auzefDış Ticaretin Finansmanı ve TeşvikiUluslar Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

1- Dış ticaret işlemleri kapsamında, bir ülkede üretilen mal ve/veya hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemine ne denir?

A) Ticari dolaşım
B) İhracat
C) İthalat
D) İç Ticaret
E) Üretim

Cevap : B) İhracat

2- Bir bireyin, şirketin, bölgenin veya ülkenin birim zaman başına aynı miktarda girdi ile daha fazla miktarda mal veya hizmet üretebilmesi için veya birim başına aynı miktarda mal veya hizmet üretebilmesine ne isim verilir?

A) Mutlak üstünlük
B) Ekonomik avantaj
C) Ülkesel üstünlük
D) Ekonomik üstünlük
E) Karşılaştırmalı üstünlük

Cevap : A) Mutlak üstünlük

3- Deniz konşimentosu hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ciro yoluyla devredilebilir
B) Mutlaka nama düzenlenmelidir
C) Deniz taşımacılığında kullanılır
D) Kıymetli evrek niteliğindedir
E) Emre düzenlenir

Cevap : B) Mutlaka nama düzenlenmelidir

4- Incoterms hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Incoterms 2010 da olduğu gibi incoterms 2020 de toplam 13 adet teslim şekli bulunur.
B) Incoterms 2000 de 11 adet teslim şekli bulunmaktadır.
C) Incoterms 2020 de belirtilen yerde teslim (DPU) şekli yürürlükten kaldırılmış olup yerine terminalde teslim (DAT Kuralı) getirilmiştir.
D) Dış ticarette incoterms kurallarını kullanmak zorunlu değildir.
E) 1 Ocak 2020 de Incoterms 2020 nin uygulamaya girmesi ile Incoterms 2010 yürürlükten otomatik olarak kaldırılacaktır.

Cevap : D) Dış ticarette incoterms kurallarını kullanmak zorunlu değildir.

5- Dış ticaret sözleşmelerinde malların teslim şekli (incoterms) aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde belirtilir ve bu şekilde teslim koşullarının hukuksal çerçevesi belirlenmiş olur?

A) Finansal sözleşme
B) Alım-satım sözleşmesi
C) Taşıma sözleşmesi
D) Teyit sözleşmesi
E) Sigorta Sözleşmesi

Cevap : B) Alım-satım sözleşmesi

6- Incoterms 2020 nin getirdiği yenilikler hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) DAT teslim şekli incoterms 2020 de DPU olarak değiştirilmiştir
B) DAT harici incoterms 2010 da diğer D grubu teslim şekilleri incoterms 2020 de devam etmektedir.
C) D grubundaki teslim yöntemi sayısı 4 den 3 e düşürülmüştür
D) Incoterms 2020 de DAP, DPU ve DDP teslim şekillerimde satıcının veya alıcının kendi nakliye araçları ile nakliyenin gerçekleştirilmesi mümkün kılınmıştır
E) DPU malım tesliminin terminal yerine herhangi bir noktada gerçekleştirilmesine olanak sunar

Cevap : C) D grubundaki teslim yöntemi sayısı 4 den 3 e düşürülmüştür

7- Aşağıda verilen incoterms teslim gruplarından hangisi ihracatçı (satıcı) açısından riski en yüksek teslim şekilleridir?

A) Incoterms D grubu teslim şekilleri
B) Incoterms F grubu teslim şekilleri
C) Incoterms A grubu teslim şekilleri
D) Incoterms E grubu teslim şekilleri
E) Incoterms C grubu teslim şekilleri

Cevap : A) Incoterms D grubu teslim şekilleri

8- I-Malların ambalajlanması, bir konteyner içine veya diğer ulaşım araçlarına malların istiflenmesi anlamındadır
II- Malların ambalajlanması, satım sözleşmesi kapsamında her türlü gerekliliklere uygun hareket edilmesi anlamındadır
III- Malların ambalajlanması, ilgili malların taşımaya uygun hale getirilmesi anlamı taşır
Incoterms 2020 kurallarında, ambalama yukarıdaki belirtilen tanımdaki anlamların hangisi ya da hangilerini kapsamaz?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I, II, III

Cevap : D) Yalnız I

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

9- I- Satıcı, malları kendi işletmesinde (satıcının fabrikasındA) alıcıya teslim ettiği anda teslimat gerçekleşmiş sayılır
II- Satıcı malı teslim edene kadar malların kaybolması veya zarar görmesi riski taşır
III- Satıcı, bir taşıma şirketiyle taşıma sözleşmesi yapar ve malın kararlaştırılan varış noktasına taşınmasını sağlar
IV- Satıcı ihracatla ilgili gümrük işlemlerini ve masraflarını üstlenir
V- Satıcı, sigortanın sorumlusu olup mutlaka asgari sigorta şartlarını sağlamalıdır.
CPT-Carrier Paid (varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak) teslim şekli hakkında yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) III, IV, V
D) Hepsi
E) II, III, IV, V

Cevap : B) II, III, IV

10- 1-Öncelikle, taraflar (ihracatçı-ithalatçı) arasında satış (alım-satım) sözleşmesi yapılır.
2.İthalatçı tarafından, bankasına (amir bankayA), ihracatçı adına akreditif açması için talimat verilir.
3.Amir banka tarafından,muhabir bankaya akreditifiletilir.
4.Muhabir banka, ihracatçıyı (lehdar) bilgilendirir.
5.İhracatçı bilgilendirmenin ardından, ithalatçıya malları gönderir.
6.İhracatçı ve saiki kendi bankasına iletir vemal bedelini tahsil eder.
7. Amir banka belgeleri, muhbir bankaya iletir ve ödemeyi tahsil eder.
8.Amir banka akreditifbedeli ödendiğinde belgeleri ithalatçıya teslim eder.
Yukarıdaki temel akreditifi işlem adımları verilirken bir maddede yanlışlık yapılmıştır. Yanlış olan hangisidir?

A) 4. Madde
B) 7. Madde
C) 5. Madde
D) 3. Madde
E) 6. Madde

Cevap : B) 7. Madde

11- I- Havale
II- Çek
III- Kredi Kartı
IV- Efektif
V- Emanet hizmetleri
Yukarıdaki verilen şekillerden hangileri ile dış ticarette peşin ödeme gerçekleştirilebilir?

A) I, II, III, IV, V
B) I, II, III
C) I, II
D) I, II, III, IV
E) I, III, V

Cevap : D) I, II, III, IV

12- Aşağıdakilerden hangisi klasik bir forfaiting işlemindeki taraflardan biri değildir?

A) İthalatçı
B) Lessor
C) Forfaiter
D) Garantör banka
E) İhracatçı

Cevap : B) Lessor

13- I- Türk lirası ödemesi suretiyle tasfiyesi
II- İthalat bedelleri ile mashup edilmek suretiyle ödenmesi
III- Döviz kazandırıcı hizmet bedelleriyle mashup edilmek suretiyle ödenmesi
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri uluslararası piyasalardan sağlanan prefinansman mashup suretiyle ödeme şekillerindendir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) I, II ve III

Cevap : B) I ve III

14- Forfaiting işleminde ihracatçının karşılaşacağı üç maliyet unsuru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Komisyon, aval ücreti, garanti ücreti
B) Aval ücreti, garanti ücreti, faiz gideri
C) Komisyon, sigorta ücreti, swap primi
D) İskonto oranı, taahhüt ücreti, bekleme (gecikme) ücreti
E) İskonto oranı, işlem komisyonu, sigorta gideri

Cevap : D) İskonto oranı, taahhüt ücreti, bekleme (gecikme) ücreti

15- Mal veya hizmet satışından doğan fatura ile tevsik edilen alacaklar ile _______ tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, müşterisine tahsilat, finansman veya faktöring garantisi sunan sözleşmedir Ülkemizde 6361 sayılı Finansal Kiralama, factoring ve finansman şirketleri Kanunun 38. Maddesi …..
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu
B) Sermaye Piyasaları Kurulu
C) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu
D) Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
E) Rekabet Kurumu

Cevap : C) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

16- I. Forfaiting işlemi, ihracatçıya sabit faizli finansman imkanı sağlamakta ve ihracatçı faiz riskine karşı korunmaktadır.
II. Forfaiting işlemi, ihracatçı firmanın bilançosunda iyileşmeye sebep olmaktadır. Bu durum yeni kredi sağlanmasında kolaylık oluşturmaktadır.
III. Forfaiting işleminde taraf ülkelerde yaşanabilecek ekonomik ve politik riskler ihracatçıya yansımamaktadır.
IV. Forfaitingte kredi işlem hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.
V. Forfaiting ihracatçının özsermayesinde önemli bir artış sağlar
VI. Forfaiting ihracatçının tüm alacaklarına uygulanabileceği gibi aynı zamanda borçlarına da uygulanabilir.
Yukarıda forfaiting işlemleri hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) III ve IV
B) I ve II
C) V ve VI
D) IV, V ve VI
E) I ve III

Cevap : C) V ve VI

17- Aşağıdakilerin hangisi yatırım teşvik sisteminin amaçlarından biri değildir?

A) Bölgesel gelişmiş farklılıklarını azaltma
B) Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek
C) Çevreyi korumaya yönelik yatırımları özendirmek
D) Cari açığı artırmak
E) Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirme

Cevap : D) Cari açığı artırmak

18- I- Forfaiterin ihracatçıya teklifini sunması
II- Alacağın forfeiter tarafından satın alınması
III- İhracatçının forfaiteri bilgilendirmesi
IV- İhracatçı ile forfeiter arasında sözleşme yapılması
Forfaiting işlemi 4 aşamada gerçekleşmektedir. Yukarıda klasik bir forfaiting işleminin aşamaları karışık olarak verilmiştir. İşleyiş sırasına göre baştan sona doğru sıralayan şık hangisidir?

A) III, II, IV, I
B) IV, II, III, I
C) I, II, III, IV
D) II, III, I, IV
E) III, I, IV, II

Cevap : E) III, I, IV, II

19- İhraç edilen mal, hizmet veya teknoloji transfer bedelinin bir kısmının ya da tamamının mal karşılığında alınmasına dayalı olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takas
B) Karşı alım
C) Kliring
D) Geri alım
E) Dengeleme

Cevap : E) Dengeleme

20- Türkiye’nin tek resmi ______________ finansman kuruluşu olan Türk Eximbank (Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş.) 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İthalat-İhracat
B) Merkezi
C) Ithalat
D) Uluslararası
E) ihracat

Cevap : E) ihracat

21- İhracatçının temlik yolu ile factoring firmasına devrettiği alacaklarının, ithalatçı tarafından ödenmesi durumunda tahsilat için kendine geri dönülmesini Kabul ettiği faktoring çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bildirimli faktoring
B) Kabulü rücu faktoring
C) Bildirimsiz factoring
D) Yurtiçi faktoring
E) Gayri kabulü rücu faktöring

Cevap : B) Kabulü rücu faktoring

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

22- ______ile banka, akreditif yoluyla ithalat yapan müşteriye ithalatın gerçekleşmesi için gerekli finansman olanağını sağlamaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Akreditif kredisi
B) Faiz swapı
C) Leasing
D) Mavi şartlı akreditif
E) Aval

Cevap : A) Akreditif kredisi

23- Eximbankın ihracatçılara sağladığı ürün ve hizmetler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Kredi, sigorta, garanti ve hazine

24- Sözleşme süresi 3 yıldan fazla olan leasing sözleşmesine ne isim verilir?

Cevap : Uzun süreli finansal kiralama

25- CIF teslimat şeklinde sigortalanan malın değeri en az ne kadar olmalıdır?

Cevap : Hiçbiri

26- – Satışa konu olan malın cinsi, tanımı ve miktarı
– Malın fiyatı
– Diğer masraflar (navlun, sigorta, yükleme-boşaltma, finansman, bankacılık ücretleri ve diğer giderler)
– Malın teslim şekli, yeri ve zamanı
– Ödemenin şekli (mal bedeli nasıl ödenecek), ödeme yeri ve ödeme zamanı.
Yukarıdaki bahsi geçen ….. dikkate alan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Alım-satım sözleşmesi

27- Bulundukları ülkenin sınırları içinde yer almasına karşın dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük bölgesi dışında sayılan alanlara ne denir?

Cevap : Serbest Bölge

28- I- Peşin satışlar
II- Konsiye satışlar
III- Proforma faturalı satışlar
IV- taahütlü satışlar
V- 6 ay vadeli kredili satışlar
VI- 1 ay vadeli kredili satışlar
Yukarıdakileden hangileri factoring uygulanamadığı satış şekilleridir?

Cevap : I, II, III, IV

29- Aşağıdakilerden hangisi karşı ticaret işlemlerinden değildir?

Cevap : Leasing

30- Reeskont kredisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : KOBİlerce verilen kredinin alt limit 100,000 USD dir.

31- Uluslararası factoring işlemlerinde en az kaç taraf bulunur?

Cevap : 4

32- Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımlarından biri değildir?

Cevap : Eğitim yardımı

33- I- Resmi ECA kuruluşlarının statüleri birbirlerinden farklı şekilde olabilmektedir.
II- ECA kuruluşlarının faaliyetleri EGAP tarafından düzenlenmektedir
III- ECA kredileri, ithal edilecek malın özelliğine göre 2 ile 10 yıl arasında değişebilmektedir.
IV- ECA Kredilerinde ihracatçı firma krediyi aracı bankadan peşin olarak almaktadır.
İhracat Kredi Kuruluşu ECA ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Cevap : Yalnız II

34- Aşağıda verilen teslim şekilleri içerisinde satıcının riskinin en düşük olduğu teslim türü hangisidir?

Cevap : EXW Exworks (ticari işletmede fabrikada teslim)

35- Aşağıdakilerden hangisi genel teşvik uygulamalarının unsurlarından biridir?

Cevap : Gümrük vergisi muafiyeti

36- Aşağıdakilerden hangisi kiracı açısından bir uluslararası leasing işleminin maliyeti kalemlerinden birisi değildir?

Cevap : Aval maliyeti

37- Vadeli ödemeli ihracat poliçelerinin banka tarafından iskonto edilerek kalan tutarın ihracatçıya ödenmesine dayalı olan kredilere _______ denilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : İştira ve İskonto Kredileri

38- I- Türk Eximbankın temel ihtiyaçlarından biri ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırmaktır
II- Türk Eximbank, Türkiye’de ilk kez ithalat kredi sigortası mekanizmasını uygulamaya konmuştur.
III- Türk Eximbankın faaliyetlerinin çerçevesi aylık programlar şeklinde oluşturulmaktadır.
Yukarıdaki verilenleden hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız I

39- Birden fazla çeşit malın bir arada kiralandığı leasing türü hangisidir?

Cevap : Kapsamlı kiralama

40- Incoterms 2020 nin getirdiği yenilikler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D grubundaki teslim yöntemi sayısı 4 den 3 e düşürülmüştür.

41- Aşağıdakilerden hangisi iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefleyen teşvik uygulamasıdır?

Cevap : Bölgesel teşvik uygulaması

42- . İşin detaylı açıklaması yapılır
. Alacağın toplan tutarı ve vade takvimi belirlenir
. Forfaiterin sözleşmeden dönemeyeceğine dair beyanı belirtilir
. İhracatçı tarafından devredilecek belgeler belirlenir
Forfaiting işlemi 4 aşamada gerçekleştirilmektedir. Yukarıda klasik bir forfaiting işleminde gerçekleştirilen işlemler verilmiştir. Bu işlemler hangi sürecin hang aşaması ile ilgilidir?

Cevap : Forfaiterin ihracatçıya teklifini sunması

43- İhracata yönelik devlet yardımları hangi bakanlık tarafından desteklenmektedir?

Cevap : Ticaret Bakanlığı

44- ___________ yurtiçindeki leasing şirketi tarafından “Leasing” e konu olacak malların yurt içinden veya yurt dışından temin edilerek yurt içindeki kiracıya kiralanması yöntemidir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeldiri?

Cevap : Yurt içi kiralama

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!