kaleme alınan eserlerde büyükelçiler nasıl tanımlanırdı?

a) Hükümdarın aynası
b) Savaşçı ve dirayetli
c) Kurnaz ve entrikacı
d) Münakaşacı ve ikna edici
e) Centilmen ve alımlı

Cevap : a) Hükümdarın aynası

6) Niccolo Machiavelli’nin diplomasi alanındaki ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasetname
b) Kutadgu Bilig
c) Prens
d) Diplomatica
e) Mare Liberum

Cevap : c) Prens

7) Diplomasiyi “bağımsız devletler arasında resmi ilişkilerin yürütülmesinde uygulanan zekâ ve inceliktir” şeklinde tanımlayan İngiliz yazar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Harold Nicolson
b) François de Callières
c) Abraham de Wicquefort
d) Armand Jean du Plessis de Richelieu
e) Ernest Satow

Cevap : e) Ernest Satow

8) Aşağıdakilerden hangisi Amerikalı diplomat Henry Kissenger’ın damgasını taşıyan diplomasi türlerinden değildir?

a) Sessiz diplomasi
b) Tek taraflı/geçici diplomasi
c) Çift kanallı diplomasi
d) Mekik diplomasisi
e) Zirve toplantısı diplomasisi

Cevap : b) Tek taraflı/geçici diplomasi

9) Diplomaside bir düşünce sisteminden çok, bir amaç için her yolu mubah gören politikacı tutumunu anlatan ve suçlayıcı bir sıfat haline gelen terimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İdealizm
b) Oportünizm
c) Feminizm
d) Makyavelizm
e) Liberalizm

Cevap : d) Makyavelizm

10) Avrupa diplomasi geleneğinin şekillendiği süreçte ortaya çıkan Vestfalya (Westphalıa) Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a) 1918
b) 1815
c) 1648
d) 1948
e) 1878

Cevap : c) 1648

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı diplomasi anlayışında yer almaz?

a) Darülharp
b) Temettüat
c) Darülislam
d) Eman
e) Ahidname

Cevap : b) Temettüat

2) Osmanlı ticari ahidnamelerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tek taraflı oluşu
b) Dua kısmı
c) Kısa oluşu
d) Dibace kısmı
e) Elkap kısmı

Cevap : a) Tek taraflı oluşu

3) Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa Rumeli’de diplomasi hangi kaleyi ele geçirmiştir?

a) Vidin
b) Belgrad
c) Çimpe
d) Gelibolu
e) Mora

Cevap : c) Çimpe

4) İstanbul’daki Venedik elçileri aşağıdaki hangi isimle anılırdı?

a) Katip
b) Çavuş
c) Sefir
d) Murahhas
e) Balyos

Cevap : e) Balyos

Vize Deneme Sınavı -1

5) 1492’de İspanya’dan kovulan Yahudileri 1492’de kabul eden Padişah hangisidir?

a) Yıldırım Bayezit
b) I. Murat
c) Osman Gazi
d) II. Bayezit
e) Fatih Sultan Mehmet

Cevap : d) II. Bayezit

6) III. Murat döneminde hangi ülke ile diplomatik temaslar gelişmiştir?

a) Habsburg
b) Venedik
c) İran
d) Ceneviz
e) İngiltere

Cevap : e) İngiltere

7) II. Selim dönemi politikalarının belirlenmesinde aşağıdaki hangi devlet adamı etkili olmuştur?

a) Sokollu Mehmet Paşa
b) Çandarlı Halil Paşa
c) Mustafa Reşit Paşa
d) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
e) Melek Ahmet Paşa

Cevap : a) Sokollu Mehmet Paşa

8) Taht kavgasından yenik ayrılan Şehzade Cem nereye sığınmıştır?

a) Girit Adası
b) Santorin Adası
c) Sakız Adası
d) Meis Adası
e) Rodos Adası

Cevap : e) Rodos Adası

9) Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumunda şer’i hukuk yanında aşağıdakilerden hangisi de etkili olmuştur?

a) Ticaret hukuku
b) Amme hukuku
c) Örfi hukuk
d) Ahidname
e) Kanunnname

Cevap : c) Örfi hukuk

10) Fransa kapitülasyonları aşağıda verilen hangi tarihte başlamıştır?

a) 1835
b) 1536
c) 1355
d) 1453
e) 1299

Cevap : b) 1536

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

1) Osmanlı’nın kuruluş döneminde diplomasi hangi Divan görevlisi tarafından yürütülmekteydi?

a) Çavuşbaşı
b) Şeyhülislam
c) Sadrazam
d) Nişancı
e) Tercüman

Cevap : d) Nişancı

2) Aşağıdaki Divan kalemlerinden hangisi Nişancının emri altında değildir?

a) Defterdar
b) Beylik
c) Tahvil
d) Amedi
e) Ruus

Cevap : a) Defterdar

3) Aşağıdakilerden hangisi Reisülküttabın görevlerinden biri değildir?

a) Elçiler için Name-i Hümayun hazırlamak
b) Şeyhülislam mihmandarlığı
c) Kırım Hanları kapıkethüdalığı
d) Gayrimüslimlerin hukuki meseleleri
e) Divanda güvenliği sağlamak

Cevap : e) Divanda güvenliği sağlamak

4) Mükâleme Mazbatası aşağıdaki hangi manada kullanılır?

a) Yabancı elçilik itimatnamesi
b) Reisülküttap emri
c) Yabancı elçiler ile resmi görüşme kayıtları
d) Elçi protokol kuralları
e) Elçilik görev yazısı

Cevap : c) Yabancı elçiler ile resmi görüşme kayıtları

Vize Deneme Sınavı -1

5) 16. Yüzyıldan itibaren Divan’a tercüman yetiştiren Kuruçeşme’deki okul hangi kurumun yönetimindeydi?

a) Fransız Elçiliği
b) Reisülküttap
c) Nişancı
d) Rum Patrikhanesi
e) Divan-ı Hümayun

Cevap : d) Rum Patrikhanesi

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!