auzefKlasik Mantıksosyoloji

Klasik Mantık 2021 Final

Klasik Mantık 2021 Final

Klasik Mantık 2021 Final

1. Hedef gözeterek çalışmayanlar başarılı olamadığından o da başarılı olamadı.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modal kıyas
B) Eksik önermeli olmayan kıyas
C) Eksik önermeli kıyas
D) Şartlı kıyas
E) Zincirleme kıyas

Cevap : B) Eksik önermeli olmayan kıyas

2. Aşağıdakilerden hangisi formel olmayan yanlışlar arasında olan “döngüsellikten” kaynaklanır?

A) Non sequitur
B) Non causa pro causa
C) Petitio principii
D) Ignoration elenchi
E) Fallacia plurium interogationum

Cevap : C) Petitio principii

3. Ferison’un şifre harflere göre indirgenebileceği kıyas, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Disamis
B) Camenes
C) Cesare
D) Datisi
E) Ferio

Cevap : A) Disamis

4. Hiçbir Rastlantı zorunlu hareket değildir
tüm Doğa olayları zorunlu hareket eder
bazı doğa olayları rastlantı değildir
Yukarıda verilen kıyasın formu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

A) 3em3aMo
B) 1aMMa1o
C) Me11aMo
D) 4eMMa4o
E) Me2Ma2o

Cevap : E) Me2Ma2o

5. I. Bu tür kıyaslarda ilk öncül “ise” eklemiyle birbirine bağlanmıştır
II. ikinci öncülün ise ilk öncülün bileşenlerini tasdik etmesi veya değillemesi söz konusudur
III. sonuç ifadesi ise ikinci öncüle bağlı olarak ilk öncülün bileşenlerini tasdik eder veya değiller
Hipotetik kıyas ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I- II – III

6. Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mantıkçı aralarında ilişki kurulan ve kıyası meydana getiren önermelerin doğruluğuyla ilgilenmek durumundadır
B) Terimlerin yeri sonuç önermesinde aynı olup küçük terim özneyi büyük terim yüklemi meydana getirir
C) Basit kategorik bir kıyasta yalnızca üç terim bulunmalıdır
D) Kıyas öncül adı verilen birden çok önermeyle sonuç adı verileri bir önerme arasında mantıkça geçerli bir ilişki
kurulmasını sağlayan çıkarım…
E) Orta terim sonuçta geçmemelidir

Cevap : A) Mantıkçı aralarında ilişki kurulan ve kıyası meydana getiren önermelerin doğruluğuyla ilgilenmek durumundadır

7. Bütün kalemler beyazdır
Bütün kalemler yazar
…………………………….
Bütün beyazlar yazar
Yukarıdaki kıyasta orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) havuç Yemek
B) beyaz
C) havuç
D) bütün
E) kalemler

Cevap : E) kalemler

8. Bütün tembeller gibi o da mutsuzdur
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zincirleme kıyas
B) Modus tollendo ponens
C) Eksik önermeli kıyas
D) Şartlı kıyas
E) Modus ponendo tollens

Cevap : C) Eksik önermeli kıyas

9. Kıyas ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mantıkçı aralarında ilişki kurulan
B) Terimlerin yeri sonuç önermesinde
C) Basit kategorik bir kıyasta
D) Kıyas öncül adı verilen
E) Orta terim, sonuçta geçmemelidir

Cevap : A) Mantıkçı aralarında ilişki kurulan

10. Çok koşarsan kilo verirsin
Çok koştun
Kilo verdin
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

A) Modus tollenda ponens
B) Modus tollens
C) Dilemma
D) Modus ponens
E) Modüs ponendo tollers

Cevap : D) Modus ponens

11. Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?

A) Bütün kağıtlar beyazdır
B) Hiçbir kağıt beyaz değildir
C) Bazı kağıtlar beyaz değildir
D) Bazı kalemler beyazdır
E) Bütün beyazlar kağıttır

Cevap : D) Bazı kalemler beyazdır

12. Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?

A) Suyun bir kısmını içti
B) Bir kısım öğrenciler okula gitmedi
C) Tüm balıklar yüzer
D) Bazı balıklar karada yaşar
E) Bazı kalemler beyaz değildir

Cevap : D) Bazı balıklar karada yaşar

13. Hiçbir fil şarkı söylemez’ önermesi yanlışsa ‘Bazı filler şarkı söylemez’ önermesinin doğruluk değeri hangisidir?

A) Doğru
B) Belirsiz
C) Tutarlı
D) Geçerli
E) Yanlış

Cevap : B) Belirsiz

14. Hiç bir çilek kırmızı değildir önermesi doğruysa bazı çilekler kırmızıdır önermesinin doğruluk değeri nedir?

A) Doğru
B) Yanlış
C) altık
D) Çelişik
E) Belirsiz

Cevap : B) Yanlış

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?

A) Bazı öğrenciler çalışkandır.
B) Tüm öğrenciler çalışkandır.
C) Bazı kalemler beyaz değildir.
D) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
E) Suyun bir kısmını içti.

Cevap : B) Tüm öğrenciler çalışkandır.

16. Kimi insanlar yalan söyler önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sap
B) Sop
C) Sep
D) Sıp
E) Sup

Cevap : D) Sıp

17. I. Öncüllerden biri mutlaka tümel olmalıdır
II. öncüllerden en az biri olumlu olmalıdır
III. öncüllerden biri olumlu ise sonuç da olumlu olmalıdır
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Cevap : Yalnız III

18. …..
Çok uyursan dinlenirsin
Çok uyudun
Dinlendin
Aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Modus ponens

19. I. Dilemma (ikilem) günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle yakından ilgili olan bir çıkarım türüdür
II. dilemma bileşik hipotetik bir öncül bu öncülün bileşenlerini tasdik eden veya değilleyen ikinci bir öncül ve öncüller
arasındaki bağlantıya göre olumlu veya Olumsuz bir sonuç ifadesinden meydana gelir
III. İlk öncülün ilk bileşenlerinin ilk terimleri tasdik edilirse yapıcı ( constructive) dillemma yine ilk öncülün ikinci
bileşenleri değillendiğinde yıkıcı (destructivE) bir dilemma sözkonusu olur.
Dilemma ile ilgili yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

Cevap : I, II, III

20. koşa çıkacağım veya yüzmeye gideceğim
Yüzmeye gittim
Koşuya çıkmadım
Yukarıdaki kıyas aşğıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

A) Modus ponens
B) Modus toliens
C) Modus ponedo tollens
D) Modus tollendo ponens
E) Dilemma

Cevap : C) Modus ponedo tollens

Klasik Mantık 2021 Final

21. Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Terimler

22. I. Prosyilogism
II. episyllogism
III. epicheirema
IV.sorites
Yukarıdakilerden hangileri zincirleme kıyas türlerindendir?

Cevap : I, II, III, IV

23. Aşağıdakilerden hangisi ikinci seviyeden eksik önermeli kıyasa örnektir?

A) Tüm sporcular antreman yapar Ahmet sporcudur
B) Tütün kullanmak zararlıdır çünkü kanser yapar
C) Çok bilgisayar kullanmak gözleri bozar öyle görünüyor ki ahmetin’in gözleri ….
D) Bütün spor yapanlar gibi o da sağlıklıdır
E) Sağlıksız olmak mutsuzluktur ve o da sağlıksızdır

Cevap : C) Çok bilgisayar kullanmak gözleri bozar öyle görünüyor ki ahmetin’in gözleri ….

24. Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mantıkçı aralarında ilişki kurulan ve kıyası meydana getiren önermelerin doğruluğuyla ilgilenmek durumundadır.

25. Aşağıdakilerden hangisi I. Kalıptan bir kıyas değildir

Cevap : Cesare

26. I. Öncüllerden en az biri olumlu olmalıdır
II. eğer öncüllerden birisi olumsuz ise, sonuç ifadesi olumlu olamaz
III. geçerli bir kıyasta öncüllerden birisi mutlaka tikel olmalıdır
Kıyasların geçerlliği ile ilgili yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I, II

27. Bebek ağlarsa ise emzik vereceğim
Emzik vermedim
Bebek ağlamadı
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

A) Modus tollens
B) Modus ponendo tollens
C) Dillema
D) Modus ponnes
E) Modus tollendo ponens

Cevap : A) Modus tollens

28. Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağtılmamıştır?

Cevap : Bazı kalemler beyazdır

29. Dördüncü kalıptan dimaris’in kısaltılmış olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4eMMo4a
B) 4eMMa4ı
C) 4ıMMa4ı
D) 4eMMa4
E) 4aMMo4e

Cevap : C) 4ıMMa4ı

30. I.öncüllerden biri mutlaka tikel olmalıdır
II. öncüllerden en az biri olumlu olmalıdır
III. öncüllerden biri olumlu ise sonuç da olumlu olmadılır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Cevap : I ve III

31. 1774 yılında bugünkü anlamda kamuoyu (public opinion) kavramını ilk kullanan kimdir?

A) J.J Rousseau
B) T.adorno
C) T.hobbes
D) J.locke
E) İbn haldun

Cevap : A) J.J Rousseau

32. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Özgürlük
B) Adaletsiz
C) yalnızlık
D) yıldızlar
E) Hasan metin

Cevap : E) Hasan metin

33. SPM ve SPM’nin birleşimi şeklideki hangi sayılar ile gösterilmiştir?

A) 2,3
B) 1.2
C) 1,3
D) 1,5
E) 1,7

Cevap : C) 1,3

34. Kaç tane zayıf kıyas vardır?

A) 6
B) 4
C) 5
D) 3
E) 2

Cevap : C) 5

Klasik Mantık 2021 Final

35. Aşağıdakilerden hangisi I.kalıptan biri kıyas değildir?

A) Barbara
B) Barbari
C) Cesare
D) Cearent
E) Ferio

Cevap : C) Cesare

36. Ders çalışırsa bilgisayar oynayabilir
Bilgisayar oynamadı
Ders çalışmadı
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?

A) Modus ponens
B) Modus tollendo ponens
C) Modus ponendo tollens
D) Modus tollens
E) Dilemma

Cevap : D) Modus tollens

37. I.öncüllerden biri mutlaka tikel olmadılır
II. öncüllerden en az üçü olumlu olmalıdır
III. öncüllerden biri olumlu ise sonuç da olumlu olmalıdır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Cevap : 1, 2, 3

38. I. Orta terim hem ilk hem de ikinci öncülde bir kere geçmelidir
II. büyük terim ve orta terimden oluşan birinci önermedir
III. küçük terim ve orta terimlerden oluşan önerme küçük önermedir
IV. küçük ve büyük terimden oluşan önerme ise sonuçtur
Kıyas ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : I, II, III ve IV

39. I. Öncüllerden biri mutlaka tümel olmalıdır
II. öncüllerden en az biri olumlu olmalıdır
III. öncüllerden biri olumlu ise sonuç da olumlu olmalıdır
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : I, II

40. SPM, SPM ve SPM’nin birleşimi şeklindeki hangi sayılar ile gösterilmiştir?

Cevap : 1,5,6  sosyoloji 40. soru

41.
SPM ile gösterilen alan şekildeki sayılardan hangisi ile belirtilmiştir?

Cevap : 7

42. Aşağıdakilerden hangisi Ma11aMa kıyasının Venn diyagramıyla gösterimidir?

Cevap :  sosyoloji 42. soru

43. Kadıköy veya Mecidiyeköy’e gideceğim.
Mecidiyeköy’e gittim.
Kadıköy’e gitmedim.
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Modus Ponendo Tollens

Klasik Mantık 2021 Final

44. Karanfiller çiçek olduklarından bahar gelince açarlar.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Eksik önermeli kıyas

45. Aşağıdakilerden hangisi “Basit Yıkıcı Dilemma”dır?

Cevap : Eğer iyi bir dostsan o’na yardım edersin ve Eğer iyi bir dostsan o’nun bu hâline üzülürsün. Ne o’na yardım ediyorsun ne de o’nun bu hâline üzülüyorsun.

46. I. Büyük terim P ile gösterilir.
II. Küçük terim S ile gösterilir.
III. Orta terim M ile gösterilir.
Kıyas ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : I, II ve III

47. Aşağıdakilerden hangileri basit kıyas kurallarıdır?
I. Orta terim öncüllerde bulunmalıdır.
II. Büyük terim sonuç önermesinde bulunmaz.
III. Küçük terim birinci öncülde bulunmaz.

Cevap : I, III

48. Kıyasların geçerliliği ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Öncüllerden en az bir tanesi olumlu olmalıdır. Diğer bir deyişle, bir kıyasta iki olumsuz öncül
bulunmamalıdır.
II. Öncüllerinin birisi olumsuz olan bir kıyasta sonuç önermesi de olumsuz olmalıdır. Bu kuralın tersi de
doğrudur. Yani, olumsuz bir sonuç önermesi olan kıyasın öncüllerinden birisinin de olumsuz olması gerekir.
III. I Bir kıyasta öncüllerden birisi mutlaka tümel olmalıdır. Yani, bir kıyasta iki tikel öncül bulunamaz.

Cevap : I, II, III

49. Kıyasların geçerliliği ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Bir kıyasın öncüllerinden birisi tikelse sonuç da tikel durumda olmalıdır.
II. Öncüllerinin her ikisi de olumlu olan bir kıyasın sonuç önermesi olumsuz olamaz.
III. Orta terim en az bir kere dağıtılmış olmalıdır.
IV. IV Öncüllerde dağıtılmamış bir hâlde bulunan bir terim sonuç önermesinde dağıtılmış hâlde olmamalıdır.

Cevap : I, II, III, IV

50. Kıyas ile ilgili sorular için ön bilgi:
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes,
Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison Aşağıdakilerden hangisi I. kalıptan bir kıyas değildir?

Cevap : Cesare

51. Kıyas ile ilgili sorular için ön bilgi:
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison
IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes, Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison
Aşağıda verilen kıyas çiftlerinden hangileri arasında doğrudan indirgeme yapılamaz?

Cevap : Celarent – Dimasis

52.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes,
Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison “1oM1aMo” şeklinde yazılan kıyas aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bocardo

53.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes,
Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison SiM SiP Yukarıdaki kıyasın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Darii

54.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison
IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes, Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison
Ferison’un şifre harflere göre indirgenebileceği kıyas aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Ferio

55.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes, Camenop,
Dimaris, Fesapo, Fresison Aşağıdakilerden hangisi mükemmel kıyas değildir?

Cevap : Fesapo

56.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison
IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes, Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison
Aşağıdaki kıyaslardan hangisi Camenes kıyasının şifre harflere göre dönüştürülmüş eşdeğeridir?

Cevap : Celarent

57.
I. kalıp kıyaslar: Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio
II. kalıp kıyaslar: Cesare, Cesaro, Camestres , Camestrop, Festino, Baroco
III. kalıp kıyaslar: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison IV. kalıp kıyaslar: Bramantip, Camenes, Camenop,
Dimaris, Fesapo, Fresison “Ma3Ma3i” şeklinde yazılan kıyas aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Darapti

58. Dördüncü kalıptan Dimaris’in kısaltılmış olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 4ıMMa4ı

59. Hiçbir öğrenci kopya çekmez.
Bazı öğrenciler ders çalışmaz.
Tüm ders çalışmayanlar kopya çekmez.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kıyasın formudur?

Cevap : Me3Mo3a

60. Bütün kuşlar sevimlidir.
Bütün serçeler kuştur
Bütün serçeler sevimlidir
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kıyasın formudur?

Cevap : Ma1Ma1a

61. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kıyas kalıbıdır?

Cevap : M3M3

62. Dördüncü kalıptan Felapton’nun kısaltılmış olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 4eMMa4

63. Kaç çeşit kıyas kalıbı vardır?

Cevap : 4

64. Kaç tane kuvvetli kıyas vardır?

Cevap : 19

65. Kaç tane zayıf kıyas vardır?

Cevap : 5

66. Geçerli kıyas kurallarına göre iki öncülü de olumlu ve tümel olan bir kıyastan aşağıdaki kıyaslardan hangisi elde
edilemez?

Cevap : Sonuç önermesi olumsuz olan bir kıyas

Klasik Mantık 2021 Final

67. Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mantıkçı, aralarında ilişki kurulan ve kıyası meydana getiren önermelerin doğruluğuyla ilgilenmek
durumundadır.

68. Aşağıdaki kıyasta orta terim aşağıdakilerden hangisidir?
Bütün tavşanlar beyazdır.
Bütün tavşanlar havuç yer.
Bütün beyazlar havuç yer.

Cevap : Tavşan

69. Aşağıdaki kıyasta orta terim hangisidir?
Bütün kalemler beyazdır.
Bütün kalemler yazar. Bütün
beyazlar yazar.

Cevap : Kalemler

70. Bazı telefonlar internete girmez.
Tüm telefonlarda kulaklık bulunur.
Bazı kulaklık bulunanlar internete girer.
Yukarıdaki kıyasta büyük terim hangisidir?

Cevap : internete girer

71. E er X veya Z, E ise Y veya T, P’dir.
(Y veya T, P) değildir.
K yas nda MT’ye (Modus Tollens’E) göre sonuç önermesi ne olmalıdır?

Cevap : (X veya Z, E) değildir

72.
Bütün A’ler D’dir.
Bütün D’ler C’dir.
Bütün C’ler B’dur.
Bütün B’lar E’dir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki Aristotelesci Sorites zincirleme kıyasının sonucudur?

Cevap : Bütün A’ler E’dir.

73. Üçüncü kalıptan Felapton’un kısaltılmış olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 3eMMa3o

74. Bütün A’lar B’dir
Bütün C’ler A’dır
Bütün E’ler C’dir
Bütün E’ler D’dir
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki Gocieniancı Sorites zincirleme kıyasının birinci öncülüdür?

Cevap : Bütün B’ler D’dir

75. Hipotetik kıyas ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
I-Bu tür kıyaslarda ilk öncül ise eklemiyle birbirine bağlanmıştır
II-İkinci öncülün ise ilk öncülün bileşenlerini tasdik etmesi veya değillemesi sözkonusudur.
III- Sonuç ifadesi ise ikinci öncüle bağlı olarak ilk öncülün bileşenlerini tasdik eder veya değiller?

Cevap : I,II,III

76. Kuru fasulye ya da kavurma yiyeceğim
Kuru fasulye yemedim
Kavurma yedim
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Modus Tollendo Ponens

77. Ders çalışırsa bilgisayar oynayabilir
Bilgisayar oynamadı
Ders çalışmadı
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Modus Tollens

78. Kaç tane geçerli kıyas vardır?

Cevap : 24

79. Bazı çeşmeler akmaz
Tüm çeşmelerde musluk bulunur
Bazı musluk bulunan şeyler akar
Yukarıdaki kıyasta büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : akar

80. Bütün K’ler P’dir
Bütün L’ler K’dir
Bütün M’ler L’dir
Bütün T’ler M’dir
Bütün H’ler T’dir
Zincirleme kıyasında (Geriye doğru/regressive kıyasındA) sonuç önermesi ne olmalıdır?

Cevap : Bütün H’ler P’dir

81. Okumayan hayatta başarılı olamadığında o da başarılı olamadı.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Eksik Önermeli Kıyas

82. Bir çıkarımın basit kategorik kıyas adını alabilmesi için aşağıdaki kurallardan hangilerinin gerçekleşmiş
olması gerekir?

Cevap : Birinci öncülün büyük terim ve orta terimden oluşması gerekir

Klasik Mantık 2021 Final

Auzef Sosyoloji Telegram Sosyoloji

Klasik Mantık 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!