SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Eylül 2021 Soruları

Segem Eylül 2021 Soruları

Eksikler tamamlanacak

#1. Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

d) Yüzde 50

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

#2. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

#3. “Ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri ölünce ölen kişinin parasının diğerine geçtiği müşterek sigorta türüdür”. Tanımlanan bu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B ) Tontin

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Tanımlanan sigorta türü, “Tontin” olarak bilinir. Tontin, ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri öldüğünde ölen kişinin payının hayatta kalanlara geçtiği özgün bir finansal düzenlemedir. Diğer seçenekler ise şu şekilde açıklanabilir:

Yatırım Fonu Sigortası:

Bu, genellikle bireylerin para biriktirmesi ve yatırım yapması için kullanılan bir sigorta türüdür, ancak Tontin’in tanımıyla örtüşmez.

Sermaye İtfa Sigortası:

Bu, genellikle bir borcun veya yatırımın vadesi geldiğinde ödeme yapılmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Ölen kişinin payının diğerine geçtiği bir durumu kapsamaz.

Birikimli Hayat Sigortası:

Bu, hayat sigortası ile birikim olanağını birleştiren bir sigorta türüdür. Sigortalının hayatta iken birikim yapmasına ve vefatı halinde de birikimlerin varislerine geçmesine imkan tanır, ancak Tontin’in tanımıyla tam olarak örtüşmez.

Bu nedenle, tanımınıza en uygun seçenek “b) Tontin”dir

#4. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

#6. Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir?

B) 5 iiş günü

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#7. Eksik sigorta nedir?

Cevap : A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu

Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu

#8. Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Fırtına

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi etkin risk yönetim çerçevesine dâhil değildir?

E ) Riskin dizayn edilmesi

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir.

#10. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

B) 5 iş günü

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu

#11. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#12. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Ceap : C) Sigorta hakemi
Segem 2022 Kasım sorusu

#13. Sigortacılığın modern toplum için en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piyasanın sürdürülebilir olmasına yaptığı katkıdır.

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

B) Sedan

#15. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#16. Sigrota Teknik Personel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

D) Hepsi

Sigrota Teknik Personel tanımıyla ilgili soru sorulmuş, soru tam bu şekilde olmayabilir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, prim ödemek suretiyel güvence satın alana denir?

D) Sigorta ettiren

Primi Sigrota ettiren öder.

(çıka soru tam bu şekilde sorulmamış olabilir.)

#18. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir riskin unsuru değildir?

C ) Kâr veya zarar yaratacak yapıda olması

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir

 

#19. Muamelat fıkhı çerçeesinde bir akit (sözleşme) kurulurken ilk teklifi ifade eden irade beyanı anlamına sözcük aşağıdakilerden hangisidr?

Cevap: B ) İcap

Segem 2022 Kasım sorusu

#20. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

 

C) Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sektörü ile ilgili değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap “C) Sosyal güvenlik kurumları” seçeneğidir.

#21. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

A) Türkiye Sigorta Birliği

#22. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigrota değildir?

C) İşveren mali sorumluluk sigrotası

Soru tam bu şekilde olmayabilir.

#23. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu

Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

 

Bu kişi, sigorta poliçesini satın alır ve prim öder. Sigorta poliçesi sahibi, poliçenin hak sahibidir ve sigortacıya prim ödemekle yükümlüdür. Sigorta poliçesinin teminatlarına, koşullarına ve sürelerine karar verme yetkisi de genellikle sigorta poliçesi sahibine aittir.

#24. Ex‐Gratia ne demektir?

C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

#25. Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

C) 30 gün

#26. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

D) 9

#27. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortası değildir?

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmana gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş faaliyetleri sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alır.

#28. Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde oluşturmaları ve engeç ilgili dönemi takiben en geç -------- süre içinde mutabakat sağlamaları gereklidir. Boşluğa uygun seçeneği seçiniz.

c ) 1 ay

#29. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#30. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

Cevap : C) Halefiyet Prensibi

Segem 2021 Eylül Sınav Sorusu
Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu

Bu dört prensipten “Halefiyet” prensibi, hakların devri ile ilgilidir. Sigortacılıkta halefiyet (subrogation) ilkesi, sigorta şirketinin, sigortalıya tazminat ödedikten sonra sigortalının zarar vericiye karşı olan haklarını devralması anlamına gelir. Sigorta şirketi bu sayede, ödediği tazminat miktarını, zararı veren üçüncü partiye rücu ederek geri almaya çalışır. Diğer terimlerin anlamları ise şu şekildedir:

Hasara Katılım:

Bu, sigortalının, hasar durumunda hasarın bir kısmını kendi ödeyeceği anlamına gelir. Bu, genellikle bir tür kendini sigortalama olarak kabul edilir.

Tazminat:

Sigorta şirketinin, poliçe kapsamında gerçekleşen bir hasar veya zarar durumunda sigortalıya ödeme yapması anlamına gelir.

Yakın Sebep:

Sigortacılıkta, bir hasarın gerçekleşmesine neden olan ana olay veya durumu ifade eder. Bu prensip, bir hasarın sigorta kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Bu bağlamda, hakların devri ile ilgili prensip “Halefiyet”tir

#31. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi iki tarafa borç yükleyen alım - satım sözleşmesidir?

D) İvazlı Sözleşme (İvazlı Akit)

İvaz (Bedel)

İvazsız akit ise tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.

İvazlı akitlerde bir satım akdi vardır ve satıcı malını verirken alıcı da buna karşılık bir bedel ödemektedir.

#32. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?

C) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

#33. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

Segem 2022 Kasım sorusu
Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2023 Aralık sorusu
Segem 2024 Nisan sorusu

Sorunuzdaki şıkları Milli Reasürans A.Ş.’nin olası faydaları açısından değerlendirelim:

Hazineye gelir temin etmek:

Reasürans şirketleri, sigorta şirketlerinden aldıkları primlerle gelir elde ederler ve bu gelirler, şirketin mülkiyet yapısına bağlı olarak hazineye gelir olarak aktarılabilir. Milli Reasürans A.Ş. devlete ait bir şirketse, bu durum geçerli olabilir.

Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak:

Milli Reasürans A.Ş., yerel bir reasürans şirketi olarak, yabancı reasürans şirketlerinin piyasadaki hakimiyetini dengeleyebilir ve yerel sigorta şirketlerine daha fazla destek sağlayabilir.

Ülkeden döviz çıkışını sağlamak:

Bu şık, Milli Reasürans A.Ş.’nin amaçlarına uygun görünmüyor. Reasürans şirketlerinin genel amacı riski dağıtmak ve finansal istikrar sağlamaktır. Ülkeden döviz çıkışını teşvik etmek, bir reasürans şirketinin hedefleri arasında yer almaz ve ekonomik açıdan da genellikle tercih edilmez bir durumdur.

Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak:

Yerel bir reasürans şirketi olarak Milli Reasürans A.Ş., yerel sigorta şirketlerine destek sağlayarak sigortacılığın millileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Bu bağlamda, “Ülkeden döviz çıkışını sağlamak” şıkkı, Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından biri değildir. Diğer seçenekler, şirketin olası pozitif etkilerini yansıtıyor gibi görünmektedir

#34. Aşağıdakilerden hangisi güvence hesabından karşılanmaz?

#35. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık veistatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktüer

#36. Aşağıdakilerden hangisi sigrotanın işlevlerinden değildir?

B) Tehlikeleri en aza indirmek

 

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Eksik Sorular tamamlanacak,

Bazı sorular da farklılık gösterebilir, soruları sürekli güncelliyoruz.

Eksik Sorular tamamlanacak,

Bazı sorular da farklılık gösterebilir, soruları sürekli güncelliyoruz.

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Eylül 2021 Soruları

Segem 2021 Eylül Soruları SEGEM FACEBOOK
Segem deneme sınavları telegram SEGEM

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!