auzefFelsefefelsefe tarihi sorunlarıFelsefe Tarihi Sorunları-IIsosyoloji

Felsefe Tarihi Sorunları-2 Final 2021

Felsefe Tarihi Sorunları-2 Final 2021

Felsefe Tarihi Sorunları-2 Final 2021

1. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Aydınlanma düşüncesinin bir özelliği değildir?

A) Bilimsel tutum
B) Ilımlılığı savunma
C) Evrenselliğe vurgu
D) Geleneğe karşı çıkma
E) Yıkıcı eleştiriyi savunma

Cevap : B) Ilımlılığı savunma

2. Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bilme yetisi değildir?

A) Dil
B) Anlama
C) İmgelem
D) Duyarlık
E) Akıl

Cevap : A) Dil

3. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak görüşünün ilgili olduğu sorudur?

A) Neyi bilebiliriz?
B) Niçin?
C) Ne durumdayız?
D) Ne yapmalıyız?
E) Neden?

Cevap : D) Ne yapmalıyız?

4. Aşağıdakilerden hangisi “estetik” sözcüğünün kökeniyle ilgilidir?

A) Duyum
B) Beğeni
C) Zevk
D) Hoşa giden
E) Güzel

Cevap : A) Duyum

5. Aşağıdakilerden hangisi Kant açısından deneyle hiçbir biçimde ilişkili değildir?

A) A posteriori bilgi
B) Olağan bilgi
C) A priori bilgi
D) İmgesel bilgi
E) Saf bilgi

Cevap : E) Saf bilgi

6. Aşağıdakilerden hangisi estetiği güzeli araştıran bir disiplin olarak ele alan ilk kişidir?

A) Baumgarten
B) Voltaire
C) Locke
D) Hume
E) Kant

Cevap : A) Baumgarten

7. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Fransız Aydınlanma düşüncesinin bilgi – kuramsal açıdan göze çarpan özelliğidir?

A) İdeleri konu etmesi
B) Göreliliği savunması
C) Maddeci olması
D) Matematiksel olması
E) Deneyciliğe karşı çıkması

Cevap : C) Maddeci olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Alman aydınlanmasının bir özelliğidir?

A) Siyasal söylem birliği
B) Şiddet yanlısı olma
C) Aydınlanma konusunda görüş ayrılığı
D) Geleneğe vurgu
E) Matematik bilimleri örnek alma

Cevap : C) Aydınlanma konusunda görüş ayrılığı

9. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Fransız filozoflarına takılan addır?

A) Mekanistler
B) Stoacılar
C) Philosophes
D) Deistler
E) Atomcular

Cevap : C) Philosophes

10. Aşağıdakilerden hangisi Alman idealizminin çıkış noktasıdır?

A) Hume
B) Kant
C) Baumgarten
D) Aristoteles
E) Descartes

Cevap : B) Kant

11. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi’nin felsefi anlayışının adıdır?

A) Sezgicilik
B) Mantıksal atomculuk
C) Transendental felsefe
D) Mantıksal olguculuk
E) Duyumculuk

Cevap : D) Mantıksal olguculuk

12. Aşağıdakilerden hangisi Husserlci fenomenolojinin ayraca alma ile araştırdığı alandır?

A) Dış duyum
B) Saf bilinç alanı
C) İç deney
D) Hayaller
E) İç duyum

Cevap : B) Saf bilinç alanı

13. Aşağıdakilerden hangisi Marks açısından tüm insanlık tarihi boyunca etkili olmuştur?

A) Devlet
B) Felsefe
C) Tarım
D) Sınıf çatışmaları
E) Madencilik

Cevap : D) Sınıf çatışmaları

14. Aşağıdakilerden hangisi Marks açısından yabancılaşmış bir işçinin durumunu anlatır?

A) Patronunu tanımaması
B) Çocuklarıyla iletişiminin sağlıksız olması
C) Akrabalarıyla görüşememesi
D) Kendi emek ürünü üzerindeki denetiminin bitmesi
E) Komşularını tanımaması

Cevap : D) Kendi emek ürünü üzerindeki denetiminin bitmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi olguculuğun Fransa’daki ilk isimlerinden biridir?

A) Kant
B) Baumgarten
C) Descartes
D) Comte
E) Leibniz

Cevap : D) Comte

16. Aşağıdakilerden hangisi Husserlci Fenomenolojinin özlere ulaşma yöntemlerinden biridir?

A) Tümdengelim
B) Soyutlama
C) İndirgeme
D) Bölümleme
E) Tümevarım

Cevap : C) İndirgeme

17. Aşağıdakilerden hangisi varoluşçuluğun temel tezlerinden biridir?

A) İnanmak için anlıyorum.
B) Felsefi araştırmanın konusu eyleyen insandır.
C) Deneysel olan anlamlıdır.
D) Anlamak için inanıyorum.
E) Metafizik bilgi ilk bilgidir.

Cevap : B) Felsefi araştırmanın konusu eyleyen insandır.

18. Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefede yer alan bir filozof değildir?

A) Frege
B) Russell
C) Peirce
D) Heidegger
E) Peano

Cevap : D) Heidegger

19. Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in gerçeklik kavrayışını niteler?

A) Atomik
B) Mekanik
C) Matematiksel
D) Parçalı
E) Organik

Cevap : E) Organik

20. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm tartışmasını başlatan isim olarak görülür?

A) Hegel
B) Hume
C) Locke
D) Lyotard
E) Kant

Cevap : D) Lyotard

21. Aşağıdakilerden hangisi Hegel felsefesinde bilincin oluşumunun çeşitli evrelere yayılmasına yol açar?

A) Bireşim
B) Uyum
C) Çelişkiler
D) İdealar
E) İnsanlar

Cevap : C) Çelişkiler

22. Aşağıdakilerden hangisi Comte’a göre Batı düşünüşün son evresidir?

A) Teknolojik evre
B) Metafizik evre
C) Olgucu evre
D) Mitolojik evre
E) Teknik evre

Cevap : C) Olgucu evre

23. Aşağıdakilerden hangisi Kant açısından ahlakın zorunluluğunun kaynağıdır?

A) Saf akla dayanması
B) Yaptırıma dayanması
C) Uzlaşımsal olması
D) Koşullara dayanması
E) Toplumsal olması

Cevap : A) Saf akla dayanması

24. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi açısından bilginin kaynağıdır?

A) Akıl
B) İnanç
C) Sezgi
D) Deneyim
E) İmgelem

Cevap : D) Deneyim

25. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma döneminin diğer adıdır?

A) Estetik çağı
B) Kültür çağı
C) İnanç çağı
D) Teknik çağ
E) Akıl çağı

Cevap : E) Akıl çağı

26. Aşağıdakilerden hangisi Kant açısından aydınlanmayı niteler?

A) Geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşma
B) Kişisellikten kurtuluş
C) Ahlaki yeterlik
D) Ergin olmamadan kurtuluş
E) Güzel olana yönelik ilgi

Cevap : D) Ergin olmamadan kurtuluş

27. Aşağıdakilerden hangisi modern bilimin temsilcilerinden biri değildir?

A) Galileo
B) Newton
C) Brahe
D) Einstein
E) Kopernikus

Cevap : D) Einstein

28. Aşağıdakilerden hangisi “Varoluşçuluk” terimini ilk kullanan kişidir?

A) Jaspers
B) Frege
C) Camus
D) Merleau-Ponty
E) Sartre

Cevap : E) Sartre

29. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi düşünürlerinden biri değildir?

A) Schlick
B) Gödel
C) Carnap
D) Neurath
E) Kant

Cevap : E) Kant

30. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal atomculuğu geliştirmiştir?

A) Sartre
B) Kant
C) Wittgenstein
D) Descartes
E) Husserl

Cevap : C) Wittgenstein

31. Aşağıdakilerden hangisi Frege felsefesinde önemli yer tutan iki kavram çiftidir?

A) Erek – Rastlantı
B) Töz – İlinek
C) Görünüş – Gerçek
D) Anlam – Gönderim
E) Mekanik – Organik

Cevap : D) Anlam – Gönderim

32. Aşağıdakilerden hangisi postmodern düşüncenin belirsizlik özelliğine uygundur?

A) Düşüncelerin, eylemlerin belirsiz oluşu
B) Sanatçının belirsiz oluşu
C) İktidarın belirsiz oluşu
D) Kişilerin belirsiz oluşu
E) Mekanların belirsiz oluşu

Cevap : A) Düşüncelerin, eylemlerin belirsiz oluşu

33. Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in felsefesinde geliştirdiği bir kavramdır?

A) Sezgi
B) Dil
C) Tin
D) Anlama yetisi
E) İdea

Cevap : C) Tin

34. Aşağıdakilerden hangisi Husserl’e göre Fenomenoloji araştırması için en uygundur?

A) Deneysel bilgiler
B) Olaylar
C) Hayaller
D) Duyu verileri
E) Olgular

Cevap : C) Hayaller

35. Aşağıdakilerden hangisi Marks üzerindeki kayda değer etkilerden biridir?

A) Klasik Alman felsefesi
B) Aristoteles
C) Platon
D) Helenistik felsefes
E) Newton

Cevap : A) Klasik Alman felsefesi

36. Hangisi Postmodernizmin kelime anlamıdır?

A) Modern arası
B) Modernin başarısı
C) Moderne dönüş
D) Modern ötesi
E) Modernin açmazı

Cevap : D) Modern ötesi

37. Hangisi Hegel felsefesinde aklın diğer bir ifadesidir?

A) Dil
B) Sezgi
C) İdea
D) Anlama yetisi
E) Tin

Cevap : E) Tin

38. Hangisi insan varoluşunu felsefi bir sorun olarak görmez?

A) Jaspers
B) Merleau-Ponty
C) Camus
D) Sartre
E) Frege

Cevap : E) Frege

39. Hangisi Analitik felsefenin başlangıcına karşılık gelir?

A) 20. yy başları
B) 16. yy
C) Antik çağ
D) 18. yy sonları
E) 17. yy

Cevap : A) 20. yy başları

40. Hangisi aritmetiği mantığa indirgemeye çalışmıştır?

A) Frege
B) Wittgenstein
C) Heidegger
D) Husserl
E) Kant

Cevap : A) Frege

41. Hangisi matematiksel bir yöntem ile ahlakı kanıtlamak istemiştir?

A) Descartes
B) Hume
C) Kant
D) Platon
E) Spinoza

Cevap : E) Spinoza

42. Aşağıdakilerden hangisi Alman aydınlanmasının bir özelliğidir?

Cevap : Aydınlanma konusunda görüş ayrılığı

43. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm tartışmasını başlatan isim olarak gözükür?

Cevap : Lyotard

44. Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın tarih anlayışıdır?

Cevap : Tarihsel maddeci

45. Aşağıdakilerden hangisi 18 yüzyıl Fransız filozoflarına takılan addır?

Cevap : Philosoephes

46. Aşağıdakilerden hangisi insan varoluşunu felsefi bir sorun olarak görmez?

Cevap : Frege

47. Aşağıdakilerden hangisi Marks’a göre tarihteki ilerlemenin başat nedenidir?

Cevap : Üretici Güçler

48. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin kelime anlamıdır?

Cevap : Modern ötesi

49. Fransız aydınlanma düşüncesi bilgi kuramsal açıdan……….dir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Maddecidir.

50. Hegel’e göre saf düşüncenin yapısı nedir?

Cevap : Diyalektik

51. Husserl fenomololojisinin esin kaynağı nedir?

Cevap : Matematik

52. Aşağıdaki Hangisi postmodernliğin özelliklerinden değildir?

Cevap : Mutlağa ulaş

53. Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in “Fin(Geist) kavramını felsefeye kazandırdığı eserinin adıdır?

Cevap : Tinin Fenomenolojisi

54. Aşağıdakilerden hangisi Husserlci fenomenolojinin temel inceleme konusudur?

Cevap : Özler

55. Sartre’a göre Descartes gibi pek çok filozof insanı nasıl görmektedir?

Cevap : Kendinde varlık olarak

Felsefe Tarihi Sorunları-2 Final 2021

Auzef Sosyoloji Telegram Sosyoloji

Felsefe Tarihi Sorunları-2 Final 2021

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!