auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiKayıt ve raporlama

Kayıt ve Raporlama 2021 Final Soruları

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan maliyetlerinden biridir?

A) İş gücü kayıpları
B) İş günü kayıpları
C) Tedavi ve bakım masrafları
D) Üretim kayıpları
E) Çalışanları yeniden eğitme masrafları

Cevap : C) Tedavi ve bakım masrafları

2- İş yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalara ne ad verilmektedir?

A) İş etüdü
B) İş güvenliği
C) İş değerlendirme
D) İş analizi
E) Risk değerlendirme

Cevap : B) İş güvenliği

3- Toplumu oluşturan bireylerin çalışma gücünü veya imkanını beden ya da ruh sağlığını sürekli veya geçici olarak kaybetme ihtimaline karşı güvence altına almak aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?

A) İş güvenliği
B) Bilgi güvenliği
C) Üretim güvenliği
D) İşletme güvenliği
E) Sosyal güvenlik

Cevap : E) Sosyal güvenlik

4- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanununa göre “iş kazası” tanımıdır?

A) Sigortalının öğle tatilinde iş yeri otoparkında geçirdiği kaza
B) Bir kadın sigortalının çocuğunu okula götürürken geçirdiği kaza
C) Sigortalının işverenin verdiği bir işi yapmaya giderken kendi iradesiyle karıştığı kavga sonucu yaralanması
D) Sigortalının kendi arabasıyla işe gelirken geçirdiği kaza
E) Hamile sigortalının kendi aracıyla işe gelirken geçirdiği kaza

Cevap : A) Sigortalının öğle tatilinde iş yeri otoparkında geçirdiği kaza

5- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede kaza istatistiklerinin tutulmasının amaçlarından biri değildir?

A) İşletme üstü istatistiklere gerçek bilgi vermeyi sağlamak
B) İş güvenliği önlemlerinin kullanılmasında ceza unsuru olarak kullanmak
C) Meydana gelen kaza olayları hakkında objektif bir bilgi sahibi olmak
D) Korunmak hedeflerinin ve tedbirlerinin bulunmasına yardımcı bilgiler edinmek
E) Kaza nedenlerini objektif değerlere dayandırmak

Cevap : B) İş güvenliği önlemlerinin kullanılmasında ceza unsuru olarak kullanmak

6- Çalışan saatlere oranla milyon saatte meydana gelen kaza sayısı olarak tanımlanana ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza ağırlık oranı
B) Kaza sıklık oranı
C) Genel kazalanma oranı
D) İş güvenliği aktivitesi oranı
E) Kaza yüzdesi

Cevap : B) Kaza sıklık oranı

7- Aşağıdakilerden hangisi yıllık çalışma planında yer alan prosedürlerden biri değildir?

A) Ortam ölçümü
B) Risk değerlendirme prosedürü
C) KKD talimatı
D) Çalışma izinleri prosedürü
E) Acil durum prosedürü

Cevap : A) Ortam ölçümü

8- Bir iş yerinde kayıt sisteminin işlemesi aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir katkı sağlamaz?

A) Hizmetlerini devamlılığına
B) Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesinin sağlanmasına
C) İş yerinin çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliğine
D) Risk değerlendirme çalışmalarına
E) Çalışanların motivasyonun artırılmasına

Cevap : E) Çalışanların motivasyonun artırılmasına

9- Kaza çeşitleri sınıflandırıldığında aşağıda verilenlerden hangisi farklı bir grupta yer alması gerekir?

A) Bir günden fazla işten kalacak şekilde tedaviyi gerektiren kazalar
B) İç organ yaralanma kazaları
C) El ve parmak kazaları
D) Göz kazaları
E) Kolların yaralanmaları kazaları

Cevap : A) Bir günden fazla işten kalacak şekilde tedaviyi gerektiren kazalar

10- İş güvenliği sosyal düzeni etkileyen bir öneme sahip olduğu için sağlanması toplumun çeşitli örgüt ve kesimlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde ilgili örgütler verilmiştir?

A) Devler ve işverenler
B) İşçiler-İşverenler ve Devlet
C) Devlet
D) İşçiler ve işverenler
E) İşçiler

Cevap : B) İşçiler-İşverenler ve Devlet

11- İşçiler sağlık raporlarına itirazlarını hangi kurum üzerinden yapar?

A) İşçilerin yaşadıkları mahalledeki sağlık ocakları,
B) İtiraz yetkisi bulunan özel muayenehaneler
C) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen hastaneler
D) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler
E) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üniversite hastaneleri

Cevap : D) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler

12- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması gereken durumlardan değildir?

A) Yeni bir makine ve ekipman alınması
B) İş alımı yapılan dönemlerde
C) İş organizasyonu ve iş akışında değişiklik yapılması
D) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi
E) İşyerinde yapılan iş güvenliği denetim

Cevap : B) İş alımı yapılan dönemlerde

13- Aşağıdakilerden hangisi Periyodik kontrollerin amaçlarından değildir?

A) Yağılan kontrollerde aşınma, yıpranma vb. durumlar varsa bunların nitelik ve niceliklerini belirlemek
B) İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak
C) Bir sonraki haftaya kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır.
D) Genel hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve
alınacak tedbirleri tespit etmek.
E) İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek

Cevap : C) Bir sonraki haftaya kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır.

14- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği talimatlarından değildir?

A) Bardaklar kullanıldıktan sonra zemin üzerine bırakılmalıdır
B) Çalışanlar kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.
C) İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
D) İşyerleri tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
E) Meydana gelen en ufak iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.

Cevap : A) Bardaklar kullanıldıktan sonra zemin üzerine bırakılmalıdır

15- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir?

A) Organizasyon yapısının değişmesi
B) Yangın
C) Deprem
D) Sel
E) Sanayi kazaları

Cevap : A) Organizasyon yapısının değişmesi

16- Aşağıdakilerden hangisi acil eylem planının hedeflerinden değildir?

A) Acil duruma uygun karşılık verecek müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Acil durum karşısında her bir personelin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını sağlayacak eğitimlerin verilmesi
C) Müdahale süresinin arttırılması
D) Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörlerin en aza indirme veya ortadan kaldırma
E) Acil durum donanımlarının düzenli sayımı, bakımı gerektiğinde yenilenmesi ve işlevsellik kontrolü.

Cevap : C) Müdahale süresinin arttırılması

17- Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden biri değildir?

A) Sel
B) Yangın
C) Deprem
D) Elektrik kesintisi
E) Patlama

Cevap : D) Elektrik kesintisi

18- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi alt konularından değildir?

A) Kansorejen ve mutajen maddelerle çalışmalarda
B) Tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde
C) Çalışan motivasyon kaybı durumunda
D) Titreşime maruziyet durumunda
E) Gürültüye maruziyet durumunda

Cevap : C) Çalışan motivasyon kaybı durumunda

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

19- Aşağıdakilerden hangisi yüksek yerlerde çalışma ile ilgili İSG talimatlarındandır?

A) El aletleri ve malzemeler platformlar veya iskeleler üzerine dikkatli yerleştirilmelidir
B) Sorumlu yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın
C) Çalışırken eldiven kullanmak zorunludur.
D) Sorumlu ve yetkili elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili tadilat, tamirat yapamaz.
E) Elektrik ile ilgili arızaları elektrikle ilgili işyeri sorumlusuna haber verin.

Cevap : A) El aletleri ve malzemeler platformlar veya iskeleler üzerine dikkatli yerleştirilmelidir

20- Acil durum dökümantasyonu kapsamında hazırlanacak krokide aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

A) Uyarı sistemleri
B) Fabrikada yer alan makine isimleri
C) İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler
D) Kaçış yolları toplanma yerleri
E) Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler

Cevap : B) Fabrikada yer alan makine isimleri

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

21- Teknik periyodik kontrollerde kullanılan MDSD Listesi nedir?

A) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Listesi
B) Malzeme Denetim Güvenlik Formları Listesi
C) Malzeme Güvenlik İletişim Formları Listesi
D) Malzeme Donanım Sorumluları Dökümanı Listesi
E) Malzeme Donanım Güvenlik Listesi

Cevap : A) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Listesi

22- Teknik periyodik kontrol ve test öncesi çalışmalardan test metodu ve uygulanacak kuralların belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstenilen belgelere ulaşılamadığında uygun yabancı mevzuatlardan ve imalatçı bilgilerinden faydalanılabilir.
B) İstenilen belgeler için iş güvenliği mevzuatı ve TSE ye başvurulur.
C) Mevcut hukuki düzenlemeler takip edilip incelenir.
D) Önceden ilgili standartların varlığı araştırılmaz
E) Kontrol, ölçüm ve test usul ve tekniği belirlenir.

Cevap : D) Önceden ilgili standartların varlığı araştırılmaz

23- 18.Yüzyılın ortalarından itibaren yeni keşiflerin etkisiyle sanayi gelişmiştir. İşçi sınıfının da ortaya çıkması ile iş güvenliği ile ilgili ilk kurallar hangi ülkede hazırlanmıştır?

A) Fransa
B) ABD
C) Almanya
D) İtalya
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

24- İSG kurulunun başkanı kimdir?

A) İş Güvenliği Uzmanı
B) İşveren veya İşveren vekili
C) İnsan kaynakları , personel, sosyal işler veya idari mali işleri yürütmekle görevli bir kişi
D) Çalışan temsilcisi
E) İşyeri hekimi

Cevap : B) İşveren veya İşveren vekili

25- Ülkemizdeki mevzuata göre işyerlerinin ayrıldığı tehlike grupları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tehlikesiz-Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli
B) Az Tehlikeli-Çok Tehlikeli
C) Tehlikesiz-Tehlikeli-Çok Tehlikeli
D) Tehlikeli-Tehlikesiz
E) Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli

Cevap : E) Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli

26- Belirsiz süreli iş sözleşmesine göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir?

A) 42
B) 45
C) 40
D) 48
E) 50

Cevap : B) 45

27- Bir çalışanın temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki hangi niteliğe/ niteliklere sahip olması zorunludur?
I-İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması
II- En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması
III- En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

A) I
B) I, II
C) II
D) II, III
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

28- İnsan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynaklar ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Tehlike
B) Meslek Hastalığı
C) İşletme
D) Risk
E) Kaza

Cevap : A) Tehlike

29- Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre sağlık eğitimi konularından biri değildir?

A) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
B) Meslek Hastalıkları Sebepleri
C) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
D) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
E) İlkyardım

Cevap : A) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

30- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Çalışan temsilcisi için işyerinin tam süreli daimi çalışanı olmalıdır.
B) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olabilmesi için en az 2 yıllık iş deneyiminin
bulunması gerekir.
C) Çalışan temsilcisinin en fazla yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.
D) Yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olabilir.
E) Çalışan temsilcisi en az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olmalıdır.

Cevap : B) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olabilmesi için en az 2 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.

31- İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre “Acil Durum Tatbikatı” en az bir defa olmak üzere ne kadar bir sürede yapılmalıdır?

A) Yıllık periyotlarda
B) Her iki yıllık periyotlarda
C) Haftalık periyotlarda
D) Aylık periyotlarda
E) Her altı aylık periyotlarda

Cevap : A) Yıllık periyotlarda

32- Çalışan temsilcisinin seçilmesinde yapılan seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I-Oylamaya işyerinde çalışanların en az yarıdan bir fazlası katılmalıdır.
II-Gizli oylama gerçekleştirilir.
III-Vardiyalı çalışan işyerlerinde seçimler tüm vardiyalarda çalışanların oy kullanmasına imkan verecek şekilde düzenlenir.

A) II ve III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

33- Aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğünden biri değildir?

A) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılma
B) Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme
C) Çalışmaları izleme
D) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
E) Görevini yürütmesi nedeniyle çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanır.

Cevap : E) Görevini yürütmesi nedeniyle çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanır.

34- Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerindendir?
I-Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekibi
II-Yangınla Mücadele Ekibi
III-İlk Yardım Ekibi
IV-Su Baskınları Kontrol Ekibi

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve III
D) I, II, III ve IV
E) I ve II

Cevap : A) I, II ve III

35- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturma zorunluluğu ne tür işyerleri içindir?

A) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
B) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı ve 6331 sayılı
İş Sağlığı ve güveliği Kanunu kapsamına giren
C) Yüz ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
D) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu onaltı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve güveliği Kanunu kapsamına giren
E) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı

Cevap : B) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve güveliği Kanunu kapsamına giren

36- İş yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerin sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalara ne ad verilir?

A) İş güvenliği
B) Risk değerlendirme
C) İş analizi
D) İş değerlendirme
E) İş etüdü

Cevap : A) İş güvenliği

37- Aşağıdakilerden hangisi işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
B) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar
C) Performans planı yapar
D) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alır.
E) Özellikle ilkyardım ve acil tıbbi müdahale kurtarma ve yangınla mücadele konularından işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Cevap : C) Performans planı yapar

38- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İş yerlerinde çalışan aday olabilmeleri için 6.maddedeki kriterleri sağlaması esastır. Bu kriterleri
taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.
B) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının
yapılması için yedi günden az olmamak üzere tanınarak işveren tarafından işyerinde ilan edilir.
C) Çalışan temsilcisinin işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle
belirlenmesi esastır
D) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şarlar sağlanır ve yeterli sayıda personel
işveren tarafından görevlendirilir.
E) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının beş katından fazla olamaz.

Cevap : E) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının beş katından fazla olamaz.

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

39- Acil durum başkanının bulunmadığı durumlarda kim başkanın görevlerini yürütür?

A) İlkyardım personeli
B) Genel sekreter
C) Genel müdür
D) Tahliye personeli
E) Acil durum başkan yardımcısı

Cevap : E) Acil durum başkan yardımcısı

40- Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda medyayı bilgilendirme süreci ile ilgili dikkat gereken bir husustur?

A) Acil durumun çevre ve halk sağlığı etkileri gelen yardımlar ve acil durum sonrası yapılacaklar firmaya özel kalmalıdır.
B) Acil durum sonrası medyayı bilgilendirme çalışmaları acil durumda oluşan hasar ve kayıpları içermektedir.
C) Medya ilişkileri kazazedeler tarafından yapılmalıdır.
D) Acil durum sonrası bilgilerin bir kısmı gizli kalmalıdır.
E) Medyayı bilgilendirme sürecinde yetkili kişiler haricinde bilgi paylaşımı yapılmamalıdır.

Cevap : E) Medyayı bilgilendirme sürecinde yetkili kişiler haricinde bilgi paylaşımı yapılmamalıdır.

41- Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre teknik eğitim konularından biri değildir?

A) Elle kaldırma ve taşıma
B) Parlama patlama yangın ve yangından korunma
C) Kimyasal fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
D) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
E) Düzeltme ve onarma

Cevap : E) Düzeltme ve onarma

42- Aşağıdakilerden hangisi acil durum başkanının (başkan yardımcısının) görevlerinden biri değildir?

A) Acil durumlarda olay yerine ulaşan acil durum kuruluşlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
B) Oluşturulan acil durum ekiplerine görevleri doğrultusunda gerekli eğitimlerin uzman kuruluşlar
tarafından verilmesini sağlamak.
C) Tatbikat sonrası acil durum ekibi ile birlikte koordinasyonu ve planın tam ve doğru olarak
uygulanmasını sağlamak.
D) Acil durum ihbarının alınması ile birlikte koordinasyonu ve planın tam ve doğru olarak
uygulanmasını sağlamak
E) Acil durum ekiplerini oluşturmak.

Cevap : C) Tatbikat sonrası acil durum ekibi ile birlikte koordinasyonu ve planın tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak.

43- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin yaptıkları işe bedence ve ruhça elverişli oldukları nasıl tespit edilir?

A) Sağlık raporları
B) Teknik raporlar
C) Periyodik kontroller
D) Güvenlik raporları
E) Verimlilik raporları

Cevap : A) Sağlık raporları

44- Bir işyerinde kayıt sisteminin işlemesi aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir katkı sağlamaz?

A) Aksayan yönlerin rahatça görünmesinin sağlanmasına
B) İş yerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliğine
C) Hizmetlerin devamlılığına
D) Risk değerlendirme çalışmalarına
E) Çalışanların motivasyonunun artırılmasına

Cevap : E) Çalışanların motivasyonunun artırılmasına

45- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre eğitim programlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır
B) Yıllık eğitim programında verilecek eğitimlerin konusu , hangi tarihlerde düzenleneceği , eğitimin
süresi ,eğitime kimlerin katılacağı , eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
C) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim
programlarına ilave yapılır.
D) İş güvenliği uzmanı yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının
hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
E) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması
halinde eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

Cevap : D) İş güvenliği uzmanı yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

46- İş sağlığı güvenliği kurulları hakkında yönetmelik ve aşağıdaki hangi niteliğe / niteliklere sahip işyerlerini kapsar?
I-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren
II-Elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu
III-Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı

A) I, II, III
B) I, III
C) II, III
D) I
E) III

Cevap : A) I, II, III

47- Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre genel eğitim konularından biri değildir?

A) Çalışanın yasal hak ve sorumlulukları
B) Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
C) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
D) İşyeri temizliği ve düzeni
E) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Cevap : B) Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

48- Aşağıdakilerden hangisi “Arama- Kurtarma- Tahliye Ekibi’nin görevlerinden değildir?

A) Yangın yerinde (varsa) değerli evrak, dosya ve eşyayı güvenli bölgeye taşımak
B) Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak.
C) Öncelikle yaralanmış durumda olan insanları kurtararak güvenli bölgeye taşımak ve İlk Yardımcıya
teslim etmek
D) İlk yardım gerektiren durumlarda ilk yardım uygulamak.
E) Her türlü acil durumda tehlike haberini alır almaz derhal gerekli kurtarma malzemelerini alarak müdahale etmek

Cevap : D) İlk yardım gerektiren durumlarda ilk yardım uygulamak.

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

Auzef iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Kayıt ve Raporlama 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!