auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

1- I. Tam rekabet piyasasının özelliklerinin hepsi ortadan kalkınca ortaya çıkmaktadır.
II. Tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri ortadan kalkınca ortaya çıkmaktadır.
III. Monopolcü rekabet, oligopol ve monopol türleridir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eksik rekabet piyasası için doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : E) II ve III

2- I. Farklı olma nedenleri
II. Üstünlük ve yetenekler
III. İş felsefesi ve değerler
İyi hazırlanmış bir misyon tanımı işletmenin yukarıdaki özelliklerinden hangisini/hangilerini içermelidir?

A) Yalnız II
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : B) I, II ve III

3- I. Stratejik iş birimlerinin pazar payını ve pazarın büyüklüğünü tanımlamak zordur.
II. Zaman alıcı ve pahalı bir tekniktir.
III. Gelecek planlama yerine mevcut işlere odaklanmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri BCG Matrisi’ne yönelik eleştiriler arasındadır?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I, II ve III

4- Bir amaca ulaşmak, bir sonuca varmak, bir işi kolaylaştırmak için tutulan düzenli yola ne ad verilir?

A) Plan
B) Politika
C) Program
D) Yöntem
E) Taktik

Cevap : D) Yöntem

5- Pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Schumpeter’in yaratıcı yıkıcılık anlayışı stratejik pazarlamanın en derin yaklaşımı kabul edilebilir.
B) Pazarlama stratejisinin nihai amacı hedef kitlede değişim yaratmaktır.
C) Geniş kapsamlı pazarlama stratejisi işletme ile ilgili kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl gibi ların hepsine net yanıtlar verir.
D) Pazarlama stratejisi, işletmeye doğru yönde olup olmadığı, doğru rakiplerle rekabet edip etmediği ve uygun hedeflere varıp varmadığı konularında yardımcı olur.
E) Pazarlama stratejisi büyük resimle ilgilenir.

Cevap : D) Pazarlama stratejisi, işletmeye doğru yönde olup olmadığı, doğru rakiplerle
rekabet edip etmediği ve uygun hedeflere varıp varmadığı konularında yardımcı olur.

6- Aşağıdakilerden hangisi, hizmet pazarlamasına özel pazarlama karması elemanlarından biridir?

A) Tutundurma
B) Fiziksel unsurlar
C) Ürün
D) Fiyat
E) Dağıtım

Cevap : B) Fiziksel unsurlar

7- “_________, piyasaya girişin engellenmesi sonucunda, piyasadaki satıcı sayısının birbirini etkileyecek kadar az sayıda olduğu piyasadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oligopolcü rekabet piyasası
B) Monopolcü rekabet piyasası
C) Oligopol piyasası
D) Monopol piyasası
E) Tam rekabet piyasası

Cevap : C) Oligopol piyasası

8- Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketiciler için gerçekleştirdiği fonksiyonlar arasında değildir?

A) Yönlendirme/tanıtma fonksiyonu
B) Alışkanlık ve kolaylık fonskiyonu
C) Beğendirme fonksiyonu
D) Risk azaltma fonksiyonu
E) Kalite güvencesi

Cevap : C) Beğendirme fonksiyonu

9- Talebin niceliksel tahminlerinin yapılmasına ilişkin faaliyetlere ne ad verilir?

A) Talep denemesi
B) Talep nicelik tahmini
C) Talep tahmini
D) Talep nitelik tahmini
E) Talep ölçümü

Cevap : E) Talep ölçümü

10- I– Talep satın alma gücünden etkilenmez
II– Ekonomik çevre bireylerin satın alma gücü ve harcama özelliklerini etkileyen faktörlerden oluşur.
III– Geleneksel çevre, toplumdaki insanların tutumları, inançları, normları, gelenekleri ve yaşam tarzlarını içerir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I – III
B) Yalnız II
C) II – III
D) Yalnız I
E) I – II

Cevap : B) Yalnız II

11- I. İşletmeler, satışları farklı mevsimlerde gerçekleşen işletmeler ile birleşebilir.
II. İşletmeler kaynaklarını belirli bir alanda toplamışsa kaynakları serbest olan işletmeler ile bir alanda yatırım yapabilir.
III. İşletmeler mevcut ürünlerine satın alma yönünden benzerlik gösteren ürünlere yönelebilir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri çok yönlü çeşitlendirme stratejilerindendir?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : A) I ve II

12- İzleyici işletmeler, pazar liderlerini takip ederek strateji geliştirirler. Aşağıdakilerden hangisi bu stratejilere örnek olarak gösterilemez?

A) Farklı kopyalama
B) Örnek alma- kıyaslama
C) Benzetme
D) Uyarlama
E) Taklit

Cevap : A) Farklı kopyalama

13- Rekabet avantajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düşük maliyetli ürün üretebilme rekabet avantajı sağlar.
B) Rekabet avantajı elde etmenin tek yolu rakiplerden üstün değer içeren ürün ve hizmet üretmektir.
C) Müşterilerin tercihleri rekabet avantajında büyük rol oynar.
D) Ürün ve hizmetlerin algılanan değeri rakiplerden üstünse ortaya çıkar.
E) Müşterilerin rakiplere kıyasla sizde neyi daha iyi gördüğü rekabet avantajı sağlar.

Cevap : B) Rekabet avantajı elde etmenin tek yolu rakiplerden üstün değer içeren ürün ve hizmet üretmektir.

14- Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın rekabet ortamını tanımladığı beş temel güç içerisinde gösterilemez?

A) İkame ürünlerin tehtidi
B) Ürünün gücü
C) Yeni rakiplerin sektöre girişi için var olan engeller
D) Tedarikçilerin gücü
E) Alıcıların gücü

Cevap : B) Ürünün gücü

15- Müşterilere en iyi hizmeti verecek kişilerin işletmeye alınması, eğitilmesi ve güdülenmesi işine ne ad verilir?

A) Personel pazarlaması
B) Toplumsal pazarlama
C) Bütünleşik pazarlama
D) İçsel pazarlama
E) İlişki pazarlaması

Cevap : D) İçsel pazarlama

16- Aşağıdakilerden hangileri dış çevre analizi içerisinde gösterilemez?

A) Teknolojik güç ve eğilimlerin belirlenmesi
B) İşletmenin yatırım ve masraf yönetim kararlarının verilmesi
C) Dış çevreden kaynaklanan potansiyel fırsatların belirlenmesi
D) Politik güç ve eğilimlerin belirlenmesi
E) Dış çevreden kaynaklanan potansiyel tehditlerin belirlenmesi

Cevap : B) İşletmenin yatırım ve masraf yönetim kararlarının verilmesi

17- Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En önemli avantajları yenilikçi yaklaşımlarıdır.
B) Hem pazar payı hem de kârlılığı yüksek olan firmalardır.
C) Yeni pazar yaratarak öncü olabilir.
D) Uyguladığı yeni stratejilerle öncü olabilir.
E) Sektörün büyümesini hızlandırır.

Cevap : B) Hem pazar payı hem de kârlılığı yüksek olan firmalardır.

18- I. Satış ve yatırım üzerinden daha yüksek kârlılık elde edilir.
II. Rekabet daha yoğundur.
III. Tüketici istekleri ve farklılaşma üzerine yoğunlaşmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazar bölümlendirmenin özelliklerindendir?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III

Cevap : A) I ve III

19- Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin yararları arasında sayılamaz?

A) Firmanın farklı pazar bölümlerindeki gücü daha iyi analiz edilir.
B) Firma pazardaki değişmeleri daha iyi izleyebilir.
C) Tutundurma mesaj ve araçları yalnızca tek bir grup için kullanılacağından daha etkin ve verimli kullanılır.
D) Firmanın en karlı ve en cazip pazar bölümlerine odaklanmasına imkân tanır.
E) Firma tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.

Cevap : C) Tutundurma mesaj ve araçları yalnızca tek bir grup için kullanılacağından daha etkin ve verimli kullanılır.

20- Konumlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüketicinin algıları, etkileri ve duyguları sonucu ortaya çıkar.
B) Tüketicinin satın alma sürecini basitleştirmek için zihinlerinde ürünleri, markaları ve işletmeleri kategorize etmesidir.
C) Ürünün rakiplerine göre tüketicinin gözünde nerede yer aldığıdır.
D) Sadece mevcut müşterinin zihninde arzu edilen noktanın elde edilmesini içerir.
E) Hem mevcut hem potansiyel müşterinin zihninde arzu edilen noktanın elde edilmesini içerir.

Cevap : D) Sadece mevcut müşterinin zihninde arzu edilen noktanın elde edilmesini içerir.

21- Pazar lideri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazar payını arttırmak için çeşitli büyüme stratejilerinden faydalanabilir.
B) Pazar payını koruması için müşterilerle kârlı ilişkilerini sürdürmesi gerekmektedir.
C) Pazarın büyümesi, liderin pazar payını diğer işletmelerle paylaşmasıyla sağlanabilir.
D) Pazar payını koruması için sürekli yenilik yapması gerekmektedir.
E) Pazar payını arttırmak için yeni pazarlama karması geliştirmelidir.

Cevap : C) Pazarın büyümesi, liderin pazar payını diğer işletmelerle paylaşmasıyla sağlanabilir.

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

22- Ansoff büyüme matrisine göre, bir işletme mevcut pazarda mevcut ürünler ile büyüme sağlıyorsa hangi stratejiyi kullanıyordur?

A) Mevcut geliştirme stratejileri
B) Pazar geliştirme stratejileri
C) Çeşitlendirme stratejileri
D) Ürün geliştirme stratejileri
E) Pazara nüfuz etme stratejileri

Cevap : B) Pazar geliştirme stratejileri

23- Müşteriler analiz edilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisine yanıt aranmaz?

A) Üretim yeri, müşterilere uygun mudur?
B) Müşterinin ihtiyaçları nelerdir?
C) Müşterinin şikayetleri nelerdir?
D) Müşteri kimdir?
E) Müşteri ile nerede iletişime geçilmelidir?

Cevap : A) Üretim yeri, müşterilere uygun mudur?

24- I. Toplam pazarı büyütmek
II. Mevcut pazar payını korumak
III. Pazar payını arttırmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazar liderinin izleyeceği stratejilerdendir?

A) II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I ve III

Cevap : D) I, II ve III

25- __________, rakiplerin belirli tüketici gruplarının ihtiyaçlarını göremediği ve onları tatmin edemediği durumlarda ve saldıran işletmenin rakibe cepheden saldıracak güce ve kaynağa sahip olmadığı durumlarda uygulanabilen bir saldırı stratejisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gerilla saldırısı
B) Kanattan saldırı
C) Kuşatma saldırısı
D) Cepheden saldırı
E) Atlatma saldırısı

Cevap : B) Kanattan saldırı

26- I. Genel konumlandırma stratejisinin belirlenmesi
II. Uygun rekabet avantajının seçilmesi
III. Rekabet avantajı noktalarının tanımlanması
Yukarıda yer alan konumlandırma süreci aşamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I-III-II
B) III-I-II
C) I-II-III
D) III-II-I
E) II-I-III

Cevap : D) III-II-I

27- Kuşatma (çevirme) saldırısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rakibin faaliyet gösterdiği alanlarda pazar nişleri ile pazar payı elde etme şeklinde uygulanabilir.
B) Rakibin güçlü olduğu alanlara saldırılarak rakibin güçsüz duruma getirilmesi amaçlanır.
C) Rakibin tedarik kanalları ile olan ilişkilerine müdahale sonucu da rakipten pazar payı sağlamak mümkündür.
D) Kuşatma saldırısı uygulamak isteyen işletmenin güçlü olması gerekmektedir.
E) Kuşatma stratejisinde rakip işletmeyi birçok yönden sarmak amaçlanmaktadır.

Cevap : B) Rakibin güçlü olduğu alanlara saldırılarak rakibin güçsüz duruma getirilmesi amaçlanır.

28- I. Mevcut pazar payının büyüklüğü
II. Pazarın büyüme oranı
III. Müşterinin eğilimleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin büyüme stratejilerini seçmesinde etkili olmaktadır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız I

Cevap : B) I ve II

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

29- Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pazara, tek ürün tek pazarlama karması ile hitap eder.
B) Müşteri potansiyelinin olması önemli bir durumdur.
C) Tüketicinin ani değişimlerine karşı hazırlıklıdır.
D) Maliyetli bir yöntemdir.
E) Bölümsel pazarlama stratejisi olarak da adlandırılır.

Cevap : A) Pazara, tek ürün tek pazarlama karması ile hitap eder.

30- GE Pazar çekiciliği/ işletme konumu modelini düşündüğünüzde,
I– Toplam 8 kategori bulunmaktadır.
II- Modelde yer alan daireler, stratejik iş birimlerine ait pazarın büyüklüğünü belirtir.
III- Ölçümler çok değişkenli ölçeklere dayandırılmıştır.
Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II – III
B) I – II -III
C) I – II
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) II – III

31- I. Konumlandırma, odaklanma ile başlar.
II. Konumlandırma, farklılaştırma ile başlar
III. Konumlandırma, rekabet avantajı sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : E) II ve III

32- I. Nüfus yoğunluğu
II. Doğal kaynaklar
III. Nüfusun yapısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri coğrafik bölümlendirme unsurlarındandır?

A) I ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) II ve III

Cevap : B) I ve II

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

33- I – Pazar bölümünün yapısal çekiciliği.
II- Pazar bölümünün büyüklüğü ve büyüme hızı.
III-İşletmenin amaçları ve kaynakları.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi bir firmanın hedef pazar seçiminde dikkate alması gereken faktörlerdendir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : C) I, II ve III

34- Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçimi stratejilerinden değildir?

A) Mikro pazarlama
B) Farklılaştırılmamış pazarlama
C) Farklılaştırılmış pazarlama
D) Makro pazarlama
E) Yoğunlaştırılmış pazarlama

Cevap : D) Makro pazarlama

35- Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçimini etkileyen ana faktörlerden değildir?

A) Hizmet edilmesi uygun görülen pazar bölümlerine karar vermek.
B) Pazar bölümlerini büyüklük ve değer olarak ölçmek.
C) Çekici gözüken pazar bölümlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemek.
D) Rakiplerin pazar bölümlerindeki güçlerini değerlendirmek.
E) Pazarda bulunan firmaların insan güçlerini detaylı olarak analiz etmek.

Cevap : E) Pazarda bulunan firmaların insan güçlerini detaylı olarak analiz etmek.

36- Pazar bölümlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazar içindeki müşterilerin reaksiyonları birbirine benzemektedir.
B) Homojen bir pazarın, farklı ürünlere ihtiyaç duyan müşterilere göre ayrılmasıdır.
C) İstek ve ihtiyaçları birbirine benzeyen müşteri kümesi oluşturmaktır.
D) Her bölüme farklı pazarlama stratejileri uygulanmaktadır.
E) Alt pazar olarak ifade edilebilir.

Cevap : B) Homojen bir pazarın, farklı ürünlere ihtiyaç duyan müşterilere göre ayrılmasıdır.

37- Atlatma (bypass) saldırısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rakibe doğrudan saldırmak yerine, dolaylı bir saldırı söz konusudur.
B) İşletme rakiplerle karşılaşmaktan kaçınarak onlarla rekabet etmenin farklı yollarını aramaktadır.
C) Yeni teknolojiler ya da yeni iş modelleri geliştirilerek rekabetten uzak durma ve yeni pazarlar oluşturma şeklinde uygulanabilir.
D) Atlatma stratejisini uygulayan işletmeler yoğun bir rekabete maruz kalmaktadır.
E) Pazarda hizmet edilmeyen müşteri bölümleri yaratılarak uygulanabilir.

Cevap : D) Atlatma stratejisini uygulayan işletmeler yoğun bir rekabete maruz kalmaktadır.

38- Porter’ın jenerik stratejileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmeler belli müşteri grubuna odaklanmış olarak maliyet liderliği stratejisi uygulayabilir.
B) Odaklanma stratejisi, maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejisi ile birlikte uygulanabilir.
C) Odaklanma stratejisi özel bir müşteri grubuna, onların tercih ve arzuları doğrultusunda en uygun ürün ve hizmetleri sunmaya çalışmaktır.
D) Odaklanma stratejisi, ürün ve hizmetlerin rakiplerinden mümkün olduğunca farklılaştırılarak müşterilerin beğenisine sunulması yaklaşımıdır.
E) Porter, orijinal kuramında jenerik stratejilerden yalnızca birinin hedeflenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Cevap : D) Odaklanma stratejisi, ürün ve hizmetlerin rakiplerinden mümkün olduğunca
farklılaştırılarak müşterilerin beğenisine sunulması yaklaşımıdır.

39- _______________, işletmenin pazarı bölümlere ayırmakta ve pazarlama faaliyetlerini bunlar içerisinden seçtiği pazar bölümlerine yönelik olarak yürüttüğü pazarlama türüdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

A) Mikro Pazarlama
B) Farklılaştırılmamış Pazarlama
C) Farklılaştırılmış Pazarlama
D) Makro Pazarlama
E) Yoğunlaştırılmış Pazarlama

Cevap : C) Farklılaştırılmış Pazarlama

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

Auzef İşletme telegram işletme

Pazarlama Stratejileri 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!