auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

#1. Avrupa’da ilk Osmanlı daimi elçiliklerinin açılmasında büyük rolü olan III. Selim’in takdirini kazanan dönemin Reisülküttabı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Avrupa’da açılan ilk daimi elçilik sekretaryasında aşağıdaki görevlilerden hangisi yer almamıştır?

#3. Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi aşağıdaki hangi Sadrazamın emriyle kaleme alınmıştır?

#4. Avusturya’ya karşı yapılan 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı öncesinde hangi adım atılmıştır?

#5. Paris Sefiri olarak atanan Halet Efendi’yi diğer ilk ikamet elçilerinden ayıran en önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Osmanlı’nın paylaşılmasını ön gören Grek Projesi ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?

#7. Nailî Abdullah Paşa’nın kaleme aldığı eserin ismi hangisidir?

#8. İran’a gönderilen Osmanlı elçilerine hangi paye/unvan verilirdi?

#9. III. Selim döneminde 1789 tarihli ilk ittifak aşağıdaki ülkelerden hangisi ile imzalanmıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Teşrifatçının yardımcılarından biri değildir?

#11. Daimi elçilikler açılırken merkez teşkilatında dışişleri için 1797’de aşağıdaki kalemlerden hangisi oluşturulmuştur?

#12. Ruslarla 1779’da imzalanan Aynalıkavak Tenkihnamesi hangi Osmanlı eyaleti hakkındadır?

#13. Osmanlı buhran/duraklama dönemi aşağıdaki hangi antlaşma ile başlatılır?

#14. Klasik dönemde ülke dışına görevlendirilen ilk Osmanlı elçileri daha ziyade hangi zümre mensupları arasından tercih edilmekteydi?

#15. Osmanlı’ya gelen elçilere Çemberlitaş’ta tahsis edilen binaya ne ad verilmekteydi?

#16. 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali sonrasında Osmanlı hangi ülkelerle ittifak yaptı?

#17. Osmanlı Devleti, 1639 tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşmasını hangi ülke ile imzaladı?

#18. Teşrifat Kalemi, 18. Yüzyıl sonlarına kadar aşağıdaki hangi Deftarlığa bağlı olmuştur?

#19. Osmanlı’da Lale Devri (1718-1730), aşağıdaki hangi antlaşmanın imzalanmasından sonra başlamıştır?

#20. Ülkelerinden name getiren, ancak Padişaha hitaben yazılmış mektubu olmayan yabancı elçiler kiminle görüşebilirdi?

#21. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması hangi Padişah döneminde imzalanmıştır?

#22. Aşağıdaki devletlerden hangisinin 1699 Karlofça Antlaşmasında imzası yoktur?

#23. Venedik Cumhuriyetini tarih sahnesinden silen 17 Ekim 1797 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#24. I. Murat’ın Kosova’da şehit edilmesinden sonra Saraya elçi kabulünde aşağıdaki hangi kural uygulanmaya başlanmıştır?

#25. Osmanlı elçilerine görev için verilen değerli eşyalar ve hediyeler aşağıdaki hangi hazinede muhafaza edilirdi?

#26. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, 1711 tarihinde Rusya ile hangi antlaşmayı imzalamıştır?

#27. Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisi kimdir?

#28. Savaş durumu ortaya çıkarsa Osmanlı’daki yabancı elçiler geçici olarak nerede hapsedilirlerdi?

#29. Avrupalı diplomasi tarihinde önemi bulunan ve Otuz Yıl Savaşları’na son veren Vestfalya (Westphalia) Antlaşması hangi tarihte imzalandı?

#30. Reisülküttap Sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte Padişahın yanına aşağıdaki hangi görevli kaymakam tayin edilirdi?

#31. Elçiler, Divan-ı Hümayun’a geldiklerinde vezirler kanuna göre hangi davranışı gösterirdi?

#32. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi sonrasında Amasya’da iken hangi ülke elçisini huzura kabul etmemiştir?

#33. Sultan III. Mustafa (1757-1774) döneminde dengeli ve tutarlı politikalar yürüterek devleti savaştan uzak tutan Sadrazam hangisidir?

#34. Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde elçilerin arz ve ulufe günlerinde Divan-ı Hümayun'a kabulleri aşağıdaki hangi başlık altında verilmişti?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

Auzef Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

Vize Final
Çıkmış Vize Soruları Çıkmış Final Soruları
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı-2

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

Auzef Tarih Telegram Tarih

 

6) Teşrifat Kalemi, 18. Yüzyıl sonlarına kadar aşağıdaki hangi Deftarlığa bağlı olmuştur?

a) Anadolu
b) Şıkkıevvel
c) Rumeli
d) İrad-ı Cedid
e) Tersane

Cevap : b) Şıkkıevvel

7) Aşağıdakilerden hangisi Teşrifatçının yardımcılarından biri değildir?

a) Reisülküttap
b) Teşrifat Kesedarı
c) Teşrifat Halifesi
d) Kaftancıbaşı
e) Teşrifat Kesedarı Yamağı

Cevap : a) Reisülküttap

8) Nailî Abdullah Paşa’nın kaleme aldığı eserin ismi hangisidir?

a) Nişancı Kanunnamesi
b) Defter-i Muhasebat
c) Mukaddime-i Kavanin-i Teşrifat
d) Ruus Defteri
e) Tahvil Defteri

Cevap : c) Mukaddime-i Kavanin-i Teşrifat

9) Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi aşağıdaki hangi Sadrazamın emriyle kaleme alınmıştır?

a) Sokollu Mehmet Paşa
b) Fazıl Ahmet Paşa
c) Mustafa Reşit Paşa
d) Keçecizade Fuat Paşa
e) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Cevap : e) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10) Reisülküttap Sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte Padişahın yanına aşağıdaki hangi görevli kaymakam tayin edilirdi?

a) Tezkireci
b) Tercüman
c) Nişancı
d) Rikap Reisi
e) Kavas

Cevap : d) Rikap Reisi

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

Osmanlı Klasik Döneminde Diplomatlar: Elçiler Ve Maiyetleri

 

1) Klasik dönemde ülke dışına görevlendirilen ilk Osmanlı elçileri daha ziyade hangi zümre mensupları arasından tercih edilmekteydi?

a) Çavuş
b) Katip
c) Yeniçeri
d) Dil Oğlanı
e) Tercüman

Cevap : a) Çavuş

2) İran’a gönderilen Osmanlı elçilerine hangi paye/unvan verilirdi?

a) Defterdarlık
b) Çavuşbaşılık
c) Anadolu Kadıaskerliği
d) Hacegan
e) Rumeli Kadıaskerliği

Cevap : c) Anadolu Kadıaskerliği

3) Osmanlı elçilerine görev için verilen değerli eşyalar ve hediyeler aşağıdaki hangi hazinede muhafaza edilirdi?

a) Elçi Hazinesi
b) Enderun Hazinesi
c) Maliye Hazinesi
d) İç Hazine
e) Tersane Hazinesi

Cevap : a) Elçi Hazinesi

4) Osmanlı’ya gelen elçilere Çemberlitaş’ta tahsis edilen binaya ne ad verilmekteydi?

a) Elçi Hanı
b) Çemberlitaş Hamamı
c) Pera Oteli
d ) Sefarethane
e) Kasr

Cevap : a) Elçi Hanı

5) I. Murat’ın Kosova’da şehit edilmesinden sonra Saraya elçi kabulünde aşağıdaki hangi kural uygulanmaya başlanmıştır?

a) İtimatname takdimi
b) Ziyafet verilmesi
c) Hediye takdimi
d) Yere halı döşenmesi
e) Silah araması yapılması

Cevap : e) Silah araması yapılması

6) Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi sonrasında Amasya’da iken hangi ülke elçisini huzura kabul etmemiştir?

a) Venedik
b) Avusturya
c) Memluk
d) İran
e) Ceneviz

Cevap : d) İran

7) Elçiler, Divan-ı Hümayun’a geldiklerinde vezirler kanuna göre hangi davranışı gösterirdi?

a) Ayağa kalkmaları
b) Hediye takdim etmeleri
c) Geri çekilmeleri
d) Alkışlamaları
e) Dua etmeleri

Cevap : a) Ayağa kalkmaları

8) Savaş durumu ortaya çıkarsa Osmanlı’daki yabancı elçiler geçici olarak nerede hapsedilirlerdi?

a) Baruthane
b) Davutpaşa
c) Azabhane
d) Yedikule
e) Topkapı

Cevap : d) Yedikule

9) Ülkelerinden name getiren, ancak Padişaha hitaben yazılmış mektubu olmayan yabancı elçiler kiminle görüşebilirdi?

a) Nişancı
b) Teşrifatçı
c) Sadrazam
d) Kapıkethüdası
e) Tercüman

Cevap : c) Sadrazam

10) Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde elçilerin arz ve ulufe günlerinde Divan-ı Hümayun’a kabulleri aşağıdaki hangi başlık altında verilmişti?

a) Nişancı
b) Teşrifat Defteri
c) Divan-ı Hümayun
d) Kanun-ı Kadim
e) Kanun-ı Elçiyan

Cevap : e) Kanun-ı Elçiyan

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

1) Osmanlı buhran/duraklama dönemi aşağıdaki hangi antlaşma ile başlatılır?

a) Karloça

b) Pasarofça

c) Berlin

d) Vasvar

e) Zitvatorok

Cevap : e) Zitvatorok

2) Avrupalı diplomasi tarihinde önemi bulunan ve Otuz Yıl Savaşları’na son veren Vestfalya (Westphalia) Antlaşması hangi tarihte imzalandı?

a) 1648

b) 1815

c) 1699

d) 1878

e) 1774

Cevap : a) 1648

3) Osmanlı Devleti, 1639 tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşmasını hangi ülke ile imzaladı?

a) Fransa

b) Avusturya

c) İran

d) Rusya

e) Lehistan

Cevap : c) İran

4) Osmanlı’da Lale Devri (1718-1730), aşağıdaki hangi antlaşmanın imzalanmasından sonra başlamıştır?

a) Karlofça

b) Pasarofça

c) Küçük Kaynarca

d ) Vasvar

e) Kasr-ı Şirin

Cevap : b) Pasarofça

5) Sultan III. Mustafa (1757-1774) döneminde dengeli ve tutarlı politikalar yürüterek devleti savaştan uzak tutan Sadrazam hangisidir?

a) Mustafa Reşit Paşa
b) Kara Mustafa Paşa
c) Damat İbrahim Paşa
d) Mehmet Ragıp Paşa
e) Fazıl Ahmet Paşa

Cevap : d) Mehmet Ragıp Paşa

6) Aşağıdaki devletlerden hangisinin 1699 Karlofça Antlaşmasında imzası yoktur?

a) Venedik

b) Avusturya

c) Lehistan

d) Rusya

e) İran

Cevap : e) İran

7) Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, 1711 tarihinde Rusya ile hangi antlaşmayı imzalamıştır?

a) Prut

b) Petersburg

c) Paris

d) Aynalıkavak

e) Vasvar

Cevap : a) Prut

8) 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması hangi Padişah döneminde imzalanmıştır?

a) II. Abdülhamit

b) III. Selim

c) I. Abdülhamit
d) II. Mahmut

e) I. Murat

Cevap : c) I. Abdülhamit

9) Osmanlı’nın paylaşılmasını ön gören Grek Projesi ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?

a) II. Katerina

b) I. Petro

c) II. Nikolay

d) I. Aleksandr

e) Anna İvanovna

Cevap : a) II. Katerina

10) Ruslarla 1779’da imzalanan Aynalıkavak Tenkihnamesi hangi Osmanlı eyaleti hakkındadır?

a) Eflak

b) Boğdan

c) Mora

d) Kırım

e) Çıldır

Cevap : d) Kırım

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

1) III. Selim döneminde 1789 tarihli ilk ittifak aşağıdaki ülkelerden hangisi ile imzalanmıştır?

a) Avusturya
b) İngiltere
c) İsveç
d) Venedik
e) Ceneviz

Cevap : c) İsveç

2) Avusturya’ya karşı yapılan 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı öncesinde hangi adım atılmıştır?

a) Şeyhülislam fetvası alınmıştır
b) Seferberlik ilan edilmiştir
c) Cihat ilan edilmiştir
d) Daimi elçilik açılmıştır
e) Reisülküttap değişikliği yapılmıştır

Cevap : a) Şeyhülislam fetvası alınmıştır

3) 1791 Ziştovi Antlaşması müzakerelerindeki Osmanlı heyetinin başındaki Reisülküttap aşağıdakileri hangisidir?

a) Mustafa Reşit Paşa
b) Yusuf Agâh Efendi
c) Mehmet Namık Paşa
d) Moralı Seyyit Ali Efendi
e) Abdullah Berri Efendi

Cevap : e) Abdullah Berri Efendi

4) Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisi kimdir?

a) Abdullah Berri Efendi
b) Moralı Seyyit Ali Efendi
c) Mahmut Raif Efendi
d ) Yusuf Agâh Efendi
e) Amedi Galip Efendi

Cevap : d ) Yusuf Agâh Efendi

5) Avrupa’da ilk Osmanlı daimi elçiliklerinin açılmasında büyük rolü olan III. Selim’in takdirini kazanan dönemin Reisülküttabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rami Mehmet Efendi
b) Abdürrezzak Efendi
c) Münip Efendi
d) Karateodori Efendi
e) Mehmet Raşit Efendi

Cevap : e) Mehmet Raşit Efendi

6) 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali sonrasında Osmanlı hangi ülkelerle ittifak yaptı?

a) Venedik-Ceneviz
b) Avusturya-Rusya
c) Lehistan-İngiltere
d) İngiltere-Rusya
e) Prusya-İsveç

Cevap : d) İngiltere-Rusya

7) Avrupa’da açılan ilk daimi elçilik sekretaryasında aşağıdaki görevlilerden hangisi yer almamıştır?

a) Sırkatibi
b) Yeniçeri
c) Hazinedar
d) Rum tercüman
e) Kişizade

Cevap : b) Yeniçeri

8) Paris Sefiri olarak atanan Halet Efendi’yi diğer ilk ikamet elçilerinden ayıran en önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Avrupa medeniyetini eleştirmesi
b) Yabancı dil bilmesi
c) Avrupa hayranlığı
d) Kalabalık maiyetinin olması
e) Sadrazamın ile akraba olması

Cevap : a) Avrupa medeniyetini eleştirmesi

9) Venedik Cumhuriyetini tarih sahnesinden silen 17 Ekim 1797 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vesfalya
b) Berlin
c) Campo Formio
d) Amarna
e) Kadeş

Cevap : c) Campo Formio

10) Daimi elçilikler açılırken merkez teşkilatında dışişleri için 1797’de aşağıdaki kalemlerden hangisi oluşturulmuştur?

a) Teşrifat Kalemi
b) Mühimme Odası
c) Tahvil Kalemi
d) Arz Odası
e) Ruus Kalemi

Cevap : b) Mühimme Odası

Osmanlı Diplomasi Tarihi Vize Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!