auzefİslam TarihiTarih

İslam Tarihi 2020 Vize

İslam Tarihi 2020 Vize

İslam Tarihi 2020 Vize

1- Hz. Peygamber hangi sûrenin indirilişiyle insanları islâm’a davete başlamıştır?

A) Alak sûresi
B) Beyyine sûresi
C) Müddessir sûresi
D) Mülk sûresi
E) Fâtiha sûresi

Cevap : C) Müddessir sûresi

2- Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice ve amcası Ebû Tâlib’in vefat ettiği yıl İslâm tarihinde hangi isimle bilinmektedir?

A) Boykot yılı
B) Hüzün yılı
C) Kabir yılı
D) Vefat yılı
E) Zor yıl

Cevap : B) Hüzün yılı

3- Mescid-i Nebevî’nin yanında inşa edilen eğitim ve barınma amaçlı mekanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saffess
B) Sâime
C) Sâide
D) Talim
E) Suffe

Cevap : E) Suffe

4- Hicret esnasında Medine’de yaşayan iki Arap kabilesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kureyş-Evs
B) Evs-Hazrec
C) Kinâne-Hevâzin
D) Evs-Kinâne
E) Kureyş-Hazrec

Cevap : B) Evs-Hazrec

5- Mekke’nin fethi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 10.000 kişilik bir orduyla Mekke’ye giren Hz. Peygamber şehri fethettikten sonra azılı İslâm düşmanı
on kişi hariç umumi af ilan etmiştir
B) Fetihten sonra Hz. Peygamber şehre Attâb b. Esîd’i vali tayin etmiştir
C) Hz. Peygamber müslümanların ciddi bir hazırlık yapmalarını sağlamak için Mekke fethine çıkacağını ilan etmiştir
D) Hicretin sekizinci yılında (milâdi 630) gerçekleşmiştir.
E) Hâlid b. Velid kumandasındaki bölük dışında islâm ordusu herhangi bir mukavemetle karşılaşmamıştır

Cevap : C) Hz. Peygamber müslümanların ciddi bir hazırlık yapmalarını sağlamak için Mekke fethine çıkacağını ilan etmiştir

6- Arap yarımadasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yemen, yarımadanın güneybatı kısmındadır.
B) Uman, Hint Okyanusu sahilinde yer alır.
C) Yemen’in doğusunda dağlık bir bölge olan Hadramut bulunur.
D) Tihâme kaynaklarda “Arabi Fellix” olarak isimlendirilir.
E) Hicaz’ın doğusunda Necid platosu yer alır.

Cevap : D) Tihâme kaynaklarda “Arabi Fellix” olarak isimlendirilir

7- I. Mekke’nin Feth
II. Hamrâülesed Gazvesi
III. Bedir Gazvesi
IV. Hudeybiye Antlaşması
V. Hendek Gazvesi
Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) IV, V, III, II, I
B) II, IV, V, III, I
C) III, V, IV, II, I
D) IV, II, III, V, I
E) II, III, V, IV, I

Cevap : C) III, V, IV, II, I

8- Medine’nin hicretten önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tihâme
B) San’a
C) Yesrib
D) Hayber
E) Taif

Cevap : C) Yesrib

9- Hicretten sonra Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında ilk yapılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayber
B) Bedir
C) Uhud
D) Tebük
E) Hendek

Cevap : B) Bedir

10- Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nde yer alan maddelerden biri değildir?

A) Şehirde yaşayan guruplar arasındaki anlaşmazlıklarda son yargı merciinin Hz. Peygamber olması
B) Şehre dışarıdan gelecek saldırılarda şehrin Müslümanlar ve Yahudiler tarafından birlikte savunulması
C) Yahudilerin Hz. Peygamber’in ve Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurmamaları
D) Medine’de islâm’dan başka bir din ve inanç doğrultusunda ibadetin yasaklanması
E) Şehirde yaşayan müşrik Arap. Yahudi ve Müslümanların din ve vicdan hürriyetine sahip olması

Cevap : D) Medine’de islâm’dan başka bir din ve inanç doğrultusunda ibadetin yasaklanması

11- Hz. Peygamber Tâife aşağıdakilerden hangisiyle gitmiştir?

A) Zeyd b. Hârise
B) Zeyd b. Erkâm
C) Zeyd b. Sâbit
D) Erkâm b. Erkâm
E) Bilâl-i Habeşi

Cevap : A) Zeyd b. Hârise

12- Hz. Peygamber ile Yesriblilerin Akabe’deki görüşme yılları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 618-619-620
B) 620-621-622
C) 621-622-623
D) 619-620-621
E) 619-621-622

Cevap : C) 621-622-623

13- Hz. Peygamber hangi ayda dünyaya gelmiştir?

A) Zilhicce
B) Cemâziyelevvel
C) Muharrem
D) Rebîulevvel
E) Rebîülâhir

Cevap : D) Rebîulevvel

14- Akabe Biatları ve Medine’ye hicretle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hicret hazırlıkları ikinci Akabe Biatından sonra başlamıştır.
B) Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâm ve Kur’ân’ı oğretmesi için Mus’ab b. Umeyr Yesrib’e gitmiştir
C) Nübüvvetin 13. yılında (622) gerçekleşmiştir.
D) Evs ve Hazrec ile irtibat sağlanması için seçilen temsilcilerin başkanı Es’ad b. Züráre idi.
E) Mekke’den son olarak Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir ayrılmıştır.

Cevap : E) Mekke’den son olarak Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir ayrılmıştır.

15- Hicretten hemen sonra Müslümanların Medine’deki nüfusu yaklaşık olarak kaçtı?

A) 1500
B) 1000
C) 2500
D) 3000
E) 5000

Cevap : A) 1500

16- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

A) Zeyd b. Hârise
B) Sa’d b. Ubâde
C) Osman b. Afvân
D) Zübeyr b. Avvām
E) Abdurrahman b. Avf

Cevap : B) Sa’d b. Ubâde

17- İslâm’ın ilk yıllarında Mekke’de Müslümanların Safâ tepesi eteklerinde toplandıkları ev hangi isimle bilinmektedir?

A) Beytü’l-Muslimin
B) Dârül-Erkâm
C) Dârul-Hayr
D) Beytü’l-Makdis
E) Darun-Nedve

Cevap : B) Dârül-Erkâm

18- Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonraki ilk uygulamalardan biridir?

A) Medine’ye gelen heyetlerin konaklaması için bir mekan inşa edilmesi
B) Şehirde Müsiümanlara alt bir çarşı oluşturulması
C) Hükümdariara islâm’a davet mektuplarının gönderdilmesi
D) Mekke’de kalan mulklerin alınması için Kureyşlilere elçi gonderilmesi
E) Civarda yaşayan kabilelerle ticaret anlaşmalan yapılması

Cevap : A) Medine’ye gelen heyetlerin konaklaması için bir mekan inşa edilmesi

İslam Tarihi 2020 Vize

19- Z. Peygamber Tâif dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

A) Ebû Leheb
B) Hişâm b. Hakem
C) Ebû Tâlib
D) Mut’im b. Adi
E) Ayyaş b. Ebû Rebia

Cevap : D) Mut’im b. Adi

20- Hüzün yılı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 620
B) 615
C) 617
D) 622
E) 623

Cevap : A) 620

21- Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan’da kurulan devletlerden biridir?

A) Gassâniler
B) Nabatiler
C) Tedmürlüler
D) Kindeliler
E) Himyeriler

Cevap : E) Himyeriler

22- “Bey’atü’r-Ridvân” (Allah’ın razı olduğu biat) terimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Uhud Gazvesi
B) Tebük Gazvesi
C) Hudeybiye Antlaşması
D) Akabe Blatlan
E) Medine Sözleşmesi

Cevap : C) Hudeybiye Antlaşması

23- Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ganimetler burada muhafaza edilmekteydi
B) Savaş esiri ve suçlular burada gözetim altında tutulmaktaydı
C) Elçi ve misafirler burada kabul edilmekteydi
D) Zamanla şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmişti
E) İslam inanç esaslarının öğretildiğı bir mekandı

Cevap : D) Zamanla şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmişti

24- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonraki ilk uygulamaları arasında yer almaz?

A) Mescid-i Nebevinin inşa edimesi
B) Medine’nin sınırlarının belirlenmesi
C) Mekkeli müşriklerin kervan yollarını tutması
D) Şehirde yaşayan Muslumanlar arasında kardeşlik anlaşması yapmasıI
E) Şehirde nufus sayımı yapması

Cevap : C) Mekkeli müşriklerin kervan yollarını tutması

25- Hz. Peygamber Medine’ye aşağıdaki isimlerden hangisinin kılavuzluğunda gitmiştir?

A) Hz. Ali
B) Surâka b. Malik
C) Hz. Ebú Bekir
D) Hâris b. Hişam
E) Abdullah b. Uraykit

Cevap : E) Abdullah b. Uraykit

26- Hz. Peygamberin annesi nerede vefat etmiştir?

A) Yenbu
B) Tihâme
C) Ebvâ
D) Tâif
E) Dûmetülcendel

Cevap : C) Ebvâ

27- “Hilfu’l-fudûl” kavramını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Arap kabileleri arasında yaşanan kan davalarını sonlandırma yetkisine sahip birlik
B) Mekke ticaretini geliştirmek üzere kurulan teşkilat
C) Mekke’deki bütün tüccarların bağlı bulunduğu teşkilat
D) Mekke’deki haksızlıkları engellemek için oluşturulan Hz. Peygamber’in de mensubu olduğu birlik
E) Büyük panayırların kurulduğu bölgeye verilen isim

Cevap : D) Mekke’deki haksızlıkları engellemek için oluşturulan Hz. Peygamber’in de mensubu olduğu birlik

28- Hendek Gazvesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hudeybiye Antlaşması’nın bozulması üzerine yapılmıştır,
B) Müslümanlar galip gelerek 20.000 dinar savaş tazminatı almıştır.
C) Şehrin 50 km kuzeydoğusundaki Hendek mevkinde meydana geldiği için bu isimle anılmıştır.
D) Müslümanların ordu kumandanı Selmân-ı Fârisi idi.
E) Mekkeli gruplar dışında Gatafan, Fezâre, Süleym, Kinâne gibi çeşitli kabileler Müslümanlara karşı birleşmiştir.

Cevap : E) Mekkeli gruplar dışında Gatafan, Fezâre, Süleym, Kinâne gibi çeşitli kabileler Müslümanlara karşı birleşmiştir.

29- Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçu birliğinin yerinden ayrılma Müslümanlara arkadan saldıran Mekkeli süvâri birliğinin kumandanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkrime b. Ebû Cehil
B) Ebû Leheb
C) Ebû Süyfân
D) Hâlid b. Velîd
E) Utbe b. Rebîa

Cevap : D) Hâlid b. Velîd

30- Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldikten sonra görüştüğü Hz. Hatice’nin amcasının oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adî b. Neccâr
B) Kusay b. Kilâb
C) Hâşim b. Abdümenâf
D) Kus b. Sâide
E) Varaka b. Nevfel

Cevap : E) Varaka b. Nevfel

31- Aşağıdakilerden hangisi Arap yarımadasının doğusunda yer alır?

A) Basra Körfezi
B) Akabe Körfezi
C) Atlas Okyanusu
D) Kızıldeniz
E) Arap Denizi

Cevap : A) Basra Körfezi
NOT: Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alan Arap yarımadası son derece önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Doğusunda Basra Körfezi ve Uman Denizi, batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Arap Denizi ve Aden Körfezi yer alır.

32- Kıble ile ilgili olarak aşagidakierden hangisi dogrudur?

A) Kıblenin değişmesini Yahudiler memnuniyet ve takdirle karşılamışlardır
B) Medine doneminde kibie için Mescid-i Nebevl yerine Mescid-i Haräma dönülmüştür
C) Medineye hicretten sonra kible Mescid-l Harām lken bir süre sonra Mesci- Aksäya dönülmüştür.
D) Medineye hicretten bir süre sonra kıblenin değisimi konusunda herhang bir ayet inmeksizin Hz. Peygamber kendi isteğiyle kiıbleyi degiştirmiştir.
E) Medinede kıble başlangıçta Mescid-i Aksa iken bir süre sonra Mescid- Harām’a dönülmüştür

Cevap : E) Medinede kıble başlangıçta Mescid-i Aksa iken bir süre sonra Mescid- Harām’a dönülmüştür

33- Mirac gecesi ile ilgili aşağidakilerden hangisi doğru değildir?

A) Müslümanlara hicret izni verilmiştir
B) Sirk dişında bütün gunahlarin affedileceği müjdelenmiştir
C) Hz. Peygaber Allah’in huzuruna çikarılmiştır
D) Beş vakit namaz farz kilıinmiştır
E) Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiştir

Cevap : A) Müslümanlara hicret izni verilmiştir

34- Hamrâülesed Gazvesi ile ilgili aşağidakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kureyslilerin Medineye saldıracağı istihbaratı üzerine tertip edilmiştir.
B) Müslümanlarıin zaferiyle neticelenmiştir
C) Hz. Peygamberin başında oldugu 500 kişilik birlikle yapılmıştır.
D) Bu gazveye sadece Uhud’a katilan gaziler iştirak etmiştir
E) Uhud Gazvesi’nden sonra gerçekleştirilmiştir.

Cevap : B) Müslümanlarıin zaferiyle neticelenmiştir

35- Hicâz bölgesi Arap yarımadasının neresinde yer alır?

A) Batısında
B) Kuzeydoğusunda
C) Güneyinde
D) Kuzeybatısında
E) Kuzeyinde

Cevap : A) Batısında

İslam Tarihi 2020 Vize

Auzef Tarih
Telegram Tarih

İslam Tarihi 2020 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!