auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final-Online

#1. Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan durumlar da baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

#3. Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemeye dönük olarak oyun aracılığıyla yeni bağlantılı gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve ......... ile ortaya çıktığını savunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerekmektedir. Bu alan hangi organ ile ilişkilidir?

#6. Bir okulda çocukların sistematik olarak sorun çözme ve yaratıcı fikirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

#7. Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

#8. Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekā düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

#10. Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Bir anasınıfında sanat merkezine yerleştirilmek üzere birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller seçmeniz gerekiyor. Bu tarzda materyal aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#12. Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirdikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için hangisini kullanmalıdır?

#13. Bir eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisini ‘’çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını da çizmelisin’’ şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgularsa bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

#14. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

#15. Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluşması görüşünü, aşağıdaki kuramcılardan hangisi savunmaktadır?

#16. Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların özeliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

#17. Gelişimi normalin altında olan çocukların çizimlerinden aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

#18. Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanat eğitimi nasıl bir rol oynamaktadır?

#20. Fatma’ya öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkili üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister. Bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

#21. Ali karşılaştığı her yeni sorunda duruma uyum sağlayıp çözüme odaklanmayı beceren biridir. Bu durumda Ali hangi yaratıcılık bileşenine sahiptir?

#22. Çocukların çizimlerinde kendilerine ilişkin gelişimsel ve duygusal gösterge olabilecek figür aşağıdakilerden hangisidir?

#23. I. Öğrenci merkezlidir II. Dersi zevkli hale getirir III. Sorumluluk geliştirir IV. Grup içi tartışmaları destekler. Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

#24. Halil dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üstüne kocaman bir daire çizer ve bu daireye çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda “ seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Halil’in hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

#25. Purdue ilkokul çocukları için sorun çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

#26. Bir öğretmen sınıfındaki çocukların oluşturduğu sanat çalışmalarından göze en hoş görünenleri seçerek özenle panoya asmaktadır. Bazı durumlarda ürünler üzerinde küçük düzeltmeler yapmaktan da çekinmemektedir. Bu duruma ilişkin bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

#27. Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Sanat etkinlikleri planlanırken çocukların ilgisine göre ve onlara özgürlük tanıyarak çalışmaların yapılması için fırsat sunulmalıdır. Özellikle serbest çalışmalar için esnek yapılandırma önerilebilir. Yukardaki cümlede sanat etkinliklerine ilişkin uygulamalarda dikkate alınması gereken hangi özellikten bahsedilmektedir?

#29. Bir eğitimci çocuklarla yaptığı görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlasa aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır?

#30. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

#31. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarında dikkate alınması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

#32. Bir anaokulunda çocukların yaratıcı düşünceler üretmelerini desteklemeye yönelik bahçe düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilebilir?

#33. I. Estetik algılama - II. Kültürel özellikleri aktarma - III. Kalıplaşmış ifade - IV. Yaratıcı ifade - Bir öğretmenin sanat eğitimi için yapacağı planlamada dikkate alması gereken bazı unsur/ unsurları ele alması gerekir?

#34. Çocuklarla görsel sanat çalışmaları icra ederken büyük grup çalışmalarına geçmeden önce gerek bireysel gerekse de küçük gruplarla bazı çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

#35. Kişilerin ortaya koyduğu yaratıcı ürünleri ya da başarı gibi davranışları değerlendirmeyi amaçlayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#36. Yaratıcılıkla ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda grup içindeki yaratıcılığı yüksek, fakat sorunlar yaşayan çocuklara yönelik doğru destek de sağlanabilmektedir." Yukarıdaki açıklama yaratıcılık testlerinin hangi amacına yöneliktir?

#37. Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimine dayalı eğitimi içeren ve sanatın var olan eğitim programıyla bütünleştirilmesi ile gelişim ve öğrenme için sanattan yararlanılmasını içeren eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Beş yaş grubunda öğretmenlik yapan Aysun sınıfındaki çocukların daha gerçekçi semboller ve figürler çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisini uygulamalarında gerçekleştirmelidir?

#39. "Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme" testini değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerden hangisini eksiklik olarak görebilir?

#40. Çocukların gerçekleştirdikleri bir müze gezisi sonrasında çeşitli tecrübeler edinmeleri beklenir. Aşağıdakilerden hangisinin bir müze gezisi sonrasında çocuklarda gelişmesi beklenemez?

#41. Çizim dönemlerinde çocukların çizimlerinde görülebilecek en son aşamada aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

#42. Yaratıcılığa dayalı eğitim programının etkilerini değerlendirirken çocuklara kazandırılan bilgileri ölçmede yetersiz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilebilir?

#43. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım yoluyla diğer duyurular kullanılarak da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumun gözden kaçırılabileceği düşüncesi dikkate alınarak oluşturulan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

#44. Asiye sınıfındaki öğrencilerinin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır. Asiye’nin bunu yapmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

#45. I. Ürün ve süreç - II. Birey ve çevre - III. Beceri ve başarı - Ayşe geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

#46. Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezi tasarlamak amacıyla yola çıkan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangi özelliği dikkate almasına gerek yoktur?

#47. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir. Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final-Online

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final Online

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final-Online

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocuk Gelişimi - facebook

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final Online

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!